Παραπομπή υπόθεσης στο δικαστήριο

Κύπρος
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Είμαι αναγκασμένος να προσφύγω σε δικαστήριο ή υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση;

Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν την επίλυση της διαφοράς με εξώδικο συμβιβασμό, την προσφυγή σε Διαιτησία ή την ενεργοποίηση του μηχανισμού διαμεσολάβησης δυνάμει του Περί Ορισμένων Θεμάτων Διαμεσολάβησης σε Αστικές Διαφορές Νόμου, Ν.159(Ι)/2012 .

2 Υπάρχει προθεσμία προσφυγής στο δικαστήριο;

Nαι. Σύμφωνα με τον Περί Παραγραφής Νόμο, Ν. 66(Ι)/2012, καμία αγωγή δεν μπορεί να καταχωρηθεί στο Δικαστήριο εάν έχουν περάσει δέκα (10) χρόνια από την συμπλήρωση της αγωγής, εκτός εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά, όπως στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Σε περίπτωση που η αξίωση αφορά αστικό αδίκημα, σύμβαση, συναλλαγματική, επιταγή, γραμμάτιο σε διαταγή κ.τ.λ. θα πρέπει να προσφύγετε στο Δικαστήριο εντός έξι (6) ετών από την συμπλήρωση της βάσης της αγωγής.

Σε περίπτωση που η αξίωσή αφορά αποζημιώσεις για αμέλεια, οχληρία ή παράβαση θέσμιου καθήκοντος θα πρέπει να προσφύγετε στο Δικαστήριο εντός τριών (3) ετών από την συμπλήρωση της βάσης της αγωγής. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί από το Δικαστήριο, εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία λήξης της, εάν η αξίωση αφορά αποζημιώσεις για πρόκληση σωματικής βλάβης ή/και θανάτου ένεκα αστικού αδικήματος.

Η προθεσμία αναφορικά με καταχώρηση αγωγής σε σχέση με περιουσία θανόντος, με οποιοδήποτε μερίδιο επ’ αυτής, κληροδότημα ή το κύρος της διαθήκης λήγει μετά από πάροδο οκτώ (8) χρόνων από την ημερομηνία του θανάτου.

Η προθεσμία όσο αφορά αγωγή σε σχέση με υποθήκη ή ενέχυρο λήγει μετά από πάροδο δώδεκα (12) ετών από τη συμπλήρωση της βάσης αγωγής.

Σε περίπτωση που η αγωγή αφορά δικαστική απόφαση, θα πρέπει να προσφύγετε στο Δικαστήριο εντός δεκαπέντε (15) ετών από την έκδοση της τελεσίδικης απόφασης.

3 Πρέπει να απευθυνθώ σε δικαστήριο του παρόντος κράτους μέλους;

Εάν η βάση της αγωγής ή το αγώγιμο δικαίωμα προέκυψε εντός της Κυπριακής Δημοκρατίας ή σε έδαφος που θεωρείται έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας ή η βάση της αγωγής είναι τέτοια ώστε Δικαστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας να μπορεί να αναλάβει δικαιοδοσία, τότε θα πρέπει να απευθυνθείτε σε αρμόδιο Δικαστήριο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

4 Αν ναι, σε ποιο συγκεκριμένο δικαστήριο του παρόντος κράτους μέλους πρέπει να απευθυνθώ σε συνάρτηση με τον τόπο κατοικίας μου και τον τόπο κατοικίας του αντιδίκου ή με άλλα στοιχεία της υπόθεσής μου;

Εάν η διαφορά συνιστά αστική διαφορά, θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Επαρχιακό Δικαστήριο της επαρχίας εντός της οποίας:

