Παραπομπή υπόθεσης στο δικαστήριο

Κροατία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Είμαι αναγκασμένος να προσφύγω σε δικαστήριο ή υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση;

Τα μέρη μπορούν να επιλύσουν τη διαφορά τους ενώπιον δικαστηρίου, ωστόσο διατίθενται και εξωδικαστικές μέθοδοι επίλυσης διαφορών. Στην Κροατία, οι εν λόγω μέθοδοι περιλαμβάνουν τη διαιτησία, τη διαμεσολάβηση και τις δικαστικές πράξεις με ευρύτερη έννοια, που αποσκοπούν στην επίτευξη δικαστικού συμβιβασμού.

Η διαμεσολάβηση σε διαφορές αστικής, εμπορικής, εργατικής φύσης και σε άλλες διαφορές αναφορικά με τα δικαιώματα που τα μέρη μπορούν να ασκούν ελεύθερα διέπεται από τον νόμο για τη διαμεσολάβηση (Zakon o mirenju) [Narodne Novine (NN· Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Κροατίας), αριθ. 18/11]. Ως διαμεσολάβηση νοείται κάθε διαδικασία, ανεξαρτήτως του πώς αποκαλείται (mirenje, medijacija, posredovanje, koncilijacija), με την οποία τα μέρη επιχειρούν να επιλύσουν τη διαφορά τους με αμοιβαία συμφωνία, δηλαδή με την επίτευξη αμοιβαία αποδεκτής συμφωνίας που να συνάδει με τις ανάγκες και τα συμφέροντά τους, με τη συνδρομή ενός τρίτου ουδέτερου μέρους —ενός ή περισσότερων διαμεσολαβητών (posrednik, medijator, koncilijator)—, που παρέχει συνδρομή στα μέρη για την επίτευξη συμβιβασμού, χωρίς να έχει εξουσία επιβολής δεσμευτικής λύσης. Η διαμεσολάβηση διεξάγεται με τον τρόπο που συμφωνούν τα μέρη· η διαδικασία είναι προαιρετική και χαρακτηρίζεται από την αυτονομία των μερών. Πρόκειται για οικειοθελή και συναινετική διαδικασία, άτυπη και εμπιστευτική, ενώ κατά τη διάρκειά της διασφαλίζεται η ισότητα των μερών.

Από την άλλη, η διαιτησία (arbitraža or izbrano suđenje) είναι η δίκη που διεξάγεται ενώπιον ενός δικαστηρίου διαιτησίας, ανεξαρτήτως του αν οργανώνεται ή διεξάγεται από νομικό πρόσωπο ή το όργανο του νομικού προσώπου που είναι επιφορτισμένο με την οργάνωση και τη διεξαγωγή του έργου των δικαστηρίων διαιτησίας. Η διαιτησία είναι μια οικειοθελής, ταχεία, αποδοτική, μη δημόσια μέθοδος επίλυσης διαφορών κατά την οποία τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν για το πρόσωπο που θα ενεργήσει ως δικαστής σε περίπτωση που προκύψει διαφορά, τον τόπο της διαιτησίας, το εφαρμοστέο ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο, τη γλώσσα ή τις γλώσσες διεξαγωγής της, ενώ η απόφαση του δικαστηρίου της διαιτησίας για τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης έχει την ισχύ οριστικής δικαστικής απόφασης.

