Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση βουλγαρικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες
Swipe to change

Παραπομπή υπόθεσης στο δικαστήριο

Βουλγαρία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Είμαι αναγκασμένος να προσφύγω σε δικαστήριο ή υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση;

Διατίθενται επίσης διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης των διαφορών (βλέπε «Αρμοδιότητα των δικαστηρίων»).

2 Υπάρχει προθεσμία προσφυγής στο δικαστήριο;

Οι προθεσμίες για τις δικαστικές υποθέσεις διαφέρουν ανάλογα με την υπόθεση (βλέπε «Δικονομικές προθεσμίες»). Για να αποσαφηνίσετε το ζήτημα των προθεσμιών, συμβουλευτείτε δικηγόρο.

3 Πρέπει να απευθυνθώ σε δικαστήριο του παρόντος κράτους μέλους;

Βλέπε Αρμοδιότητα των δικαστηρίων.

4 Αν ναι, σε ποιο συγκεκριμένο δικαστήριο του παρόντος κράτους μέλους πρέπει να απευθυνθώ σε συνάρτηση με τον τόπο κατοικίας μου και τον τόπο κατοικίας του αντιδίκου ή με άλλα στοιχεία της υπόθεσής μου;

Βλέπε Αρμοδιότητα των δικαστηρίων-Βουλγαρία.

5 Σε ποιο συγκεκριμένο δικαστήριο του παρόντος κράτους μέλους πρέπει να απευθυνθώ ενόψει του είδους της υπόθεσής μου και του επίδικου ποσού;

Βλέπε Αρμοδιότητα των δικαστηρίων-Βουλγαρία.

6 Μπορώ να απευθυνθώ στο δικαστήριο μόνος ή χρειάζεται να χρησιμοποιήσω κάποιον ενδιάμεσο, για παράδειγμα, δικηγόρο;

Αγωγή μπορεί να ασκηθεί προσωπικά από τον ενάγοντα ή μέσω εξουσιοδοτημένου ενδιαμέσου. Στην αγωγή θα πρέπει να επισυνάπτεται το πληρεξούσιο με το οποίο παρέχεται η εξουσιοδότηση στον ενδιάμεσο.

7 Για την κίνηση της διαδικασίας, σε ποιον συγκεκριμένα πρέπει να απευθυνθώ: στην υποδοχή, στη γραμματεία του δικαστηρίου ή σε κάποια άλλη υπηρεσία;

Οι αγωγές θα πρέπει να κατατίθενται στην υποδοχή ή τη γραμματεία του δικαστηρίου προσωπικά ή μέσω εξουσιοδοτημένου μεσολαβητή. Οι αγωγές παραλαμβάνονται από τα μέλη του προσωπικού του δικαστηρίου, γενικά τους γραμματείς του δικαστηρίου, κατά τις ώρες λειτουργίας του δικαστηρίου. Οι αγωγές μπορούν επίσης να αποστέλλονται ταχυδρομικά στο γραφείο του γραμματέα του δικαστηρίου.

8 Σε ποια γλώσσα πρέπει να διατυπώσω την αίτησή μου; Μπορώ να την υποβάλω προφορικά ή πρέπει να την υποβάλω οπωσδήποτε εγγράφως; Μπορώ να την υποβάλω με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο;

Οι αγωγές θα πρέπει να κατατίθενται στο δικαστήριο γραπτώς και διατυπωμένες στη βουλγαρική γλώσσα. Οι αγωγές μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικά, όχι όμως μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ο κώδικας πολιτικής δικονομίας ορίζει ότι όλα τα ξενόγλωσσα έγγραφα που υποβάλλονται από τους διαδίκους πρέπει να συνοδεύονται από την πιστοποιημένη από τους διαδίκους μετάφρασή τους.

