Sådan anlægger du en sag

Malta
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er det nødvendigt at gå til en domstol, eller er der en anden mulighed?

Ja, en sag i Malta kan kun anlægges ved retten. En advokat eller en advokatfuldmægtig indgiver en stævning til retten og betaler det relevante gebyr. Hvis sagen skal anlægges ved en højere ret, skal den person, der anlægger sagen, aflægge ed.

2 Er der en frist for, hvornår sagen skal anlægges?

Nej, en sag kan anlægges ved retten på ethvert tidspunkt. Sagsøgte har dog ret til at påberåbe sig forældelse på alle trin i retssagen.

3 Er det en domstol i denne medlemsstat, som jeg skal gå til?

Den person, der anlægger sagen, skal være fysisk til stede ved retsmøderne i retssalen. I sagsøgers fravær fungerer advokaten eller advokatfuldmægtigen som den pågældendes repræsentant. Hvis en part ikke opholder sig i Malta, udpeges en særlig mandatar, der viderefører retssagen i den pågældende parts fravær.

4 Hvilken domstol i denne medlemsstat skal jeg i givet fald gå til i betragtning af, hvor jeg bor, hvor modparten bor, eller andre forhold, der kan have betydning for, hvor sagen skal anlægges?

Der findes kun én retsbygning i Malta, som er inddelt i flere forskellige retter. Disse behandler forskellige sagstyper, som afhænger af sagens genstand, værdien af sagsøgers krav og sagsøgers bopæl. De forskellige domstole i Malta er vist nedenfor:

a. Civil Court (Family Section) (civilret, afdeling for familieretlige anliggender) [Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Familja)] − behandler sager vedrørende familieanliggender såsom separation, skilsmisse, underhold, slægtskab og omstødelse af ægteskab.

b. Court of Magistrates (Gozo Family Section) (underret, afdeling for familieretlige anliggender på Gozo) [Qorti tal-Maġistrati (Għawdex Sezzjoni Familja)] – som i ovenstående punkt "a", men ved denne ret anlægges sager mod personer bosiddende på Gozo, eller som har deres almindelige bopæl på Gozo.

c. First Hall, Civil Court (Constitutional Jurisdiction) (første afdeling, civilretten, anliggender af forfatningsmæssig karakter) [Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili (sede Kostituzzjonali)] − behandler sager af forfatningsmæssig karakter.

d. Court of Magistrates (Malta) (underret på Malta) [Qorti tal-Maġistrati (Malta)] – behandler og træffer afgørelse i sager af ren civilretlig karakter vedrørende alle krav til en værdi af op til 15 000 EUR mod personer bosiddende i eller som har deres almindelige bopæl i Malta samt ethvert andet krav omfattet af maltesisk lovgivning.

e. Court of Magistrates (Gozo Inferior Jurisdiction) (underret på Gozo, underinstans) [Qorti tal-Maġistrati (Għawdex Inferjuri)] – som under ovenstående punkt "d", men for personer, som anlægger sag mod en person bosiddende på Gozo, eller som har sin almindelige bopæl på Gozo. Den har samme beføjelser som Civil Court, Voluntary Jurisdiction, inden for frivillig retspleje.

f. First Hall, Civil Court (første afdeling, civilretten) [Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili] − behandler og træffer afgørelse i sager af ren civilretlig karakter vedrørende alle krav til en værdi af over 15 000 EUR samt alle sager (uanset kravets værdi), hvor der er fremsat krav vedrørende fast ejendom, servitutter, byrder eller rettigheder i forbindelse med fast ejendom, herunder krav om udsmidning eller udsættelse fra fast ejendom, uanset om denne er beliggende i byområde eller landdistrikt, lejet af eller bolig for personer bosiddende i, eller som har deres almindelige bopæl inden for den pågældende rets retskreds.

g. Court of Magistrates (Gozo General Section, Superior Jurisdiction) (underret på Gozo i dens generelle funktion, overinstans) [Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) Gurisdizzjoni Superjuri, Sezzjoni Ġenerali)] − som i ovenstående punkt "f", men for personer, der anlægger sag mod en person bosiddende på Gozo, eller som har sin almindelige bopæl på Gozo.

