Παραπομπή υπόθεσης στο δικαστήριο

Γαλλία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Είμαι αναγκασμένος να προσφύγω σε δικαστήριο ή υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση;

Θα ήταν ίσως προτιμότερο να χρησιμοποιήσει κανείς εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών. Βλέπε σχετικό θέμα.

2 Υπάρχει προθεσμία προσφυγής στο δικαστήριο;

Η προθεσμία παραγραφής διαφέρει ανάλογα με την περίπτωση. Το ζήτημα της προθεσμίας παραγραφής μπορεί να διευκρινιστεί με τη λήψη νομικών συμβουλών ή με τη βοήθεια υπηρεσίας ενημέρωσης των πολιτών ως προς την προσφυγή στη δικαιοσύνη.

3 Πρέπει να απευθυνθώ σε δικαστήριο του παρόντος κράτους μέλους;

Βλέπε σχετικό θέμα «Ποιας χώρας το δικαστήριο είναι αρμόδιο;».

4 Αν ναι, σε ποιο συγκεκριμένο δικαστήριο του παρόντος κράτους μέλους πρέπει να απευθυνθώ σε συνάρτηση με τον τόπο κατοικίας μου και τον τόπο κατοικίας του αντιδίκου ή με άλλα στοιχεία της υπόθεσής μου;

Βλέπε σχετικό θέμα «Ποιας χώρας το δικαστήριο είναι αρμόδιο;».

5 Σε ποιο συγκεκριμένο δικαστήριο του παρόντος κράτους μέλους πρέπει να απευθυνθώ ενόψει του είδους της υπόθεσής μου και του επίδικου ποσού:

Βλέπε σχετικό θέμα «Ποιας χώρας το δικαστήριο είναι αρμόδιο;».

6 Μπορώ να απευθυνθώ στο δικαστήριο μόνος ή χρειάζεται να χρησιμοποιήσω κάποιον ενδιάμεσο, για παράδειγμα, δικηγόρο;

  • Μερικές φορές είναι υποχρεωτική η συνδρομή δικηγόρου στο δικαστήριο από την έναρξη της διαδικασίας.

Κατ’ αρχήν, η εκπροσώπηση από δικηγόρο ενώπιον του δικαστηρίου είναι υποχρεωτική. Ωστόσο, προβλέπονται εξαιρέσεις, για παράδειγμα στην περίπτωση εμπορικών μισθώσεων ή σε υποθέσεις που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του δικαστηρίου που επιλαμβάνεται διαφορών προσώπων που χρήζουν προστασίας.

Η εκπροσώπηση από δικηγόρο δεν είναι υποχρεωτική ενώπιον του δικαστή οικογενειακών υποθέσεων όσον αφορά την ανάθεση της γονικής μέριμνας, τις διαδικασίες μετά το διαζύγιο, τη γονική μέριμνα, τον καθορισμό της συνεισφοράς στα βάρη του γάμου και τις υποχρεώσεις διατροφής.

Η εκπροσώπηση από δικηγόρο δεν είναι υποχρεωτική ενώπιον του εμποροδικείου, του δικαστή της εκτέλεσης, του δικαστή ανηλίκων, του δικαστηρίου κοινωνικών υποθέσεων, του εργατοδικείου και του δικαστηρίου αγροτικών μισθώσεων.

  • Στο γαλλικό δίκαιο υπάρχουν δύο τρόποι προσφυγής στο δικαστήριο.

Όταν η διαδικασία κινείται με κλήση, η κλήση μπορεί να επιδοθεί μόνον από δικαστικό επιμελητή. Αντιθέτως, όταν η διαδικασία μπορεί να κινηθεί με μονομερή ή από κοινού αίτηση, δεν είναι αναγκαία η προσφυγή σε δικαστικό επιμελητή.

Η προσφυγή στο δικαστήριο με κλήση είναι υποχρεωτική για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων (référés).

Σε περίπτωση διαζυγίου, η αγωγή ασκείται με κλήση ή με κοινή αίτηση.