Ο κώδικας πολιτικής δικονομίας (Zakon o parničnom postupku) (ΝΝ αριθ. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14 και 70/19) ορίζει ότι το δικαστήριο, αφού λάβει υπόψη το σύνολο των περιστάσεων, ιδίως δε τα συμφέροντα των μερών και τυχόν τρίτων που σχετίζονται με τα μέρη, τη διάρκεια των σχέσεών τους και το επίπεδο της μεταξύ τους εξάρτησης, μπορεί να εκδώσει απόφαση, στο πλαίσιο ακροαματικής διαδικασίας ή άλλως, με την οποία θα δίδει εντολή στα μέρη να κινήσουν διαδικασία διαμεσολάβησης εντός οκτώ ημερών ή θα προτείνει στα μέρη να επιδιώξουν την επίλυση της διαφοράς μέσω διαδικασίας διαμεσολάβησης. Περαιτέρω, το δικαστήριο, κατά την προκαταρκτική ακροαματική διαδικασία, ενημερώνει τα μέρη ότι η διαφορά μπορεί να επιλυθεί με δικαστικό συμβιβασμό ή μέσω διαδικασίας διαμεσολάβησης, και εξηγεί στα μέρη τις επιλογές αυτές.

Σε ορισμένες περιπτώσεις (σε περίπτωση κατάθεσης αγωγής κατά της Δημοκρατίας της Κροατίας), το πρόσωπο που προτίθεται να καταθέσει την εν λόγω αγωγή οφείλει, πριν από την κατάθεσή της, να επικοινωνήσει με το γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του κράτους το οποίο είναι κατά τόπον και καθ’ ύλην αρμόδιο για την εκπροσώπηση ενώπιον του δικαστηρίου στο οποίο θα κατατεθεί η αγωγή κατά της Δημοκρατίας της Κροατίας και να ζητήσει τη φιλική διευθέτηση της διαφοράς, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου ειδικές νομοθετικές διατάξεις τάσσουν προθεσμία για την κατάθεση της αγωγής. Το αίτημα φιλικής διευθέτησης της διαφοράς πρέπει να περιέχει όλες τις πληροφορίες που απαιτείται να περιέχει μια συνήθης αίτηση ενώπιον δικαστηρίου.

2 Υπάρχει προθεσμία προσφυγής στο δικαστήριο;

Η προθεσμία άσκησης της αγωγής εξαρτάται από το είδος και τον νομικό χαρακτήρα της αγωγής. Επί παραδείγματι, για τη δικαστική προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων η προθεσμία είναι δεκαπέντε ημέρες. Στο εν λόγω διάστημα, ο εργαζόμενος πρέπει να καταθέσει αίτηση ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου για την προστασία του δικαιώματος που έχει παραβιαστεί, αφού έχει υποβάλει αίτημα στον εργοδότη του για την προστασία των δικαιωμάτων του, εκτός από την περίπτωση αξίωσης αποζημίωσης ή άλλης χρηματικής αξίωσης που απορρέει από τη σχέση απασχόλησης.

3 Πρέπει να απευθυνθώ σε δικαστήριο του παρόντος κράτους μέλους;

Ναι. Στην Κροατία, τα δικαστήρια αποφασίζουν στις αστικές διαδικασίες εντός των ορίων της καθ’ ύλην αρμοδιότητάς τους, όπως αυτή ορίζεται από τη νομοθεσία, και η δικαστική εξουσία ασκείται από τα τακτικά και τα ειδικά δικαστήρια και το Ανώτατο Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας (Vrhovni sud Republike Hrvatske).

Τακτικά δικαστήρια είναι τα δημοτικά δικαστήρια (općinski sud) και τα περιφερειακά δικαστήρια (županijski sudovi). Τα δικαστήρια ειδικής δικαιοδοσίας είναι τα εμποροδικεία (trgovački sud), τα διοικητικά δικαστήρια (upravni sud), τα πλημμελειοδικεία (prekršajni sudovi), το Ανώτατο Εμποροδικείο της Δημοκρατίας της Κροατίας (Visoki trgovački sud Republike Hrvatske), το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας (Visoki upravni sud Republike Hrvatske) και το Ανώτατο Πλημμελειοδικείο της Δημοκρατίας της Κροατίας (Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske).

Το ανώτατο δικαιοδοτικό όργανο της Κροατίας είναι το Ανώτατο Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας.

