Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2024.

Παραπομπή υπόθεσης στο δικαστήριο

Αγγλία και Ουαλία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Είμαι αναγκασμένος να προσφύγω σε δικαστήριο ή υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση;

Πρόθεση της κυβέρνησης στην Αγγλία και την Ουαλία είναι να παρέχει στους πολίτες τη δυνατότητα να επιλύουν τις διαφορές τους με ταχύ, αποδοτικό και οικονομικά πρόσφορο τρόπο και όχι απλώς να προσφεύγουν στα δικαστήρια, και γι’ αυτό τον λόγο τους παρέχει διάφορες εναλλακτικές επιλογές. Σκοπός της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών είναι η επίλυση των προβλημάτων και όχι η επιβολή λύσεων, ενίοτε δε η διαδικασία αυτή μπορεί να αποφέρει δημιουργικές και ευρείες λύσεις σε ζητήματα που δεν μπορούν να επιλυθούν στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας.

Παραδείγματα εναλλακτικής επίλυσης διαφορών αποτελούν η διαιτησία και η διαμεσολάβηση∙ το Υπουργείο Δικαιοσύνης διαθέτει σελίδα παραπομπής σε διαπιστευμένους διαμεσολαβητές που παρέχουν υπηρεσίες διαμεσολάβησης με κλιμακούμενη πάγια αμοιβή. Διατίθεται επίσης δωρεάν υπηρεσία τηλεφωνικής διαμεσολάβησης για διαφορές που υπάγονται στη διαδικασία μικροδιαφορών, με την προϋπόθεση ότι συμφωνούν τα μέρη της διαφοράς. Εάν τα μέρη της διαφοράς επιχειρήσουν την εναλλακτική επίλυση της διαφοράς και η διαφορά δεν επιλυθεί οριστικά, μπορούν να συνεχίσουν την υπόθεση στο δικαστήριο χωρίς περιορισμούς.

Εάν προσφύγετε στο δικαστήριο, η διαδικασία διέπεται από τους Civil Procedure Rules (κανόνες πολιτικής δικονομίας).

Οι παρακάτω πληροφορίες μπορεί να σας βοηθήσουν να καταλήξετε στον βέλτιστο τρόπο επίλυσης της διαφοράς σας, ωστόσο παρέχουν μόνο μια γενική εικόνα του τι μπορεί να συμβεί. Δεν παρέχουν πλήρη εξήγηση των δικαστικών κανόνων, εξόδων και διαδικασιών που μπορούν να επηρεάσουν διαφορετικά είδη απαιτήσεων με διαφορετικούς τρόπους. Πρέπει επίσης να έχετε υπόψη ότι, ακόμη κι αν είστε ο νικητής διάδικος, το δικαστήριο δεν μπορεί να σας εγγυηθεί ότι θα εισπράξετε το χρηματικό ποσό που σας οφείλεται.

2 Υπάρχει προθεσμία προσφυγής στο δικαστήριο;

Προβλέπονται προθεσμίες ή χρόνοι παραγραφής για την προσφυγή στο δικαστήριο. Ο γενικός χρόνος παραγραφής είναι έξι έτη από την κρίσιμη ημερομηνία –για παράδειγμα, από την ημερομηνία παραβίασης της σύμβασης ή επέλευσης της ζημίας ή, ενίοτε, ανακάλυψης της ζημίας. Άλλοι χρόνοι παραγραφής είναι, για παράδειγμα, ένα έτος για συκοφαντική δυσφήμηση ή τρία έτη για ιατρική αμέλεια και σωματική βλάβη. Ενδεικτικοί χρόνοι παραγραφής περιλαμβάνονται στον Limitation Act 1980 (Νόμο του 1980 περί Παραγραφών). Το ζήτημα των προθεσμιών μπορεί να διευκρινιστεί με προσφυγή σε δικηγόρο, νομικό σύμβουλο ή Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Ηνωμένο Βασίλειο.

