Παραπομπή υπόθεσης στο δικαστήριο

Μάλτα
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Είμαι αναγκασμένος να προσφύγω σε δικαστήριο ή υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση;

Ναι, για να προσφύγετε στη δικαιοσύνη στη Μάλτα, πρέπει να απευθυνθείτε σε δικαστήριο. Ο συνήγορος (δικηγόρος) ή ο νομικός πληρεξούσιος υποβάλλει αίτηση στο δικαστήριο και καταβάλλει το σχετικό τέλος. Αν η υπόθεση πρέπει να παραπεμφθεί σε ανώτερο δικαστήριο, το πρόσωπο που ασκεί την αγωγή πρέπει να προβεί σε ένορκη δήλωση.

2 Υπάρχει προθεσμία προσφυγής στο δικαστήριο;

Όχι, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να προσφύγετε στη δικαιοσύνη. Ωστόσο, ο εναγόμενος δικαιούται να επικαλεστεί παραγραφή σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.

3 Πρέπει να απευθυνθώ σε δικαστήριο του παρόντος κράτους μέλους;

Το πρόσωπο που προσφεύγει στη δικαιοσύνη πρέπει να παρίσταται αυτοπροσώπως στην αίθουσα του δικαστηρίου κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων. Σε περίπτωση απουσίας του, ο δικηγόρος ή νομικός πληρεξούσιος ενεργεί εξ ονόματός του. Αν ο διάδικος απουσιάζει από τη Μάλτα, ορίζεται ειδικός εντολοδόχος στη Μάλτα, ο οποίος αναλαμβάνει να συνεχίσει τη δικαστική διαδικασία απουσία του διαδίκου.

4 Αν ναι, σε ποιο συγκεκριμένο δικαστήριο του παρόντος κράτους μέλους πρέπει να απευθυνθώ σε συνάρτηση με τον τόπο κατοικίας μου και τον τόπο κατοικίας του αντιδίκου ή με άλλα στοιχεία της υπόθεσής μου;

Η Μάλτα διαθέτει ένα μόνο κτίριο δικαστηρίων το οποίο χωρίζεται σε πολλά διαφορετικά δικαστήρια, ανάλογα με το αντικείμενο της υπόθεσης, την αξία της απαίτησης του ενάγοντος και τον τόπο κατοικίας του ενάγοντος. Κατωτέρω παρατίθενται τα διάφορα δικαστήρια της Μάλτας:

α. Πολιτικό δικαστήριο (τμήμα οικογενειακού δικαίου) [Civil Court (Family Section) - Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Familja)] – εκδικάζει όλες τις αιτήσεις που αφορούν οικογενειακές διαφορές, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών δικαστικού χωρισμού, διαζυγίου, διατροφής, γονικής σχέσης και ακύρωσης γάμου.

β. Κατώτερο δικαστήριο του Γκόζο (τμήμα οικογενειακού δικαίου) [Court of Magistrates (Gozo Family Section) - Qorti tal-Maġistrati (Għawdex Sezzjoni Familja)] – όπως στην περίπτωση α) ανωτέρω, με τη διαφορά ότι εκδικάζει αγωγές κατά προσώπων που διαμένουν ή έχουν τη συνήθη κατοικία τους στη νήσο Γκόζο.

γ. Πρώτο Τμήμα του πολιτικού δικαστηρίου (τμήμα δικαιοδοσίας συνταγματικού δικαίου) [First Hall of the Civil Court (Constitutional Jurisdiction) - Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili (sede Kostituzzjonali)]  εκδικάζει υποθέσεις συνταγματικής φύσεως.

δ. Κατώτερο δικαστήριο της Μάλτας [Court of Magistrates (Malta) - Qorti tal-Maġistrati (Malta)] – εκδικάζει υποθέσεις αμιγώς αστικής φύσεως που αφορούν όλες τις απαιτήσεις μέχρι ποσού 15.000 ευρώ κατά προσώπων που διαμένουν ή έχουν τη συνήθη κατοικία τους σε κάποιο μέρος της νήσου Μάλτας, καθώς και κάθε άλλη αξίωση που προβλέπεται δυνάμει του δικαίου της Μάλτας.

ε. Κατώτερο δικαστήριο του Γκόζο (τμήμα κατώτερης δικαιοδοσίας) [Court of Magistrates (Gozo Inferior Jurisdiction) - Qorti tal-Maġistrati (Għawdex Inferjuri)] – όπως στην περίπτωση δ) ανωτέρω, αλλά με αρμοδιότητα να εκδικάζει αγωγές κατά προσώπων που διαμένουν στο Γκόζο ή έχουν τη συνήθη κατοικία τους στη νήσο Γκόζο. Διαθέτει επίσης τις ίδιες εξουσίες με εκείνες του πολιτικού δικαστηρίου (τμήμα εκούσιας δικαιοδοσίας).