Με νόμο μπορούν να συστήνονται και άλλα τακτικά και ειδικά δικαστήρια, με βάση την καθ’ ύλην αρμοδιότητά τους ή συγκεκριμένους τομείς του δικαίου.

4 Αν ναι, σε ποιο συγκεκριμένο δικαστήριο του παρόντος κράτους μέλους πρέπει να απευθυνθώ σε συνάρτηση με τον τόπο κατοικίας μου και τον τόπο κατοικίας του αντιδίκου ή με άλλα στοιχεία της υπόθεσής μου;

Ο γενικός κανόνας είναι ότι αρμόδιο δικαστήριο είναι το δικαστήριο της γενικής δωσιδικίας του τόπου κατοικίας του εναγομένου, δηλαδή το δικαστήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή στην οποία ο εναγόμενος έχει τη μόνιμη κατοικία του. Εάν ο εναγόμενος δεν έχει μόνιμη κατοικία στη Δημοκρατία της Κροατίας, το δικαστήριο με γενική κατά τόπον αρμοδιότητα είναι το δικαστήριο που είναι αρμόδιο για την περιφέρεια όπου ο εναγόμενος έχει την προσωρινή του διαμονή.

Εάν ο εναγόμενος εκτός από μόνιμη κατοικία, έχει και προσωρινή διαμονή σε άλλον τόπο, και από τις περιστάσεις μπορεί να συναχθεί ότι θα διαμείνει εκεί για σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα, το δικαστήριο του τόπου της προσωρινής διαμονής έχει γενική κατά τόπον αρμοδιότητα.

Για δίκες σε διαφορές που στρέφονται κατά πολίτη της Κροατίας που διαμένει μόνιμα στο εξωτερικό, όπου αποσπάστηκε για να εργαστεί για εθνική αρχή ή νομικό πρόσωπο, γενική κατά τόπον αρμοδιότητα έχει το δικαστήριο του τελευταίου γνωστού τόπου μόνιμης κατοικίας του στη Δημοκρατία της Κροατίας.

Σε διαφορές με στοιχεία αλλοδαπότητας, αρμόδιο για τη διεξαγωγή της δίκης είναι δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας μόνο όταν τούτο ρητά ορίζεται από τον νόμο ή από διεθνή σύμβαση. Εάν ο νόμος ή η διεθνής σύμβαση δεν ορίζει ρητά ότι τα δικαστήρια της Κροατίας είναι αρμόδια για συγκεκριμένο είδος διαφοράς, τότε τα δικαστήρια της Κροατίας είναι αρμόδια να δικάσουν μόνο όταν αυτό προκύπτει από τις νομοθετικές διατάξεις που ρυθμίζουν την κατά τόπον αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Κροατίας.

5 Σε ποιο συγκεκριμένο δικαστήριο του παρόντος κράτους μέλους πρέπει να απευθυνθώ ενόψει του είδους της υπόθεσής μου και του επίδικου ποσού;

Τα ανωτέρω εξαρτώνται από το είδος της διαφοράς και τις διατάξεις του κώδικα πολιτικής δικονομίας που ρυθμίζουν τα ζητήματα της κατά τόπον και καθ’ ύλην αρμοδιότητας.

Η αξία του αντικειμένου της διαφοράς δεν συνιστά αυτοτελές κριτήριο που επηρεάζει τον καθορισμό της κατά τόπον και της καθ’ ύλην αρμοδιότητας των δικαστηρίων της Κροατίας.

6 Μπορώ να απευθυνθώ στο δικαστήριο μόνος ή χρειάζεται να χρησιμοποιήσω κάποιον ενδιάμεσο, για παράδειγμα, δικηγόρο;

Σύμφωνα με την υφιστάμενη διάρθρωση της κατ’ αντιδικία διαδικασίας, όπως ορίζεται στον κώδικα πολιτικής δικονομίας, κάθε διάδικος —φυσικό ή νομικό πρόσωπο— μπορεί να επιλέγει ελεύθερα το αν θα παρασταθεί αυτοπροσώπως στη διαδικασία ή θα εκπροσωπηθεί από μεσολαβητή, συνήθως δικηγόρο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον κώδικα πολιτικής δικονομίας.