9 Υπάρχουν ειδικά έντυπα για την άσκηση αγωγής; Αν όχι, πώς κινείται η διαδικασία; Ο φάκελος της αγωγής πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά ορισμένα στοιχεία;

Οι αγωγές θα πρέπει να καταρτίζονται γραπτώς. Δεν διατίθενται ειδικά έντυπα γι’ αυτό τον σκοπό, εκτός από τα υποδείγματα (εγκεκριμένα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης) διαταγής εκτέλεσης, αίτησης έκδοσης διαταγής εκτέλεσης και άλλων εγγράφων που αφορούν αιτήσεις έκδοσης διαταγής εκτέλεσης βάσει του κώδικα πολιτικής δικονομίας. Ο κώδικας πολιτικής δικονομίας θέτει μια σειρά από ελάχιστες προδιαγραφές για τις αγωγές, αλλά δεν καθορίζει τον τύπο τους. Δυνάμει του κώδικα πολιτικής δικονομίας, το δικόγραφο της αγωγής πρέπει να περιλαμβάνει: μνεία του δικαστηρίου το ονοματεπώνυμο του ενάγοντα και του εναγομένου, τους νόμιμους εκπροσώπους ή αντιπροσώπους τους, αν υπάρχουν, τον προσωπικό αριθμό αναγνώρισης του ενάγοντα και τον αριθμό τηλεομοιοτυπίας και τηλετυπίας του ενάγοντα, αν υπάρχουν το ποσό της αγωγής, αν μπορεί να αποτιμηθεί παράθεση των πραγματικών περιστατικών στα οποία βασίζεται η αγωγή, το αντικείμενο της αγωγής και την υπογραφή του καταθέτη της αγωγής. Στην αγωγή του ο ενάγων οφείλει να κάνει μνεία των αποδεικτικών στοιχείων που προσκομίζει και των πραγματικών περιστατικών που επιδιώκει να αποδείξει μέσω αυτών και πρέπει να προσκομίσει όλα τα γραπτά αποδεικτικά στοιχεία που έχει στη διάθεσή του.

Η αγωγή πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον ενάγοντα ή τον εκπρόσωπο του ενάγοντα. Εάν μια αγωγή ασκείται από εκπρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του ενάγοντα, θα πρέπει να συνοδεύεται από το πληρεξούσιο που πιστοποιεί ότι ο εκπρόσωπος έχει εξουσιοδότηση να ασκήσει την αγωγή. Εάν ο ενάγων δεν γνωρίζει πώς να υπογράψει την αγωγή ή δεν είναι σε θέση να το πράξει, αυτή θα πρέπει να υπογραφεί από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, με υπόμνηση των λόγων για τους οποίους δεν την υπέγραψε ο ενάγων. Η αγωγή κατατίθεται στο δικαστήριο σε τόσα αντίγραφα όσοι και οι εναγόμενοι.

Στην αγωγή πρέπει να επισυνάπτονται: πληρεξούσιο όταν η αίτηση κατατίθεται από αντιπρόσωπο έγγραφο που να επιβεβαιώνει την πληρωμή των κρατικών τελών και δαπανών αντίγραφα της αγωγής και των παραρτημάτων της για κάθε εναγόμενο.

10 Χρειάζεται να καταβληθούν τέλη στο δικαστήριο; Αν ναι, πότε; Η αμοιβή του δικηγόρου προκαταβάλλεται;

Η άσκηση της αγωγής συνεπάγεται την πληρωμή των δικαστικών τελών, που εξαρτώνται από το ποσό της αγωγής και το κόστος της διαδικασίας. Όταν είναι αδύνατη η αποτίμηση του ποσού της αγωγής, τα δικαστικά τέλη καθορίζονται από το δικαστήριο. Ο ενάγων υποδεικνύει το ποσό της αγωγής. Το ποσό της αγωγής αποτελεί τη χρηματική αποτίμηση του αντικειμένου της υπόθεσης.