Ο δικαστής ανηλίκων επιλαμβάνεται κατόπιν απλής αίτησης που υποβάλλεται από έναν από τους γονείς, από τον κηδεμόνα ή από τον ίδιο τον ανήλικο.

Η κλήση είναι υποχρεωτική ενώπιον του δικαστή της εκτέλεσης, με την εξαίρεση των διαδικασιών εκτέλεσης αποφάσεων οι οποίες σχετίζονται με αποβολή από μίσθιο.

Η διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής ενώπιον του εμποροδικείου, που επιτρέπει την προσφυγή σ’ αυτό με απλή αίτηση, αφορά απαιτήσεις που προέρχονται από τραβηκτική, συναλλαγματική, γραμμάτιο ή πίνακα εκχώρησης. Στις λοιπές υποθέσεις, η προσφυγή στο δικαστήριο γίνεται με κλήση.

Ενώπιον του εργατοδικείου, η αίτηση υποβάλλεται με δικόγραφο που αποστέλλεται με συστημένη ή μη επιστολή.

Η υπόθεση παραπέμπεται στο δικαστήριο αγροτικών μισθώσεων με αίτηση ή με πράξη του δικαστικού επιμελητή. Οι διάδικοι μπορούν επίσης να προσφύγουν στο δικαστήριο με κοινή αίτηση, δηλαδή με κοινή πράξη με την οποία υποβάλλουν τις αξιώσεις τους στον δικαστή. Η εν λόγω αίτηση διαβιβάζεται στη γραμματεία.

7 Για την κίνηση της διαδικασίας, σε ποιον συγκεκριμένα πρέπει να απευθυνθώ: στην υποδοχή, στη γραμματεία του δικαστηρίου ή σε κάποια άλλη υπηρεσία;

Για κάθε αίτημα παροχής πληροφοριών, θα πρέπει να απευθύνεστε στις υπηρεσίες εξυπηρέτησης του κοινού του εκάστοτε δικαστηρίου. Επιπλέον, στα περισσότερα δικαστήρια, κέντρα νομικής αρωγής (maisons de justice et du droit) και δημαρχεία παρέχονται δωρεάν νομικές συμβουλές.

Για να προσφύγετε στη δικαιοσύνη, πρέπει να απευθυνθείτε στη γραμματεία του δικαστηρίου.

8 Σε ποια γλώσσα πρέπει να διατυπώσω την αίτησή μου; Μπορώ να την υποβάλω προφορικά ή πρέπει να την υποβάλω οπωσδήποτε εγγράφως; Μπορώ να την υποβάλω με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο;

Τα γαλλικά είναι η μόνη γλώσσα που γίνεται δεκτή. Οι διάδικοι μπορούν να επικουρούνται από διερμηνέα κατά την επ’ ακροατηρίου συζήτηση, αλλά ο δικαστής δεν είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιήσει της υπηρεσίες διερμηνέα αν γνωρίζει τη γλώσσα στην οποία εκφράζεται ο διάδικος.

Η αίτηση υποβάλλεται εγγράφως.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δεν επιτρέπεται η προσφυγή ενώπιον πολιτικού δικαστηρίου μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Από τις αρχές του 2021, παρέχεται υπηρεσία διαδικτυακής προσφυγής στη Δικτυακή Πύλη των Πολιτών. Αφορά την παράσταση πολιτικής αγωγής κατόπιν παραλαβής ειδοποίησης του θύματος από το δικαστήριο, την υποβολή αίτησης στον δικαστή επιτροπείας για τη διαχείριση μέτρων για την προστασία ενηλίκων και την υποβολή αίτησης στον δικαστή οικογενειακών υποθέσεων για τη διεξαγωγή διαδικασίας χωρίς υποχρεωτική εκπροσώπηση από δικηγόρο.

