Παραπομπή υπόθεσης στο δικαστήριο

Ελλάδα
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Είμαι αναγκασμένος να προσφύγω σε δικαστήριο ή υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση;

Πράγματι, θα ήταν ίσως ενδεδειγμένο να χρησιμοποιήσει κανείς τους "Εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών". Βλέπε σχετικό θέμα.

2 Υπάρχει προθεσμία προσφυγής στο δικαστήριο;

Οι προθεσμίες παραγραφής του δικαιώματος προσφυγής διαφέρουν πράγματι ανάλογα με την περίπτωση. Αυτό το ζήτημα της παραγραφής μπορεί να διευκρινιστεί από νομικό σύμβουλο ή από γραφείο ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με την προσφυγή στη δικαιοσύνη.

3 Πρέπει να απευθυνθώ σε δικαστήριο του παρόντος κράτους μέλους;

Βλέπε το θέμα "Αρμοδιότητα δικαστηρίων".

4 Αν ναι, σε ποιο συγκεκριμένο δικαστήριο του παρόντος κράτους μέλους πρέπει να απευθυνθώ σε συνάρτηση με τον τόπο κατοικίας μου και τον τόπο κατοικίας του αντιδίκου ή με άλλα στοιχεία της υπόθεσής μου;

Βλέπε το θέμα "Αρμοδιότητα δικαστηρίων - Ελλάδα"

5 Σε ποιο συγκεκριμένο δικαστήριο του παρόντος κράτους μέλους πρέπει να απευθυνθώ ενόψει του είδους της υπόθεσής μου και του επίδικου ποσού:

Βλέπε το θέμα "Αρμοδιότητα δικαστηρίων - Ελλάδα".

Ακολουθητέα διαδικασία για την προσφυγή σε δικαστήριο

6 Μπορώ να απευθυνθώ στο δικαστήριο μόνος ή χρειάζεται να χρησιμοποιήσω κάποιον ενδιάμεσο, για παράδειγμα, δικηγόρο;

Η προσφυγή γίνεται υποχρεωτικά με δικηγόρο, εκτός από: 1) στο Ειρηνοδικείο, 2) στα ασφαλιστικά μέτρα και 3) για να αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος (αρθ. 94 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ), 4) στην εργατική διαδικασία ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου ή Ειρηνοδικείου (αρ. 665 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ). Κατά συνέπεια ο κανόνας είναι να παρίσταται δικαστικός πληρεξούσιος. Κατ' εξαίρεση μπορεί να υπάρξει αυτοπρόσωπη παράσταση σε ορισμένες διαδικασίες, όπως ασφαλιστικά μέτρα, μικροδιαφορές, εργατικές διαφορές κλπ.

7 Για την κίνηση της διαδικασίας, σε ποιον συγκεκριμένα πρέπει να απευθυνθώ: στην υποδοχή, στη γραμματεία του δικαστηρίου ή σε κάποια άλλη υπηρεσία;

Για να κινηθεί η δικαστική διαδικασία, απαιτείται η κατάθεση αιτήματος στη Γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου. Για τη σύνταξη της αγωγής πρέπει ο ενδιαφερόμενος να απευθυνθεί σε δικηγόρο ο οποίος θα την καταθέσει στη γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου.

8 Σε ποια γλώσσα πρέπει να διατυπώσω την αίτησή μου; Μπορώ να την υποβάλω προφορικά ή πρέπει να την υποβάλω οπωσδήποτε εγγράφως; Μπορώ να την υποβάλω με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο;

α) Η αίτηση αγωγής, καταρτίζεται μόνο στην Ελληνική γλώσσα,

β) ο κανόνας είναι η έγγραφη κατάρτισή της. Προφορική άσκηση επιτρέπεται στα Ειρηνοδικεία στην έδρα των οποίων δεν υπάρχουν διορισμένοι δικηγόροι ή δικολάβοι, οπότε συντάσσεται σχετική έκθεση (άρθρο 111, 115, 215 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.) και

γ) η κατάθεση της αίτησης αγωγής μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή (άρθρα 117 παρ. 2 και 119 παρ. 4 ΚΠολΔ, Π.Δ. 25/2012)

9 Υπάρχουν ειδικά έντυπα για την άσκηση αγωγής; Αν όχι, πώς κινείται η διαδικασία; Ο φάκελος της αγωγής πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά ορισμένα στοιχεία;

Δεν υπάρχουν ειδικά έντυπα προσφυγών. Ο φάκελος αποτελείται από την αγωγή, όπου αυτή απαιτείται (δεν είναι υποχρεωτική στο Ειρηνοδικείο και στα ασφαλιστικά μέτρα) και όταν τα αποδεικτικά έγγραφα τα προσκομίζει ο διάδικος.

