Παραπομπή υπόθεσης στο δικαστήριο

Λουξεµβούργο
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Είμαι αναγκασμένος να προσφύγω σε δικαστήριο ή υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση;

Η διαμεσολάβηση είναι εναλλακτικός τρόπος επίλυσης διαφορών που, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να καταστήσει περιττή την προσφυγή σε δικαστήριο.

2 Υπάρχει προθεσμία προσφυγής στο δικαστήριο;

Οι περίοδοι παραγραφής διαφέρουν ανάλογα με την περίπτωση.

3 Πρέπει να απευθυνθώ σε δικαστήριο του παρόντος κράτους μέλους;

Βλ. ενότητα "Ποιας χώρας το δικαστήριο είναι αρμόδιο; – Λουξεμβούργο".

4 Αν ναι, σε ποιο συγκεκριμένο δικαστήριο του παρόντος κράτους μέλους πρέπει να απευθυνθώ σε συνάρτηση με τον τόπο κατοικίας μου και τον τόπο κατοικίας του αντιδίκου ή με άλλα στοιχεία της υπόθεσής μου;

Βλ. ενότητα "Ποιας χώρας το δικαστήριο είναι αρμόδιο; – Λουξεμβούργο".

5 Σε ποιο συγκεκριμένο δικαστήριο του παρόντος κράτους μέλους πρέπει να απευθυνθώ ενόψει του είδους της υπόθεσής μου και του επίδικου ποσού:

Βλ. ενότητα "Ποιας χώρας το δικαστήριο είναι αρμόδιο; – Λουξεμβούργο".

6 Μπορώ να απευθυνθώ στο δικαστήριο μόνος ή χρειάζεται να χρησιμοποιήσω κάποιον ενδιάμεσο, για παράδειγμα, δικηγόρο;

Η απάντηση στο ερώτημα αυτό εξαρτάται από την αξία και το αντικείμενο της διαφοράς.

Σχηματικά, ισχύουν τα ακόλουθα, εκτός από συγκεκριμένες εξαιρέσεις που προβλέπει η νομοθεσία:

  • Εάν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς είναι έως και 15.000 ευρώ, η διαφορά υπάγεται, καταρχήν, στην αρμοδιότητα των ειρηνοδικείων (justices de paix). Ενώπιον αυτών των δικαστηρίων, οι διάδικοι μπορούν να παρίστανται αυτοπροσώπως ή μέσω εκπροσώπου ο οποίος, αν δεν είναι δικηγόρος, οφείλει να διαθέτει ειδικό πληρεξούσιο (mandat).
  • Εάν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ, η διαφορά υπάγεται, καταρχήν, στα κατά τόπον αρμόδια πρωτοβάθμια δικαστήρια (tribunaux d'arrondissement). Ενώπιον αυτών των δικαστηρίων οι διάδικοι πρέπει να εκπροσωπούνται από δικηγόρο (ορισμός δικηγόρου), με εξαίρεση τις αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, τις διαφορές που εξετάζονται στο πλαίσιο της εμπορικής διαδικασίας, οπότε οι διάδικοι μπορούν να παραστούν αυτοπροσώπως, αλλά μπορούν επίσης να ζητήσουν τη συνδρομή δικηγόρου ή να εκπροσωπηθούν από δικηγόρο, και τις διαφορές ενώπιον του δικαστηρίου οικογενειακών υποθέσεων (εξαιρείται η διαδικασία διαζυγίου). Ενώπιον του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου (cour supérieure de justice - εφετείου), είναι υποχρεωτική η εκπροσώπηση από δικηγόρο.
  • Ορισμένες υποθέσεις, ανεξάρτητα από την αξία του αντικειμένου της διαφοράς, ακόμη και αν αυτή υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ, υπάγονται στην αρμοδιότητα των ειρηνοδικείων: π.χ. οι διαφορές μεταξύ εκμισθωτών και μισθωτών ακινήτων και οι αιτήσεις διατροφής, εκτός από εκείνες που προκύπτουν από αγωγή διαζυγίου ή δικαστικού χωρισμού. Γενικά, η υποβολή αίτησης στο ειρηνοδικείο γίνεται με κλήτευση μέσω δικαστικού επιμελητή. Στην περίπτωση αυτή, το εισαγωγικό της δίκης έγγραφο πρέπει να τηρεί ορισμένα τυπικά στοιχεία, κυρίως για να προστατεύονται τα δικαιώματα άμυνας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι διάδικοι μπορούν να ασκήσουν οι ίδιοι προσφυγή, χωρίς τη μεσολάβηση δικαστικού επιμελητή, με αίτηση που απευθύνεται στον ειρηνοδίκη (απλουστευμένη διαδικασία και λιγότερο δαπανηρή από τη διαδικασία ενώπιον του κατά τόπον πρωτοβάθμιου δικαστηρίου). Και στις δύο περιπτώσεις οι διάδικοι μπορούν να παρίστανται αυτοπροσώπως ή μέσω εκπροσώπου, ο οποίος, αν δεν είναι δικηγόρος, οφείλει να διαθέτει ειδικό πληρεξούσιο (mandat).

