Παραπομπή υπόθεσης στο δικαστήριο

Ιρλανδία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Είμαι αναγκασμένος να προσφύγω σε δικαστήριο ή υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση;

Η προσφυγή στο δικαστήριο είναι συχνά η έσχατη λύση, όταν άλλες απόπειρες επίλυσης της διαφοράς έχουν αποτύχει. Ως εναλλακτική της προσφυγής στο δικαστήριο, παρέχεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης των εναλλακτικών τρόπων επίλυσης διαφορών (βλ. το τμήμα «Εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης των διαφορών).

2 Υπάρχει προθεσμία προσφυγής στο δικαστήριο;

Οι προθεσμίες προσφυγής στο δικαστήριο διαφέρουν ανάλογα με την υπόθεση. Το ζήτημα των ισχυουσών προθεσμιών μπορεί να διευκρινιστεί από νομικό σύμβουλο ή από γραφείο ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με την πρόσβαση στη δικαιοσύνη.

3 Πρέπει να απευθυνθώ σε δικαστήριο του παρόντος κράτους μέλους;

Βλ. το τμήμα «Διεθνής δικαιοδοσία».

4 Αν ναι, σε ποιο συγκεκριμένο δικαστήριο του παρόντος κράτους μέλους πρέπει να απευθυνθώ σε συνάρτηση με τον τόπο κατοικίας μου και τον τόπο κατοικίας του αντιδίκου ή με άλλα στοιχεία της υπόθεσής μου;

Στα κατώτερα δικαστήρια [δηλαδή, στα κομητειακά δικαστήρια (Circuit Courts) και στα περιφερειακά δικαστήρια (District Courts)], το αρμόδιο για την εκδίκαση της υπόθεσης δικαστήριο καθορίζεται βάσει του τόπου στον οποίο ο εναγόμενος ή κάποιος εκ των εναγομένων διατηρεί τη συνήθη διαμονή του ή ασκεί οποιοδήποτε επάγγελμα, επιχείρηση ή εργασία. Στις περισσότερες υποθέσεις διαφοράς από σύμβαση, αρμόδιο θα είναι το κομητειακό ή το περιφερειακό δικαστήριο του τόπου που φέρεται ως ο τόπος σύναψης της σύμβασης στις διαφορές από αδικοπραξία, του τόπου που φέρεται ως ο τόπος τέλεσης της αδικοπραξίας στις διαφορές οικογενειακού δικαίου, του τόπου διαμονής του ενάγοντος και στις διαφορές που αφορούν την κατοχή ή την κυριότητα επί ακινήτου, του τόπου όπου βρίσκεται το επίδικο ακίνητο.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την αρμοδιότητα των δικαστηρίων, βλ. το τμήμα «Διεθνής δικαιοδοσία»

Ο δικτυακός τόπος της Δικαστικής Υπηρεσίας της Ιρλανδίας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη διάρθρωση των δικαστηρίων. Επιπλέον, δημοσιεύει ένα φυλλάδιο με τίτλο «Explaining the Courts» (Πώς λειτουργούν τα δικαστήρια) για την ενημέρωση του κοινού. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δικαστικό σύστημα διατίθενται επίσης από την Υπηρεσία Ενημέρωσης των Πολιτών.

5 Σε ποιο συγκεκριμένο δικαστήριο του παρόντος κράτους μέλους πρέπει να απευθυνθώ ενόψει του είδους της υπόθεσής μου και του επίδικου ποσού;

Το αρμόδιο εκάστοτε δικαστήριο καθορίζεται με βάση το είδος (από σύμβαση, αδικοπραξία κ.λπ.) και την αξία της διαφοράς.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. το τμήμα «Διεθνής δικαιοδοσία».

6 Μπορώ να απευθυνθώ στο δικαστήριο μόνος ή χρειάζεται να χρησιμοποιήσω κάποιον ενδιάμεσο, για παράδειγμα, δικηγόρο;

Η χρήση ενδιαμέσου δεν είναι πάντοτε απαραίτητη, αλλά η σχετική απόφαση επαφίεται σε εσάς και εξαρτάται από την πολυπλοκότητα της υπόθεσής σας. Αν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε ενδιάμεσο, αυτός πρέπει να είναι δικηγόρος.  Αρμόδιος φορέας για τη διαπίστευση των δικηγόρων και τη ρύθμιση του δικηγορικού επαγγέλματος είναι ο Δικηγορικός Σύλλογος.

7 Για την κίνηση της διαδικασίας, σε ποιον συγκεκριμένα πρέπει να απευθυνθώ: στην υποδοχή, στη γραμματεία του δικαστηρίου ή σε κάποια άλλη υπηρεσία;

Η αίτηση πρέπει να κατατεθεί στο εκάστοτε αρμόδιο γραφείο της Δικαστικής Υπηρεσίας, ανάλογα με το ποσό της αποζημίωσης που ζητάτε (για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αρμόδιο δικαστήριο, βλ. το τμήμα «Διεθνής δικαιοδοσία»). Γραφεία της Δικαστικής Υπηρεσίας υπάρχουν σε ολόκληρη την Ιρλανδία, ενώ πληροφορίες σχετικά με τις διευθύνσεις και τα ωράρια λειτουργίας τους παρέχονται στον δικτυακό τόπο της Δικαστικής Υπηρεσίας.