στ. Πρώτο Τμήμα του πολιτικού δικαστηρίου [First Hall of the Civil Court - Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili]  εκδικάζει υποθέσεις αμιγώς αστικού χαρακτήρα που αφορούν όλες τις απαιτήσεις άνω των 15.000 ευρώ, καθώς και οποιαδήποτε υπόθεση (ανεξαρτήτως της αξίας της απαίτησης) που αφορά αξιώσεις επί ακίνητης περιουσίας ή που αφορά δουλείες, βάρη ή δικαιώματα επί ακίνητης περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε αξίωσης για εκδίωξη ή έξωση από ακίνητη περιουσία, είτε σε αστική είτε σε αγροτική περιοχή, είτε μισθωμένη είτε κατοικούμενη από πρόσωπα που διαμένουν ή έχουν τη συνήθη κατοικία τους εντός των ορίων της δικαιοδοσίας του εν λόγω δικαστηρίου.

ζ. Κατώτερο δικαστήριο του Γκόζο (τμήμα ανώτερης δικαιοδοσίας) (Γενικό Τμήμα) [Court of Magistrates (Gozo) (Superior Jurisdiction) (General Section) - Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) Gurisdizzjoni Superjuri, Sezzjoni Ġenerali)] – όπως στην περίπτωση στ), αλλά με αρμοδιότητα να εκδικάζει αγωγές κατά προσώπων που διαμένουν στο Γκόζο ή έχουν τη συνήθη κατοικία τους στη νήσο Γκόζο.

η. Πρώτο Τμήμα του πολιτικού δικαστηρίου, εκούσια δικαιοδοσία [First Hall of the Civil Court, Voluntary Jurisdiction - Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili, Ġurisdizzjoni Volontarja]  εκδικάζει υποθέσεις εκούσιας δικαιοδοσίας, όπως είναι η αποσφράγιση μυστικής διαθήκης, η κηδεμονία και η υιοθεσία. Επιπλέον, το εν λόγω δικαστήριο εγκρίνει ή χορηγεί άδεια για τη σύναψη συμβάσεων. Επίσης, εγκρίνει τη θέσπιση διατάξεων για την οποία απαιτείται προηγούμενη χορήγηση έγκρισης ή άδειας βάσει του νόμου.

Πέρα από τα εν λόγω δικαστήρια, υπάρχουν επίσης ορισμένα δικαιοδοτικά όργανα (tribunals): το δικαστήριο μικροδιαφορών (Small Claims Tribunal - Tribunal tat-Talbiet iż-Żgħar), το οποίο εκδικάζει όλες τις χρηματικές απαιτήσεις που δεν υπερβαίνουν το ποσό των 5.000 ευρώ, το διοικητικό αναθεωρητικό δικαστήριο (Administrative Review Tribunal - Tribunal ta’ Reviżjoni Amministrattiva) και το εργατοδικείο (Industrial Tribunal - Tribunal Industrijali). Στη Μάλτα υπάρχει επίσης ένα κέντρο διαιτησίας (Arbitration Centre - Ċentru tal-Arbitraġġ), το οποίο παρέχει υπηρεσίες διαιτησίας. Το δίκαιο της Μάλτας ορίζει ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι διάδικοι υποχρεούνται να υποβάλουν τη διαφορά τους σε διαιτησία (υποχρεωτική διαιτησία). Για παράδειγμα, οι διαφορές που αφορούν τις συνιδιοκτησίες και την κυκλοφορία μηχανοκίνητων οχημάτων υπάγονται σε υποχρεωτική διαιτησία.

Όλα τα παραπάνω δικαστήρια είναι πρωτοβάθμια και τακτικά δικαστήρια. Συνεπώς, έφεση κατά των αποφάσεων αυτών των δικαστηρίων μπορεί να ασκηθεί στο εφετείο (Court of Appeal - Qorti tal-Appell). Σε περίπτωση έφεσης κατά απόφασης του δικαστηρίου μικροδιαφορών, του κέντρου διαιτησίας ή του κατώτερου δικαστηρίου, η έφεση υποβάλλεται στο κατώτερο τμήμα του εφετείου (που προεδρεύεται από έναν δικαστή). Σε περίπτωση έφεσης κατά απόφασης του Πρώτου Τμήματος του πολιτικού δικαστηρίου, η έφεση ασκείται ενώπιον του ανώτερου τμήματος του εφετείου (που προεδρεύεται από τρεις δικαστές). Σε περίπτωση έφεσης κατά απόφασης του Πρώτου Τμήματος του πολιτικού δικαστηρίου (δικαιοδοσία συνταγματικού δικαίου), η έφεση ασκείται ενώπιον του συνταγματικού δικαστηρίου (Constitutional Court - Qorti Kostituzzjonali), ενώ η έφεση κατά απόφασης του κατώτερου δικαστηρίου του Γκόζο, τόσο του τμήματος κατώτερης δικαιοδοσίας όσο και του τμήματος ανώτερης δικαιοδοσίας του εν λόγω δικαστηρίου, πρέπει σε κάθε περίπτωση να ασκείται ενώπιον του εφετείου της Μάλτας.

