Sådan anlægger du en sag

Spanien
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er det nødvendigt at gå til en domstol, eller er der en anden mulighed?

Hvis man ønsker at løse en konflikt uden at gå rettens vej, kan man benytte "Mediation i EU-landene — Spanien".

Parterne kan også benytte sig af mægling, når retssagen er begyndt.

2 Er der en frist for, hvornår sagen skal anlægges?

Fristerne afhænger af, hvilken type sag der er tale om. Forældelsesfrister er et juridisk komplekst emne, og det bedste er at henvende sig til et advokatkontor (gabinete de asesoramiento) eller et juridisk informationskontor (oficina de información sobre el acceso a la justicia), der kan oplyse om adgangen til domstolsprøvelse.

Som udgangspunkt og udelukkende som en rettesnor:

 1. er forældelsesfristen for inddrivelse af kontraktlige fordringer på fem år
 2. er forældelsesfristen for erstatningskrav uden for kontraktforhold på et år.

3 Er det en domstol i denne medlemsstat, som jeg skal gå til?

Hvis man vælger at gå til domstolene for at få en tvist bilagt, skal man henvende sig til en ret i denne medlemsstat.

4 Hvilken domstol i denne medlemsstat skal jeg i givet fald gå til i betragtning af, hvor jeg bor, hvor modparten bor, eller andre forhold, der kan have betydning for, hvor sagen skal anlægges?

Der henvises til reglerne om "retternes kompetence".

På baggrund af bopæl:

Retsregister

5 Hvilken type domstol skal jeg gå til i denne medlemsstat i betragtning af sagens art og det beløb, det drejer sig om?

Der henvises til reglerne om "retternes kompetence".

6 Kan jeg selv gå til en domstol, eller skal jeg gå via en mellemmand, f.eks. en advokat?

Ved anlæggelse af en sag ved en ret i Spanien skal man som udgangspunkt have:

 1. en rettergangsfuldmægtig (procurador), der repræsenterer én, og
 2. en advokat (abogado), der fører sagen i retten.

Dette er dog ikke nødvendigt i følgende tilfælde:

 1. Når kravet er på under 2 000 EUR.
 2. Når kravet fremsættes inden for rammerne af en særlig summarisk procedure kaldet "monitorio" (udstedelse af betalingspåkrav), under forudsætning af at der forelægges dokumentation for fordringen. I disse sager er der ikke noget loft over kravets størrelse.
 3. Når der anmodes om hasteforanstaltninger forud for retssagen. Dette gælder foreløbige forholdsregler i sager om omstødelse, separation og skilsmisse, der skal tilgodese ægtefællernes og deres børns mest hastende personlige og økonomiske behov, når den anden ægtefælle agter at anlægge en sådan sag (professionel bistand er fornøden i forbindelse med senere skriftveksling og andre processkridt).

7 Hvem skal jeg helt konkret henvende mig til for at anlægge en sag? Skal jeg henvende mig direkte til domstolen, til det lokale dommerkontor eller til en anden myndighed?

Stævningen og dokumenterne kan indgives via fjernindgivelse:

Almindelig adgang til domstolene

Stævningen og dokumenterne kan ligeledes indgives til justitskontoret (Juzgado Decano) på det relevante sted. I dette tilfælde vil de blive behandlet af:

 1. justitssekretæren (letrado de la administración de justicia) med ansvar for justitskontoret og almindelige fælles tjenester (servicio común general) eller
 2. embedsmanden eller justitskontoret, som handler under justitssekretærens tilsyn (letrado de la administración de justicia).

Justitssekretærerne og de af dem udpegede embedsmænd er de eneste, der kan bekræfte dato og klokkeslæt for indgivelsen af stævninger, processkrifter og andre dokumenter, der skal indgives inden for en bestemt frist.

Civile eller handelsretlige krav kan ikke indgives til andre offentlige organer, heller ikke til dommervagten (juzgado de guardia).

8 På hvilket sprog skal jeg indgive stævning? Kan jeg gøre det mundtligt, eller skal det gøres skriftligt? Kan jeg gøre det pr. fax eller e-mail?