Ωστόσο, το άρθρο 91 περιορίζει σημαντικά το δικαίωμα των διαδίκων στην αυτοπρόσωπη παράσταση: σε διαφορές που αφορούν περιουσιακές αξιώσεις και το επίδικο ποσό υπερβαίνει τα 50.000 HRK, τα νομικά πρόσωπα μπορούν να εκπροσωπούνται μόνο από πρόσωπα που έχουν επιτύχει στις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου.

Περαιτέρω, το άρθρου 91a του κώδικα πολιτικής δικονομίας ορίζει ότι οι διάδικοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για να λάβουν την άδεια να ασκήσουν αναίρεση ή να ασκούν αίτηση αναίρεσης μέσω του εκπροσώπου τους, δηλαδή δικηγόρου, ή κατ’ εξαίρεση, μπορούν να προβαίνουν στις εν λόγω ενέργειες αυτοπροσώπως αν έχουν επιτύχει στις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου, ή ότι, αν η αίτηση για τη λήψη άδειας για την άσκηση αναίρεσης ή η αίτηση αναίρεσης υποβληθεί για λογαριασμό των διαδίκων από πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο προς τούτο από τον κώδικα πολιτικής δικονομίας ή οποιονδήποτε άλλον νόμο, μπορεί το εν λόγω πρόσωπο να τους εκπροσωπεί, παρότι δεν είναι δικηγόρος, αρκεί να έχει επιτύχει στις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου.

7 Για την κίνηση της διαδικασίας, σε ποιον συγκεκριμένα πρέπει να απευθυνθώ: στην υποδοχή, στη γραμματεία του δικαστηρίου ή σε κάποια άλλη υπηρεσία;

Οι αστικές διαδικασίες κινούνται με την κατάθεση αγωγής ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου, απευθείας στη γραμματεία του δικαστηρίου, ταχυδρομικά ή με τηλεγράφημα.

8 Σε ποια γλώσσα πρέπει να διατυπώσω την αίτησή μου; Μπορώ να την υποβάλω προφορικά ή πρέπει να την υποβάλω οπωσδήποτε εγγράφως; Μπορώ να την υποβάλω με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο;

Οι αστικές διαδικασίες διεξάγονται στην κροατική γλώσσα με χρήση της λατινικής γραφής, εκτός αν ο νόμος προβλέπει τη χρήση άλλης γλώσσας ή γραφής στα εκάστοτε δικαστήρια.

Οι διάδικοι και τα άλλα μέρη της διαδικασίας καταθέτουν τις αγωγές, τις προσφυγές και τα λοιπά έγγραφά τους ενώπιον του δικαστηρίου στην κροατική γλώσσα και με χρήση της λατινικής γραφής.

Η αγωγή μπορεί να κατατεθεί απευθείας στη γραμματεία του δικαστηρίου, ταχυδρομικά ή με τηλεγράφημα, παρότι συνηθέστερο είναι να κατατίθεται απευθείας στη γραμματεία ή ταχυδρομικά.

Ο κώδικας πολιτικής δικονομίας παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης εγγράφων. Τα έγγραφα που υποβάλλονται ηλεκτρονικά πρέπει να υπογράφονται με αναγνωρισμένη ηλεκτρονική υπογραφή σύμφωνα με τις σχετικές ειδικές νομοθετικές διατάξεις.

9 Υπάρχουν ειδικά έντυπα για την άσκηση αγωγής; Αν όχι, πώς κινείται η διαδικασία; Ο φάκελος της αγωγής πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά ορισμένα στοιχεία;

Τα έντυπα χρησιμοποιούνται μόνο για την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών. Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά διατίθενται στην ενότητα με τίτλο «Μικροδιαφορές — Δημοκρατία της Κροατίας».