5 Σε ποιο συγκεκριμένο δικαστήριο του παρόντος κράτους μέλους πρέπει να απευθυνθώ ενόψει του είδους της υπόθεσής μου και του επίδικου ποσού:

Βλ. την απάντηση στην ερώτηση 4.

6 Μπορώ να απευθυνθώ στο δικαστήριο μόνος ή χρειάζεται να χρησιμοποιήσω κάποιον ενδιάμεσο, για παράδειγμα, δικηγόρο;

Η προσφυγή στα κατώτερα δικαστήρια γίνεται υποχρεωτικά μέσω δικηγόρου ή νομικού πληρεξουσίου. Για προσφυγή στα ανώτερα δικαστήρια, απαιτείται να παρίσταται και δικηγόρος και νομικός πληρεξούσιος.

7 Για την κίνηση της διαδικασίας, σε ποιον συγκεκριμένα πρέπει να απευθυνθώ: στην υποδοχή, στη γραμματεία του δικαστηρίου ή σε κάποια άλλη υπηρεσία;

Στη γραμματεία του δικαστηρίου.

8 Σε ποια γλώσσα πρέπει να διατυπώσω την αίτησή μου; Μπορώ να την υποβάλω προφορικά ή πρέπει να την υποβάλω οπωσδήποτε εγγράφως; Μπορώ να την υποβάλω με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο;

Η αίτηση πρέπει να συντάσσεται στη μαλτεζική γλώσσα. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί εγγράφως και ο δικηγόρος ή ο νομικός πληρεξούσιος να την καταθέσουν αυτοπροσώπως.

Αν ένας από τους διαδίκους είναι αλλοδαπός, μπορεί να υποβληθεί αίτημα ώστε η δικαστική διαδικασία να διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα.

Στη Μάλτα δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής της αίτησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεομοιοτυπίας (φαξ).

9 Υπάρχουν ειδικά έντυπα για την άσκηση αγωγής; Αν όχι, πώς κινείται η διαδικασία; Ο φάκελος της αγωγής πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά ορισμένα στοιχεία;

Για τις προσφυγές στο κέντρο διαιτησίας ή στο δικαστήριο μικροδιαφορών, υπάρχουν ειδικά έντυπα προς συμπλήρωση. Ωστόσο, δεν υπάρχουν ειδικά έντυπα προς συμπλήρωση για την άσκηση αγωγής ενώπιον του κατώτερου δικαστηρίου ή του Πρώτου Τμήματος του πολιτικού δικαστηρίου. Όταν κατατίθεται αγωγή ενώπιον του Πρώτου Τμήματος του πολιτικού δικαστηρίου, η αίτηση πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει:

α) δήλωση στην οποία να αναφέρεται με σαφή και διεξοδικό τρόπο το αντικείμενο της υπόθεσης, σε διακριτές αριθμημένες παραγράφους, ώστε να δίνεται έμφαση στην αξίωση και να διευκρινίζεται επίσης ποια πραγματικά περιστατικά γνωρίζει προσωπικά ο αιτών

β) την αιτιολογία της αξίωσης

γ) την απαίτηση ή τις απαιτήσεις, οι οποίες πρέπει να απαριθμούνται και

δ) σε κάθε ένορκη αίτηση, την ακόλουθη ειδοποίηση, η οποία πρέπει να διατυπώνεται η με σαφή και ευανάγνωστο τρόπο ακριβώς κάτω από την κεφαλίδα του δικαστηρίου:

«Όποιος λαμβάνει την παρούσα ένορκη αίτηση, της οποίας είναι αποδέκτης, οφείλει να καταθέσει ένορκη απάντηση εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία επίδοσής της, που αποτελεί την ημερομηνία παραλαβής. Σε περίπτωση μη κατάθεσης ένορκης απάντησης κατ’ εφαρμογή του νόμου εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, το δικαστήριο προβαίνει στην εκδίκαση της υπόθεσης σύμφωνα με τον νόμο.

Για τον λόγο αυτόν, είναι προς όφελος του προσώπου που λαμβάνει την παρούσα ένορκη αίτηση να συμβουλευθεί πάραυτα δικηγόρο, ούτως ώστε να μπορεί να καταθέσει τις προτάσεις του κατά την εκδίκαση της υπόθεσης».

ε) Τυχόν απαραίτητα έγγραφα προς υποστήριξη της αξίωσης πρέπει να συνυποβάλλονται με την ένορκη αίτηση.

