Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση κροατικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικά
Swipe to change

Παραπομπή υπόθεσης στο δικαστήριο

Κροατία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Είμαι αναγκασμένος να προσφύγω σε δικαστήριο ή υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση;

Τα μέρη μπορούν να επιλύσουν τη διαφορά τους ενώπιον δικαστηρίου, αλλά υπάρχουν και εξωδικαστικές μέθοδοι επίλυσης διαφορών. Στην Κροατία οι εν λόγω μέθοδοι περιλαμβάνουν τη διαιτησία, τη διαμεσολάβηση και τις δικαστικές πράξεις με ευρύτερη έννοια, που αποσκοπούν στην επίτευξη δικαστικού συμβιβασμού.

Η διαμεσολάβηση σε διαφορές αστικής, εμπορικής ή εργατικής φύσης, καθώς και σε άλλες διαφορές αναφορικά με δικαιώματα που τα μέρη μπορούν να ασκούν ελεύθερα, διέπεται από τον νόμο περί διαμεσολάβησης (Zakon o mirenju) [Narodne Novine (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Κροατίας), αριθ. 18/11]. Ως διαμεσολάβηση νοείται κάθε διαδικασία, ανεξαρτήτως του πώς αποκαλείται (mirenje, medijacija, posredovanje, koncilijacija), με την οποία τα μέρη επιχειρούν να επιλύσουν τη διαφορά τους με φιλικό διακανονισμό, δηλαδή με την επίτευξη αμοιβαία αποδεκτής συμφωνίας που να συνάδει με τις ανάγκες και τα συμφέροντά τους, με τη συνδρομή τρίτου ουδέτερου μέρους —ενός ή περισσότερων διαμεσολαβητών (posrednik, medijator, koncilijator)—, που παρέχει συνδρομή στα μέρη για την επίτευξη συμβιβασμού, χωρίς να έχει εξουσία επιβολής δεσμευτικής λύσης. Η διαμεσολάβηση διεξάγεται με τον τρόπο που συμφωνούν τα μέρη η διαδικασία είναι προαιρετική, οικειοθελής και συναινετική, άτυπη και εμπιστευτική και χαρακτηρίζεται από την αυτονομία και την ισότητα των μερών κατά τη διάρκειά της.

Αντίθετα, η διαιτησία (arbitraža or izbrano suđenje) είναι δίκη ενώπιον διαιτητικού δικαστηρίου, ανεξαρτήτως του αν οργανώνεται ή διεξάγεται από νομικό πρόσωπο ή από το όργανο του νομικού προσώπου που οργανώνει και διεξάγει το έργο των διαιτητικών δικαστηρίων. Η διαιτησία είναι οικειοθελής, ταχεία, αποδοτική, μη δημόσια μέθοδος επίλυσης διαφορών κατά την οποία τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν για το πρόσωπο που θα ενεργήσει ως δικαστής αν προκύψει διαφορά, για τον τόπο της διαιτησίας, το εφαρμοστέο ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο και τη γλώσσα ή τις γλώσσες διεξαγωγής της η απόφαση του διαιτητικού δικαστηρίου για τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης έχει την ισχύ οριστικής δικαστικής απόφασης.

Ο κώδικας πολιτικής δικονομίας (Zakon o parničnom postupku) [Narodne Novine (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Κροατίας), αριθ. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14 και 70/19] ορίζει ότι το δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις περιστάσεις, και ιδίως το συμφέρον των μερών και των τρίτων που συνδέονται με τα μέρη, καθώς επίσης τη διάρκεια της σχέσης τους και την αλληλεξάρτησή τους, μπορεί, στο πλαίσιο ακροαματικής διαδικασίας ή και εκτός οποιασδήποτε ακροαματικής διαδικασίας, να καλέσει τα μέρη να κινήσουν διαδικασία διαμεσολάβησης εντός οκτώ ημερών ή να τους προτείνει, με απόφασή του, να επιλύσουν τη διαφορά τους μέσω διαμεσολάβησης. Εξάλλου, κατά την προκαταρκτική ακροαματική διαδικασία, το δικαστήριο πληροφορεί τους διαδίκους για τη δυνατότητα επίλυσης της διαφοράς τους με δικαστικό συμβιβασμό ή με διαδικασία διαμεσολάβησης και τους εξηγεί τις σχετικές επιλογές.