Ο κώδικας πολιτικής δικονομίας ορίζει ότι η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: τη συγκεκριμένη αξίωση επί της ουσίας και τις παρεπόμενες αξιώσεις, τα πραγματικά περιστατικά στα οποία ο αιτών βασίζει την αξίωση, τα αποδεικτικά στοιχεία για την τεκμηρίωση των εν λόγω πραγματικών περιστατικών και άλλες πληροφορίες που πρέπει να συνοδεύουν κάθε έγγραφο που κατατίθεται (άρθρο 106 του κώδικα πολιτικής δικονομίας).

Όλα τα έγγραφα που κατατίθενται, συμπεριλαμβανομένων των εισαγωγικών δικογράφων, πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: τον τίτλο του δικαστηρίου, το ονοματεπώνυμο, την απασχόληση και τη μόνιμη ή προσωρινή κατοικία των διαδίκων, τους νόμιμους εκπροσώπους και αντιπροσώπους τους, εφόσον υπάρχουν, τον προσωπικό αριθμό ταυτότητας του καταθέτοντος διαδίκου, το αντικείμενο της διαφοράς και την υπογραφή του καταθέτοντος διαδίκου.

Ο διάδικος ή ο εκπρόσωπός του υπογράφει με το ονοματεπώνυμό του στο τέλος του εγγράφου που κατατίθεται.

Εάν το υποβληθέν έγγραφο περιέχει αξίωση, ο διάδικος πρέπει να παραθέτει τα πραγματικά περιστατικά στα οποία βασίζει την αξίωσή του και τα αποδεικτικά στοιχεία, όταν είναι αναγκαίο.

Το δικαστήριο προβαίνει στην εξέταση της αίτησης ακόμη και αν ο αιτών δεν έχει παραθέσει τη νόμιμη βάση της αίτησης· ακόμη και αν ο αιτών έχει παραθέσει τη νόμιμη βάση, τούτο δεν δεσμεύει το δικαστήριο.

10 Χρειάζεται να καταβληθούν τέλη στο δικαστήριο; Αν ναι, πότε; Η αμοιβή του δικηγόρου προκαταβάλλεται;

Οι διάδικοι πρέπει να καταβάλλουν τα δικαστικά τέλη, τα οποία ρυθμίζονται από τον νόμο για τα δικαστικά τέλη (Zakon o sudskim pristojbama) (NN αριθ. 118/18).

Τα δικαστικά τέλη που ορίζει ο νόμος για τα δικαστικά τέλη ισχύουν μόνο για πρόσωπα για τα οποία διενεργούνται συγκεκριμένες πράξεις που προβλέπονται από τον νόμο, κατόπιν αιτήματός τους ή προς όφελός τους.

Δικαστικά τέλη, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον νόμο για τα δικαστικά τέλη, καταβάλλονται:

  • για την κατάθεση εγγράφων (εισαγωγικών δικογράφων, ένδικων μέσων, αιτήσεων εκτέλεσης κ.λπ.), κατά τον χρόνο της κατάθεσης· και για αιτήσεις που καταχωρίζονται στα πρακτικά, κατά το κλείσιμο των πρακτικών,
  • για την κατάθεση υπομνημάτων αντίκρουσης μετά το αμετάκλητο πέρας της διαδικασίας για κάθε διάδικο, ανάλογα με το ποσοστό επιτυχίας του στην υπόθεση,
  • για τα πρακτικά του δικαστηρίου, εφόσον ζητηθούν,
  • για δικαστικές αποφάσεις, όταν επιδίδεται στον διάδικο ή τον εκπρόσωπό του αντίγραφο της απόφασης,
  • για κληρονομητήρια, εφόσον καταστούν αμετάκλητα,
  • σε διαδικασίες αναγκαστικού συμβιβασμού, πτώχευσης και εκκαθάρισης, με την έκδοση της απόφασης επί της κύριας διανομής ή την έκδοση απόφασης που εγκρίνει τον αναγκαστικό συμβιβασμό,
  • για λοιπές πράξεις, κατά τον χρόνο που υποβάλλεται το σχετικό αίτημα ή όταν το δικαστήριο προβαίνει στην πράξη.

