Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2024.

Παραπομπή υπόθεσης στο δικαστήριο

Γιβραλτάρ
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Είμαι αναγκασμένος να προσφύγω σε δικαστήριο ή υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση;

Η προσφυγή στο δικαστήριο θα πρέπει να αποτελεί την ύστατη λύση σας. Προηγουμένως θα πρέπει να εξετάσετε άλλους τρόπους επίλυσης της διαφοράς. Για παράδειγμα, αν σας οφείλονται χρήματα, θα μπορούσατε να απευθυνθείτε στον οφειλέτη σας με επιστολή, στην οποία θα αναγράφετε το οφειλόμενο ποσό, τι αφορά και τα μέτρα που έχετε ήδη λάβει για την είσπραξή του. Θα μπορούσατε να συμπεριλάβετε σ’ αυτήν μια προειδοποίηση ότι, αν αυτός δεν πληρώσει έως την ημερομηνία που προτείνετε, θα προσφύγετε στο δικαστήριο.

Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε τη διαφορά σας με άλλον τρόπο μπορείτε να ασκήσετε αγωγή. Εάν ο εναγόμενος αντικρούσει την απαίτησή σας μπορείτε να προχωρήσετε με έναν από τους παρακάτω τρεις τρόπους. Η διαδικασία μικροδιαφορών ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου (Supreme Court) αποτελεί ένα σύστημα διαχείρισης απαιτήσεων μικρότερης αξίας (κατά κανόνα ύψους έως 10.000£) με ταχύ, οικονομικά αποδοτικό και εύχρηστο τρόπο. Για απαιτήσεις υψηλότερης αξίας το Ανώτατο Δικαστήριο διαθέτει δύο άλλες διαδικασίες. Η πρώτη διαδικασία αφορά κατά κανόνα διαφορές των οποίων το επίδικο ποσό υπερβαίνει τις 10.000£ αλλά όχι τις 15.000£. Σ’ αυτή την περίπτωση απαιτείται περιορισμένη μόνο γνωστοποίηση εγγράφων στον εναγόμενο και προθεσμία περίπου 30 εβδομάδων το αργότερο για την προετοιμασία της δίκης. Όλες οι λοιπές διαφορές υπάγονται στην τακτική διαδικασία.

Οι περισσότεροι «διάδικοι» (τα πρόσωπα που μετέχουν στη δικαστική διαδικασία) που ενεργούν για ίδιο λογαριασμό επιλέγουν να προσφύγουν στη διαδικασία μικροδιαφορών.

Οι παρακάτω πληροφορίες μπορεί να σας βοηθήσουν να καταλήξετε στον βέλτιστο τρόπο επίλυσης της διαφοράς σας, ωστόσο παρέχουν μόνο μια γενική εικόνα του τι μπορεί να συμβεί. Δεν παρέχουν πλήρη εξήγηση των δικαστικών κανόνων, εξόδων και διαδικασιών που μπορούν να επηρεάσουν διαφορετικά είδη απαιτήσεων με διαφορετικούς τρόπους. Πρέπει επίσης να έχετε υπόψη ότι, ακόμη κι αν είστε ο νικητής διάδικος, το δικαστήριο δεν μπορεί να σας εγγυηθεί ότι θα εισπράξετε το χρηματικό ποσό που σας οφείλεται.

2 Υπάρχει προθεσμία προσφυγής στο δικαστήριο;

Προβλέπονται προθεσμίες ή χρόνοι παραγραφής για την προσφυγή στο δικαστήριο. Ο γενικός χρόνος παραγραφής είναι έξι έτη από την κρίσιμη ημερομηνία –για παράδειγμα, από την ημερομηνία παραβίασης της σύμβασης ή επέλευσης της ζημίας ή ενίοτε ανακάλυψης της ζημίας. Άλλοι χρόνοι παραγραφής είναι για παράδειγμα ένα έτος για συκοφαντική δυσφήμηση ή τρία έτη για ιατρική αμέλεια και σωματική βλάβη. Οι χρόνοι παραγραφής περιλαμβάνονται στον Limitation Act 1960 (νόμος του 1960 περί παραγραφών). Το ζήτημα των προθεσμιών μπορεί να διευκρινιστεί από δικηγόρο ή από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Citizens Advice Bureau).

3 Πρέπει να απευθυνθώ σε δικαστήριο του παρόντος κράτους μέλους;

Η νομοθεσία της ΕΕ περιλαμβάνει συγκεκριμένους κανόνες που καθορίζουν το κράτος μέλος στο οποίο πρέπει να ασκηθεί η αγωγή. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στη σελίδα «Δικαιοδοσία».