Σε ορισμένες περιπτώσεις (κατάθεση αγωγής κατά της Δημοκρατίας της Κροατίας), το πρόσωπο που προτίθεται να καταθέσει την εν λόγω αγωγή οφείλει, πριν από την κατάθεσή της, να επικοινωνήσει με το γραφείο του Νομικού Συμβουλίου του κράτους το οποίο είναι κατά τόπον και καθ’ ύλην αρμόδιο για την εκπροσώπηση ενώπιον του δικαστηρίου στο οποίο θα κατατεθεί η αγωγή κατά της Δημοκρατίας της Κροατίας και να ζητήσει τη φιλική διευθέτηση της διαφοράς, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες ειδική νομοθεσία τάσσει προθεσμία για την κατάθεση της αίτησης. Το αίτημα φιλικής διευθέτησης της διαφοράς πρέπει να περιέχει όλες τις πληροφορίες που απαιτείται να περιέχει μια συνήθης αίτηση ενώπιον δικαστηρίου.

2 Υπάρχει προθεσμία προσφυγής στο δικαστήριο;

Η προθεσμία άσκησης της αγωγής εξαρτάται από το είδος και τον νομικό χαρακτήρα της αγωγής. Επί παραδείγματι, για τη δικαστική προστασία των εργατικών δικαιωμάτων η προθεσμία είναι δεκαπέντε ημέρες. Στο εν λόγω διάστημα, ο εργαζόμενος πρέπει να καταθέσει αίτηση ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου για την προστασία του δικαιώματος που έχει παραβιαστεί, αφού έχει υποβάλει αίτημα στον εργοδότη του για την προστασία των δικαιωμάτων του, εκτός από την περίπτωση αξίωσης αποζημίωσης ή άλλης χρηματικής αξίωσης που απορρέει από τη σχέση απασχόλησης.

3 Πρέπει να απευθυνθώ σε δικαστήριο του παρόντος κράτους μέλους;

Ναι. Στην Κροατία, τα δικαστήρια αποφασίζουν στις αστικές διαδικασίες εντός των ορίων της καθ’ ύλην αρμοδιότητάς τους, όπως αυτή ορίζεται από τη νομοθεσία, και η δικαστική εξουσία ασκείται από τα τακτικά και τα ειδικά δικαστήρια και από το Ανώτατο Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας (Vrhovni sud Republike Hrvatske).

Τακτικά δικαστήρια είναι τα δημοτικά δικαστήρια (općinski sud) και τα περιφερειακά δικαστήρια (županijski sud). Ειδικά δικαστήρια είναι τα εμποροδικεία (trgovački sudovi), τα διοικητικά δικαστήρια (upravni sudovi), τα ποινικά δικαστήρια (prekršajni sudovi), το Ανώτατο Εμπορικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας (Visoki trgovački sud Republike Hrvatske), το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας (Visoki upravni sud Republike Hrvatske) και το Ανώτατο Ποινικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας (Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske).

Το ανώτατο δικαιοδοτικό όργανο της Κροατίας είναι το Ανώτατο Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας.

Ο νόμος μπορεί να θεσπίζει και άλλα τακτικά και ειδικά δικαστήρια ανάλογα με την καθ’ ύλην αρμοδιότητά τους ή για συγκεκριμένους τομείς του δικαίου.

4 Αν ναι, σε ποιο συγκεκριμένο δικαστήριο του παρόντος κράτους μέλους πρέπει να απευθυνθώ σε συνάρτηση με τον τόπο κατοικίας μου και τον τόπο κατοικίας του αντιδίκου ή με άλλα στοιχεία της υπόθεσής μου;

Ο γενικός κανόνας είναι ότι αρμόδιο δικαστήριο είναι το δικαστήριο της γενικής κατά τόπον αρμοδιότητας του εναγομένου, δηλαδή το δικαστήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή στην οποία ο εναγόμενος έχει τη μόνιμη κατοικία του. Αν ο εναγόμενος δεν έχει μόνιμη κατοικία στη Δημοκρατία της Κροατίας, το δικαστήριο με γενική κατά τόπον αρμοδιότητα είναι το δικαστήριο που είναι αρμόδιο για την περιοχή όπου ο εναγόμενος έχει την προσωρινή του διαμονή.

Αν ο εναγόμενος εκτός από μόνιμη κατοικία, έχει και προσωρινή διαμονή σε άλλον τόπο, και από τις περιστάσεις μπορεί να συναχθεί ότι θα διαμείνει εκεί για σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα, το δικαστήριο του τόπου της προσωρινής διαμονής έχει γενική κατά τόπον αρμοδιότητα.

