Παραπομπή υπόθεσης στο δικαστήριο

Κάτω Χώρες
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Είμαι αναγκασμένος να προσφύγω σε δικαστήριο ή υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση;

Όχι, δεν είναι αναγκαίο να προσφεύγετε πάντοτε στο δικαστήριο για την επίλυση της διαφοράς σας. Ενίοτε, είναι απολύτως εφικτό να κάνετε χρήση εναλλακτικών μορφών επίλυσης των διαφορών, όπως η διαμεσολάβηση και η διαιτησία.

2 Υπάρχει προθεσμία προσφυγής στο δικαστήριο;

Ναι, πολύ συχνά υπάρχει, ωστόσο η προθεσμία άσκησης της αγωγής είναι διαφορετική ανά περίπτωση και δεν είναι δυνατόν να δοθεί γενική απάντηση. Για τυχόν ερωτήματα, συνιστάται να επικοινωνήσετε με δικηγόρο ή με το Γραφείο Νομικής Βοήθειας (Juridisch loket).

3 Πρέπει να απευθυνθώ σε δικαστήριο του παρόντος κράτους μέλους;

Ο βασικός κανόνας είναι ότι ο εναγόμενος κλητεύεται από το δικαστήριο του κράτους μέλους της κατοικίας του.

4 Αν ναι, σε ποιο συγκεκριμένο δικαστήριο του παρόντος κράτους μέλους πρέπει να απευθυνθώ σε συνάρτηση με τον τόπο κατοικίας μου και τον τόπο κατοικίας του αντιδίκου ή με άλλα στοιχεία της υπόθεσής μου;

Εκτός αν άλλως ορίζει ο νόμος, η υπόθεσή σας πρέπει να εισαχθεί ενώπιον του πρωτοδικείου του τόπου κατοικίας του εναγομένου. Εάν δεν υπάρχει γνωστή κατοικία του εναγομένου στις Κάτω Χώρες, αρμόδιο είναι το δικαστήριο του τόπου της πραγματικής διαμονής του εν λόγω προσώπου. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να μάθετε σε ποια διεύθυνση και σε ποιον ολλανδικό δήμο ζει ο εναγόμενος. Όταν έχετε αυτά τα στοιχεία, μπορείτε να συμβουλευτείτε τον νόμο δικαστικής κατάταξης (Wet op de rechterlijke indeling) για να μάθετε σε ποια δικαστική περιφέρεια βρίσκεται ο τόπος της κατοικίας ή της διαμονής. Βάσει αυτού είναι εφικτός ο προσδιορισμός του πρωτοδικείου στο οποίο πρέπει να εισαχθεί η υπόθεση.

5 Σε ποιο συγκεκριμένο δικαστήριο του παρόντος κράτους μέλους πρέπει να απευθυνθώ ενόψει του είδους της υπόθεσής μου και του επίδικου ποσού;

Για την απάντηση στην παρούσα ερώτηση, βλ. προηγούμενη ερώτηση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον προσδιορισμό του δικαστηρίου στο οποίο θα εισαγάγετε την υπόθεσή σας, μπορείτε να ανατρέξετε στον ιστότοπο De Rechtspraak, που εξηγεί το ολλανδικό δικαστικό σύστημα.

6 Μπορώ να απευθυνθώ στο δικαστήριο μόνος ή χρειάζεται να χρησιμοποιήσω κάποιον ενδιάμεσο, για παράδειγμα, δικηγόρο;

Στις Κάτω Χώρες, οι διάδικοι στις αστικές και εμπορικές υποθέσεις πρέπει καταρχήν να εκπροσωπούνται από δικηγόρο. Δεν έχει εν προκειμένω καμία σημασία το κατά πόσον η υπόθεση περιλαμβάνει διαδικασία που κινείται με κλήση (κλήτευση) ή με αγωγή ή ταχεία διαδικασία, διαδικασία προσωρινής ρύθμισης κατάστασης ή, επί παραδείγματι, διαδικασία ερήμην λόγω μη παράστασης.

Εξαιρούνται μόνο οι αξιώσεις ποσού έως 25.000 ευρώ ή οι αξιώσεις που δεν έχουν αποτιμηθεί, για τις οποίες όμως σαφώς προκύπτει ότι η αξία τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 25.000 ευρώ. Στις εν λόγω περιπτώσεις, αρμόδιο είναι το ειρηνοδικείο (δικαστήριο του καντονιού - kantonrechter) και οι διάδικοι μπορούν να επιλέξουν να παραστούν αυτοπροσώπως στη διαδικασία. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις δεν χρειάζεται να προσλάβετε δικηγόρο. Το ειρηνοδικείο ασχολείται επίσης με υποθέσεις που αφορούν το εργατικό δίκαιο, τις μισθώσεις, τις πωλήσεις σε καταναλωτές και την καταναλωτική πίστη. Στις περιπτώσεις αυτές, η χρηματική αξία της απαίτησης δεν έχει σημασία. Άλλα θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ειρηνοδικείου είναι η επιτροπεία, η κηδεμονία, η επιμέλεια και η αποποίηση ή η αποδοχή κληρονομίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αν απαιτείται ή όχι να προσλάβετε δικηγόρο, πατήστε εδώ.

