Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2024.

Παραπομπή υπόθεσης στο δικαστήριο

Βόρεια Ιρλανδία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Είμαι αναγκασμένος να προσφύγω σε δικαστήριο ή υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση;

Οι παρακάτω παράγραφοι παρέχουν μια γενική εικόνα των ρυθμίσεων που ισχύουν στη Βόρεια Ιρλανδία ως προς την κίνηση των διαδικασιών. Εντούτοις, σκοπός τους δεν είναι να αποτελέσουν εμπεριστατωμένη ανάλυση των σχετικών νομικών διατάξεων και ούτε πρέπει να θεωρούνται ως τέτοια. Οι αναλυτικές διαδικασίες περιγράφονται στους κανονισμούς διαδικασίας των δικαστηρίων και, όποτε είναι εφικτό, θα πρέπει να τους συμβουλεύεστε.

Λίγοι άνθρωποι προτιμούν να προσφεύγουν στο δικαστήριο και οι περισσότεροι είναι διατεθειμένοι να εξετάσουν τη δυνατότητα φιλικού διακανονισμού. Αυτός μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ανεπίσημη βάση χωρίς νομική υποστήριξη (λ.χ., με συνάντηση, ανταλλαγή επιστολών ή τηλεφωνική κλήση) ή πιο επίσημα με τη συνδρομή νομίμων εκπροσώπων ή διαμεσολαβητών. Μόνον όταν δεν τηρείται μια συμφωνημένη ρύθμιση πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο προσφυγής στο δικαστήριο.

Περαιτέρω πληροφορίες για τους τρόπους εναλλακτικής επίλυσης διαφορών στη Βόρεια Ιρλανδία διατίθενται στον ιστότοπο του Νομικού Κέντρου για τη Βόρεια Ιρλανδία (Law Centre (NI).

Αν χρειαστεί η προσφυγή στο δικαστήριο, θα πρέπει να προσδιορίσετε το κατά τόπον αρμόδιο δικαστήριο. Αν η αγωγή σας είναι αστικής φύσης, μπορεί, με την επιφύλαξη του σχετικού νόμου, να ασκηθεί ενώπιον του High Court. Ωστόσο, η πλειονότητα των διαφορών εκδικάζεται στο County Court, που έχει επί του παρόντος γενική καθ’ ύλην αρμοδιότητα για απαιτήσεις ποσού έως 30.000 λιρών στερλινών (£). Η Βόρεια Ιρλανδία χωρίζεται σε διοικητικές περιφέρειες που υπάγονται στην αρμοδιότητα διοικητικών δικαστηρίων και ο οδηγός διοικητικών δικαστηρίων (Administrative Court Guide) μπορεί να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε το κατάλληλο δικαστήριο. Η βασική αρχή είναι ότι η διαδικασία κατά κανόνα πρέπει να κινηθεί στην περιφέρεια του διοικητικού δικαστηρίου όπου έχει την κατοικία του ή ασκεί την επιχειρηματική του δραστηριότητα ο καθ’ ου (παρότι, θεωρητικά, η δίκη μπορεί να εισαχθεί σε οποιαδήποτε περιφέρεια).

Ο οδηγός διοικητικών δικαστηρίων διατίθεται προς μεταφόρτωση στον ιστότοπο της Δικαστικής Υπηρεσίας της Βόρειας Ιρλανδίας. Ωστόσο, για ερωτήσεις γενικής φύσης μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε με την Ομάδα Επικοινωνίας της Δικαστικής Υπηρεσίας της Βόρειας Ιρλανδίας (Northern Ireland Courts and Tribunals Service's Communication Team) στο τηλέφωνο +44 300 200 7812.

2 Υπάρχει προθεσμία προσφυγής στο δικαστήριο;

Βλ. το ενημερωτικό δελτίο για τις δικονομικές προθεσμίες.

3 Πρέπει να απευθυνθώ σε δικαστήριο του παρόντος κράτους μέλους;

Βλ. την απάντηση στην ερώτηση 1 και το ενημερωτικό δελτίο για τη δικαιοδοσία.

4 Αν ναι, σε ποιο συγκεκριμένο δικαστήριο του παρόντος κράτους μέλους πρέπει να απευθυνθώ σε συνάρτηση με τον τόπο κατοικίας μου και τον τόπο κατοικίας του αντιδίκου ή με άλλα στοιχεία της υπόθεσής μου;

Βλ. την απάντηση στην ερώτηση 1 και το ενημερωτικό δελτίο για τη δικαιοδοσία.