  • η βάση της αγωγής προέκυψε εν όλω ή εν μέρει.
  • ο εναγόμενος ή οποιοσδήποτε εκ των εναγομένων, διέμενε ή εργαζόταν κατά τον χρόνο έγερσης της αγωγής.
  • βρίσκεται η Κυρίαρχη Περιοχή των Βάσεων, νοουμένου ότι όλοι οι διάδικοι είναι Κύπριοι και η βάση της αγωγής προέκυψε εν όλω ή εν μέρει εντός των Κυρίαρχων Περιοχών των Βάσεων ή ο εναγόμενος (ή ένας από αυτούς) διαμένει ή εργάζεται εντός αυτών.
  • βρίσκεται η Κυρίαρχη Περιοχή των Βάσεων, νοουμένου ότι η βάση της αγωγής προέκυψε εν όλω ή εν μέρει εντός της Κυρίαρχης Περιοχής των Βάσεων από την χρήση μηχανοκίνητος οχήματος από πρόσωπο το οποίο ήταν ή έπρεπε να είναι ασφαλισμένο δυνάμει του άρθρου 3 του περί μηχανοκίνητων Οχημάτων (Ασφάλεια Υπέρ Τρίτου) Νόμου.
  • βρίσκεται η Κυρίαρχη Περιοχή των Βάσεων, νοουμένου ότι η βάση της αγωγής προέκυψε εν όλω ή εν μέρει εντός της Κυρίαρχης Περιοχής των Βάσεων από ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια σε εργοδοτούμενο που προέκυψε από την και κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του σε σχέση με ευθύνη εργοδότη για την οποία ήταν ή έπρεπε να ήταν ασφαλισμένος δυνάμει του άρθρου 4 του περί μηχανοκίνητων Οχημάτων (Ασφάλεια Υπέρ Τρίτου) Νόμου.
  • βρίσκεται η ακίνητη ιδιοκτησία που αποτελεί αντικείμενο αγωγής για διανομή ή πώληση της ακίνητης ιδιοκτησίας ή οποιοδήποτε άλλο θέμα που αφορά την εν λόγω ακίνητη ιδιοκτησία.

Σε περίπτωση που η διαφορά συνιστά εργατική διαφορά σε σχέση με την οποία διεκδικούνται αποζημιώσεις που ισούνται με αντιμισθία μέχρι 2 ετών, θα πρέπει να απευθυνθείτε στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών της επαρχίας εντός της οποίας έχει ανακύψει η διαφορά ή, εάν δεν υπάρχει το στοιχείο αυτό, της επαρχίας εντός της οποίας ο αιτητής έχει τη συνήθη διαμονή ή τη μόνιμη κατοικία του. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να απευθυνθείτε στο αντίστοιχο Επαρχιακό Δικαστήριο.

Εάν η διαφορά αποτελεί διαφορά επί μισθωμένου υποστατικού, αρμόδιο Δικαστήριο είναι το Δικαστήριο ελέγχου Ενοικιάσεως που εγκαθιδρύθηκε για την επαρχία εντός της οποίας βρίσκεται το υποστατικό.

Σε περίπτωση οικογενειακής διαφοράς (π.χ. έκδοση διαζυγίου, περιουσιακές διαφορές κ.τ.λ), θα πρέπει να απευθυνθείτε σε Οικογενειακό Δικαστήριο και, συγκεκριμένα, στο Οικογενειακό Δικαστήριο της επαρχίας εντός της οποίας οποιοσδήποτε από τους διάδικους διαμένει ή εργάζεται ή, εάν η διαφορά αφορά ανήλικο, στο Οικογενειακό Δικαστήριο της επαρχίας εντός της οποίας βρίσκεται ο ανήλικος ή ο εναγόμενος διαμένει.

5 Σε ποιο συγκεκριμένο δικαστήριο του παρόντος κράτους μέλους πρέπει να απευθυνθώ ενόψει του είδους της υπόθεσής μου και του επίδικου ποσού:

Παρακαλώ δέστε την απάντηση στην ερώτηση 4 πιο πάνω.