3 Πρέπει να απευθυνθώ σε δικαστήριο του παρόντος κράτους μέλους;

Στις περισσότερες περιπτώσεις πρέπει να απευθυνθείτε στο δικαστήριο του κράτους μέλους στο οποίο προέκυψε η διαφορά. Ο συγκεκριμένος κανόνας έχει εξαιρέσεις ανάλογα με το αντικείμενο της διαφοράς [1], ενώ επίσης εφαρμόζεται η ευρωπαϊκή διαδικασία μικροδιαφορών που διεξάγεται κατεξοχήν βάσει εγγράφων. Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή του ΗΒ.

[1] Υποθέσεις που περιλαμβάνουν συμβατικές ενοχές, αποζημιώσεις, συμβάσεις απασχόλησης και καταναλωτικές συμβάσεις, διπλώματα ευρεσιτεχνίας / εμπορικά σήματα και κυριότητα ή μίσθωση ακινήτων.

4 Αν ναι, σε ποιο συγκεκριμένο δικαστήριο του παρόντος κράτους μέλους πρέπει να απευθυνθώ σε συνάρτηση με τον τόπο κατοικίας μου και τον τόπο κατοικίας του αντιδίκου ή με άλλα στοιχεία της υπόθεσής μου;

Το Μέρος 7 των κανόνων πολιτικής δικονομίας και η συνοδευτική ερμηνευτική οδηγία μπορούν να σας βοηθήσουν να αποφασίσετε το πώς και που πρέπει να κινηθεί η διαδικασία. Στη σελίδα «Δικαιοδοσία» παρέχονται περισσότερες πληροφορίες για το εκάστοτε αρμόδιο δικαστήριο της Αγγλίας και Ουαλίας στο οποίο πρέπει να ασκηθεί η αγωγή. Αναλυτικά στοιχεία των διευθύνσεων των δικαστηρίων διατίθενται στον ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

5 Σε ποιο συγκεκριμένο δικαστήριο του παρόντος κράτους μέλους πρέπει να απευθυνθώ ενόψει του είδους της υπόθεσής μου και του επίδικου ποσού:

Και πάλι, στο Μέρος 7 και στη σελίδα «Δικαιοδοσία» θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το εκάστοτε αρμόδιο δικαστήριο της Αγγλίας και Ουαλίας στο οποίο πρέπει να ασκηθεί η αγωγή. Αναλυτικά στοιχεία των διευθύνσεων των δικαστηρίων διατίθενται στον ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

6 Μπορώ να απευθυνθώ στο δικαστήριο μόνος ή χρειάζεται να χρησιμοποιήσω κάποιον ενδιάμεσο, για παράδειγμα, δικηγόρο;

Δεν είναι υποχρεωτική η προσφυγή ή η εκπροσώπηση από δικηγόρο σε απλή περίπτωση οφειλής μπορεί να μην κρίνετε αναγκαίο να συμβουλευτείτε νομικό σύμβουλο. Κατά κανόνα, ωστόσο, αν η απαίτησή σας υπερβαίνει το ποσό των 10.000£ (λίρες Αγγλίας), και ιδίως αν περιλαμβάνει αξίωση αποζημίωσης, κρίνεται σκόπιμο να ζητήσετε τη συμβουλή νομικού συμβούλου.

Εάν το ποσό που αξιώνετε είναι μικρότερο ή ίσο των 10.000£ και ο αντίδικος δεν το συνομολογεί, μπορείτε να εκπροσωπηθείτε στη συζήτηση στο ακροατήριο από τρίτο πρόσωπο. Ο εν λόγω «απλός εκπρόσωπος» μπορεί να είναι σύζυγος, συγγενής, φίλος ή σύμβουλος.

Άλλα είδη αγωγών, για παράδειγμα όσες περιλαμβάνουν απαιτήσεις λόγω σωματικής βλάβης, μπορεί να είναι πιο περίπλοκα και, στις περιπτώσεις αυτές, μπορεί να είναι προτιμότερο να λάβετε επαγγελματική αρωγή και συμβουλές, ανεξάρτητα από την αξία της απαίτησής σας.