4 Αν ναι, σε ποιο συγκεκριμένο δικαστήριο του παρόντος κράτους μέλους πρέπει να απευθυνθώ σε συνάρτηση με τον τόπο κατοικίας μου και τον τόπο κατοικίας του αντιδίκου ή με άλλα στοιχεία της υπόθεσής μου;

Στο Γιβραλτάρ υπάρχει μόνο ένα δικαστικό μέγαρο. Η Δικαστική Υπηρεσία του Γιβραλτάρ εδρεύει στην οδό Main Street 277, Γιβραλτάρ.

5 Σε ποιο συγκεκριμένο δικαστήριο του παρόντος κράτους μέλους πρέπει να απευθυνθώ ενόψει του είδους της υπόθεσής μου και του επίδικου ποσού:

Στο Γιβραλτάρ υπάρχει μόνο ένα δικαστικό μέγαρο. Η Δικαστική Υπηρεσία του Γιβραλτάρ εδρεύει στην οδό Main Street 277, Γιβραλτάρ.

6 Μπορώ να απευθυνθώ στο δικαστήριο μόνος ή χρειάζεται να χρησιμοποιήσω κάποιον ενδιάμεσο, για παράδειγμα, δικηγόρο;

Δεν είναι υποχρεωτική η προσφυγή σε υπηρεσίες δικηγόρου ή η εκπροσώπηση από δικηγόρο. Ο διάδικος που παρίσταται αυτοπροσώπως έχει το δικαίωμα να ασκήσει την αγωγή του προσωπικά. Το ζήτημα αυτό επαφίεται στην κρίση του συγκεκριμένου ατόμου.

7 Για την κίνηση της διαδικασίας, σε ποιον συγκεκριμένα πρέπει να απευθυνθώ: στην υποδοχή, στη γραμματεία του δικαστηρίου ή σε κάποια άλλη υπηρεσία;

Μπορείτε να ασκήσετε αγωγή στο Ανώτατο Δικαστήριο του Γιβραλτάρ, το οποίο εδρεύει στην οδό Main Street 277, Γιβραλτάρ.

Η Γραμματεία του Ανώτατου Δικαστηρίου λειτουργεί από 09.30 έως 16.00, Δευτέρα έως Πέμπτη και από 09.30 έως 15.45 την Παρασκευή (τους θερινούς μήνες ισχύουν βραχύτερες ώρες κοινού). Στη γραμματεία υπάρχει μια θυρίδα συναλλαγών για το κοινό, όπου οι δικαστικοί υπάλληλοι παραλαμβάνουν αγωγές και παρέχουν πληροφορίες για τις δικαστικές διαδικασίες. Οι δικαστικοί υπάλληλοι δεν παρέχουν νομικές συμβουλές. (Μπορεί να είναι σε θέση να σας πουν αν μπορείτε να αιτηθείτε νομική συνδρομή.)

8 Σε ποια γλώσσα πρέπει να διατυπώσω την αίτησή μου; Μπορώ να την υποβάλω προφορικά ή πρέπει να την υποβάλω οπωσδήποτε εγγράφως; Μπορώ να την υποβάλω με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο;

Οι αγωγές συντάσσονται γραπτώς στην αγγλική γλώσσα και η δίκη διεξάγεται στην αγγλική γλώσσα, με τη συνδρομή διερμηνέα, εφόσον κριθεί αναγκαίο. Εν γένει, οι αγωγές υποβάλλονται αυτοπροσώπως στη Γραμματεία του Ανώτατου Δικαστηρίου του Γιβραλτάρ.

9 Υπάρχουν ειδικά έντυπα για την άσκηση αγωγής; Αν όχι, πώς κινείται η διαδικασία; Ο φάκελος της αγωγής πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά ορισμένα στοιχεία;

Γενικά, για να ασκήσετε την αγωγή σας πρέπει να συμπληρώσετε ένα έντυπο αγωγής (Έντυπο N1). Οι γραμματείς του Ανώτατου Δικαστηρίου μπορούν να σας βοηθήσουν να λάβετε αντίγραφα του εντύπου. Μπορείτε να επικοινωνείτε με τους γραμματείς στη Γραμματεία του Ανώτατου Δικαστηρίου, στην οδό Main Street 277, Γιβραλτάρ, ή στον τηλεφωνικό αριθμό (+350) 200 75608.