h. First Hall, Civil Court, Voluntary Jurisdiction (første afdeling, civilret, frivillig retspleje) [Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili, Ġurisdizzjoni Volontarja] − behandler sager henhørende under frivillig retspleje såsom åbning af testamenter, formyndersager og adoption. Denne ret godkender også og giver tilladelse til at indgå kontrakter. Den godkender desuden og giver tilladelse til at vedtage bestemmelser, som kun er tilladt ifølge loven efter forudgående godkendelse eller tilladelse hertil.

Ud over disse retter findes der også en række nævn. Small Claims Tribunal (ret for behandling af sager om småkrav) [Tribunal tat-Talbiet iż-Żgħar] (som behandler og træffer afgørelse i alle sager om pengekrav, der ikke overstiger 5 000 EUR), Administrative Review Tribunal (nævn for klager over forvaltningsafgørelser) [Tribunal ta’ Reviżjoni Amministrattiva] og Industrial Tribunal (arbejdsret) [Tribunal Industrijali]. I Malta findes der desuden et Arbitration Centre (voldgiftsnævn) [Ċentru tal-Arbitraġġ], der arbejder med voldgiftssager. Ifølge maltesisk lov har parterne under visse omstændigheder pligt til at benytte sig af voldgift (obligatorisk voldgift). Tvister vedrørende fælleseje og motortrafik er omfattet af obligatorisk voldgift.

Alle disse retter er retter i første instans og er alle almindelige retter. Afgørelser truffet af disse retter kan derfor appelleres til Court of Appeal (appelret) [Qorti tal-Appell]. Afgørelser truffet af Small Claims Tribunals, Arbitration Centre eller Courts of Magistrates kan appelleres til Court of Appeal, Inferior Jurisdiction (én dommer). Afgørelser truffet af First Hall, Civil Court kan appelleres til Court of Appeal, Superior Jurisdiction (tre dommere). Afgørelser truffet af First Hall, Civil Court (Constitutional Jurisdiction) kan appelleres til Constitutional Court (Qorti Kostituzzjonali), mens afgørelser truffet af Court of Magistrates (Gozo), både af den lavere og højere instans, altid skal appelleres til Court of Appeal i Malta.

5 Hvilken type domstol skal jeg gå til i denne medlemsstat i betragtning af sagens art og det beløb, det drejer sig om?

Se svar på spørgsmål 4.

6 Kan jeg selv gå til en domstol, eller skal jeg gå via en mellemmand, f.eks. en advokat?

Du skal have en advokat eller en advokatfuldmægtig for at kunne anlægge en sag ved de lavere retsinstanser. Anlæggelse af en sag ved de højere retsinstanser kræver både en advokat og en advokatfuldmægtig.

7 Hvem skal jeg helt konkret henvende mig til for at anlægge en sag? Skal jeg henvende mig direkte til domstolen, til det lokale dommerkontor eller til en anden myndighed?

Til justitskontoret.

8 På hvilket sprog skal jeg indgive stævning? Kan jeg gøre det mundtligt, eller skal det gøres skriftligt? Kan jeg gøre det pr. fax eller e-mail?

Stævningen skal udfærdiges på maltesisk. Den skal indgives skriftligt og personligt af advokaten eller advokatfuldmægtigen.

Man kan også begære en sag behandlet på engelsk, hvis en af parterne er udlænding.

I Malta kan en stævning ikke indgives pr. e-mail eller fax.

9 Findes der særlige blanketter, som skal bruges, når man vil anlægge sag? Hvis ikke, hvordan gøres det så? Hvilke oplysninger skal gives?