I princippet skal retssager føres på spansk. I de autonome regioner, der har deres eget sprog (Catalonien, Valencia, De Baleariske Øer, Galicien og Baskerlandet), kan disse sprog også anvendes.

Alle, der tager del i sagen, kan bruge enten spansk eller sproget i den pågældende autonome region, hvor retssagen verserer, både i skriftlige dokumenter og under den mundtlige forhandling. Såfremt en person ikke forstår sproget i den autonome region, udpeger retten en tolk, som oversætter til spansk. Denne udpegelse sker enten ved lov eller på foranledning af den person, der påberåber sig ikke at kunne varetage sine interesser under sagen (indefensión). Såfremt andre end sagens parter afgiver forklaring på et andet sprog, fordi de ikke taler spansk eller sproget i den autonome region, påhviler det den part, der har foranlediget forklaringen afgivet, at skaffe en tolk.

En retssag skal altid indledes skriftligt ved indgivelse af en stævning (demanda). Når kravet er på under 2 000 EUR, kan den indgives i form af et enkelt dokument. Det skal omfatte følgende oplysninger:

 1. sagsøgers personlige oplysninger og adresse og den anden parts personlige oplysninger og adresse, når disse oplysninger er kendt
 2. en nøjagtig beskrivelse af sagsøgerens påstand.

Personer, som ikke har udpeget en rettergangsfuldmægtig, kan vælge, om de vil kommunikere elektronisk med domstolene eller ej. De kan til enhver tid ændre deres valg.

Almindelig adgang til domstolene

Alle advokater har pligt til at anvende domstolenes elektroniske systemer eller systemer til fjernindgivelse af såvel stævningen som de efterfølgende processkrifter og øvrige dokumenter for at sikre de indgivne dokumenters ægthed og føre en pålidelig protokol over dokumenternes afsendelse og modtagelse i deres helhed samt datoen for dokumenternes afsendelse og modtagelse.

Under alle omstændigheder har følgende organisationer og fysiske personer pligt til at kommunikere elektronisk med domstolene:

 1. juridiske personer
 2. foreninger, som ikke har status som juridisk person
 3. personer, der udøver en form for erhvervsvirksomhed, som kræver obligatorisk medlemskab af en erhvervsorganisation, i forbindelse med den kommunikation, som de har med domstolene inden for rammerne af deres erhvervsaktivitet
 4. notarer og justitssekretærer
 5. alle, der repræsenterer en person, som har pligt til at kommunikere elektronisk med domstolene og
 6. offentlige embedsmænd i forbindelse med deres kommunikation inden for rammerne af deres hverv.

9 Findes der særlige blanketter, som skal bruges, når man vil anlægge sag? Hvis ikke, hvordan gøres det så? Hvilke oplysninger skal gives?

Der findes formularer og standardblanketter til fremsættelse af krav på under 2 000 EUR, samt af økonomiske krav, der fremsættes inden for rammerne af den særlige betalingspåkravsprocedure. Der er ikke noget loft over kravets størrelse i en sådan procedure, men der skal forelægges dokumentation for gælden.

Disse formularer (og de tilhørende brugervejledninger) er tilgængelige på internettet på:

Mundtlig procedure

Betalingspåkravsprocedure

De kan også rekvireres ved henvendelse til justitskontorerne og de centrale tjenester i de enkelte retskredse. I tilfælde, hvor der ikke findes nogen formular, eller formularen ikke kan anvendes, indgives der en stævning til retten.

For krav på under 2 000 EUR er dette et ganske enkelt dokument. Det eneste, det skal indeholde, er sagsøgers personlige oplysninger, den anden parts personlige oplysninger, når disse er kendt, og en nøjagtig angivelse af sagsøgerens påstand.

For krav på over 2 000 EUR er dokumentet mere komplekst og skal udarbejdes af en advokat, da det også skal indeholde en beskrivelse af sagens faktiske omstændigheder, retsgrundlaget for kravet og en nummereret liste, hvoraf de indgivne dokumenter og andet bevismateriale klart fremgår.

I begge tilfælde skal stævningen være vedlagt al den dokumentation, der understøtter kravet, plus eventuelle erklæringer fra sagkyndige eller andet bevismateriale vedrørende sagen. Som udgangspunkt kan disse dokumenter ikke indgives på et senere tidspunkt, undtagen i meget særlige tilfælde.