Τα ζητήματα που αφορούν το ποσό της αγωγής μπορούν να προβληθούν από τον εναγόμενο ή το δικαστήριο αυτεπαγγέλτως, το αργότερο κατά την πρώτη προφορική ακρόαση. Εάν το ποσό που έχει υποδειχθεί δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, το ποσό της αγωγής καθορίζεται από το δικαστήριο. Δύο είναι τα είδη των δικαστικών τελών: τα απλά και τα αναλογικά τέλη. Τα απλά τέλη καθορίζονται βάσει των υλικών, των τεχνικών και των διοικητικών εξόδων της διαδικασίας. Τα αναλογικά τέλη βασίζονται στο επίδικο ποσό. Το ποσό εισπράττεται με την κατάθεση της αίτησης προστασίας ή αποκατάστασης και την κατάρτιση του εγγράφου για το οποίο καταβάλλονται τα τέλη, σύμφωνα με τον κώδικα τελών που έχει εγκρίνει το υπουργικό συμβούλιο.

Τα δικαστικά τέλη πληρώνονται συνήθως με τραπεζική μεταφορά στον λογαριασμό του δικαστηρίου με την κατάθεση της αγωγής. Κάθε διάδικος πρέπει να προκαταβάλει στο δικαστήριο τα έξοδα της υπηρεσίας που αιτείται. Κατόπιν αιτήματος και των δύο διαδίκων ή με πρωτοβουλία του δικαστηρίου, όλα τα έξοδα καταβάλλονται και από τους δύο διαδίκους ή από έναν διάδικο, ανάλογα με τις περιστάσεις.

Τα δικαστικά τέλη και τα έξοδα δεν καταβάλλονται: από ενάγοντες που είναι εργαζόμενοι, υπάλληλοι και μέλη συνεταιρισμών σε αγωγές που απορρέουν από σχέσεις απασχόλησης σε αξιώσεις διατροφής σε αγωγές που ασκούνται από τον εισαγγελέα από τους ενάγοντες σε αγωγές για παράνομες ζημίες λόγω εγκληματικής πράξης, σε συνάρτηση με καταδίκη που έχει την ισχύ δεδικασμένου ή από ειδικούς εκπροσώπους διαδίκου άγνωστης διαμονής που έχουν οριστεί από το δικαστήριο.

Τα δικαστικά τέλη και τα έξοδα δεν επιβάλλονται σε φυσικά πρόσωπα που, κατά την κρίση του δικαστηρίου, δεν διαθέτουν επαρκή μέσα. Σε περίπτωση αιτήματος απαλλαγής, το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη: το εισόδημα του προσώπου και της οικογένειάς του, τα πιστοποιημένα περιουσιακά του στοιχεία, την οικογενειακή του κατάσταση, την υγεία, την απασχόληση, την ηλικία και άλλες περιστάσεις. Στις εν λόγω περιπτώσεις τα έξοδα της αντιδικίας καταβάλλονται από τα ποσά ειδικού σκοπού του προϋπολογισμού του δικαστηρίου. Σε περίπτωση αίτησης του οφειλέτη για την κίνηση πτωχευτικής διαδικασίας, δεν εισπράττονται δικαστικά τέλη. Αυτά εισπράττονται από τα περιουσιακά στοιχεία, μετά τη διανομή της περιουσίας σύμφωνα με τον εμπορικό νόμο (Targovski zakon).

Όταν μια αγωγή ευοδώνεται πλήρως ή εν μέρει, το δικαστήριο διατάσσει τον εναγόμενο να καταβάλει στον ενάγοντα μια αναλογία των εξόδων της διαδικασίας ανάλογα με το μέτρο που η αίτηση κρίθηκε επιτυχής (δικαστικά τέλη, δικηγορικές αμοιβές, δαπάνες που αφορούν τη δικαστική παράσταση και τη διεξαγωγή των αποδείξεων). Εάν ο ενάγων έχει λάβει δωρεάν νομική συνδρομή, ο εναγόμενος εντέλλεται να του αποζημιώσει τα έξοδα αναλογικά με την αγωγή. Σε περίπτωση διακοπής της υπόθεσης, ο εναγόμενος δικαιούται αποζημίωση των εξόδων και σε περίπτωση απόρριψης της αγωγής ο εναγόμενος δικαιούται να αξιώσει πληρωμή των εξόδων που έχουν προκύψει σε αναλογία με την αγωγή που απορρίφθηκε.

