Παραπομπή υπόθεσης στο δικαστήριο

Αυστρία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Είμαι αναγκασμένος να προσφύγω σε δικαστήριο ή υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση;

Είναι ίσως προτιμότερη η χρήση εναλλακτικών τρόπων επίλυσης των διαφορών πριν από την προσφυγή στο δικαστήριο.

2 Υπάρχει προθεσμία προσφυγής στο δικαστήριο;

Οι προθεσμίες παραγραφής διαφέρουν ανάλογα με την περίπτωση. Πρέπει να λάβετε νομικές συμβουλές σχετικά με τις εν λόγω προθεσμίες.

3 Πρέπει να απευθυνθώ σε δικαστήριο του παρόντος κράτους μέλους;

Βλ. «Ποιας χώρας το δικαστήριο είναι αρμόδιο;».

4 Αν ναι, σε ποιο συγκεκριμένο δικαστήριο του παρόντος κράτους μέλους πρέπει να απευθυνθώ σε συνάρτηση με τον τόπο κατοικίας μου και τον τόπο κατοικίας του αντιδίκου ή με άλλα στοιχεία της υπόθεσής μου;

Βλ. «Ποιας χώρας το δικαστήριο είναι αρμόδιο; - Αυστρία».

5 Σε ποιο συγκεκριμένο δικαστήριο του παρόντος κράτους μέλους πρέπει να απευθυνθώ ενόψει του είδους της υπόθεσής μου και του επίδικου ποσού:

Βλ. «Ποιας χώρας το δικαστήριο είναι αρμόδιο; - Αυστρία».

6 Μπορώ να απευθυνθώ στο δικαστήριο μόνος ή χρειάζεται να χρησιμοποιήσω κάποιον ενδιάμεσο, για παράδειγμα, δικηγόρο;

Στις αστικές και εμπορικές υποθέσεις οι οποίες διευθετούνται δια της δικαστικής οδού, οι αγωγές που ασκούνται ενώπιον των ειρηνοδικείων (Bezirksgerichte), τα οποία είναι κατά γενικό κανόνα αρμόδια για τις διαφορές που δεν υπερβαίνουν τις 15.000 ευρώ, πρέπει να υπογράφονται από δικηγόρο εάν το αντικείμενο της διαφοράς υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ. Δεν είναι υποχρεωτική η εκπροσώπηση από δικηγόρο στις αγωγές που υπάγονται στην αρμοδιότητα των ειρηνοδικείων ανεξάρτητα από το ποσό της διαφοράς (δηλαδή, ακόμα κι αν αυτό υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ) (ιδίως για γαμικές διαφορές, διαφορές μεταξύ συντρόφων, οικογενειακές διαφορές, διαφορές για τα όρια ακινήτων, διαφορές για τη διατάραξη της νομής, μισθωτικές διαφορές, διαφορές που απορρέουν από τη συμβατική σχέση μεταξύ των πλοιάρχων, των μεταφορέων ή των ξενοδόχων και των εντολέων τους, των ταξιδιωτών και των πελατών τους, καθώς διαφορές σχετικά με ελαττώματα ζώων).

Δεν είναι υποχρεωτική η εκπροσώπηση από δικηγόρο επίσης για τις αξιώσεις που υπάγονται στη διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας (μια αστική διαγνωστική διαδικασία η οποία είναι πιο ευέλικτη και λιγότερο τυπική από τη διαδικασία της αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας δυνάμει του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας) (ιδίως υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας μεταξύ συζύγων, συντρόφων ή γονέων και τέκνων, υποθέσεις δικαστικής συμπαράστασης ενηλίκων, κληρονομικές υποθέσεις, υποθέσεις που αφορούν κτηματολόγια και βιβλία εταιρειών, υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας σχετικά με δικαιώματα οίκησης).

Εφόσον η εκπροσώπηση από δικηγόρο ενώπιον των ειρηνοδικείων δεν είναι υποχρεωτική, οποιοσδήποτε μπορεί να υποβάλει εγγράφως αγωγή ή εισαγωγικό δίκης δικόγραφο ενώπιον του δικαστηρίου.

Σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις που πρέπει να παραπεμφθούν ενώπιον του δικαστηρίου, οι αγωγές που ασκούνται ενώπιον των πρωτοδικείων (Landesgerichte) πρέπει, κατά κανόνα, να είναι πάντα υπογεγραμμένες από δικηγόρο. Τα πρωτοδικεία έχουν αρμοδιότητα για όλες τις αγωγές που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα των ειρηνοδικείων, καθώς και, ανεξάρτητα από την αξία της διαφοράς, ιδίως για διαφορές που αφορούν τον νόμο περί βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τον αθέμιτο ανταγωνισμό, και αγωγές παραλείψεως που υποβάλλουν οι ενώσεις προστασίας των καταναλωτών.

Δεν είναι υποχρεωτική η εκπροσώπηση από δικηγόρο σε όλες τις δίκες εργατικού δικαίου ή δικαίου κοινωνικής ασφάλισης (δίκες βάσει του νόμου περί δικαστηρίων εργατικών διαφορών και διαφορών κοινωνικής ασφάλισης — ASGG) που υπάγονται στα πρωτοδικεία. Αυτό ισχύει ιδίως για αγωγές εργαζομένων κατά των εργοδοτών τους, οι οποίες προκύπτουν από τη μεταξύ τους σχέση εργασίας.

7 Για την κίνηση της διαδικασίας, σε ποιον συγκεκριμένα πρέπει να απευθυνθώ: στην υποδοχή, στη γραμματεία του δικαστηρίου ή σε κάποια άλλη υπηρεσία;

Οι γραπτές αγωγές πρέπει να αποστέλλονται στην ταχυδρομική διεύθυνση του δικαστηρίου. Εάν ένα από τα μέρη επιθυμεί να καταθέσει αυτοπροσώπως την αγωγή στο δικαστήριο, μπορεί να την καταθέσει στο σημείο υποδοχής του δικαστηρίου ή να την τοποθετήσει στην ενδεχομένως διαθέσιμη θυρίδα εισερχομένων.

Εάν δεν υπάρχει υποχρέωση εκπροσώπησης από δικηγόρο και ο διάδικος δεν εκπροσωπείται από δικηγόρο, η αγωγή μπορεί επίσης να ασκηθεί προφορικά στο πρωτόκολλο του αρμόδιου για τη δίκη ειρηνοδικείου ή του ειρηνοδικείου της διαμονής του ενάγοντος, την ημέρα έχει ορίσει το εν λόγω ειρηνοδικείο για την υποδοχή του κοινού.

8 Σε ποια γλώσσα πρέπει να διατυπώσω την αίτησή μου; Μπορώ να την υποβάλω προφορικά ή πρέπει να την υποβάλω οπωσδήποτε εγγράφως; Μπορώ να την υποβάλω με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο;

Η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιείται σε όλα τα δικαστήρια είναι η γερμανική. Επίσης, σε ορισμένα δικαστήρια επιτρέπεται η χρήση της κροατικής που ομιλείται στην Burgenland, της ουγγρικής ή της σλοβενικής ως επίσημων γλωσσών για τις γλωσσικές μειονότητες.

Οι αγωγές ή τα εισαγωγικά της δίκης δικόγραφα πρέπει να κατατίθενται εγγράφως και να υπογράφονται ιδιοχείρως. Εφόσον η εκπροσώπηση από δικηγόρο δεν είναι υποχρεωτική και ο διάδικος δεν εκπροσωπείται από δικηγόρο, η αγωγή ή η αίτηση μπορεί επίσης να ασκηθεί προφορικά στο πρωτόκολλο του αρμόδιου ειρηνοδικείου, όπως αναφέρεται ήδη στην ερώτηση 7. Οι αγωγές μπορούν να κατατεθούν ηλεκτρονικά στο πλαίσιο του κλειστού συστήματος της αυστριακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (ERV), για την οποία είναι απαραίτητη η δήλωση εγγραφής (κάτι τέτοιο είναι οικονομικά συμφέρον μόνο για όσους καταθέτουν μεγάλο αριθμό αγωγών στα αυστριακά δικαστήρια). Η κατάθεση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν γίνεται δεκτή και δεν μπορεί να θεραπευτεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας. Η κατάθεση μέσω τηλεομοιοτυπίας επίσης δεν πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον κώδικα πολιτικής δικονομίας (ZPO). Ωστόσο, με τη μεταγενέστερη εμπρόθεσμη κατάθεση του πρωτοτύπου της αγωγής ή της αίτησης θεραπεύεται η ακυρότητα της κατάθεσης.