Για πολλά είδη αγωγών προβλέπεται ένα «πρωτόκολλο προδικασίας» [1] που ορίζει τα μέτρα που το δικαστήριο αναμένει ότι θα έχετε λάβει πριν από την κατάθεση της αγωγής σας. Περιλαμβάνει πράξεις όπως η γραπτή αποστολή εγγράφου με τα αναλυτικά στοιχεία της απαίτησής σας στο πρόσωπο κατά του οποίου έχετε την απαίτηση, η ανταλλαγή ορισμένων αποδεικτικών στοιχείων, η παραχώρηση αδείας για τον έλεγχο των ιατρικών σας φακέλων, αν η απαίτησή σας αφορά βλάβη της υγείας, και η απόπειρα συμφωνίας για τον πραγματογνώμονα ιατρό στον οποίο θα αναθέσετε τη διεξαγωγή πραγματογνωμοσύνης.

Σας υπενθυμίζουμε ότι πρέπει επίσης να αποδείξετε την απαίτησή σας. Για τον σκοπό αυτόν θα χρειαστείτε αποδεικτικά στοιχεία, για παράδειγμα ιατρική γνωμάτευση ή καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες στο ατύχημά σας. Θα πρέπει επίσης να κάνετε ρεαλιστική εκτίμηση του ποσού αποζημίωσης που αιτείστε. Μπορείτε να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήμα αν ρωτήσετε προηγουμένως νομικό ή άλλον σύμβουλο για το αν αξίζει να ασκήσετε αγωγή και αν ναι, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος προπαρασκευής της, τα αποδεικτικά στοιχεία που θα χρειαστείτε και τι ποσό αποζημίωσης να αιτηθείτε.

Εάν ασκείτε αγωγή για λογαριασμό ανώνυμης εταιρείας, μπορεί να χρειαστείτε δικηγόρο για να σας εκπροσωπήσει στη συζήτηση. Αυτό θα εξαρτηθεί από το ύψος του χρηματικού ποσού που αξιώνετε και το είδος της συζήτησης.

[1] Υπάρχουν επίσης διάφορα άλλα πρωτόκολλα προδικασίας, όπως για κατασκευαστικές διαφορές και διαφορές για έργα μηχανικού, για συκοφαντική δυσφήμιση, για επίλυση υποθέσεων ιατρικής ευθύνης, για επαγγελματική αμέλεια και για δικαστικό έλεγχο. Αντίγραφα όλων διατίθενται από το δικαστήριο ή στον ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

7 Για την κίνηση της διαδικασίας, σε ποιον συγκεκριμένα πρέπει να απευθυνθώ: στην υποδοχή, στη γραμματεία του δικαστηρίου ή σε κάποια άλλη υπηρεσία;

Οι κανόνες που διέπουν την κίνηση της διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων περιλαμβάνονται στο Μέρος 7 των κανόνων πολιτικής δικονομίας[1], που πρέπει να διαβάζονται σε συνδυασμό με τη συνοδευτική ερμηνευτική οδηγία. Στην Αγγλία και την Ουαλία, ο βασικός κανόνας είναι ότι ελλείψει κανόνων ή ερμηνευτικής οδηγίας αγωγή μπορεί να ασκηθεί ενώπιον οποιουδήποτε County Court∙ στην πράξη οι χρηματικές απαιτήσεις που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των County Courts πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση Money Claims on Line (Ηλεκτρονική Επιδίωξη Χρηματικών Απαιτήσεων) ή να ταχυδρομούνται στο κέντρο χρηματικών απαιτήσεων στο Σάλφορντ∙ Προβλέπεται επίσης συμπληρωματική ηλεκτρονική διαδικασία για αγωγές απόδοσης της κατοχής.

Ορισμένες αγωγές, όπως αυτές που ασκούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας που ορίζει ο νόμος περί καταναλωτικής πίστης [2], πρέπει να ασκηθούν ενώπιον του County Court του τόπου κατοικίας του εναγομένου ή του τόπου της άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ορισμένα δικαστήρια διαθέτουν ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας∙ οι σχετικοί κανόνες περιλαμβάνονται στο Μέρος 5 των κανόνων πολιτικής δικονομίας και στη συνοδευτική ερμηνευτική οδηγία, με ειδικούς κανόνες για το High Court. Αναλυτικά στοιχεία του High Court διατίθενται διαδικτυακά εδώ.