7 Για την κίνηση της διαδικασίας, σε ποιον συγκεκριμένα πρέπει να απευθυνθώ: στην υποδοχή, στη γραμματεία του δικαστηρίου ή σε κάποια άλλη υπηρεσία;

Τα γραπτά έγγραφα (δικόγραφα) με τα οποία μπορεί να κινηθεί η διαδικασία πρέπει να απευθύνονται στη γραμματεία του αρμόδιου δικαστηρίου. Είναι απαραίτητο να ληφθεί στο σημείο αυτό υπόψη η διαφορά μεταξύ της διαδικασίας που κινείται με κλήση και της διαδικασίας που κινείται με αγωγή. Στη διαδικασία που κινείται με κλήση, η κλήση επιδίδεται πρώτα στον εναγόμενο και στη συνέχεια καταχωρίζεται στη γραμματεία. Και οι δύο πράξεις πρέπει να διενεργούνται από δικαστικό επιμελητή. Στη συνέχεια, η διαδικασία διεξάγεται μέσω του πινακίου (του καταλόγου των υποθέσεων που εκδικάζονται κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης). Στη διαδικασία που κινείται με αγωγή, η αγωγή κατατίθεται απευθείας στη γραμματεία και η συνέχεια της διαδικασίας διενεργείται ομοίως μέσω της γραμματείας του αρμόδιου δικαστηρίου. Βλέπε επίσης «Επίδοση εγγράφων».

8 Σε ποια γλώσσα πρέπει να διατυπώσω την αίτησή μου; Μπορώ να την υποβάλω προφορικά ή πρέπει να την υποβάλω οπωσδήποτε εγγράφως; Μπορώ να την υποβάλω με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο;

Στις Κάτω Χώρες, η επίσημη γλώσσα της διαδικασίας ενώπιον δικαστηρίου είναι η ολλανδική, πράγμα που σημαίνει ότι η κλήση ή η (γραπτή) αγωγή με την οποία κινείται η διαδικασία πρέπει να έχει συνταχθεί στην ολλανδική γλώσσα. Κατ’ εξαίρεση, τα δικονομικά έγγραφα υπόθεσης που εκκρεμεί ενώπιον δικαστηρίου της επαρχίας Friesland μπορούν να συνταχθούν στη φριζική γλώσσα.

Τα έγγραφα μπορούν επίσης να κατατίθενται στη γραμματεία του πρωτοδικείου μέσω τηλεομοιοτυπίας. Τα έγγραφα που αποστέλλονται μέσω τηλεομοιοτυπίας και παραλαμβάνονται από τη γραμματεία πριν από τις 24:00 της τελευταίας ημέρας θεωρούνται ότι έχουν κατατεθεί εντός της προθεσμίας. Εξαιρούνται από τον εν λόγω κανόνα: οι αιτήσεις στις οικογενειακές υποθέσεις, οι οποίες δεν γίνονται δεκτές αν αποσταλούν μέσω τηλεομοιοτυπίας. Δεν είναι δυνατή η κατάθεση εγγράφων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

9 Υπάρχουν ειδικά έντυπα για την άσκηση αγωγής; Αν όχι, πώς κινείται η διαδικασία; Ο φάκελος της αγωγής πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά ορισμένα στοιχεία;

Διαδικασία που κινείται με κλήση

Στη διαδικασία που κινείται με κλήση, η κλήση επιδίδεται πρώτα στον εναγόμενο και έπειτα καταχωρίζεται στη γραμματεία. Η κλήση πρέπει να περιέχει: το όνομα του ενάγοντος, την αξίωση, το όνομα του εναγόμενου, τη βάση της αξίωσης και τα έγγραφα που την στοιχειοθετούν και τα οποία καταθέτει ο ενάγων προς τεκμηρίωση της αξίωσης. Η κλήση ορίζει επίσης την ημερομηνία της προφορικής ακρόασης και το δικαστήριο που θα εκδικάσει την υπόθεση.