Από τις αρχές του 2013, κατέστη δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και συνημμένων εγγράφων σε δικαστήρια και εισαγγελίες μέσω της λειτουργίας της κάρτας του πολίτη (κάρτα με μικροεπεξεργαστή ή υπογραφή μέσω κινητού τηλεφώνου) με χρήση των ηλεκτρονικών εντύπων που είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο «Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων σε δικαστήρια και εισαγγελίες».

9 Υπάρχουν ειδικά έντυπα για την άσκηση αγωγής; Αν όχι, πώς κινείται η διαδικασία; Ο φάκελος της αγωγής πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά ορισμένα στοιχεία;

Τα μόνα διαθέσιμα υποχρεωτικά έντυπα αφορούν αιτήσεις για την έκδοση διαταγής πληρωμής υπό όρους (Mahnklagen). Όλες οι καταψηφιστικές αγωγές μέχρι του ποσού των 75.000 ευρώ θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλονται ως αιτήσεις για την έκδοση διαταγής πληρωμής βάσει της εν λόγω διαδικασίας (Mahnverfahren). Τα κατάλληλα έντυπα μπορούν να αναζητηθούν στο δικαστήριο ή να εκτυπωθούν από τον ιστότοπο του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Δικαιοσύνης (http://www.justiz.gv.at/).

Υπάρχουν έντυπα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν προαιρετικά για να ζητηθεί η δικαστική λύση σύμβασης μίσθωσης κατοικίας ή σύμβασης μίσθωσης ενός ή περισσοτέρων εμπορικών χώρων.

Κατά κανόνα, κάθε αγωγή μπορεί να συνοδεύεται από τα κατάλληλα έγγραφα που τεκμηριώνουν την απαίτηση [πρέπει να κατατεθούν σε αντίστοιχο αριθμό αντιγράφων με την αγωγή καθαυτή (βλέπε ερώτηση 12)]. Οι γραπτές συμφωνίες που αφορούν τη δικαιοδοσία ή την κατά τόπον αρμοδιότητα (συμφωνίες παρέκτασης) μπορούν να επισυνάπτονται στην αγωγή. Το ίδιο ισχύει για τις γραπτές συμφωνίες που αφορούν τον τόπο εκπλήρωσης μιας σύμβασης, εάν ο ενάγων επιθυμεί να βασιστεί στην εν λόγω δωσιδικία, καθώς και για άλλα ιδιαίτερα στοιχεία που αφορούν την αρμοδιότητα ή ειδικές διαδικασίες (για παράδειγμα, για τη διαδικασία είσπραξης απαίτησης από συναλλαγματική).

10 Χρειάζεται να καταβληθούν τέλη στο δικαστήριο; Αν ναι, πότε; Η αμοιβή του δικηγόρου προκαταβάλλεται;

Κατά την κατάθεση της πολιτικής αγωγής στο δικαστήριο καταβάλλονται τα δικαστικά έξοδα που αποσκοπούν να καλύψουν το συνολικό κόστος της πρωτοβάθμιας εκδίκασης της αγωγής. Το ύψος τους συνήθως εξαρτάται από την αξία της διαφοράς. Πρέπει να καταβάλλονται κατά την κατάθεση της αγωγής, και κατά προτίμηση με τη χορήγηση εξουσιοδότησης άμεσης χρέωσης (π.χ. με την ένδειξη «είσπραξη τελών» και τη σημείωση IBAN και, στις διεθνείς πληρωμές, και BIC) απευθείας στην πρώτη σελίδα της αγωγής.