6 Μπορώ να απευθυνθώ στο δικαστήριο μόνος ή χρειάζεται να χρησιμοποιήσω κάποιον ενδιάμεσο, για παράδειγμα, δικηγόρο;

Μπορείτε να απευθυνθείτε απευθείας. Ο νόμος δεν απαιτεί την εκπροσώπηση από δικηγόρο ή από άλλο ενδιάμεσο πρόσωπο (εκτός σε περιπτώσεις ανηλίκων ή ανίκανων προσώπων, ως ορίζονται από την οικεία νομοθεσία)

7 Για την κίνηση της διαδικασίας, σε ποιον συγκεκριμένα πρέπει να απευθυνθώ: στην υποδοχή, στη γραμματεία του δικαστηρίου ή σε κάποια άλλη υπηρεσία;

Τα εναρκτήρια της διαδικασίας δικαστικά έγγραφα (κλητήριο ένταλμα, εναρκτήρια αίτηση κ.τ.λ.) καταχωρούνται στο Πρωτοκολλητείο του αρμοδίου Δικαστηρίου.

8 Σε ποια γλώσσα πρέπει να διατυπώσω την αίτησή μου; Μπορώ να την υποβάλω προφορικά ή πρέπει να την υποβάλω οπωσδήποτε εγγράφως; Μπορώ να την υποβάλω με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο;

Η αίτηση υποβάλλεται πάντοτε γραπτώς και στην ελληνική γλώσσα. Αιτήσεις (ή άλλα δικαστικά έγγραφα) που υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή τηλεομοιοτυπικώς δεν γίνονται αποδεκτά.

9 Υπάρχουν ειδικά έντυπα για την άσκηση αγωγής; Αν όχι, πώς κινείται η διαδικασία; Ο φάκελος της αγωγής πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά ορισμένα στοιχεία;

Το κλητήριο ένταλμα για άσκηση αγωγής συντάσσεται στη βάση του Εντύπου 1 των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας, σε περίπτωση γενικού οπισθογραφημένου κλητηρίου εντάλματος ή στη βάση του Εντύπου 2, σε περίπτωση ειδικού οπισθογραφημένου κλητηρίου εντάλματος.

10 Χρειάζεται να καταβληθούν τέλη στο δικαστήριο; Αν ναι, πότε; Η αμοιβή του δικηγόρου προκαταβάλλεται;

Ναι, υπό μορφή χαρτοσήμων. Καταβάλλονται κατά την καταχώρηση του εγγράφου για το οποίο απαιτείται καταβολή τελών.

Η προκαταβολή ή όχι της δικηγορικής αμοιβής εξαρτάται από τη συμφωνία που θα κάνετε με τον δικηγόρο σας.

11 Μπορώ να τύχω νομικής συνδρομής;

Ναι, στις περιπτώσεις όπου η νομική διαδικασία εγείρεται ενώπιον Οικογενειακού Δικαστηρίου ή συνιστά διαδικασία σε διασυνοριακές διαφορές ή αφορά αιτητές ασύλου, πρόσφυγες ή παρανόμως διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών, νοουμένου ότι η αίτηση

για νομική συνδρομή λάβει σχετική έγκριση .

12 Από ποιο χρονικό σημείο και εξής η αγωγή μου θεωρείται επισήμως ασκηθείσα; Θα μου δώσουν οι αρχές πληροφορίες για το κατά πόσον η αγωγή μου έχει ασκηθεί εγκύρως;

Από το χρονικό σημείο της καταχώρησής της. Σε περίπτωση άκυρης ή εκπρόθεσμης καταχώρηση ή οποιουδήποτε άλλου προβλήματος σε σχέση με την καταχώρηση της αγωγής, θα λάβετε σχετική ενημέρωση από το οικείο Πρωτοκολλητείο.

13 Από το χρονικό σημείο της καταχώρησής της Θα λάβω λεπτομερείς πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα των γεγονότων που θα ακολουθήσουν την προσφυγή στο δικαστήριο (π.χ. όσον αφορά το πότε θα πρέπει να εμφανιστώ στο δικαστήριο);

Πληροφορίες αναφορικά με τα χρονοδιαγράμματα και τις εμφανίσεις ενώπιον Δικαστηρίου δίνονται σε κατοπινό στάδιο.

Τελευταία επικαιροποίηση: 07/12/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.