8 Σε ποια γλώσσα πρέπει να διατυπώσω την αίτησή μου; Μπορώ να την υποβάλω προφορικά ή πρέπει να την υποβάλω οπωσδήποτε εγγράφως; Μπορώ να την υποβάλω με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο;

Στην Ιρλανδία, η αίτηση μπορεί να υποβληθεί είτε στην αγγλική είτε στην ιρλανδική γλώσσα. Η αίτηση πρέπει να συμπληρωθεί σε ειδικό έντυπο, το οποίο αφορά ειδικά το δικαστήριο στο οποίο απευθύνεστε. Η αίτηση δεν μπορεί να υποβληθεί με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να την καταθέσετε αυτοπροσώπως στο αρμόδιο γραφείο της Δικαστικής Υπηρεσίας. Η αίτηση δεν μπορεί να υποβληθεί προφορικά.

9 Υπάρχουν ειδικά έντυπα για την άσκηση αγωγής; Αν όχι, πώς κινείται η διαδικασία; Ο φάκελος της αγωγής πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά ορισμένα στοιχεία;

Για την άσκηση αγωγής υπάρχουν ειδικά έντυπα, από τα οποία πολλά μπορούν να τηλεφορτωθούν από τον δικτυακό τόπο της Δικαστικής Υπηρεσίας, ενώ τα υπόλοιπα περιέχονται στον οικείο κανονισμό του δικαστηρίου. Τα έντυπα αυτά αναφέρουν ποια στοιχεία πρέπει να περιλαμβάνονται στον φάκελο. Ως έναν βαθμό, μπορεί να ζητηθεί καθοδήγηση από τους υπαλλήλους της Δικαστικής Υπηρεσίας, πλην όμως αυτοί μπορούν να παρέχουν μόνο διαδικαστικές πληροφορίες, καθώς τους απαγορεύεται να διατυπώνουν απόψεις ως προς την ουσία αγωγής ή να παρέχουν συμβουλές σχετικά με τη διεκπεραίωσή της.

10 Χρειάζεται να καταβληθούν τέλη στο δικαστήριο; Αν ναι, πότε; Η αμοιβή του δικηγόρου προκαταβάλλεται;

Δικαστικά έξοδα, τα οποία ονομάζονται «δικαστικά τέλη», πρέπει να καταβληθούν για τα περισσότερα είδη αιτήσεων. Τα τέλη πρέπει να καταβληθούν κατά τον χρόνο κατάθεσης της αίτησης στο αρμόδιο γραφείο της Δικαστικής Υπηρεσίας. Πληροφορίες σχετικά με τα διάφορα καταβλητέα τέλη παρέχονται στον δικτυακό τόπο της Δικαστικής Υπηρεσίας. Η αμοιβή του δικηγόρου, αν χρησιμοποιήσετε τέτοιον, αποτελεί διαφορετικό ζήτημα και δεν αφορά τη Δικαστική Υπηρεσία. Αν προσλάβετε δικηγόρο, αυτός θα σας ενημερώσει για την αμοιβή που θα σας χρεώσει και για τον χρόνο καταβολής της.

11 Μπορώ να τύχω νομικής συνδρομής;

Βλέπε το τμήμα «Νομική συνδρομή».

12 Από ποιο χρονικό σημείο και εξής η αγωγή μου θεωρείται επισήμως ασκηθείσα; Θα μου δώσουν οι αρχές πληροφορίες για το κατά πόσον η αγωγή μου έχει ασκηθεί εγκύρως;

Η αγωγή θεωρείται επισήμως ασκηθείσα από την έκδοση της σχετικής πράξης από το γραφείο της Δικαστικής Υπηρεσίας. Ανάλογα με το δικαστήριο στο οποίο ασκείτε την αγωγή σας, η εν λόγω πράξη μπορεί να μην εκδοθεί μέχρι την επίδοση της αγωγής στον αντίδικο. Στο δικαστήριο μικροδιαφορών, ο γραμματέας του δικαστηρίου επιδίδει την αγωγή σας στον αντίδικο. Σε άλλα δικαστήρια, θα πρέπει να επιδώσετε ο ίδιος την αγωγή σας ή να αναθέσετε την επίδοσή της σε ενδιάμεσο. Για να πληροφορηθείτε τι ισχύει στην περίπτωσή σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο της Δικαστικής Υπηρεσίας στο οποίο έχετε αποφασίσει να υποβάλετε την αγωγή σας. Οι υπάλληλοι της Δικαστικής Υπηρεσίας θα σας ενημερώσουν αν τυχόν δεν έχετε εκπληρώσει όλες τις διαδικαστικές διατυπώσεις για την άσκηση της αγωγής σας, ωστόσο, εναπόκειται στον δικαστή να κρίνει αν η αγωγή σας έχει ασκηθεί εγκύρως.

13 Θα λάβω λεπτομερείς πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα των γεγονότων που θα ακολουθήσουν την προσφυγή στο δικαστήριο (π.χ. όσον αφορά το πότε θα πρέπει να εμφανιστώ στο δικαστήριο);

Ο κανονισμός κάθε δικαστηρίου ορίζει τις ισχύουσες προθεσμίες, μπορείτε δε να ζητήσετε σχετικές πληροφορίες από το γραφείο της Δικαστικής Υπηρεσίας στο οποίο θα υποβάλετε την αγωγή σας.

Τελευταία επικαιροποίηση: 12/04/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.