5 Σε ποιο συγκεκριμένο δικαστήριο του παρόντος κράτους μέλους πρέπει να απευθυνθώ ενόψει του είδους της υπόθεσής μου και του επίδικου ποσού:

Βλ. την απάντηση στην ερώτηση 1 και το ενημερωτικό δελτίο για τη δικαιοδοσία.

6 Μπορώ να απευθυνθώ στο δικαστήριο μόνος ή χρειάζεται να χρησιμοποιήσω κάποιον ενδιάμεσο, για παράδειγμα, δικηγόρο;

Γενικά, καθένας είναι ελεύθερος να εισάγει δίκη ή να αντικρούει αγωγές ενεργώντας αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμου εκπροσώπου. Ωστόσο, ο κανόνας αυτός έχει ορισμένες εξαιρέσεις, όπως για παράδειγμα στο High Court όπου ο συμπαραστάτης (next friend) ή ο επίτροπος ad litem προσώπου που δεν έχει ικανότητα διαδίκου (λ.χ., ατόμου ηλικίας κάτω των δεκαοκτώ ετών) πρέπει να εκπροσωπείται από δικηγόρο. Τα νομικά πρόσωπα πρέπει επίσης να εκπροσωπούνται από δικηγόρο, εκτός αν το δικαστήριο επιτρέψει την εκπροσώπηση της εταιρείας από μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

Μπορεί να απαιτηθεί η άδεια του δικαστηρίου για την παράσταση αντί ή για λογαριασμό προσώπου.

Τόσο στο High Court όσο και στις διάφορες βαθμίδες των County Courts, ο διάδικος που δεν εκπροσωπείται μπορεί να συνοδεύεται από φιλικό πρόσωπο που μπορεί να παρέχει συμβουλές και να κρατά σημειώσεις. Ωστόσο, τα δικαστήρια μπορούν να επιβάλουν προϋποθέσεις/περιορισμούς για να διασφαλίσουν τη διεξαγωγή της υπόθεσης με εύτακτο τρόπο.

Οι νομικοί παραστάτες, νομικοί σύμβουλοι, δικηγόροι κ.ο.κ. από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να ενεργούν σε συνεργασία με τοπικούς δικηγόρους.

Το High Court επιλαμβάνεται των πιο περίπλοκων υποθέσεων και οι μη εκπροσωπούμενοι διάδικοι αποτελούν την εξαίρεση στον κανόνα. Το ίδιο συμβαίνει επίσης στο County Court. Ωστόσο, η νομική εκπροσώπηση είναι λιγότερο συνήθης στις υποθέσεις μικροδιαφορών, γεγονός που κατά πάσα πιθανότητα οφείλεται στο ότι οι εν λόγω διαφορές υπάγονται στη διαιτησία και οι δικαστικές διατυπώσεις είναι λιγότερο επίσημες. Ωστόσο, η αξία της απαίτησης δεν αποτελεί πάντοτε ορθή ένδειξη για το αν απαιτείται νομική εκπροσώπηση. Ενίοτε, σε διαφορές με αντικείμενο απαιτήσεις μικρής αξίας μπορούν να προκύψουν δύσκολα ερωτήματα αναφορικά με την υπαιτιότητα ή τη συνυπαιτιότητα (συντρέχον πταίσμα). Αυτός είναι ένας από τους λόγους που οι απαιτήσεις λόγω σωματικής βλάβης εξαιρούνται από τη διαδικασία μικροδιαφορών στη Βόρεια Ιρλανδία.

Εάν δεν επιθυμείτε να προσφύγετε σε δικηγόρο, μπορείτε να ζητήσετε συμβουλή ή συνδρομή από δημόσιο φορέα [λ.χ., από Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Citizens Advice Bureau)] ή άλλον θεσμοθετημένο φορέα [λ.χ., το Συμβούλιο Καταναλωτών της Βόρειας Ιρλανδίας (Consumer Council for Northern Ireland)].

7 Για την κίνηση της διαδικασίας, σε ποιον συγκεκριμένα πρέπει να απευθυνθώ: στην υποδοχή, στη γραμματεία του δικαστηρίου ή σε κάποια άλλη υπηρεσία;

Γενικά, για την κίνηση της διαδικασίας πρέπει να κατατεθούν τα κατάλληλα έγγραφα στο αρμόδιο δικαστικό γραφείο, καθώς και να καταβληθούν τα προβλεπόμενα δικαστικά τέλη. Οι συνήθεις ώρες κοινού για τα δικαστικά γραφεία είναι από 10.00 έως 16.30.

Οι δικαστικοί υπάλληλοι μπορούν να παράσχουν γενική συνδρομή και πληροφορίες για τις διαδικασίες, ωστόσο δεν είναι σε θέση να παράσχουν νομικές συμβουλές ή να προτείνουν νομίμους εκπροσώπους.