10 Skal der betales retsafgifter? Hvornår skal de i givet fald betales? Skal advokaten betales med det samme ved stævningens indgivelse?

Fysiske personer skal ikke betale noget gebyr.

Juridiske personer (virksomheder, fonde, foreninger) skal betale gebyr for at indgive et søgsmål ved retten for civile, handelsretlige eller forvaltningsretlige sager samt for at appellere en afgørelse truffet af de sociale domstole. Der skal ikke betales gebyr ved straffedomstolene. Der findes yderligere oplysninger på:

Retsgebyrer

I den autonome region Catalonien skal juridiske personer (men ikke fysiske personer) betale gebyr:

Den selvstyrende region Catalonien. Gebyr

Der findes ikke nogen standardtabel over advokatsalærer. Både salærets størrelse og betalingsmetoden fastsættes efter aftale med klienten.

Der findes en standardtabel over fuldmægtiges vederlag. Se

Fuldmægtiges vederlag

Advokater beder generelt om et forskud til dækning af de foreløbige omkostninger (provisión de fondos), som efterfølgende modregnes i det samlede salær. Retssager er opdelt i faser, og advokaterne kan bede deres klienter om at betale en procentdel af det samlede salær ved overgangen til hver fase.

De kræver normalt ikke fuld betaling, før sagen er afsluttet.

11 Kan jeg få retshjælp?

Personer, der kan bevise, at de ikke har de nødvendige midler til at føre en retssag, kan modtage retshjælp.

Gratis retshjælp (justitsministeriet)

En persons midler vurderes ud fra et indeks, som går under betegnelsen IPREM (indicador público de renta de efectos múltiples).

En fysisk person anses for ikke at være i besiddelse af tilstrækkelige midler til at føre en retssag, når personens årlige husstandsindkomst fra alle indtægtskilder er lig med eller under:

 1. to gange det IPREM, der er gældende på tidspunktet for begæringens indgivelse, for fysiske personer, der ikke indgår i en familieenhed
 2. to en halv gange det IPREM, der er gældende på tidspunktet for begæringens indgivelse, for fysiske personer, der indgår i en familieenhed bestående af mindre end fire personer
 3. tre gange dette IPREM for fysiske personer, der indgår i en familieenhed bestående af mindst fire personer.

I 2023 lå det årlige IPREM på 7 200,00 EUR (12 udbetalinger).

IPREM 2023

Visse nonprofitorganisationer kan også være berettiget til retshjælp.

12 Hvornår betragtes min sag som anlagt? Modtager jeg en bekræftelse fra myndighederne om, hvorvidt min sag er korrekt anlagt?

En retssag anses officielt for at være anlagt på den dato, hvor stævningen indgives til justitskontoret, og der afsiges en kendelse om sagens antagelse til realitetsbehandling, når det er blevet bekræftet, at sagen henhører under den pågældende rets kompetence.

Rettens afgørelse om at antage kravet til behandling og alle efterfølgende afgørelser vil blive meddelt sagsøgeren via dennes rettergangsfuldmægtige, hvis en sådan benyttes. I tilfælde, hvor der ikke er behov for en sådan, gives der direkte besked ved anbefalet brev til den adresse, der er oplyst i stævningen.

Såfremt stævningen er behæftet med en fejl, som betyder, at sagen ikke kan antages til realitetsbehandling, fastsætter retten en frist, inden for hvilken fejlen skal afhjælpes. Hvis ikke det er muligt at afhjælpe fejlen, underretter justitssekretæren dommeren herom, som afgør, om sagen kan antages til realitetsbehandling eller ej.

13 Modtager jeg udførlige oplysninger om sagens videre forløb (f.eks. om, hvornår jeg skal møde i retten)?

Parterne underrettes øjeblikkeligt om alle berammelser af retsmøder eller processkridt under retssagen, enten direkte eller via deres befuldmægtigede, når de har en sådan.

Som udgangspunkt er der ikke nogen fast tidsplan for en retssag, men der er frister, som skal overholdes.

Sidste opdatering: 15/04/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.