7 Για την κίνηση της διαδικασίας, σε ποιον συγκεκριμένα πρέπει να απευθυνθώ: στην υποδοχή, στη γραμματεία του δικαστηρίου ή σε κάποια άλλη υπηρεσία;

Η απάντηση στην ερώτηση αυτή αποτελεί συνάρτηση των διακρίσεων που αναφέρονται στο προηγούμενο σημείο.

Εάν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς είναι έως και 15.000 ευρώ, οι διάδικοι μπορούν να προσφύγουν απευθείας (με αίτηση) ή έμμεσα (με κλήτευση μέσω δικαστικού επιμελητή) στα κατά τόπον αρμόδια ειρηνοδικεία. Στην πράξη, τα σχετικά δικόγραφα παραλαμβάνονται από τους προϊσταμένους της γραμματείας αυτών των δικαστηρίων.

Εάν η αξία του αντικειμένου της διαφοράς υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ, οι διάδικοι οφείλουν καταρχήν να απευθυνθούν σε δικηγόρο, ο οποίος με τη σειρά του κλητεύει τον αντίδικο εξ ονόματος του πελάτη του και μέσω δικαστικού επιμελητή. Ο δικηγόρος καταθέτει τα εισαγωγικά έγγραφα της δίκης στο κατά τόπον αρμόδιο πρωτοβάθμιο ή δευτεροβάθμιο δικαστήριο.

8 Σε ποια γλώσσα πρέπει να διατυπώσω την αίτησή μου; Μπορώ να την υποβάλω προφορικά ή πρέπει να την υποβάλω οπωσδήποτε εγγράφως; Μπορώ να την υποβάλω με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο;

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η γαλλική, η γερμανική ή η λουξεμβουργιανή γλώσσα, εκτός εάν ισχύουν ειδικές διατάξεις για ορισμένες υποθέσεις.

Η άσκηση αγωγής γίνεται με την επίδοση κλήσης προς συζήτηση ή κλήτευσης, εκτός από τις περιπτώσεις που η δικαστική αγωγή μπορεί να ασκηθεί με απλή αίτηση. Εκτός από ορισμένες σπάνιες εξαιρέσεις ενώπιον των ειρηνοδικείων για ορισμένες ειδικές υποθέσεις, οι δικαστικές αγωγές πρέπει να υποβάλλονται εγγράφως. Δεν γίνεται αποδεκτή η αποστολή εγγράφων με τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

9 Υπάρχουν ειδικά έντυπα για την άσκηση αγωγής; Αν όχι, πώς κινείται η διαδικασία; Ο φάκελος της αγωγής πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά ορισμένα στοιχεία;

Για ορισμένες ειδικές υποθέσεις (όπως οι αιτήσεις έκδοσης διαταγής πληρωμής για οφειλόμενα χρηματικά ποσά ή για απλήρωτους λογαριασμούς), υπάρχουν έντυπα προς συμπλήρωση. Καταρχήν, οι κλήσεις ενώπιον των ειρηνοδικείων, οι αιτήσεις ή οι κλήσεις ενώπιον των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων και τα δικόγραφα άσκησης ένδικων μέσων ενώπιον δικαστηρίων ανώτερου βαθμού πρέπει να περιέχουν επί ποινή ακυρότητας ορισμένα υποχρεωτικά στοιχεία και να συντάσσονται με συγκεκριμένο τύπο. Δεν υπάρχουν τυποποιημένα έντυπα για τον σκοπό αυτόν.

