Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2024.

Παραπομπή υπόθεσης στο δικαστήριο

Σκωτία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Είμαι αναγκασμένος να προσφύγω σε δικαστήριο ή υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση;

Η προσφυγή στο δικαστήριο θα πρέπει να αποτελεί την ύστατη λύση σας. Προηγουμένως θα πρέπει να εξετάσετε άλλους τρόπους επίλυσης της διαφοράς. Για παράδειγμα, αν σάς οφείλονται χρήματα θα μπορούσατε να απευθυνθείτε στον οφειλέτη σας με επιστολή, στην οποία θα αναγράφετε το οφειλόμενο ποσό, τι αφορά και τα μέτρα που έχετε ήδη λάβει για την είσπραξή του. Θα μπορούσατε να συμπεριλάβετε σ’ αυτήν μια προειδοποίηση ότι, αν αυτός δεν πληρώσει έως την ημερομηνία που προτείνετε, θα προσφύγετε στο δικαστήριο. Μπορείτε επίσης να εξετάσετε το ενδεχόμενο εναλλακτικής επίλυσης της διαφοράς. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο ενημερωτικό δελτίο για την εναλλακτική επίλυση διαφορών.

2 Υπάρχει προθεσμία προσφυγής στο δικαστήριο;

Το σκωτικό δίκαιο προβλέπει προθεσμίες ή χρόνους παραγραφής για την προσφυγή στο δικαστήριο, που καθορίζονται σύμφωνα με τις νομικές έννοιες τις παραγραφής και της αποσβεστικής παραγραφής. Οι ισχύουσες προθεσμίες ποικίλλουν ανάλογα με τον νόμο. Για να εξακριβώσετε το αν για τη συγκεκριμένη αγωγή/προσφυγή που επιθυμείτε να ασκήσετε προβλέπεται συγκεκριμένη προθεσμία μπορείτε να απευθυνθείτε σε δικηγόρο ή στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Citizens Advice Bureau).

3 Πρέπει να απευθυνθώ σε δικαστήριο του παρόντος κράτους μέλους;

Η νομοθεσία της ΕΕ περιλαμβάνει συγκεκριμένους κανόνες που καθορίζουν το κράτος μέλος στο οποίο πρέπει να ασκηθεί η αγωγή.

Γενικές πληροφορίες για το ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο για κάθε είδος διαφοράς στη Σκωτία παρέχονται στο δελτίο: «Δικαιοδοσία».

4 Αν ναι, σε ποιο συγκεκριμένο δικαστήριο του παρόντος κράτους μέλους πρέπει να απευθυνθώ σε συνάρτηση με τον τόπο κατοικίας μου και τον τόπο κατοικίας του αντιδίκου ή με άλλα στοιχεία της υπόθεσής μου;

Γενικές πληροφορίες για το ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο για κάθε είδος διαφοράς στη Σκωτία παρέχονται στο δελτίο: «Δικαιοδοσία».

5 Σε ποιο συγκεκριμένο δικαστήριο του παρόντος κράτους μέλους πρέπει να απευθυνθώ ενόψει του είδους της υπόθεσής μου και του επίδικου ποσού:

Γενικές πληροφορίες για το ποιο δικαστήριο είναι αρμόδιο για κάθε είδος διαφοράς στη Σκωτία παρέχονται στο δελτίο: «Δικαιοδοσία».

6 Μπορώ να απευθυνθώ στο δικαστήριο μόνος ή χρειάζεται να χρησιμοποιήσω κάποιον ενδιάμεσο, για παράδειγμα, δικηγόρο;

Η νομική εκπροσώπηση δεν αποτελεί προαπαιτούμενο για την προσφυγή στα σκωτικά πολιτικά δικαστήρια.

Το πρόσωπο που παρίσταται χωρίς νομική εκπροσώπηση καλείται «διάδικος που παρίσταται αυτοπροσώπως». Συγκεκριμένες οδηγίες για τους διαδίκους που παρίστανται αυτοπροσώπως διατίθενται από το Court of Session: Guidance for party litigants (Οδηγίες για διαδίκους που παρίστανται αυτοπροσώπως).

7 Για την κίνηση της διαδικασίας, σε ποιον συγκεκριμένα πρέπει να απευθυνθώ: στην υποδοχή, στη γραμματεία του δικαστηρίου ή σε κάποια άλλη υπηρεσία;

Αρχικά θα πρέπει να απευθυνθείτε στους διοικητικούς υπαλλήλους του δικαστηρίου. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το δικαστήριο γραπτώς, τηλεφωνικώς ή αυτοπροσώπως. Εάν επικοινωνήσετε γραπτώς, θα προσπαθήσουν να σας απαντήσουν γραπτώς ή τηλεφωνικώς εντός 10 εργάσιμων ημερών.