Για δίκες σε διαφορές κατά πολίτη της Κροατίας ο οποίος κατοικεί μόνιμα στο εξωτερικό, όπου μετατέθηκε από εθνική αρχή ή νομικό πρόσωπο, γενική κατά τόπον αρμοδιότητα έχει το δικαστήριο του τελευταίου γνωστού τόπου μόνιμης κατοικίας του στη Δημοκρατία της Κροατίας.

Σε διαφορές με διεθνή στοιχεία, αρμόδιο για τη διεξαγωγή της δίκης είναι το δικαστήριο της Δημοκρατίας της Κροατίας μόνο όταν τούτο ρητά ορίζεται από τον νόμο ή από διεθνή σύμβαση. Εάν ο νόμος ή η διεθνής σύμβαση δεν ορίζει ρητά ότι το δικαστήριο της Κροατίας είναι αρμόδιο για συγκεκριμένο είδος διαφοράς, τότε το δικαστήριο της Κροατίας είναι αρμόδιο να δικάσει μόνο όταν τούτο απορρέει από τις νομοθετικές διατάξεις που ρυθμίζουν την κατά τόπον αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Κροατίας.

5 Σε ποιο συγκεκριμένο δικαστήριο του παρόντος κράτους μέλους πρέπει να απευθυνθώ ενόψει του είδους της υπόθεσής μου και του επίδικου ποσού;

Τα ανωτέρω εξαρτώνται από το είδος της διαφοράς και τις διατάξεις του κώδικα πολιτικής δικονομίας που ρυθμίζουν τα ζητήματα της κατά τόπον και καθ’ ύλην αρμοδιότητας.

Η αξία του αντικειμένου της διαφοράς δεν συνιστά αυτοτελές κριτήριο που επηρεάζει τον καθορισμό της κατά τόπον και/ή της καθ’ ύλην αρμοδιότητας των δικαστηρίων της Κροατίας.

6 Μπορώ να απευθυνθώ στο δικαστήριο μόνος ή χρειάζεται να χρησιμοποιήσω κάποιον ενδιάμεσο, για παράδειγμα, δικηγόρο;

Σύμφωνα με την υφιστάμενη διάρθρωση της κατ’ αντιδικία διαδικασίας, όπως ορίζεται από τον κώδικα πολιτικής δικονομίας, κάθε διάδικος —φυσικό ή νομικό πρόσωπο— μπορεί να επιλέγει ελεύθερα το κατά πόσον θα παρασταθεί αυτοπροσώπως στη διαδικασία ή θα εκπροσωπηθεί από πληρεξούσιο, συνήθως δικηγόρο, εκτός αν ο κώδικας πολιτικής δικονομίας ορίζει άλλως.

Ωστόσο, το άρθρο 91 του κώδικα πολιτικής δικονομίας περιορίζει σημαντικά το δικαίωμα των διαδίκων στην αυτοπρόσωπη παράσταση: σε διαφορές που περιλαμβάνουν περιουσιακές αξιώσεις και το επίδικο ποσό υπερβαίνει τα 50 000 HRK, τα νομικά πρόσωπα μπορούν να εκπροσωπούνται μόνο από πρόσωπα που έχουν επιτύχει στις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου.

Εξάλλου, το άρθρο 91α του κώδικα πολιτικής δικονομίας ορίζει ότι οι διάδικοι μπορούν να ζητήσουν άδεια για να υποβάλουν αίτηση αναίρεσης ή να υποβάλουν αίτηση αναίρεσης μέσω του εκπροσώπου τους, δηλαδή δικηγόρου, ή κατ’ εξαίρεση, μπορούν να το κάνουν οι ίδιοι αν έχουν επιτύχει στις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου, ή η αίτηση για άδεια υποβολής αίτησης αναίρεσης ή η αίτηση αναίρεσης μπορεί να υποβληθεί για λογαριασμό τους από πρόσωπο που επιτρέπεται από τον κώδικα πολιτικής δικονομίας ή κάθε άλλον νόμο να τους εκπροσωπεί, παρότι δεν είναι δικηγόρος, με την προϋπόθεση ότι το εν λόγω πρόσωπο έχει επιτύχει στις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου.

7 Για την κίνηση της διαδικασίας, σε ποιον συγκεκριμένα πρέπει να απευθυνθώ: στην υποδοχή, στη γραμματεία του δικαστηρίου ή σε κάποια άλλη υπηρεσία;

Οι αστικές διαδικασίες κινούνται με την κατάθεση αγωγής ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου, απευθείας στη γραμματεία του δικαστηρίου ή ταχυδρομικά ή με τηλεγράφημα.