Ο φάκελος πρέπει να περιέχει τα εξής έγγραφα:

 1. το πρωτότυπο της κλήσης – αν χρειαστεί: τροποποιημένη κλήση και άδεια σύμφωνα με το άρθρο 117 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering)
 2. εάν η κλήση πρέπει να επιδοθεί στην αλλοδαπή, τα πρωτότυπα έγγραφα που αποδεικνύουν την ορθή επίδοση
 3. αποδεικτικά στοιχεία της κρατικής νομικής συνδρομής ή δήλωση εισοδήματος ή αντίγραφο της αίτησης για χορήγηση κρατικής νομικής συνδρομής ή της δήλωσης εισοδήματος
 4. αποδεικτικά στοιχεία της επιλογής της κατοικίας του εναγομένου
 5. τα σχετικά (έγγραφα) των οποίων θα γίνει επίκληση στη διαδικασία
 6. τη γνωστοποίηση του κατά πόσον έχει προηγηθεί διαμεσολάβηση, ενώ στις υποθέσεις που παρατίθενται παρακάτω, κατατίθενται επίσης αντίγραφα των εξής εγγράφων:
 7. αν ασκείται αγωγή αποζημίωσης των εξόδων κατάσχεσης, αντίγραφο των εγγράφων της κατάσχεσης
 8. σε περιπτώσεις παραπομπής, η απόφαση παραπομπής και τα έγγραφα που περιλαμβάνονται στην παραπομπή:
 9. εάν η κλήση πρέπει να δημοσιευτεί ή να μεταφραστεί σε ξένη γλώσσα, τα έγγραφα που να αποδεικνύουν τη μετάφραση.

Διαδικασία που κινείται με αγωγή

Σε διαδικασία που κινείται με αγωγή, η αγωγή κατατίθεται απευθείας στη γραμματεία και η υπόλοιπη διαδικασία διενεργείται ομοίως μέσω της γραμματείας του αρμόδιου δικαστηρίου.

Ο φάκελος πρέπει να περιέχει τα εξής έγγραφα:

 1. ονοματεπώνυμο και τόπο κατοικίας ή, ελλείψει τόπου κατοικίας στις Κάτω Χώρες, τον τόπο πραγματικής διαμονής του ενάγοντος, καθώς και
 2. το όνομα, τη διεύθυνση, τον τόπο κατοικίας και, ελλείψει τόπου κατοικίας στις Κάτω Χώρες, τον τόπο της πραγματικής διαμονής κάθε εναγομένου και ενδιαφερόμενου μέρους, στον βαθμό που τη γνωρίζει ο ενάγων, καθώς και
 3. σαφή περιγραφή της αγωγής και της νόμιμης βάσης της, περιλαμβανομένης της βάσης της κατά τόπον αρμοδιότητας του δικαστηρίου, καθώς και
 4. το όνομα και τον τηλεφωνικό αριθμό του δικηγόρου που έχει οριστεί για την υπόθεση,
 5. σε υποθέσεις που αφορούν κληρονομική διαδοχή, η αίτηση πρέπει επίσης να αναφέρει τον τελευταίο τόπο διαμονής του θανόντος ή τον λόγο για τον οποίο δεν είναι δυνατόν να παρασχεθεί αυτή η πληροφορία.

Κάθε διάδικος που επικαλείται οποιοδήποτε έγγραφο στην κλήση, σε γραπτή κατάθεση ή σε υπόμνημα πρέπει να εσωκλείσει αντίγραφο του εν λόγω εγγράφου.

10 Χρειάζεται να καταβληθούν τέλη στο δικαστήριο; Αν ναι, πότε; Η αμοιβή του δικηγόρου προκαταβάλλεται;

Με την άσκηση της αγωγής πρέπει να καταβληθούν δικαστικά τέλη. Το ποσό τους εξαρτάται από τη φύση και την αξία της διαφοράς. Στην πράξη είθισται να προκαταβάλλει ο δικηγόρος σας το εν λόγω ποσό και μετά να το χρεώνει σε εσάς. Εάν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας είναι αναγκαία η κλήση πραγματογνώμονα (επί παραδείγματι, ελεγκτή, ιατρικού εμπειρογνώμονα ή τεχνικού πραγματογνώμονα), το δικαστήριο θα επιβαρύνει τελικά τον ηττηθέντα διάδικο με τα έξοδα, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά (επί παραδείγματι, σε οικογενειακές υποθέσεις, όπου τα έξοδα συνήθως φέρει ο διάδικος που τα προκάλεσε). Το ίδιο ισχύει επίσης για τα έξοδα των μαρτυρικών καταθέσεων ή άλλων τύπων αποδεικτικών στοιχείων.