στ) Η ένορκη αίτηση βεβαιώνεται ενόρκως ενώπιον του γραμματέα ή του νομικού πληρεξουσίου που διορίζεται ως υπεύθυνος λήψης ένορκων βεβαιώσεων δυνάμει του διατάγματος για τους υπεύθυνους λήψης ένορκων βεβαιώσεων (κεφ. 79).

ζ) Μαζί με την αίτηση, ο ενάγων αναφέρει επίσης τα ονόματα των προσώπων που θα προσέλθουν ως μάρτυρες υπεράσπισης, δηλώνοντας τα πραγματικά περιστατικά και τις αποδείξεις που προτίθεται να στοιχειοθετήσει με την κατάθεση καθενός εξ αυτών.

η) Η σχετική αίτηση επιδίδεται στον εναγόμενο.

10 Χρειάζεται να καταβληθούν τέλη στο δικαστήριο; Αν ναι, πότε; Η αμοιβή του δικηγόρου προκαταβάλλεται;

Ναι, κατά την υποβολή της αίτησης, πρέπει να καταβάλλεται το αντίστοιχο τέλος. Το ποσό του τέλους ποικίλλει ανάλογα με τη φύση της υπόθεσης και/ή την αξία της απαίτησης.

11 Μπορώ να τύχω νομικής συνδρομής;

Ναι, τα πρόσωπα που στερούνται πόρων δύνανται να ζητήσουν νομική συνδρομή (ευεργέτημα πενίας). Η αίτηση για χορήγηση νομικής συνδρομής υποβάλλεται στο Πρώτο Τμήμα του πολιτικού δικαστηρίου. Η αίτηση μπορεί επίσης να υποβληθεί προφορικά σε δικηγόρο υπηρεσίας νομικής βοήθειας. Για τη χορήγηση του ευεργετήματος πενίας, πρέπει να πληρούνται ορισμένα κριτήρια. Συγκεκριμένα, ο αιτών πρέπει να προβεί σε ένορκη βεβαίωση ενώπιον του γραμματέα και, όταν το αίτημα διατυπώνεται προφορικά, ενώπιον δικηγόρου υπηρεσίας νομικής βοήθειας, στην οποία να δηλώνει:

α) ότι πιστεύει ότι έχει βάσιμους λόγους να κινηθεί ως ενάγων ή ως εναγόμενος ή να συνεχίσει ή να συμμετάσχει σε διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων

β) ότι, εκτός από το αντικείμενο της αγωγής, δεν διαθέτει κανένα περιουσιακό στοιχείο, η καθαρή αξία του οποίου να ανέρχεται στο ποσό των 6.988,12 ευρώ, μη περιλαμβανομένων των ειδών καθημερινής χρήσης του νοικοκυριού που κρίνονται απαραίτητα για τον αιτούντα και την οικογένειά του, και το ετήσιο εισόδημά του δεν υπερβαίνει τον εθνικό κατώτατο μισθό που προβλέπεται για τα άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω.

12 Από ποιο χρονικό σημείο και εξής η αγωγή μου θεωρείται επισήμως ασκηθείσα; Θα μου δώσουν οι αρχές πληροφορίες για το κατά πόσον η αγωγή μου έχει ασκηθεί εγκύρως;

Όταν κατατίθεται αίτηση αγωγής, ορίζεται ημερομηνία ακρόασης (δικάσιμος) από το δικαστήριο. Το δικαστήριο ενημερώνει τον ενάγοντα και τον εναγόμενο σχετικά με την πρώτη δικάσιμο (ειδοποίηση για τη δικάσιμο). Μπορεί επίσης να ελεγχθεί κατά πόσον η υπόθεσή του έχει παραπεμφθεί για ακρόαση μέσω του ιστοτόπου των δικαστηρίων. Οι διάδικοι δεν λαμβάνουν επιβεβαίωση σχετικά με την ορθή καταχώριση του φακέλου της υπόθεσής τους. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι η γραμματεία του δικαστηρίου δεν δέχεται ένορκες αιτήσεις που δεν πληρούν τις προβλεπόμενες στην ερώτηση 9 απαιτήσεις.

13 Θα λάβω λεπτομερείς πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα των γεγονότων που θα ακολουθήσουν την προσφυγή στο δικαστήριο (π.χ. όσον αφορά το πότε θα πρέπει να εμφανιστώ στο δικαστήριο);

Η ειδοποίηση για τη δικάσιμο επιδίδεται στον ενάγοντα. Η ημερομηνία της επόμενης ακρόασης καθορίζεται στο πλαίσιο της εν εξελίξει ακροαματικής διαδικασίας. Ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση είναι δυνατόν να αναζητηθούν στον ιστότοπο των δικαστηρίων.

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/03/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.