8 Σε ποια γλώσσα πρέπει να διατυπώσω την αίτησή μου; Μπορώ να την υποβάλω προφορικά ή πρέπει να την υποβάλω οπωσδήποτε εγγράφως; Μπορώ να την υποβάλω με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο;

Οι αστικές διαδικασίες διεξάγονται στην κροατική γλώσσα με χρήση της λατινικής γραφής, εκτός αν έχει θεσπιστεί διά νόμου η χρήση άλλης γλώσσας ή γραφής στα εκάστοτε δικαστήρια.

Οι διάδικοι και τα άλλα μέρη της διαδικασίας καταθέτουν τις αγωγές, τις προσφυγές και τις άλλες αιτήσεις τους ενώπιον του δικαστηρίου στην κροατική γλώσσα και με χρήση της λατινικής γραφής.

Η αγωγή μπορεί να κατατεθεί ιδιοχείρως στη γραμματεία του δικαστηρίου ή να αποσταλεί ταχυδρομικά ή με τηλεγράφημα, αν και στην πράξη κατατίθεται συνήθως ιδιοχείρως στη γραμματεία του δικαστηρίου ή αποστέλλεται ταχυδρομικά.

Ο κώδικας πολιτικής δικονομίας παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης των εγγράφων. Τα έγγραφα που κατατίθενται ηλεκτρονικά πρέπει να είναι υπογεγραμμένα με χρήση αναγνωρισμένων ηλεκτρονικών υπογραφών σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία.

9 Υπάρχουν ειδικά έντυπα για την άσκηση αγωγής; Αν όχι, πώς κινείται η διαδικασία; Ο φάκελος της αγωγής πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά ορισμένα στοιχεία;

Τα έντυπα χρησιμοποιούνται μόνο για την ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών. Περισσότερες λεπτομέρειες για το θέμα αυτό υπάρχουν στο φυλλάδιο με τίτλο «Μικροδιαφορές-Δημοκρατία της Κροατίας».

O κώδικας πολιτικής δικονομίας ορίζει ότι η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω: τη συγκεκριμένη κύρια αξίωση και τις παρεπόμενες αξιώσεις, τα πραγματικά περιστατικά στα οποία ο αιτών βασίζει την αξίωση, τα αποδεικτικά στοιχεία για την τεκμηρίωση των εν λόγω πραγματικών περιστατικών και άλλες πληροφορίες που πρέπει να συνοδεύουν κάθε έγγραφο που κατατίθεται (άρθρο 106 του κώδικα πολιτικής δικονομίας).

Κάθε έγγραφο που κατατίθεται, περιλαμβανομένου του εισαγωγικού δικογράφου της δίκης, πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: τον τίτλο του δικαστηρίου, το ονοματεπώνυμο και τη μόνιμη ή προσωρινή κατοικία των διαδίκων, το ονοματεπώνυμο των νόμιμων εκπροσώπων και αντιπροσώπων τους, αν υπάρχουν, τον προσωπικό αριθμό ταυτοποίησης του καταθέτοντος το έγγραφο διαδίκου, το αντικείμενο της διαφοράς, το περιεχόμενο της δήλωσης και την υπογραφή του καταθέτοντος διαδίκου.

Ο διάδικος ή ο εκπρόσωπός του υπογράφει με το ονοματεπώνυμό του στο τέλος του εγγράφου που κατατίθεται.

Αν η δήλωση περιέχει αξίωση, ο διάδικος πρέπει να παραθέσει τα πραγματικά περιστατικά στα οποία βασίζει την αξίωσή του και τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, όταν είναι αναγκαίο.

Το δικαστήριο προχωρά στην εξέταση της αίτησης ακόμη και αν ο αιτών δεν έχει προσδιορίσει τη νόμιμη βάση της αίτησης όμως, ακόμη και αν ο αιτών έχει προσδιορίσει τη νόμιμη βάση, τούτο δεν δεσμεύει το δικαστήριο.

10 Χρειάζεται να καταβληθούν τέλη στο δικαστήριο; Αν ναι, πότε; Η αμοιβή του δικηγόρου προκαταβάλλεται;

Οι διάδικοι πρέπει να καταβάλουν τα δικαστικά τέλη που ορίζονται από τον νόμο περί δικαστικών τελών (Zakon o sudskim pristojbama) [Narodne Novine (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Κροατίας), αριθ. 74/95, 57/96, 137/02, 125/11, 112/12, 157/13 και 110/15).