Ο πελάτης συμφωνεί με τον δικηγόρο τη δικηγορική αμοιβή, που συνήθως πληρώνεται με την υπογραφή της σύμβασης για τη νομική υπεράσπιση σύμφωνα με τους όρους πληρωμής.

11 Μπορώ να τύχω νομικής συνδρομής;

Βλέπε νομική συνδρομή.

12 Από ποιο χρονικό σημείο και εξής η αγωγή μου θεωρείται επισήμως ασκηθείσα; Θα μου δώσουν οι αρχές πληροφορίες για το κατά πόσον η αγωγή μου έχει ασκηθεί εγκύρως;

Οι αγωγές και κάθε άλλη αλληλογραφία που λαμβάνονται ταχυδρομικά και τα έγγραφα που κατατίθενται προσωπικά κατά τις ώρες λειτουργίας του δικαστηρίου καταχωρίζονται από το δικαστήριο στο πρωτόκολλο της εισερχόμενης αλληλογραφίας, κατά την ημέρα παραλαβής. Μια αγωγή θεωρείται επισήμως ασκηθείσα την ημέρα που παραλαμβάνεται από το δικαστήριο. Εάν η αγωγή αποστέλλεται ταχυδρομικά ή παραλαμβάνεται από αναρμόδιο δικαστήριο θεωρείται παραληφθείσα την ημέρα της ταχυδρομικής της αποστολής ή την ημέρα που παραλαμβάνεται από το αναρμόδιο δικαστήριο. Το δικαστήριο επαληθεύει την ορθότητα της αγωγής. Εάν μια αγωγή πάσχει από σφάλματα ή δεν συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία έγγραφα, ο ενάγων καλείται να άρει τις παρατυπίες εντός μιας εβδομάδας και ενημερώνεται για το κατά πόσον δικαιούται να λάβει νομική συνδρομή. Όταν δεν γίνεται μνεία της διεύθυνσης του εναγομένου και αυτή δεν είναι γνωστή στο δικαστήριο, το μήνυμα κοινοποιείται με ανάρτηση ειδοποίησης σε καθορισμένο τόπο του δικαστηρίου για περίοδο μιας εβδομάδας. Αν ο ενάγων δεν άρει εγκαίρως τις παρατυπίες, η αγωγή μαζί με τα παραρτήματά της επιστρέφεται. Εάν η διεύθυνση του ενάγοντα είναι άγνωστη, η αγωγή κρατείται στη γραμματεία του δικαστηρίου για να διατεθεί στον ενάγοντα. Το ίδιο ισχύει όταν οι παρατυπίες της αγωγής εντοπίζονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Η αγωγή θεωρείται ασκηθείσα την ημέρα που παραλήφθηκε η τροποποιημένη αγωγή.

Εάν κατά την επαλήθευση της αγωγής, το δικαστήριο την κρίνει απαράδεκτη, την επιστρέφει. Η επιστροφή της αγωγής στον ενάγοντα δεν αποκλείει την εκ νέου κατάθεση αγωγής στο δικαστήριο, αλλά στις εν λόγω περιπτώσεις η αγωγή θεωρείται ότι ασκήθηκε την ημερομηνία που κατατέθηκε εκ νέου η αγωγή.