10 Χρειάζεται να καταβληθούν τέλη στο δικαστήριο; Αν ναι, πότε; Η αμοιβή του δικηγόρου προκαταβάλλεται;

Πληρώνονται τέλη: Ο διάδικος επιβαρύνεται με τα σχετικά έξοδα και τέλη. Έτσι, ο ενάγων πληρώνει το χαρτόσημο, δικαστικό ένσημο και τέλη υπέρ διαφόρων ταμείων (π.χ. Τ.Ν., ΤΠΔΑ, κ.λ.π.) που καταβάλλονται ταυτόχρονα με την άσκηση της αγωγής. Ο χρόνος και ο τρόπος πληρωμής του δικηγόρου, είναι ζήτημα συμφωνίας με το διάδικο.

11 Μπορώ να τύχω νομικής συνδρομής;

Ναι, υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 194-204 Κ.Πολ.Δ. (αν δεν μπορεί ο διάδικος, να καταβάλει τα έξοδα της δίκης χωρίς να περιοριστούν από αυτό τα απαραίτητα μέσα για τη διατροφή του ίδιου και της οικογένειάς του). Απαιτείται:1. Πιστοποιητικό του δημάρχου ή του Προέδρου της Κοινότητας της κατοικίας του αιτούντος για την επαγγελματική, οικονομική και οικογενειακή του κατάσταση και 2. πιστοποιητικό του οικονομικού εφόρου της κατοικίας του, το οποίο βεβαιώνει αν υπέβαλε δήλωση, κατά την τελευταία τριετία για φόρο εισοδήματος ή οποιοδήποτε άμεσο φόρο, καθώς και την εξακρίβωση της δήλωσης μετά από έλεγχο.

Συνέχεια που δίνεται στην προσφυγή

12 Από ποιο χρονικό σημείο και εξής η αγωγή μου θεωρείται επισήμως ασκηθείσα; Θα μου δώσουν οι αρχές πληροφορίες για το κατά πόσον η αγωγή μου έχει ασκηθεί εγκύρως;

Ασκείται με την κατάθεσή της στη Γραμματεία του δικαστηρίου όπου απευθύνεται και με την επίδοσή αντιγράφου της στον εναγόμενο (άρθρο 215 Κ.Πολ.Δ.). Η σύνταξη και κατάθεση έκθεσης αποτελεί βεβαίωση της άσκησης προσφυγής Όταν κατατεθεί η αγωγή, στο αρμόδιο δικαστήριο, γίνεται πράξη κατάθεσης αυτής και προσδιορίζεται δικάσιμός της, ώστε ο ενάγων, να έχει στοιχεία για την κατάθεσή της.

13 Θα λάβω λεπτομερείς πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα των γεγονότων που θα ακολουθήσουν την προσφυγή στο δικαστήριο (π.χ. όσον αφορά το πότε θα πρέπει να εμφανιστώ στο δικαστήριο);

Ο χρόνος συζήτησης της αγωγής, προσδιορίζεται από τη γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου και ο διάδικος καλείται, σε κάθε νεότερη συνεδρίαση του δικαστηρίου ή τη διενέργεια κάθε πράξης, κατά την πορεία της δίκης. Δικαίωμα να επισπεύσει τη συζήτηση έχει οποιοσδήποτε διάδικος. Οδηγίες δίδονται και από τον πληρεξούσιο δικηγόρο.

Τέλος, όσον αφορά σε όλες τις ερωτήσεις στο Δευτεροβάθμιο Δικαστήριο, το Εφετείο, είναι υποχρεωτική η παρουσία του δικηγόρου, έστω και αν στα προαναφερθέντα δικαστήρια, πρώτου βαθμού, δεν υπάρχει ανάγκη στις συγκεκριμένες περιπτώσεις (της πρώτης ερώτησης) για την παρουσία δικαστικού πληρεξουσίου. Τούτο, βέβαια, είναι αυτονόητο πως συμβαίνει και για τις δίκες ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου (Αρείου Πάγου).

Τελευταία επικαιροποίηση: 23/10/2017

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.