Ο Σύλλογος Νομικών Συμβούλων της Βόρειας Ιρλανδίας (Law Society of Northern Ireland) διαθέτει κατάλογο τοπικών νομικών συμβούλων, ενώ ο Δικηγορικός Σύλλογος (Bar Library) μπορεί να υποδείξει τοπικούς δικηγόρους.

8 Σε ποια γλώσσα πρέπει να διατυπώσω την αίτησή μου; Μπορώ να την υποβάλω προφορικά ή πρέπει να την υποβάλω οπωσδήποτε εγγράφως; Μπορώ να την υποβάλω με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο;

Οι περισσότερες αιτήσεις είναι γραπτές και συντάσσονται στην αγγλική γλώσσα. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της δίκης μπορούν να υποβληθούν προφορικές αιτήσεις.

Τα έγγραφα συνήθως υποβάλλονται ή αποστέλλονται προς κατάθεση στο αρμόδιο δικαστικό γραφείο. Εντούτοις, μετά την κατάθεση, πρέπει να επιδοθούν σύμφωνα με τον κανονισμό του δικαστηρίου. Ανάλογα με το έγγραφο, η επίδοση μπορεί να γίνει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με φαξ, με κανονικό ταχυδρομείο ή με προσωπική επίδοση.

Εάν απαιτείται η συνδρομή διερμηνέα ή η μετάφραση εγγράφων, τα σχετικά έξοδα βαρύνουν κατά κανόνα τους διαδίκους και όχι το δικαστήριο.

9 Υπάρχουν ειδικά έντυπα για την άσκηση αγωγής; Αν όχι, πώς κινείται η διαδικασία; Ο φάκελος της αγωγής πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά ορισμένα στοιχεία;

Οι κανονισμοί των δικαστηρίων προβλέπουν μεγάλο εύρος εγγράφων προς χρήση στις διάφορες διαδικασίες.

Στο High Court οι περισσότερες δίκες (λ.χ., αγωγή αποζημίωσης λόγω σωματικής βλάβης ή θανάτου, απάτης, περιουσιακής ζημίας κ.ο.κ.) εισάγονται με κλήση που εκδίδεται από το Front of House Office (Γραμματεία) για λογαριασμό του Central Office και του Chancery Office. Η κλήση χαρτοσημαίνεται και σφραγίζεται και η Γραμματεία κρατά την κλήση και επιστρέφει ένα χαρτοσημασμένο και σφραγισμένο πρωτότυπο με τον απαιτούμενο αριθμό σφραγισμένων αντιγράφων προς επίδοση.

Η κλήση, κατά κανόνα, περιλαμβάνει γενική περιγραφή της απαίτησης (με συνοπτική έκθεση της φύσης της απαίτησης και του ασκούμενου ενδίκου βοηθήματος) ή ειδική περιγραφή (με πλήρη έκθεση της απαίτησης).

Στο County Court οι περισσότερες δίκες εισάγονται με αγωγή. Η αγωγή πρέπει να αναγράφει το πλήρες ονοματεπώνυμο και τις διευθύνσεις των διαδίκων και την αρμόδια περιφέρεια του διοικητικού δικαστηρίου. Η αγωγή της τακτικής διαδικασίας πρέπει να περιλαμβάνει «έξοδα 21 ημερών» -πρόκειται για πάγια έξοδα που έχουν την έννοια ότι αν ο εναγόμενος καταβάλει την οφειλή ή αποζημίωση συν τα έξοδα των 21 ημερών, η διαδικασία θα ανασταλεί. Στην αγωγή πρέπει να αναγράφονται τα ειδικότερα στοιχεία της απαίτησης (συμπεριλαμβανομένων των σχετικών ημερομηνιών και τόπων).

Εάν η υπόθεσή σας αποτελεί μικροδιαφορά, πρέπει να συμπληρωθεί το ειδικό έντυπο το οποίο διατίθεται στον ιστότοπο της Δικαστικής Υπηρεσίας της Βόρειας Ιρλανδίας (Northern Ireland Courts and Tribunals Service).

Κατά τη διάρκεια της δίκης, μπορεί να χρειαστεί να συμπληρωθούν και άλλα έγγραφα. Οι δικαστικοί υπάλληλοι μπορούν να παράσχουν γενική συνδρομή όσον αφορά τα εν λόγω έγγραφα ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, δεν μπορούν να παράσχουν νομικές συμβουλές ή να συμπληρώσουν τα έντυπα για λογαριασμό σας.