Οι δικηγόροι χρεώνουν αμοιβή για τις ενέργειές τους, που υπολογίζεται σε ωριαία βάση, εκτός αν υπάρχει δικαίωμα για επιδοτούμενη νομική συνδρομή (βλέπε επίσης την ερώτηση 11). Καταρχήν, οι αμοιβές των δικηγόρων στις Κάτω Χώρες δεν είναι πάγιες. Συνιστάται να λάβετε εγκαίρως πληροφορίες για το θέμα αυτό από τον δικηγόρο που σας εκπροσωπεί ή από τον ολλανδικό δικηγορικό σύλλογο (Nederlandse Orde van Advocaten). Οι περισσότεροι δικηγόροι ζητούν προκαταβολή και στη συνέχεια, με βάση τις υπηρεσίες που παρείχαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συντάσσουν το τελικό τιμολόγιο.

11 Μπορώ να τύχω νομικής συνδρομής;

Στις Κάτω Χώρες υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης επιδοτούμενης νομικής συνδρομής (ευεργετήματος πενίας). Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε τη δυνατότητα να λάβετε συνδρομή για την κάλυψη του κόστους των νομικών συμβουλών και της νομικής βοήθειας σε δικαστικές διαδικασίες. Εάν δεν μπορείτε να καλύψετε όλα τα έξοδα του δικηγόρου, μπορεί, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να δικαιούστε να λάβετε συνδρομή για την κάλυψη του κόστους των δικηγορικών εξόδων. Στη συνέχεια, το Συμβούλιο Νομικής Συνδρομής (Raad voor Rechtsbijstand) καλύπτει μέρος των εξόδων του δικηγόρου, ενώ εσείς θα καταβάλετε μόνο μια συμμετοχή ανάλογα με την οικονομική σας κατάσταση. Η αίτηση κατατίθεται από τον δικηγόρο στο Συμβούλιο Νομικής Συνδρομής. Περισσότερες πληροφορίες για την επιδοτούμενη νομική συνδρομή παρέχονται στον ιστότοπο του Συμβουλίου Νομικής Συνδρομής.

12 Από ποιο χρονικό σημείο και εξής η αγωγή μου θεωρείται επισήμως ασκηθείσα; Θα μου δώσουν οι αρχές πληροφορίες για το κατά πόσον η αγωγή μου έχει ασκηθεί εγκύρως;

Στη διαδικασία που κινείται με κλήση, η εκκρεμοδικία αρχίζει από τη στιγμή κατά την οποία η κλήση επιδίδεται στον εναγόμενο από τον δικαστικό επιμελητή. H κλήση πρέπει να κατατεθεί από τον ενάγοντα στη γραμματεία έως την τελευταία ημέρα λειτουργίας της γραμματείας πριν από την ημερομηνία του πινακίου που ορίζεται στην κλήση (προγραμματισμένη ημερομηνία για την προφορική ακρόαση). Αν η κλήση δεν κατατεθεί στη γραμματεία εντός της προθεσμίας αυτής, η υπόθεση διαγράφεται από το πινάκιο, εκτός αν εκδοθεί έγκυρη κλήση αντικατάστασης μέσα σε δύο εβδομάδες από την ημερομηνία του πινακίου που ορίζεται στην κλήση.

Στη διαδικασία που κινείται με αγωγή, η εκκρεμοδικία αρχίζει από την κατάθεση της αγωγής στη γραμματεία.

Γενικά, δεν αποστέλλεται επιβεβαίωση της έγκυρης εισαγωγής της υπόθεσης. Στις υποθέσεις που εισάγονται με κλήση, αν η κλήση παρουσιάζει κάποιο ελάττωμα, ενίοτε επιτρέπεται στον ενάγονται να το διορθώσει. Το ίδιο ισχύει στη διαδικασία που κινείται με αγωγή. Ωστόσο, η γραμματεία δεν είναι υποχρεωμένη να παράσχει την εν λόγω δυνατότητα.

13 Θα λάβω λεπτομερείς πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα των γεγονότων που θα ακολουθήσουν την προσφυγή στο δικαστήριο (π.χ. όσον αφορά το πότε θα πρέπει να εμφανιστώ στο δικαστήριο);

Ακριβείς πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας δεν μπορούν να δοθούν αμέσως από τη γραμματεία του δικαστηρίου ή με την άσκηση της αγωγής. Φυσικά, θα ενημερωθείτε για το πότε θα εκδικαστεί τελικά η υπόθεσή σας. Και τα δύο μέρη θα λάβουν πρόσκληση για να παραστούν στην ακροαματική διαδικασία σε συγκεκριμένο χρόνο και τόπο.

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/11/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.