Παραπομπή υπόθεσης στο δικαστήριο

Φινλανδία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Είμαι αναγκασμένος να προσφύγω σε δικαστήριο ή υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση;

Μερικές φορές ίσως είναι καλύτερη επιλογή μια εναλλακτική διαδικασία. Βλ. «Διαμεσολάβηση στα κράτη μέλη» και «Διαμεσολάβηση στα κράτη μέλη - Φινλανδία».

2 Υπάρχει προθεσμία προσφυγής στο δικαστήριο;

Διαφορετικές προθεσμίες ισχύουν για διαφορετικά είδη αγωγής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προθεσμίες, μπορείτε να απευθυνθείτε σε δικηγόρο ή σε κάποιο γραφείο παροχής νομικής συνδρομής (oikeusaputoimisto).

3 Πρέπει να απευθυνθώ σε δικαστήριο του παρόντος κράτους μέλους;

Βλ. «Δικαιοδοσία - Φινλανδία».

4 Αν ναι, σε ποιο συγκεκριμένο δικαστήριο του παρόντος κράτους μέλους πρέπει να απευθυνθώ σε συνάρτηση με τον τόπο κατοικίας μου και τον τόπο κατοικίας του αντιδίκου ή με άλλα στοιχεία της υπόθεσής μου;

Βλ. «Δικαιοδοσία - Φινλανδία».

5 Σε ποιο συγκεκριμένο δικαστήριο του παρόντος κράτους μέλους πρέπει να απευθυνθώ ενόψει του είδους της υπόθεσής μου και του επίδικου ποσού:

Βλ. «Δικαιοδοσία - Φινλανδία».

6 Μπορώ να απευθυνθώ στο δικαστήριο μόνος ή χρειάζεται να χρησιμοποιήσω κάποιον ενδιάμεσο, για παράδειγμα, δικηγόρο;

Οι ιδιώτες μπορούν να προσφύγουν στο δικαστήριο για οποιαδήποτε αστική αγωγή χωρίς να χρειάζεται να προσφύγουν σε νομικό σύμβουλο. Σε πολύπλοκες υποθέσεις, είναι ίσως προς το συμφέρον σας να χρησιμοποιήσετε δικηγόρο.

7 Για την κίνηση της διαδικασίας, σε ποιον συγκεκριμένα πρέπει να απευθυνθώ: στην υποδοχή, στη γραμματεία του δικαστηρίου ή σε κάποια άλλη υπηρεσία;

Η γραμματεία του δικαστηρίου λειτουργεί ως το πρώτο σημείο επαφής.

8 Σε ποια γλώσσα πρέπει να διατυπώσω την αίτησή μου; Μπορώ να την υποβάλω προφορικά ή πρέπει να την υποβάλω οπωσδήποτε εγγράφως; Μπορώ να την υποβάλω με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο;

Οι δικαστικές προσφυγές στα φινλανδικά δικαστήρια διεξάγονται στη φινλανδική ή στη σουηδική γλώσσα. Οι αιτήσεις (το εισαγωγικό δικόγραφο) πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς και συνήθως στη φινλανδική γλώσσα. Στα νησιά Åland πρέπει να χρησιμοποιείται η σουηδική γλώσσα. Οι πολίτες της Φινλανδίας, της Ισλανδίας, της Νορβηγίας, της Σουηδίας και της Δανίας μπορούν να χρησιμοποιούν τη γλώσσα τους, κατά περίπτωση. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέσω φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για συγκεκριμένα είδη δικαστικών προσφυγών είναι επίσης διαθέσιμη η αυτόματη διαδικασία. Βλ. «Αυτόματη διαδικασία - Φινλανδία».

9 Υπάρχουν ειδικά έντυπα για την άσκηση αγωγής; Αν όχι, πώς κινείται η διαδικασία; Ο φάκελος της αγωγής πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά ορισμένα στοιχεία;

Δεν διατίθενται ειδικά έντυπα. Το εισαγωγικό της δίκης δικόγραφό σας πρέπει να επεξηγεί σαφώς τι επιδιώκετε και τους λόγους για τους οποίους το επιδιώκετε. Κατά κανόνα, θα πρέπει να επισυνάπτετε στην αίτησή σας τυχόν συμβάσεις, δικαιοπραξίες ή κάθε άλλο αποδεικτικό στοιχείο στο οποίο σκοπεύετε να βασιστείτε.

10 Χρειάζεται να καταβληθούν τέλη στο δικαστήριο; Αν ναι, πότε; Η αμοιβή του δικηγόρου προκαταβάλλεται;

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, το δικαστήριο επιβάλλει τέλη διεκπεραίωσης. Το ύψος των τελών εξαρτάται από το στάδιο της διαδικασίας στο οποίο εκδόθηκε η απόφαση. Μερικές φορές η απόφαση εκδίδεται μόνο βάσει των γραπτών αποδεικτικών στοιχείων. Ωστόσο, στις περισσότερες υποθέσεις η απόφαση εκδίδεται κατόπιν ακροαματικής διαδικασίας. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://oikeus.fi/tuomioistuimet/en/index/asiointijajulkisuus/maksut/oikeudenkayntimaksutyleisissatuomioistuimissa.html.

Η αμοιβή του δικηγόρου και ο χρόνος καταβολής της υπόκεινται σε συμβάσεις και δεν διέπονται από ειδικούς κανόνες.

11 Μπορώ να τύχω νομικής συνδρομής;

Η επιλεξιμότητα για τη λήψη νομικής συνδρομής εξαρτάται από το επίπεδο εισοδήματός σας. Νομική συνδρομή δεν χορηγείται για ασήμαντες αγωγές. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://oikeus.fi/oikeusapu/en/index.html.

12 Από ποιο χρονικό σημείο και εξής η αγωγή μου θεωρείται επισήμως ασκηθείσα; Θα μου δώσουν οι αρχές πληροφορίες για το κατά πόσον η αγωγή μου έχει ασκηθεί εγκύρως;

Η ημερομηνία έναρξης της δικαστικής προσφυγής είναι η ημερομηνία κατά την οποία το δικαστήριο λαμβάνει την οικεία αίτηση κλήτευσης. Το δικαστήριο μπορεί, κατόπιν αιτήματος, να χορηγήσει απόδειξη παραλαβής. Το δικαστήριο δεν μπορεί να παράσχει επιβεβαίωση ότι η αγωγή έχει ασκηθεί συννόμως.

13 Θα λάβω λεπτομερείς πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα των γεγονότων που θα ακολουθήσουν την προσφυγή στο δικαστήριο (π.χ. όσον αφορά το πότε θα πρέπει να εμφανιστώ στο δικαστήριο);

Το δικαστήριο θα τηρεί ενήμερα τα ενδιαφερόμενα μέρη για την πρόοδο της διαδικασίας και θα ανακοινώσει ένα κατά προσέγγιση χρονοδιάγραμμα για τα γεγονότα που θα ακολουθήσουν. Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με το δικαστήριο για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο της υπόθεσής σας.

Τελευταία επικαιροποίηση: 28/09/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.