Ο γενικός κανόνας που διέπει την καταβολή των εξόδων της κατ’ αντιδικία δίκης είναι ότι ο εξ ολοκλήρου ηττηθείς διάδικος πρέπει να καταβάλει τα έξοδα του αντιδίκου και του παρεμβαίνοντος υπέρ αυτού στη διαδικασία. Ο παρεμβαίνων που παρενέβη υπέρ του ηττηθέντος διαδίκου πρέπει να καλύψει τα έξοδα που προέκυψαν από τις ενέργειές του.

Τα έξοδα εκπροσώπησης από δικηγόρο, η δικηγορική αμοιβή και η απόδοση των εξόδων ρυθμίζεται από τον νόμο για το δικηγορικό επάγγελμα (Zakon o odvjetništvu) (ΝΝ αριθ. 9/94, 117/08 μετάφραση, 50/09, 75/09, 18/11 και 126/21).

Ο δικηγόρος δικαιούται αμοιβή για τις νομικές υπηρεσίες και αποζημίωση για τυχόν έξοδά του στο πλαίσιο του έργου που έχει τελέσει, σύμφωνα με τον πίνακα αμοιβών που έχει θεσπίσει ο Δικηγορικός Σύλλογος και έχει εγκρίνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης· οι δικηγόροι οφείλουν να εκδίδουν τιμολόγιο στον πελάτη τους με την παροχή της υπηρεσίας. Σε περίπτωση ακύρωσης ή ανάκλησης του πληρεξουσίου, ο δικηγόρος εκδίδει τιμολόγιο μέσα σε 30 ημέρες από την ημέρα ακύρωσης ή ανάκλησης του πληρεξουσίου.

Σε υποθέσεις περιουσιακού δικαίου οι δικηγόροι μπορούν να συμφωνούν αμοιβή για το έργο τους με τον διάδικο που εκπροσωπούν ανάλογη με την επιτυχία τους στη διαδικασία, δηλαδή στις νομικές πράξεις που διενεργούν για λογαριασμό του διαδίκου, σύμφωνα με τον επίσημο πίνακα αμοιβών. Η εν λόγω σύμβαση είναι έγκυρη μόνο αν έχει συναφθεί γραπτώς.

Ως εκ τούτου, σε υποθέσεις περιουσιακού δικαίου, οι διάδικοι μπορούν να ρυθμίζουν τη σχέση τους με τον δικηγόρο τους με γραπτή σύμβαση.

11 Μπορώ να τύχω νομικής συνδρομής;

Εάν ο διάδικος έχει ανάγκη επαγγελματική νομική συνδρομή, μπορεί να απευθυνθεί για νομικές συμβουλές σε δικηγόρους, που είναι εξουσιοδοτημένοι, σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου για το δικηγορικό επάγγελμα, στην Κροατία να παρέχουν κάθε μορφή νομικής συνδρομής, ιδίως να παρέχουν νομικές συμβουλές, να συντάσσουν αγωγές, καταγγελίες, εισηγήσεις, αιτήματα, αιτήσεις, να ασκούν έκτακτα ένδικα μέσα και να υποβάλλουν άλλα υπομνήματα, καθώς και να εκπροσωπούν τους διαδίκους.