Τα δικαστικά τέλη που ορίζει ο νόμος περί δικαστικών τελών ισχύουν μόνο για πρόσωπα για τα οποία διενεργούνται συγκεκριμένες πράξεις που προβλέπονται από τον νόμο, κατόπιν αιτήματός τους ή προς όφελός τους.

Δικαστικά τέλη, εκτός αν άλλως ορίζεται από τον νόμο περί δικαστικών τελών, καταβάλλονται:

  • για την κατάθεση αιτήσεων (δικόγραφα, ένδικα μέσα, αιτήσεις εκτέλεσης κ.ο.κ.): κατά τον χρόνο της κατάθεσης και για αιτήσεις που καταχωρίζονται στα πρακτικά: με το κλείσιμο των πρακτικών,
  • για την κατάθεση αντικρούσεων: μετά το αμετάκλητο πέρας της διαδικασίας για κάθε διάδικο, ανάλογα με το ποσοστό επιτυχίας του στην υπόθεση,
  • για πρακτικά της δίκης: όταν ζητούνται,
  • για δικαστικές αποφάσεις: όταν επιδίδεται στον διάδικο ή τον εκπρόσωπό του αντίγραφο της απόφασης,
  • για κληρονομητήρια: όταν καθίστανται αμετάκλητα,
  • σε αναγκαστικές διαδικασίες συμβιβασμού, πτώχευσης και εκκαθάρισης: με την έκδοση της απόφασης επί της κύριας διανομής ή της απόφασης που εγκρίνει τον αναγκαστικό συμβιβασμό,
  • για λοιπές αγωγές: κατόπιν αιτήματος ή όταν επιλαμβάνεται το δικαστήριο.

Ο γενικός κανόνας που διέπει την καταβολή των εξόδων της κατ’ αντιδικία δίκης είναι ότι ο εξ ολοκλήρου ηττηθείς διάδικος πρέπει να καταβάλει τα έξοδα του αντιδίκου και όποιου άσκησε παρέμβαση υπέρ του αντιδίκου. Όποιος άσκησε παρέμβαση υπέρ του ηττηθέντος διαδίκου πρέπει να καταβάλει τα έξοδα που προκάλεσε με τις ενέργειές του.

Τα έξοδα εκπροσώπησης από δικηγόρο, η δικηγορική αμοιβή και η απόδοση των σχετικών εξόδων ρυθμίζεται από τον νόμο περί του δικηγορικού επαγγέλματος (Zakon o odvjetništvu) [Narodne Novine (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Κροατίας), αριθ. 9/94, 117/08 μετάφραση, 50/09, 75/09 και 18/11].

Ο δικηγόρος δικαιούται αμοιβή για τις νομικές υπηρεσίες και αποζημίωση για κάθε τυχόν έξοδό του στο πλαίσιο του έργου που έχει επιτελέσει, σύμφωνα με τον πίνακα αμοιβών που έχει θεσπίσει ο Δικηγορικός Σύλλογος και έχει εγκρίνει ο υπουργός Δικαιοσύνης οι δικηγόροι οφείλουν να εκδώσουν τιμολόγιο στον πελάτη τους με την παροχή της υπηρεσίας. Σε περίπτωση ακύρωσης ή ανάκλησης του πληρεξουσίου, ο δικηγόρος εκδίδει τιμολόγιο μέσα σε 30 ημέρες από την ημέρα ακύρωσης ή ανάκλησης του πληρεξουσίου.

Σε υποθέσεις περιουσιακού δικαίου οι δικηγόροι μπορεί να συμφωνούν αμοιβή για το έργο τους με τον διάδικο που εκπροσωπούν ανάλογη με την επιτυχία τους στη διαδικασία, δηλαδή στις νομικές πράξεις που διενεργούν για λογαριασμό του διαδίκου, σύμφωνα με τον επίσημο πίνακα αμοιβών. Η εν λόγω σύμβαση είναι έγκυρη μόνο αν έχει συναφθεί εγγράφως.

Ως εκ τούτου, σε υποθέσεις περιουσιακού δικαίου, οι διάδικοι μπορούν να ρυθμίζουν τη σχέση τους με τον δικηγόρο τους με γραπτή σύμβαση.