Når en sag indbringes for Arbitration Centre eller Small Claims Tribunal, skal der udfyldes bestemte blanketter. Dette gælder dog ikke for sagsanlæg ved Courts of Magistrates eller First Hall, Civil Court. Når en sag anlægges ved First Hall, Civil Court, er det vigtigt, at stævningen indeholder følgende:

a) en erklæring med en klar, præcis beskrivelse af sagens genstand, opstillet i nummereret rækkefølge for at afklare kravet og de faktiske omstændigheder, sagsøger har personligt kendskab til

b) årsagen til kravet

c) kravet eller kravene, som skal nummereres, og

d) i enhver edsvoren stævning skal følgende være anført med tydelige, letlæselige bogstaver umiddelbart efter rettens oplysninger:

"Modtageren af denne edsvorne stævning skal inden for tyve (20) dage fra datoen for forkyndelsen deraf, hvilket er datoen for modtagelse, indgive et skriftligt edsvorent svarskrift. Indgives der ikke et skriftligt edsvorent svarskrift inden for denne frist som bestemt ved lov, træffer retten afgørelse i sagen ifølge loven.

Modtageren af denne edsvorne stævning rådes derfor til uden ophold at rådføre sig med en advokat, således at han kan fremlægge sine anbringender under rettens behandling af sagen."

e) Dokumenter, der er nødvendige for behandlingen af kravet, fremlægges sammen med den edsvorne stævning.

f) Den edsvorne stævning bekræftes under ed for den justitssekretær eller advokatfuldmægtig, der udnævnes som Commissioner for Oaths (kommissær for edsaflæggelser) i henhold til loven om denne funktion, Commissioners for Oaths Ordinance (kapitel 79).

g) Sagsøger skal sammen med erklæringen også opgive navnene på de vidner, vedkommende agter at indkalde, samt for hvert vidne angive de forhold og beviser, han agter at bruge som støtte for sin sag.

h) Stævningen skal forkyndes for sagsøgte.

10 Skal der betales retsafgifter? Hvornår skal de i givet fald betales? Skal advokaten betales med det samme ved stævningens indgivelse?

Ja, når stævningen er indgivet, skal det tilsvarende gebyr betales. Dets størrelse afhænger af sagens art og/eller kravets størrelse.

11 Kan jeg få retshjælp?

Ja, en person uden ressourcer kan ansøge om retshjælp. En ansøgning om retshjælp indgives til First Hall, Civil Court. Ansøgninger kan også gives mundtligt til en retshjælpsadvokat. Visse kriterier skal være opfyldt, for at man kan få retshjælp, f.eks. skal ansøgeren på tro og love over for justitssekretæren og – ved en mundtlig ansøgning – over for retshjælpsadvokaten erklære følgende:

a) at han/hun mener at have rimelig grund til at anlægge sagen, forsvare sig i sagen, fortsætte sagen eller være part i sagen

b) at han/hun ud over sagens genstand ikke besidder nogen form for ejendom, hvis nettoværdi overstiger 6 988,12 EUR, eksklusive midler til opretholdelse af den daglige husholdning, der betragtes som rimeligt nødvendige for sagsøger og dennes familie, og at hans/hendes årlige indkomst ikke overstiger den nationale mindsteløn for personer på 18 år eller derover.

12 Hvornår betragtes min sag som anlagt? Modtager jeg en bekræftelse fra myndighederne om, hvorvidt min sag er korrekt anlagt?

Når der er indgivet en stævning, fastsætter retten en dato for retsmødet. Retten meddeler sagsøger og sagsøgte tidspunktet for det første retsmøde (meddelelse om retsmøde). Man kan også undersøge, om ens sag er blevet berammet, på domstolenes websted. Parterne får ikke en bekræftelse af, om en sag er korrekt indgivet. Det skal dog siges, at justitssekretæren ikke accepterer edsvorne stævninger, som ikke opfylder kravene i svaret på spørgsmål 9.

13 Modtager jeg udførlige oplysninger om sagens videre forløb (f.eks. om, hvornår jeg skal møde i retten)?

Meddelelsen om retsmødet meddeles sagsøger. Datoen for det efterfølgende retsmøde fastsættes på det første møde. Der kan findes oplysninger om sagen på domstolenes websted.

Sidste opdatering: 05/03/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.