10 Χρειάζεται να καταβληθούν τέλη στο δικαστήριο; Αν ναι, πότε; Η αμοιβή του δικηγόρου προκαταβάλλεται;

Κατά την έκδοση κλήσης, την κατάθεση αγωγής ή την υποβολή αίτησης για μικροδιαφορά, καθώς επίσης σε διάφορα στάδια κατά τη διάρκεια της δίκης, καταβάλλονται δικαστικά έξοδα. Το σχετικό έντυπο συνήθως σφραγίζεται με απόδειξη είσπραξης των δικαστικών εξόδων. Στα County Courts όλων των βαθμίδων αυτό μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε δικαστικό γραφείο.

Ο γενικός κανόνας είναι ότι ο ηττηθείς διάδικος βαρύνεται με όλα τα έξοδα: τα δικά του και του αντιδίκου. Στο High Court τα έξοδα υπολογίζονται με βάση το διεξαχθέν έργο. Στα County Courts ισχύει κλιμακούμενος πίνακας πάγιων εξόδων που συνδέονται με την αξία της απαίτησης. Με τον τρόπο αυτόν μπορεί να προβλεφθεί το πιθανό κόστος της δίκης ωστόσο, σε ορισμένες υποθέσεις ενώπιον του County Court ο δικαστής έχει τη διακριτική ευχέρεια να καθορίσει το ύψος των εξόδων.

Κατά κανόνα, τα έξοδα επιδικάζονται υπέρ ή σε βάρος ενός μόνον διαδίκου. Θα επιβαρυνθείτε με τα έξοδα που απορρέουν από την αγωγή σας (λ.χ., έξοδα μαρτύρων, οδοιπορικά, έξοδα πραγματογνωμοσύνης) κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Ωστόσο, αν νικήσετε, μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να αξιώσετε την απόδοσή τους.

Επισημαίνεται ότι σε υποθέσεις μικροδιαφορών έξοδα κατά κανόνα επιδικάζονται μόνο αν υπάρχουν αποδείξεις αθέμιτης συμπεριφοράς από έναν από τους διαδίκους.

Το Γραφείο Εκτέλεσης Αποφάσεων (Enforcement of Judgments Office) είναι αρμόδιο για την εκτέλεση αστικών αποφάσεων που αφορούν την είσπραξη χρηματικών ποσών και την απόδοση κινητών ή ακινήτων στη Βόρεια Ιρλανδία και μπορεί να συμβάλει στη διασφάλιση των οφειλόμενων σε εσάς πληρωμών αν νικήσετε στη δίκη και ο αντίδικος δεν καταβάλει το οφειλόμενο ποσό σε εύλογο χρόνο. Για τη χρήση των υπηρεσιών του Γραφείου Εκτέλεσης Αποφάσεων καταβάλλονται τέλη. Περισσότερες πληροφορίες για το Γραφείο Εκτέλεσης Αποφάσεων διατίθενται στον ιστότοπο της Δικαστικής Υπηρεσίας της Βόρειας Ιρλανδίας και στο ενημερωτικό δελτίο για τις διαδικασίες εκτέλεσης αποφάσεων.

Η πληρωμή της δικηγορικής αμοιβής αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ του δικηγόρου και του πελάτη. Ενίοτε μπορεί να απαιτηθεί η καταβολή της με δόσεις. Σε άλλες περιπτώσεις, μπορεί να καταβληθεί εξ ολοκλήρου με το πέρας της διαδικασίας.

11 Μπορώ να τύχω νομικής συνδρομής;

Στη Βόρεια Ιρλανδία υπάρχει σύστημα για την πληρωμή των δικαστικών εξόδων με δημόσια χρηματοδότηση (το σύστημα νομικής συνδρομής - legal aid scheme).

Ωστόσο, ορισμένες διαδικασίες εξαιρούνται από το σύστημα (λ.χ., συκοφαντική δυσφήμηση) και διεξάγεται έλεγχος πόρων του αιτούντος και βασιμότητας της αίτησης.

Το πιστοποιητικό νομικής συνδρομής δεν έχει αναδρομική ισχύ ως προς τα έξοδα που προέκυψαν πριν από την έκδοσή του.

Περισσότερες πληροφορίες για το σύστημα νομικής συνδρομής διατίθενται στις σελίδες περί νομικής συνδρομής και στον ιστότοπο του Συλλόγου Νομικών Συμβούλων της Βόρειας Ιρλανδίας (Law Society of Northern Ireland).