Οι δικαστικοί υπάλληλοι δεν μπορούν να προσφέρουν συμβουλές για το παραδεκτό μιας αγωγής ή την καταλληλότητα της μεθόδου επιδίωξης της απαίτησής σας που επιλέξατε. Ενδέχεται να μπορείτε να λάβετε συμβουλές από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών ή το Νομικό Κέντρο.

[1] ό.π.

[2] CPR (κανόνες πολιτικής δικονομίας) PD (ερμηνευτική οδηγία) 7B5

8 Σε ποια γλώσσα πρέπει να διατυπώσω την αίτησή μου; Μπορώ να την υποβάλω προφορικά ή πρέπει να την υποβάλω οπωσδήποτε εγγράφως; Μπορώ να την υποβάλω με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο;

Οι αγωγές ασκούνται γραπτώς στην αγγλική γλώσσα, ενώ παρέχονται διευκολύνσεις στην ουαλική γλώσσα για τους ομιλητές της ουαλικής γλώσσας. Όπως επισημάνθηκε ανωτέρω, προβλέπεται η ηλεκτρονική επικοινωνία με τα δικαστήρια για την κατάθεση αγωγών και αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων, καθώς και για τη γενική επικοινωνία με το δικαστήριο. Σχετικές οδηγίες διατίθενται εδώ.

9 Υπάρχουν ειδικά έντυπα για την άσκηση αγωγής; Αν όχι, πώς κινείται η διαδικασία; Ο φάκελος της αγωγής πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά ορισμένα στοιχεία;

Γενικά, για να ασκήσετε αγωγή, πρέπει να συμπληρώσετε το Έντυπο N1∙ για ειδικά ζητήματα, όπως η κατοχή, διατίθενται άλλα έντυπα. Στο έντυπο N1 περιλαμβάνονται επίσης οδηγίες για τον ενάγοντα. Μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια από τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Πολιτών. Οι οδηγίες περιγράφουν αναλυτικά τα στοιχεία που πρέπει να περιληφθούν στην αγωγή σας. Εάν αποστείλετε την αγωγή σας ταχυδρομικά, πρέπει να καταρτίσετε ένα αντίγραφο για εσάς, ένα για το δικαστήριο και ένα για κάθε εναγόμενο κατά του οποίου στρέφετε την απαίτησή σας. Το δικαστήριο θα επιδώσει σφραγισμένο αντίγραφο στους εναγομένους.

Διατίθενται επίσης διάφορα άλλα έντυπα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε άλλα είδη διαδικασίας ή σε μεταγενέστερα στάδια της δίκης, τα οποία επίσης διατίθενται από τα δικαστήρια ή στον ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

10 Χρειάζεται να καταβληθούν τέλη στο δικαστήριο; Αν ναι, πότε; Η αμοιβή του δικηγόρου προκαταβάλλεται;

Συνήθως θα πρέπει να καταβάλετε δικαστικά έξοδα για να ασκήσετε την αγωγή σας. Το ύψος των δικαστικών εξόδων θα εξαρτηθεί από το ποσό που αξιώνετε. Εάν ο εναγόμενος δεν καταβάλει το επιδικασθέν χρηματικό ποσό ή ισχυριστεί ότι δεν οφείλει το ποσό και αντικρούσει την απαίτησή σας προχωρώντας σε αντιδικία, μπορεί να κληθείτε να καταβάλετε περαιτέρω έξοδα. Εάν είστε ο νικητής διάδικος, τα δικαστικά έξοδα θα προστεθούν στο ποσό που σας οφείλει ο εναγόμενος. Μπορεί επίσης να σας επιδικαστούν έξοδα αποζημίωσης για τον χρόνο που χάσατε από την εργασία σας, αν και αυτά δεν θα καλύπτουν κατ’ ανάγκη το συνολικό διαφυγόν ποσό.