Υπάρχουν επίσης έντυπα για προσφυγές με βάση τη νομοθεσία της Ένωσης. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι αιτήσεις έκδοσης ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1896/2006 ή οι αιτήσεις ευρωπαϊκής διαδικασίας επίλυσης μικροδιαφορών βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2007.

10 Χρειάζεται να καταβληθούν τέλη στο δικαστήριο; Αν ναι, πότε; Η αμοιβή του δικηγόρου προκαταβάλλεται;

Καταρχήν, τα δικαστικά έξοδα καταβάλλονται με την ολοκλήρωση της δικαστικής προσφυγής. Το δικαστήριο μπορεί επίσης να αποφασίσει να καταδικάσει τον ηττηθέντα διάδικο να καταβάλει διαδικαστική αποζημίωση στον νικήσαντα, αν ο δικαστής κρίνει ότι θα ήταν άδικο να επωμιστεί μόνο αυτός ο διάδικος όλα τα τέλη και τα έξοδα. Ο δικαστής μπορεί επίσης να διατάξει την καταβολή εγγύησης ή προκαταβολής από έναν ή περισσότερους διαδίκους (π.χ. στην περίπτωση διορισμού πραγματογνώμονα με διαταγή του δικαστηρίου).

Η αμοιβή του δικηγόρου από τον πελάτη του ρυθμίζεται με μεταξύ τους συμφωνία. Στην πράξη, συνήθως καταβάλλεται στον δικηγόρο μια προκαταβολή.

11 Μπορώ να τύχω νομικής συνδρομής;

Βλ. ενότητα «Δικαστική συνδρομή – Λουξεμβούργο».

12 Από ποιο χρονικό σημείο και εξής η αγωγή μου θεωρείται επισήμως ασκηθείσα; Θα μου δώσουν οι αρχές πληροφορίες για το κατά πόσον η αγωγή μου έχει ασκηθεί εγκύρως;

  • Εάν η προσφυγή ασκείται από τον ίδιο τον ενάγοντα, εφόσον το επιτρέπει ο νόμος, ο ενάγων ενημερώνεται από το δικαστήριο για τη συνέχεια που δίνεται στην προσφυγή του.
  • Εάν η προσφυγή πρέπει να ασκείται ή ασκείται από δικηγόρο εξ ονόματος του πελάτη του, το δικαστήριο ενημερώνει τον δικηγόρο σχετικά με την εξέλιξη της προσφυγής, εφόσον ο δικηγόρος είναι ο νόμιμος αντιπρόσωπος του πελάτη του. Ο δικηγόρος μπορεί να ενημερώνει τον πελάτη του σχετικά με τη χρονική σειρά των διαδικαστικών πράξεων, στον βαθμό που αυτές είναι γνωστές ή προβλέψιμες.

13 Από το χρονικό σημείο της καταχώρησής της Θα λάβω λεπτομερείς πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα των γεγονότων που θα ακολουθήσουν την προσφυγή στο δικαστήριο (π.χ. όσον αφορά το πότε θα πρέπει να εμφανιστώ στο δικαστήριο);

Βλ. απάντηση στην προηγούμενη ερώτηση.

Εξάλλου, η προθεσμία εμφάνισης ενώπιον του δικαστηρίου, στο πλαίσιο των έγγραφων διαδικασιών, ορίζεται καταρχήν από τον νόμο, εκτός από τις προθεσμίες εμφάνισης τις οποίες μπορεί να ορίσει ο δικαστής, ιδίως για προσωπική ακρόαση ενός διαδίκου ή τρίτων. Οι προθεσμίες που ορίζει ο νόμος ποικίλλουν ανάλογα με το δικαστήριο και με το αν ο εναγόμενος κατοικεί στο Λουξεμβούργο ή στο εξωτερικό. Για τις προφορικές διαδικασίες, καταρχήν, ο ενάγων πρέπει να προσδιορίσει στον εναγόμενο συγκεκριμένη ημερομηνία κατά την οποία οφείλει να προσέλθει στην επ’ ακροατηρίου συζήτηση.

Σχετικοί σύνδεσμοι

http://www.legilux.lu/

Τελευταία επικαιροποίηση: 30/03/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.