12 Από ποιο χρονικό σημείο και εξής η αγωγή μου θεωρείται επισήμως ασκηθείσα; Θα μου δώσουν οι αρχές πληροφορίες για το κατά πόσον η αγωγή μου έχει ασκηθεί εγκύρως;

Για σκοπούς παραγραφής, η δίκη θεωρείται ότι ξεκινά από την κατάθεση της αίτησης υπαγωγής σε διαδικασία μικροδιαφορών, της αγωγής ή την έκδοση κλήσης.

Εάν ένα έντυπο προβλέπεται νομοθετικά, οποιαδήποτε παρέκκλιση που δεν θίγει την ουσία ή δεν έχει σκοπό την παραπλάνηση δεν συνεπάγεται την ακύρωση του εντύπου και τα τυχόν ελαττώματά του συνήθως μπορούν να θεραπευθούν με τροποποίηση.

13 Θα λάβω λεπτομερείς πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα των γεγονότων που θα ακολουθήσουν την προσφυγή στο δικαστήριο (π.χ. όσον αφορά το πότε θα πρέπει να εμφανιστώ στο δικαστήριο);

Η δίκη υπόκειται σε διάφορες προθεσμίες και, παρότι οι δικαστικοί υπάλληλοι μπορούν να απαντούν σε συγκεκριμένα ερωτήματα, δεν παρακολουθούν τα επιμέρους στάδια της δίκης.

Στο High Court ο ενάγων προσδιορίζει την αγωγή προς συζήτηση εντός 6 εβδομάδων από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ισχυρισμών ή σε όποια άλλη προθεσμία ορίζει το δικαστήριο, ενώ καταβάλλονται τέλη για τον προσδιορισμό. Ο ενάγων επιδίδει ειδοποίηση για τον προσδιορισμό στους αντιδίκους. Σε υποθέσεις σωματικής βλάβης και ιατρικής αμέλειας πρέπει επίσης να κατατεθεί πιστοποιητικό ετοιμότητας (ωριμότητας) της υπόθεσης για εκδίκαση (certificate of readiness) πριν από τον προσδιορισμό ημερομηνίας συζήτησης ή εξέτασης.

Εάν δεν κατατεθεί και δεν επιδοθεί σημείωμα εμφάνισης στη δίκη ή ο εναγόμενος δεν επιδώσει υπόμνημα αντίκρουσης, ο ενάγων μπορεί να επιτύχει την έκδοση απόφασης με διοικητική διαδικασία [αν και ενδέχεται να πρέπει να παραστεί ενώπιον του Master (δικαστικού λειτουργού) για την αποτίμηση της ζημίας].

Στο County Court ο ενάγων πρέπει να καταθέσει πιστοποιητικό ετοιμότητας της υπόθεσης για εκδίκαση (certificate of readiness) αν ο εναγόμενος έχει επιδώσει δήλωση σχετικά με την πρόθεση αντίκρουσης της αγωγής. Εάν το πιστοποιητικό δεν κατατεθεί μετά από 6 μήνες, οι διάδικοι πρέπει να εμφανιστούν ενώπιον του δικαστή, που μπορεί να δώσει οδηγίες για τη μελλοντική διεξαγωγή της δίκης. Εάν δεν επιδοθεί δήλωση σχετικά με την πρόθεση αντίκρουσης, ο ενάγων μπορεί να επιτύχει την έκδοση απόφασης με διοικητική διαδικασία (αν και ενδέχεται να πρέπει να παραστεί ενώπιον του περιφερειακού δικαστή για την αποτίμηση της ζημίας).

Στη διαδικασία μικροδιαφορών ορίζεται συγκεκριμένη προθεσμία στον εναγόμενο για την απάντηση στην αγωγή -η «ημερομηνία απόκρισης»-, που συνήθως είναι 21 ημέρες μετά την παραλαβή της αγωγής από το δικαστικό γραφείο. Εάν ο εναγόμενος καταθέσει «δήλωση αντίκρουσης» (Notice of Dispute), η υπόθεση θα τεθεί υπόψη δικαστή για να προσδιοριστεί συζήτηση στο ακροατήριο. Εάν δεν παραληφθεί δήλωση αντίκρουσης, ο ενάγων μπορεί να επιτύχει την έκδοση απόφασης με διοικητική διαδικασία (αν και ενδέχεται να πρέπει να παραστεί ενώπιον του δικαστή για την αποτίμηση της ζημίας).

Σχετικοί σύνδεσμοι

Northern Ireland Courts and Tribunals Service (Δικαστική Υπηρεσία της Βόρειας Ιρλανδίας)

Northern Ireland Legal Services Agency (Υπηρεσία Νομικών Υπηρεσιών της Βόρειας Ιρλανδίας)

Τελευταία επικαιροποίηση: 24/09/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.