Το εν λόγω έντυπο περιέχει οδηγίες για τον ενάγοντα και τον εναγόμενο (το φυσικό πρόσωπο, την επιχείρηση ή την εταιρεία κατά του/της οποίου/-ας στρέφεται η αγωγή). Οι δικαστικοί υπάλληλοι μπορούν να σας βοηθήσουν στη συμπλήρωση του εντύπου. Οι οδηγίες περιγράφουν αναλυτικά τα στοιχεία που πρέπει να περιληφθούν στην αγωγή σας. Αφού συμπληρώσετε το έντυπο, πρέπει να καταρτίσετε ένα αντίγραφο για εσάς, ένα για το δικαστήριο και ένα για κάθε εναγόμενο κατά του οποίου στρέφεται η απαίτησή σας. Μετά την κατάρτιση της πράξης κατάθεσης της αγωγής από τη Γραμματεία του Ανώτατου Δικαστηρίου, το σχετικό έντυπο θα σας επιστραφεί για να μπορέσετε να αποστείλετε σε κάθε εναγόμενο από ένα αντίγραφο. Ο εναγόμενος πρέπει επίσης να λάβει έντυπο του αποδεικτικού επίδοσης και τη δέσμη των εγγράφων απάντησης.

Υπάρχουν επίσης διάφορα άλλα έντυπα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε άλλα είδη διαδικασίας ή σε μεταγενέστερα στάδια της δίκης.

10 Χρειάζεται να καταβληθούν τέλη στο δικαστήριο; Αν ναι, πότε; Η αμοιβή του δικηγόρου προκαταβάλλεται;

Συνήθως θα πρέπει να καταβάλετε δικαστικά έξοδα για να ασκήσετε την αγωγή σας. Το ύψος των δικαστικών εξόδων θα εξαρτηθεί από το ποσό που αξιώνετε. Εάν ο εναγόμενος δεν καταβάλει το επιδικασθέν χρηματικό ποσό ή ισχυριστεί ότι δεν οφείλει το ποσό και αντικρούσει την απαίτησή σας προχωρώντας σε αντιδικία, μπορεί να κληθείτε να καταβάλετε περαιτέρω έξοδα. Εάν είστε ο νικητής διάδικος, τα δικαστικά έξοδα θα προστεθούν στο ποσό που σας οφείλει ο εναγόμενος.

Μπορεί να προκύψουν περαιτέρω δαπάνες. Εάν ο εναγόμενος αντικρούσει την αγωγή σας, μπορεί να χρειαστείτε μάρτυρες για να εξηγήσουν και οι ίδιοι στο δικαστήριο τι συνέβη. Μπορεί να κληθείτε να καταβάλετε τα οδοιπορικά τους από και προς το δικαστήριο και τα διαφυγόντα έσοδά τους για την εν λόγω ημέρα. Εντούτοις, εάν είστε ο νικητής διάδικος το δικαστήριο μπορεί να διατάξει τον εναγόμενο να καταβάλει τις εν λόγω δαπάνες.

Μπορεί επίσης να χρειαστείτε έκθεση πραγματογνωμοσύνης από πραγματογνώμονα, όπως ιατρό, μηχανικό ή ερευνητή. Μπορεί επίσης να χρειαστεί να ζητήσετε από τον πραγματογνώμονα να προσέλθει στη συζήτηση στο ακροατήριο για να καταθέσει για λογαριασμό σας. Θα κληθείτε να καταβάλετε τα έξοδα και τις δαπάνες των πραγματογνωμόνων. Και πάλι, ωστόσο, αν νικήσετε, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει τον εναγόμενο να τα καταβάλει.

Στη διαδικασία μικροδιαφορών το ποσό που μπορείτε να αξιώσετε για τις δαπάνες μαρτύρων, πραγματογνωμόνων και νομικών συμβούλων είναι περιορισμένο.

Οι αμοιβές των δικηγόρων συνήθως καταβάλλονται με το πέρας της δίκης, εντούτοις αυτό είναι αντικείμενο μεταξύ σας συμφωνίας. Εάν είστε ο νικητής διάδικος, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει τον εναγόμενο να καταβάλει μέρος ή το σύνολο της αμοιβής των δικηγόρων σας. Ωστόσο, αν εκπροσωπείστε από δικηγόρο και η απαίτησή σας δεν υπερβαίνει το ποσό των 10.000£, κατά κανόνα θα κληθείτε να καταβάλετε οι ίδιοι τα έξοδα για τη βοήθεια που σας παρείχε, ακόμη κι αν είστε ο νικητής διάδικος. Θα πρέπει επίσης να έχετε υπόψη ότι, παρότι το δικαστήριο μπορεί να εκδώσει απόφαση υπέρ σας (διατάσσοντας δηλαδή τον εναγόμενο σε καταβολή), δεν θα λάβει αυτοδικαίως μέτρα για να εξασφαλίσει την πληρωμή των χρηματικών ποσών. Εάν ο εναγόμενος δεν πληρώσει, θα πρέπει να αιτηθείτε από το δικαστήριο να λάβει μέτρα («εκτέλεση της απόφασης») για τα οποία μπορεί να κληθείτε να καταβάλετε επιπλέον έξοδα.