Οι δικαστικές αρχές δεν αποστέλλουν ειδικό έγγραφο που να επιβεβαιώνει την ορθή εισαγωγή της δίκης. Μόλις καταρτιστεί ορθά η αγωγή και κατατεθεί συνοδευόμενη από όλα τα αναγκαία έγγραφα, το δικαστήριο αποστέλλει αντίγραφο στον εναγόμενο. Το αντίγραφο περιλαμβάνει τα παραρτήματα της αγωγής. Ο εναγόμενος οφείλει να καταθέσει γραπτή απάντηση μέσα σε έναν μήνα και ενημερώνεται για τις πληροφορίες που πρέπει αυτή να περιέχει. Ο εναγόμενος ενημερώνεται επίσης για τις συνέπειες της μη αντίκρουσης ή της μη άσκησης των δικαιωμάτων του και για το κατά πόσον διατίθεται νομική συνδρομή, εφόσον τη δικαιούται. Η γραπτή αντίκρουση του εναγομένου θα πρέπει να περιέχει: μνεία του δικαστηρίου και του αριθμού της υπόθεσης το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του εναγομένου, τον νόμιμο εκπρόσωπο ή τον αντιπρόσωπό του, αν υπάρχει τη θέση του εναγομένου όσον αφορά το παραδεκτό και την ουσία της αγωγής τη θέση του εναγομένου όσον αφορά τις περιστάσεις στις οποίες βασίζεται η αγωγή τα επιχειρήματα κατά της αγωγής και τις περιστάσεις που τα στηρίζουν την υπογραφή του προσώπου που κατέθεσε την αντίκρουση. Στην αντίκρουση της αγωγής, ο εναγόμενος πρέπει να υποδείξει τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκομίζει και τα πραγματικά περιστατικά που αποσκοπεί να αποδείξει με αυτά και προσκομίζει όλα τα γραπτά αποδεικτικά στοιχεία που έχει στη διάθεσή του. Στην αντίκρουση πρέπει να επισυνάπτεται: πληρεξούσιο, όταν η αντίκρουση κατατίθεται από αντιπρόσωπο αντίγραφα της αντίκρουσης και των παραρτημάτων της, ένα για κάθε ενάγοντα. Εάν στην προθεσμία που έχει ταχθεί, ο εναγόμενος δεν καταθέσει τη γραπτή αντίκρουση, δεν εκθέσει τη θέση του, δεν προβάλει αντιρρήσεις, δεν προσβάλει το κύρος εγγράφου που έχει συνυποβληθεί με την αγωγή, δεν ασκήσει τα δικαιώματά του για άσκηση ανταγωγής ή παρεμπίπτουσας αγωγής ή δεν προσεπικαλέσει τρίτον να παρέμβει για λογαριασμό του, στερείται τη δυνατότητα να το πράξει μεταγενέστερα, εκτός αν η παράλειψη οφείλεται σε συγκεκριμένες απρόβλεπτες περιστάσεις.

Μετά την επαλήθευση της ορθότητας και του παραδεκτού των αγωγών που έχουν κατατεθεί, το δικαστήριο αποφασίζει το πώς θα προχωρήσει με την αγωγή και απαντά στα αιτήματα και τις αντιρρήσεις των διαδίκων που αφορούν όλα τα προδικαστικά ζητήματα και την αποδοχή των αποδεικτικών μέσων. Το δικαστήριο μπορεί επίσης να διατάξει διαμεσολάβηση ή άλλα μέσα εκούσιας επίλυσης της διαφοράς.

Το δικαστήριο ορίζει ανοικτή προφορική ακρόαση για την υπόθεση, στην οποία κλητεύει τους διαδίκους. Ο γραμματέας του δικαστηρίου αποστέλλει κλητεύσεις στους διαδίκους, στους οποίους επιδίδεται αντίγραφο της δικαστικής απόφασης.

Στις εμπορικές υποθέσεις, ο κώδικας πολιτικής δικονομίας προβλέπει την αμοιβαία ανταλλαγή εγγράφων μεταξύ των αντιδίκων. Μετά την παραλαβή της αντίκρουσης, το δικαστήριο αποστέλλει ένα αντίγραφο αυτής, μαζί με τα παραρτήματα, στον ενάγοντα, ο οποίος μπορεί να καταθέσει πρόσθετη αγωγή σε διάστημα δύο εβδομάδων. Στην πρόσθετη αγωγή ο ενάγων μπορεί να συμπληρώσει και να αποσαφηνίσει την αρχική αγωγή. Μετά την παραλαβή της πρόσθετης αγωγής, το δικαστήριο αποστέλλει αντίγραφο αυτής, μαζί με τα παραρτήματα, στον εναγόμενο, που μπορεί να καταθέσει αντίκρουση σε διάστημα δύο εβδομάδων. Στην πρόσθετη αντίκρουση ο εναγόμενος οφείλει να απαντήσει στην πρόσθετη αγωγή.