Επιπλέον, οι διάδικοι μπορούν να τύχουν νομικής συνδρομής. Ειδικότερα, ο νόμος για τη δωρεάν νομική συνδρομή (Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći) (NN αριθ. 143/2013 και 98/19) προβλέπει τη χορήγηση δωρεάν νομικής συνδρομής σε πολίτες που χρειάζονται νομική συνδρομή αλλά δεν είναι σε θέση να καλύψουν οι ίδιοι το κόστος. Πληροφορίες σχετικά με το σύστημα δωρεάν νομικής συνδρομής στην Κροατία διατίθενται στον ακόλουθο ιστότοπο: https://pravosudje.gov.hr/besplatna-pravna-pomoc/6184.

12 Από ποιο χρονικό σημείο και εξής η αγωγή μου θεωρείται επισήμως ασκηθείσα; Θα μου δώσουν οι αρχές πληροφορίες για το κατά πόσον η αγωγή μου έχει ασκηθεί εγκύρως;

Η αστική διαδικασία κινείται με την κατάθεση αγωγής που έχει ασκηθεί και ξεκινά με την επίδοση της αγωγής στον εναγόμενο.

Μετά την παραλαβή της αγωγής, γίνεται η προπαρασκευή της κύριας ακροαματικής διαδικασίας.

Η εν λόγω προπαρασκευαστική διαδικασία περιλαμβάνει την προδικαστική εξέταση της αγωγής, και το δικαστήριο, αν η αγωγή είναι ακατάληπτη ή δεν περιέχει τα αναγκαία στοιχεία προκειμένου να ενεργήσει επ’ αυτής, διατάσσει τον καταθέτοντα διάδικο να τη διορθώσει ή να την τροποποιήσει σύμφωνα με τις υποδείξεις που του παρέχει, και του την επιστρέφει προς διόρθωση ή τροποποίηση.

13 Θα λάβω λεπτομερείς πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα των γεγονότων που θα ακολουθήσουν την προσφυγή στο δικαστήριο (π.χ. όσον αφορά το πότε θα πρέπει να εμφανιστώ στο δικαστήριο);

Οι διάδικοι, οι δικηγόροι τους και οι εκπρόσωποί τους ενημερώνονται για την πρόοδο της υπόθεσης από τον υπάλληλο της γραμματείας βάσει των πληροφοριών του μητρώου και του φακέλου.

Η πληροφόρηση περιέχει μόνον τα δεδομένα που αφορούν το στάδιο της διαδικασίας και τους δικαστές, τους προέδρους του τμήματος, τα μέλη του τμήματος και τους εισηγητές που έχουν αναλάβει την υπόθεση.

Κατά την παροχή της πληροφόρησης, απαγορεύονται οι δηλώσεις για την ορθότητα των εκάστοτε πράξεων του δικαστηρίου, καθώς και για την πιθανή έκβαση της διαδικασίας.

Οι πληροφορίες μπορούν να παρέχονται τηλεφωνικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και γραπτώς.

Οι διάδικοι μπορούν, μέσω διαδικτύου, να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν την πρόοδο της διαδικασίας και τους δικαστές, τους προέδρους του τμήματος, τα μέλη του τμήματος και τους εισηγητές που έχουν αναλάβει την υπόθεση, αν χρησιμοποιείται στην προκειμένη υπόθεση η υπηρεσία «δημόσια πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες για δικαστικές υποθέσεις / e-Case» (Javni pristup osnovnim podacima o sudskim predmetima – usluga e-Predmet).

Οι προθεσμίες για την παράσταση ενώπιον δικαστηρίου και οι λοιπές πράξεις στις οποίες προβαίνουν οι διάδικοι ή το δικαστήριο ορίζονται στον κώδικα πολιτικής δικονομίας.

Περαιτέρω πληροφορίες για τις προθεσμίες και το είδος των προθεσμιών διατίθενται στην ενότητα πληροφοριών με τίτλο «Δικονομικές προθεσμίες — Δημοκρατία της Κροατίας».

Τελευταία επικαιροποίηση: 14/08/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.