11 Μπορώ να τύχω νομικής συνδρομής;

Στο Γιβραλτάρ, η νομική βοήθεια στις αστικές υποθέσεις καλείται «νομική συνδρομή». Η επιλεξιμότητα για τη νομική συνδρομή εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Ανώτατου Δικαστηρίου, στην οδό Main Street 277, Γιβραλτάρ, ή στον τηλεφωνικό αριθμό (+350) 200 75608.

12 Από ποιο χρονικό σημείο και εξής η αγωγή μου θεωρείται επισήμως ασκηθείσα; Θα μου δώσουν οι αρχές πληροφορίες για το κατά πόσον η αγωγή μου έχει ασκηθεί εγκύρως;

Η ημερομηνία έναρξης της δίκης είναι η ημερομηνία που το δικαστήριο καταρτίζει την πράξη κατάθεσης της αγωγής. Η ημερομηνία κατάθεσης καταγράφεται από το δικαστήριο με σφραγίδα αναγραφής ημερομηνίας. Εάν η αγωγή παραληφθεί, η γραμματεία του Ανώτατου Δικαστηρίου θα σας χορηγήσει πράξη κατάθεσης στην οποία αναγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία της ημερομηνίας κατάθεσης.

13 Θα λάβω λεπτομερείς πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα των γεγονότων που θα ακολουθήσουν την προσφυγή στο δικαστήριο (π.χ. όσον αφορά το πότε θα πρέπει να εμφανιστώ στο δικαστήριο);

Η πράξη κατάθεσης που θα σας χορηγηθεί από τη γραμματεία του Ανώτατου Δικαστηρίου κατά την κατάθεση της αγωγής παραθέτει αναλυτικά τις προθεσμίες εντός των οποίων ο εναγόμενος πρέπει να υποβάλει την αντίκρουση της αγωγής. Εάν εντός της εν λόγω προθεσμίας ο εναγόμενος προσβάλει μέρος ή το σύνολο της απαίτησης, θα σας αποσταλεί αντίγραφο της εν λόγω αντίκρουσης, συνοδευόμενο από ειδοποίηση αντίκρουσης και ερωτηματολόγιο προσδιορισμού διαδικασίας. Η ειδοποίηση και το ερωτηματολόγιο αποστέλλονται επίσης στον εναγόμενο. Αφού συμπληρωθεί, το ερωτηματολόγιο χρησιμοποιείται από τον δικαστή για να αποφανθεί σε ποια από τις τρεις διαδικασίες (μικροδιαφορών, συνοπτική ή τακτική) θα υπαγάγει τη διαφορά. Όταν ο δικαστής αποφανθεί για τον προσδιορισμό της διαδικασίας, θα αποσταλεί σε όλους τους διαδίκους ειδοποίηση προσδιορισμού διαδικασίας.

Εάν ο εναγόμενος δεν απαντήσει στην αγωγή εντός της προθεσμίας που έχει οριστεί, μπορείτε να αιτηθείτε από το δικαστήριο να εκδώσει απόφαση «ερήμην» (δηλαδή να εκδώσει διαταγή με την οποία θα διατάσσει τον εναγόμενο να σάς καταβάλει το ποσό που αιτηθήκατε ελλείψει απάντησης από την πλευρά του). Εάν ο εναγόμενος ομολογήσει ότι οφείλεται ολόκληρο το ποσό, μπορείτε επίσης να αιτηθείτε από το δικαστήριο να εκδώσει απόφαση. Τα εν λόγω αιτήματα έκδοσης απόφασης καταγράφονται στην πράξη κατάθεσης που θα σας χορηγηθεί κατά την κατάθεση της αγωγής σας. Η εν λόγω ειδοποίηση ορίζει ότι αν δεν υποβληθεί τέτοιο αίτημα εντός έξι μηνών από τη λήξη της προθεσμίας που είχε οριστεί στον εναγόμενο για την κατάθεση αντίκρουσης, η εκδίκαση της αγωγής σας θα ανασταλεί (δηλαδή θα παύσει ή διακοπεί). Σ’ αυτή την περίπτωση μπορείτε μόνον να απευθυνθείτε σε δικαστή και να αιτηθείτε την έκδοση διαταγής άρσης της αναστολής.

Τελευταία επικαιροποίηση: 23/09/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.