9 Υπάρχουν ειδικά έντυπα για την άσκηση αγωγής; Αν όχι, πώς κινείται η διαδικασία; Ο φάκελος της αγωγής πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά ορισμένα στοιχεία;

Υπάρχουν έντυπα CERFA για την προσφυγή με αίτηση ενώπιον των δικαστηρίων. Ο φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία που αφορούν τον ενάγοντα και τον αντίδικο, καθώς και τα στοιχεία που σχετίζονται με το αντικείμενο της διαφοράς, που πρέπει να υποβληθούν, ανάλογα με την περίπτωση, στη γραμματεία κατά τον χρόνο κίνησης της διαδικασίας ή στο δικαστήριο κατά τον χρόνο της επ’ ακροατηρίου διαδικασίας.

10 Χρειάζεται να καταβληθούν τέλη στο δικαστήριο; Αν ναι, πότε; Η αμοιβή του δικηγόρου προκαταβάλλεται;

Η πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε πρώτο βαθμό παρέχεται δωρεάν. Καταρχήν, οι διαδικαστικές πράξεις δεν υπόκεινται σε τέλος υπέρ του δημοσίου, πλην εκείνων που αφορούν τα εμπορικά δικαστήρια – για τα οποία υπάρχει πίνακας εξόδων γραμματείας.

Τα έξοδα καλύπτουν τις δαπάνες που προκύπτουν από τη διεξαγωγή της διαδικασίας. Ειδικότερα, περιλαμβάνουν τις αποζημιώσεις των μαρτύρων, τις αμοιβές των πραγματογνωμόνων και τα έξοδα των δικαστικών επιμελητών και των δικηγόρων πέραν της αμοιβής τους. Ορισμένα έξοδα μπορούν να καταβληθούν στην αρχή ή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Μετά το πέρας της διαδικασίας, τα δικαστικά έξοδα βαρύνουν, καταρχήν, τον ηττημένο διάδικο με απόφαση του δικαστή, εκτός αν ο εν λόγω διάδικος λαμβάνει νομική συνδρομή.

Η αμοιβή του δικηγόρου αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας που συνάπτεται με τον πελάτη. Ο δικηγόρος μπορεί να ζητήσει από τον πελάτη του την προκαταβολή ενός ποσού επί της αμοιβής του, προτού αναλάβει την υπόθεση ή κατά τη διάρκεια αυτής.

11 Μπορώ να τύχω νομικής συνδρομής;

Ο αιτών δικαιούται νομική συνδρομή αν το εισόδημά του δεν υπερβαίνει ένα ανώτατο όριο το οποίο επανεξετάζεται σε ετήσια βάση (1 043 EUR το 2020 για πλήρη νομική συνδρομή και 1 564 EUR για μερική νομική συνδρομή). Τα όρια μπορούν να τροποποιηθούν ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος (βλ. θέμα «Νομική συνδρομή — Γαλλία»).

12 Από ποιο χρονικό σημείο και εξής η αγωγή μου θεωρείται επισήμως ασκηθείσα; Θα μου δώσουν οι αρχές πληροφορίες για το κατά πόσον η αγωγή μου έχει ασκηθεί εγκύρως;

Το δικαστήριο επιλαμβάνεται της υπόθεσης ως εξής:

  • με την υποβολή στη γραμματεία αντιγράφου της κλήσης·
  • με την υποβολή ή την καταχώριση της αίτησης στη γραμματεία του δικαστηρίου.

Ο αιτών δεν λαμβάνει καμία επιβεβαίωση ως προς την εγκυρότητα της προσφυγής του στο δικαστήριο.

13 Θα λάβω λεπτομερείς πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα των γεγονότων που θα ακολουθήσουν την προσφυγή στο δικαστήριο (π.χ. όσον αφορά το πότε θα πρέπει να εμφανιστώ στο δικαστήριο);

Η γραμματεία του δικαστηρίου μπορεί να παράσχει πληροφορίες σχετικά με την πορεία της διαδικασίας και την ορισθείσα ημερομηνία συζήτησης.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Δικτυακός τόπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Τελευταία επικαιροποίηση: 07/03/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.