Παραπομπή υπόθεσης στο δικαστήριο

Αφού εντοπίσετε ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο σε κάθε κράτος μέλος για την εκδίκαση μιας υπόθεσης, τι γίνεται μετά;

Εάν επιθυμείτε να παραπέμψετε κάποια υπόθεση στο δικαστήριο, πρέπει να λάβετε υπόψη ότι πρέπει να τηρηθούν ορισμένοι εθνικοί διαδικαστικοί κανόνες. Οι κανόνες αυτοί ποικίλουν ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο παραπέμπεται μια υπόθεση στο δικαστήριο, αλλά ο ουσιαστικός τους στόχος είναι να σας βοηθήσουν να παρουσιάσετε τα σχετικά πραγματικά και νομικά στοιχεία κατά τρόπο αρκούντως σαφή και πλήρη, πράγμα που θα δώσει στο δικαστήριο τη δυνατότητα να αξιολογήσει το παραδεκτό και το βάσιμο της υπόθεσής σας.

Ο τρόπος με τον οποίο παραπέμπεται μια υπόθεση στο δικαστήριο διαφέρει μεταξύ των κρατών μελών. Διαφορές υπάρχουν και εντός ενός κράτους μέλους ανάλογα με τη φύση της αίτησης και τις συνθήκες υπό τις οποίες γίνεται καθώς και το είδος του δικαστηρίου. Η παραπομπή συγκεκριμένων τύπων υποθέσεων σε κάποια δικαστήρια ενδέχεται να προϋποθέτει τη συμπλήρωση εντύπου ή την κατάρτιση ολόκληρου φακέλου για την υπόθεση. Σε κάποιες περιπτώσεις, αυτό μπορεί να γίνει προφορικά.

Τις εν λόγω διαφορές δικαιολογεί το γεγονός ότι οι διαφορές που παραπέμπονται ενώπιον των δικαστηρίων παρουσιάζουν επίσης μεγάλη ποικιλομορφία. Συνεπώς, ανάλογα με τη φύση τους, η επίλυσή τους μπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο δύσκολη. Είναι πολύ σημαντικό να διασφαλισθεί η παρουσία όλων των στοιχείων, ώστε να διευκολυνθεί ο δικαστής στο έργο του, να μπορέσει η άλλη πλευρά να αμυνθεί λυσιτελώς και να διασφαλισθεί η ομαλή διεξαγωγή της όλης διαδικασίας.

Επιλέξτε τη σημαία της χώρας που σας ενδιαφέρει για περισσότερες πληροφορίες.

Σε περίπτωση αντιδικίας όπου δεν αφορούν όλα τα στοιχεία την ίδια χώρα, πρέπει να ελέγξετε ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο από το δικαστήριο που θα λάβει την απόφαση.

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/04/2024

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.