Ο τρόπος καταβολής της αμοιβής του δικηγόρου εξαρτάται από επιμέρους συμφωνία το ίδιο ισχύει για το ποσό της αμοιβής [εκτός εάν έχει συμφωνηθεί υπολογισμός της αμοιβής με βάση τον νόμο που διέπει τις αμοιβές των δικηγόρων (Rechtsanwaltstarifgesetz) ή τις γενικές οδηγίες περί αμοιβών (Allgemeine Honorar-Kriterien)]. Δεν μπορεί συνήθως να απαιτηθεί αποζημίωση από τον αντίδικο παρά μόνο εφόσον η διαδικασία κατέληξε σε οριστική απόφαση και στο μέτρο που εκδόθηκε ευνοϊκή απόφαση.

11 Μπορώ να τύχω νομικής συνδρομής;

Η νομική συνδρομή παρέχεται σε άτομα που δεν είναι σε θέση να καταβάλουν το κόστος της δικαστικής διαδικασίας χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η διαβίωσή τους. Η αίτηση παροχής νομικής συνδρομής μπορεί να υποβληθεί προφορικά ή γραπτά στο δικαστήριο που εκδικάζεται ή πρόκειται να εκδικαστεί η αγωγή. Εάν η έδρα του δικαστηρίου είναι εκτός της περιφέρειας του ειρηνοδικείου της κατοικίας ή της διαμονής του αιτούντος, η αίτηση μπορεί επίσης να υποβληθεί προφορικά στο πρωτόκολλο του ειρηνοδικείου του τόπου διαμονής του.

Εάν πληρούνται οι οικονομικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις, η νομική συνδρομή μπορεί να ζητηθεί πριν από την κατάθεση της αγωγής, για την κατάθεση της αγωγής και/ή για όλες τις περαιτέρω διαδικασίες.

Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με τη νομική συνδρομή διατίθενται στην ενότητα «Service» στον ιστότοπο του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Δικαιοσύνης (http://www.justiz.gv.at). Έντυπα αιτήσεων που περιέχουν επιπλέον σημαντικές πληροφορίες και συμβουλές είναι επίσης διαθέσιμα προς μεταφόρτωση από τον ιστότοπο.

12 Από ποιο χρονικό σημείο και εξής η αγωγή μου θεωρείται επισήμως ασκηθείσα; Θα μου δώσουν οι αρχές πληροφορίες για το κατά πόσον η αγωγή μου έχει ασκηθεί εγκύρως;

Η αγωγή θεωρείται ασκηθείσα από τη στιγμή της κατάθεσής της στο (τουλάχιστον εν ευρεία εννοία αρμόδιο) δικαστήριο. Η προσφυγή θεωρείται ότι έχει ασκηθεί νομότυπα όταν δεν οδηγεί σε άμεση απόρριψή της ή σε διαδικασία διόρθωσης από το δικαστήριο (με άλλα λόγια, εάν φαίνεται πως πρόκειται για αγωγή που μπορεί να εξεταστεί σύμφωνα με τον κανονισμό διαδικασίας). Οι γραπτές αγωγές πρέπει να κατατίθενται σε τόσα αντίγραφα (αντίτυπα, ισότυπα) όσοι και οι διάδικοι (ένα αντίτυπο για το δικαστήριο, ένα αντίτυπο για κάθε έναν από τους διαδίκους). Εάν η αγωγή περιέχει τυπικά σφάλματα και/ή σφάλματα περιεχομένου, το δικαστήριο είναι πιθανόν να εκδώσει οδηγίες για τη διόρθωσή της. Οι εν λόγω οδηγίες θα επισημαίνουν τις συνέπειες της αδυναμίας διόρθωσης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Η επιβεβαίωση της παραλαβής της αγωγής παρέχεται μόνο κατόπιν αιτήσεως, εκτός εάν η αγωγή έχει υποβληθεί μέσω της αυστριακής πλατφόρμας ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (ERV), οπότε η επιβεβαίωση γίνεται αυτόματα.