Μετά τον έλεγχο της ορθότητας των εγγράφων που έχουν ανταλλαγεί και του παραδεκτού των αγωγών που έχουν κατατεθεί, περιλαμβανομένων των ποσών τους και άλλων αιτημάτων και ενστάσεων των διαδίκων, το δικαστήριο αποφασίζει επί κάθε τυχόν προδικαστικού ζητήματος και επί της αποδοχής των αποδεικτικών στοιχείων. Το δικαστήριο ορίζει την ημερομηνία της ανοικτής προφορικής ακρόασης της υπόθεσης, στην οποία κλητεύει τους διαδίκους, με αποστολή της πρόσθετης αντίκρουσης στον ενάγοντα, και κοινοποιεί την απόφασή του στους διαδίκους. Μπορεί να διατάξει διαμεσολάβηση ή άλλα μέσα εκούσιας επίλυσης της διαφοράς. Όταν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία έχουν προσκομιστεί μέσω ανταλλαγής εγγράφων και συμφωνείται ότι δεν είναι αναγκαία η παράσταση των διαδίκων στην ακροαματική διαδικασία, το δικαστήριο, αν το επιθυμούν οι διάδικοι, μπορεί να εκδικάσει την υπόθεση κεκλεισμένων των θυρών, παρέχοντας στους διαδίκους τη δυνατότητα να καταθέσουν τη γραπτή τους υπεράσπιση και αντίκρουση.

Ο κώδικας πολιτικής δικονομίας περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις που διέπουν συγκεκριμένους δικονομικούς κανόνες: την ταχεία διαδικασία, τη διαδικασία των γαμικών διαφορών, τις υποθέσεις αστικής κατάστασης, τη δικανική ανικανότητα, τη δικαστική διανομή, την προστασία και την επανασύσταση των δικαιωμάτων κυριότητας επί περιουσιακών στοιχείων, τις συμβολαιογραφικές πράξεις, τις ομαδικές αγωγές και τις αιτήσεις έκδοσης διαταγής εκτέλεσης, τη διαδικασία συντηρητικών μέτρων, τις αιτήσεις προστασίας και τη διαδικασία εκτέλεσης. Ο εμπορικός νόμος καθιερώνει ειδικούς κανόνες για τη διαδικασία αφερεγγυότητας και τις συναφείς αιτήσεις.

13 Θα λάβω λεπτομερείς πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα των γεγονότων που θα ακολουθήσουν την προσφυγή στο δικαστήριο (π.χ. όσον αφορά το πότε θα πρέπει να εμφανιστώ στο δικαστήριο);

Το Δικαστήριο κλητεύει τους διαδίκους στην προφορική ακρόαση των υποθέσεων. Αν η υπόθεση αναβληθεί, οι διάδικοι που έχουν κλητευθεί νομίμως δεν κλητεύονται στην επόμενη προφορική ακρόαση, αν η ημερομηνία τούς είχε κοινοποιηθεί στην προφορική ακρόαση. Η κλήτευση εκδίδεται το αργότερο μία εβδομάδα πριν από την προφορική ακρόαση. Ο εν λόγω κανόνας δεν εφαρμόζεται στη διαδικασία εκτέλεσης. Η κλήτευση περιλαμβάνει: το δικαστήριο που την εκδίδει, το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του προσώπου που κλητεύεται, την υπόθεση και την ιδιότητα με την οποία κλητεύεται, τον τόπο και τον χρόνο της προφορικής ακρόασης και τις έννομες συνέπειες της μη παράστασης.

Το δικαστήριο παρέχει στους διαδίκους αντίγραφο κάθε τυχόν απόφασης που υπόκειται σε χωριστή έφεση.

Οι προθεσμίες που τάσσει το δικαστήριο για τις δικονομικές πράξεις κοινοποιούνται στους διαδίκους, σε αντίθεση με τις νόμιμες προθεσμίες που δεν κοινοποιούνται.

Τελευταία επικαιροποίηση: 24/04/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.