11 Μπορώ να τύχω νομικής συνδρομής;

Εάν ο διάδικος χρειάζεται επαγγελματική νομική συνδρομή, μπορεί να απευθυνθεί για νομικές συμβουλές σε δικηγόρους που είναι εξουσιοδοτημένοι στην Κροατία, σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου περί του δικηγορικού επαγγέλματος, να παρέχουν κάθε μορφή νομικής συνδρομής, και ιδίως να παρέχουν νομικές συμβουλές, να συντάσσουν αγωγές, καταγγελίες, εισηγήσεις, αιτήματα, αιτήσεις, έκτακτα ένδικα μέσα και άλλα διαδικαστικά έγγραφα, καθώς και να εκπροσωπούν τους διαδίκους.

Εξάλλου, οι διάδικοι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση της δωρεάν νομικής συνδρομής. Ειδικότερα, ο νόμος περί δωρεάν νομικής συνδρομής (Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći) [Narodne Novine (Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας της Κροατίας) αριθ. 143/2013 και 98/19] προβλέπει τη χορήγηση δωρεάν νομικής συνδρομής σε πολίτες που δεν είναι σε θέση να διασφαλίσουν τη νομική συνδρομή, αλλά τη χρειάζονται. Πληροφορίες για το σύστημα δωρεάν νομικής συνδρομής στην Κροατία υπάρχουν στον ιστότοπο https://pravosudje.gov.hr/besplatna-pravna-pomoc/6184

12 Από ποιο χρονικό σημείο και εξής η αγωγή μου θεωρείται επισήμως ασκηθείσα; Θα μου δώσουν οι αρχές πληροφορίες για το κατά πόσον η αγωγή μου έχει ασκηθεί εγκύρως;

Η κατ’ αντιδικία διαδικασία κινείται με την κατάθεση αγωγής και αρχίζει επίσημα με την επίδοση της αγωγής στον εναγόμενο.

Μετά την παραλαβή της αγωγής, αρχίζει η προπαρασκευή της κύριας ακροαματικής διαδικασίας.

Η εν λόγω προπαρασκευαστική διαδικασία περιλαμβάνει την προδικαστική εξέταση της αγωγής. Το δικαστήριο, αν η αγωγή είναι ακατάληπτη ή δεν περιέχει τα αναγκαία στοιχεία προκειμένου να ενεργήσει επ’ αυτής, διατάσσει τον καταθέσαντα την αγωγή διάδικο να τη διορθώσει ή να την τροποποιήσει σύμφωνα με τις υποδείξεις που του παρέχει και του την επιστρέφει προς συμπλήρωση ή τροποποίηση.

13 Θα λάβω λεπτομερείς πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα των γεγονότων που θα ακολουθήσουν την προσφυγή στο δικαστήριο (π.χ. όσον αφορά το πότε θα πρέπει να εμφανιστώ στο δικαστήριο);

Οι διάδικοι, οι δικηγόροι τους και οι εκπρόσωποί τους ενημερώνονται για την πρόοδο της υπόθεσης από τον υπάλληλο της γραμματείας βάσει των πληροφοριών του μητρώου και του φακέλου.

Η πληροφόρηση περιέχει μόνο τα δεδομένα που αφορούν το στάδιο της διαδικασίας και τους δικαστές, τους προέδρους του τμήματος, τα μέλη του τμήματος και τους εισηγητές που ασχολούνται με την υπόθεση.

Κατά την παροχή της πληροφόρησης, απαγορεύονται οι δηλώσεις για την ορθότητα των επιμέρους δικονομικών πράξεων ή για την πιθανή έκβαση της διαδικασίας.

Οι πληροφορίες μπορούν να παρέχονται τηλεφωνικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτώς.

Οι διάδικοι μπορούν, μέσω του διαδικτύου, να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν την πρόοδο της διαδικασίας και τους δικαστές, τους προέδρους του τμήματος, τα μέλη του τμήματος και τους εισηγητές που ασχολούνται με την υπόθεση, αν χρησιμοποιείται στην προκειμένη υπόθεση η υπηρεσία «δημόσια πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες για δικαστικές υποθέσεις» (Javni pristup osnovnim podacima o sudskim predmetima - usluga e-Predmet).

Οι προθεσμίες για την παράσταση ενώπιον δικαστηρίου και οι λοιπές πράξεις στις οποίες προβαίνουν οι διάδικοι ή το δικαστήριο ορίζονται στον κώδικα πολιτικής δικονομίας.

Περισσότερες πληροφορίες για τις προθεσμίες και το είδος των προθεσμιών διατίθενται στην ενότητα πληροφοριών με τίτλο «Δικονομικές προθεσμίες-Δημοκρατία της Κροατίας».

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/02/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.