13 Θα λάβω λεπτομερείς πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα των γεγονότων που θα ακολουθήσουν την προσφυγή στο δικαστήριο (π.χ. όσον αφορά το πότε θα πρέπει να εμφανιστώ στο δικαστήριο);

Στις διαδικασίες έκδοσης διαταγής πληρωμής (Mahnverfahren), το έντυπο του δικογράφου περιλαμβάνει ήδη αίτηση για χορήγηση εκτελεστού απογράφου της διαταγής πληρωμής. Κατά συνέπεια, κοινοποιείται αυτομάτως στον αιτούντα είτε εκτελεστό απόγραφο της διαταγής πληρωμής (εκτελεστός τίτλος) είτε αντίγραφο ή κοινοποίηση της εμπροθέσμως ασκηθείσας ανακοπής του αντιδίκου, η οποία συνήθως συνοδεύεται από κλήση του σε προφορική διαδικασία (έναρξη της τακτικής διαδικασίας). Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ελάχιστη προθεσμία κλήτευσης ενώπιον του ειρηνοδικείου, ωστόσο, στις διαδικασίες ενώπιον του πρωτοδικείου, η εν λόγω προθεσμία ανέρχεται σε τουλάχιστον 3 εβδομάδες.

Στις διαδικασίες που αφορούν τη δικαστική λύση σύμβασης μίσθωσης που αφορά κατοικία ή εμπορικούς χώρους, ο ιδιοκτήτης πρέπει να υποβάλει ξεχωριστή αίτηση για εκτελεστό απόγραφο της λύσης της σύμβασης. Αν το άτομο του οποίου η σύμβαση καταγγέλλεται εγείρει αντιρρήσεις εγκαίρως (εντός τεσσάρων εβδομάδων), ο καταγγέλλων ενημερώνεται οίκοθεν (συνήθως σε συνδυασμό με κλήτευση σε προφορική διαδικασία).

Εξαιρουμένων ορισμένων ειδικών διαδικασιών (όπως οι διαδικασίες έκδοσης διαταγής πληρωμής, είσπραξης απαίτησης από συναλλαγματική ή λύσης σύμβασης μίσθωσης), στις διαδικασίες ενώπιον του αρμόδιου ειρηνοδικείου, το δικαστήριο, μετά την παραλαβή της αγωγής (και την ολοκλήρωση ενδεχόμενης διαδικασίας διόρθωσής της), συνήθως κοινοποιεί οίκοθεν την αγωγή στον εναγόμενο, καλώντας τον να εμφανιστεί κατά την προφορική διαδικασία, ενώ η κλήτευση απευθύνεται ταυτόχρονα και στον ενάγοντα. Στις υποθέσεις ενώπιον του πρωτοδικείου, ζητείται οίκοθεν από τον εναγόμενο με την κοινοποίηση της αγωγής να υποβάλει γραπτώς απάντηση στην αγωγή (και του υπενθυμίζεται ότι αυτή πρέπει να φέρει την υπογραφή δικηγόρου). Αν ο εναγόμενος δεν απαντήσει εντός της ορισθείσας προθεσμίας, μπορεί να εκδοθεί, κατόπιν αίτησης του ενάγοντος, απόφαση ερήμην διαφορετικά, η διαδικασία αναστέλλεται. Αν ο εναγόμενος απαντήσει εμπρόθεσμα στην αγωγή, ο αιτών λαμβάνει ισότυπο του εν λόγω δικογράφου, το οποίο συνοδεύεται συχνά από κλήτευση σε προφορική διαδικασία.

Κατά την προπαρασκευαστική συνεδρίαση (πρώτη συνεδρίαση στο πλαίσιο προφορικής διαδικασίας), συζητείται με τους διάδικους, των οποίων η παρουσία είναι κατά κανόνα υποχρεωτική, εκτός εάν ο εκπρόσωπος τους είναι επαρκώς ενήμερος για τα γεγονότα, η περαιτέρω εξέλιξη (ιδίως χρονικά) της διαδικασίας και προσδιορίζεται κατόπιν από το δικαστήριο. Αυτό το χρονοδιάγραμμα περιλαμβάνεται στα πρακτικά της δίκης με τη μορφή προγράμματος της υπόθεσης. Αντίγραφο των πρακτικών αυτών επιδίδεται στους διαδίκους (ή στους εκπροσώπους τους). Οι τροποποιήσεις αυτού του προγράμματος πρέπει να ανακοινώνονται στους διαδίκους και, κατά περίπτωση, να συζητούνται μαζί τους εν ευθέτω χρόνω.

Τελευταία επικαιροποίηση: 23/04/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.