Σε ορισμένες περιστάσεις, για παράδειγμα αν λαμβάνετε εισοδηματική στήριξη, μπορεί να δικαιούστε να ζητήσετε απαλλαγή από την καταβολή των δικαστικών εξόδων. Πλήρη στοιχεία των δικαστικών εξόδων διατίθενται σε έντυπο που είναι αναρτημένο στον ιστότοπο τόπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Εδώ θα βρείτε επίσης πληροφορίες για τις περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να μην είναι αναγκαία η καταβολή δικαστικών εξόδων.

Μπορεί να προκύψουν περαιτέρω δαπάνες. Εάν ο εναγόμενος αντικρούσει την αγωγή σας, μπορεί να χρειαστείτε μάρτυρες για να εξηγήσουν και οι ίδιοι στο δικαστήριο τι συνέβη. Μπορεί να κληθείτε να καταβάλετε τα οδοιπορικά τους από και προς το δικαστήριο και τα διαφυγόντα έσοδά τους για την εν λόγω ημέρα. Εντούτοις, εάν είστε ο νικητής διάδικος, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει τον εναγόμενο να καταβάλει τις εν λόγω δαπάνες.

Μπορεί επίσης να χρειαστείτε έκθεση πραγματογνωμοσύνης από πραγματογνώμονα όπως ιατρό, μηχανικό ή ερευνητή. Μπορεί επίσης να χρειαστεί να ζητήσετε από τον πραγματογνώμονα να προσέλθει στη συζήτηση στο ακροατήριο για να καταθέσει για λογαριασμό σας. Θα κληθείτε να καταβάλετε τα έξοδα και τις δαπάνες των πραγματογνωμόνων και πάλι, ωστόσο, αν νικήσετε, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει τον εναγόμενο να τα καταβάλει.

Εάν η απαίτησή σας αφορά ορισμένο χρηματικό ποσό και ο εναγόμενος είναι φυσικό πρόσωπο που αντικρούει την αγωγή σας, αυτή μπορεί να παραπεμφθεί προς εκδίκαση στο δικαστήριο του τόπου κατοικίας του εναγομένου. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να χρειαστεί να μετακινηθείτε για τη διεξαγωγή της συζήτησης. Εάν νικήσετε, ενδεχομένως να μπορείτε να ζητήσετε τα οδοιπορικά σας και ορισμένο ποσό έναντι των διαφυγόντων εσόδων σας.

Στη διαδικασία μικροδιαφορών το ποσό που μπορείτε να αξιώσετε για τις δαπάνες μαρτύρων, πραγματογνωμόνων και νομικής συμβουλής είναι περιορισμένο.

Εάν η αγγλική γλώσσα δεν είναι η μητρική σας και χρειάζεστε διερμηνέα, το δικαστήριο δεν μπορεί να σας βοηθήσει στην εύρεση διερμηνέα. Θα πρέπει να το επιμεληθείτε μόνοι σας και να καταβάλετε την αμοιβή του διερμηνέα.

Οι αμοιβές των δικηγόρων συνήθως καταβάλλονται με το πέρας της δίκης. Εάν είστε ο νικητής διάδικος, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει τον εναγόμενο να καταβάλει μέρος ή το σύνολο των αμοιβών των δικηγόρων σας. Ωστόσο, αν εκπροσωπείστε από δικηγόρο και η απαίτησή σας δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.000£, κατά κανόνα θα κληθείτε να καταβάλετε οι ίδιοι τα έξοδα για τη βοήθεια που σας παρείχε, ακόμη κι αν είστε ο νικητής διάδικος. Θα πρέπει επίσης να έχετε υπόψη ότι, παρότι το δικαστήριο μπορεί να εκδώσει απόφαση υπέρ σας (διατάσσοντας δηλαδή τον εναγόμενο σε καταβολή), δεν θα λάβει αυτοδικαίως μέτρα για να εξασφαλίσει την πληρωμή των χρηματικών ποσών. Εάν ο εναγόμενος δεν πληρώσει, θα πρέπει να αιτηθείτε από το δικαστήριο να λάβει μέτρα («εκτέλεση της απόφασης») για τα οποία μπορεί να κληθείτε να καταβάλετε επιπλέον έξοδα. Περισσότερες πληροφορίες για την εκτέλεση αποφάσεων διατίθενται σε διάφορα έντυπα.

11 Μπορώ να τύχω νομικής συνδρομής;

Για ορισμένες αστικές υποθέσεις προβλέπονται διάφορα είδη περιορισμένης νομικής συνδρομής. Το είδος της συνδρομής και η επιλεξιμότητα για τη χορήγησή της εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες (ενδεικτικά, από το είδος της αγωγής και τα εισοδήματα του ενάγοντος). Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον παρακάτω ιστότοπο στην ενότητα νομική συνδρομή.

12 Από ποιο χρονικό σημείο και εξής η αγωγή μου θεωρείται επισήμως ασκηθείσα; Θα μου δώσουν οι αρχές πληροφορίες για το κατά πόσον η αγωγή μου έχει ασκηθεί εγκύρως;

Η ημερομηνία έναρξης της δίκης είναι η ημερομηνία που το δικαστήριο συντάσσει την πράξη κατάθεσης της αγωγής. Η ημερομηνία κατάθεσης καταγράφεται από το δικαστήριο με σφραγίδα αναγραφής ημερομηνίας στο έντυπο της αγωγής που τηρείται στο δικαστικό αρχείο ή στη συνοδευτική επιστολή του εντύπου της αγωγής κατά την παραλαβή της από το δικαστήριο. Εάν από το έντυπο της αγωγής λείπουν σημαντικές πληροφορίες ή υπάρχουν πρόδηλα σφάλματα, το δικαστήριο δεν θα παραλάβει την αγωγή και θα σας επιστρέψει το έντυπο. Εάν το δικαστήριο παραλάβει την αγωγή, θα σας αποστείλει πράξη κατάθεσης που περιλαμβάνει αναλυτικά στοιχεία της κατάθεσης και την ημερομηνία αποστολής της αγωγής στον εναγόμενο.

13 Θα λάβω λεπτομερείς πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα των γεγονότων που θα ακολουθήσουν την προσφυγή στο δικαστήριο (π.χ. όσον αφορά το πότε θα πρέπει να εμφανιστώ στο δικαστήριο);

Ναι.

Μετά την κατάθεση της αγωγής και την επίδοση του Εντύπου Αγωγής Ν1 και των δικαιολογητικών εγγράφων στους εναγομένους, οι εναγόμενοι έχουν προθεσμία 14 ημερών για να καταθέσουν την αντίκρουση της αγωγής και/ή να προβάλουν ένσταση αναρμοδιότητας. Μετά την κατάθεση της αντίκρουσης, το δικαστήριο θα προβεί σε προσωρινό προσδιορισμό της διαδικασίας και θα εκδώσει το ερωτηματολόγιο οδηγιών που πρέπει να επιστραφεί σε συγκεκριμένη προθεσμία. Μετά την παραλαβή του ερωτηματολογίου οδηγιών, η υπόθεση παραπέμπεται στο αρμόδιο δικαστήριο∙ κατά κανόνα πρόκειται για το αρμόδιο county court του τόπου κατοικίας του εναγομένου. Το Δικαστήριο θα διασφαλίσει ότι οι διάδικοι παραμένουν ενήμεροι για όλες τις καταληκτικές ημερομηνίες διενέργειας διαδικαστικών πράξεων.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Οι σχετικοί σύνδεσμοι παρασχέθηκαν στις παραπάνω απαντήσεις. Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε γενικότερες πληροφορίες:

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Νομική συνδρομή

Επιτροπή Νομικών Υπηρεσιών

Δικηγορικός Σύλλογος της Αγγλίας και Ουαλίας

Σύλλογος Νομικών Συμβούλων της Αγγλίας και Ουαλίας

Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/11/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.