Πληροφορίες για τις ώρες λειτουργίες και τα στοιχεία επικοινωνίας διατίθενται στον ιστότοπο της Δικαστικής Υπηρεσίας της Σκωτίας στην ενότητα Τόποι λειτουργίας δικαστηρίων (Scottish Courts and Tribunals Service - Court and Tribunal Locations).

Η Δικαστική Υπηρεσία της Σκωτίας διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένους υπαλλήλους για την παροχή των αναγκαίων διοικητικών, τεχνικών και οργανωτικών υπηρεσιών που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία των δικαστηρίων, ενώ ταυτόχρονα εξυπηρετούν με αποδοτικό και ευγενικό τρόπο τους χρήστες των δικαστικών υπηρεσιών. Για τον σκοπό αυτό διατίθεται ένας Χάρτης για Χρήστες Δικαστικών Υπηρεσιών (Court Users Charter), αναλυτικά στοιχεία του οποίου είναι αναρτημένα στον ιστότοπο της Δικαστικής Υπηρεσίας της Σκωτίας..

Οι υπάλληλοι των Δικαστηρίων της Σκωτίας δεν διαθέτουν νομική κατάρτιση και. επομένως. δεν μπορούν να σας παράσχουν νομικές συμβουλές. Εάν χρειάζεστε νομικές συμβουλές, ο Σύλλογος Νομικών Συμβούλων της Σκωτίας (Law Society of Scotland) μπορεί να σας γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας νομικών συμβούλων στην περιοχή σας και το Συμβούλιο Νομικής Συνδρομής της Σκωτίας (Scottish Legal Aid Board) μπορεί να σας παράσχει πληροφορίες για το αν δικαιούστε νομική συνδρομή.

8 Σε ποια γλώσσα πρέπει να διατυπώσω την αίτησή μου; Μπορώ να την υποβάλω προφορικά ή πρέπει να την υποβάλω οπωσδήποτε εγγράφως; Μπορώ να την υποβάλω με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο;

Η αίτηση συντάσσεται στην αγγλική γλώσσα. Η δίκη διεξάγεται στην αγγλική γλώσσα με τη συνδρομή διερμηνέα, εφόσον ζητηθεί. Η αμοιβή των διερμηνέων καταβάλλεται από τους διαδίκους. Τα αναγκαία έντυπα για την άσκηση της αγωγής υποβάλλονται αυτοπροσώπως στο δικαστήριο ή αποστέλλονται ταχυδρομικά.

9 Υπάρχουν ειδικά έντυπα για την άσκηση αγωγής; Αν όχι, πώς κινείται η διαδικασία; Ο φάκελος της αγωγής πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά ορισμένα στοιχεία;

Γενικά, για να ασκήσετε την αγωγή σας πρέπει να συμπληρώσετε ένα έντυπο. Ο δικαστικός κανονισμός για κάθε είδος δικαστηρίου προσδιορίζει το έντυπο που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την εισαγωγή δίκης σε αυτό.

Για περισσότερες πληροφορίες για το εκάστοτε δικαστήριο βλ. τον δικτυακό τόπο της Δικαστικής Υπηρεσίας της Σκωτίας: Δικαστική Υπηρεσία της Σκωτίας.

10 Χρειάζεται να καταβληθούν τέλη στο δικαστήριο; Αν ναι, πότε; Η αμοιβή του δικηγόρου προκαταβάλλεται;

Συνήθως θα πρέπει να καταβάλετε δικαστικά έξοδα κατά την έναρξη της δίκης. Το ύψος των δικαστικών εξόδων διαφέρει ανάλογα με το είδος της αγωγής και το δικαστήριο ενώπιον του οποίου αυτή ασκείται. Τα δικαστικά έξοδα προσδιορίζονται σε παράγωγη νομοθεσία [τις λεγόμενες Fee Orders (διαταγές περί δικαστικών εξόδων)] και επικαιροποιούνται τακτικά με διαταγές τροποποίησης των δικαστικών εξόδων (Fee Amendment Orders). Για τα ισχύοντα επί του παρόντος δικαστικά έξοδα, βλ. τον ιστότοπο της Δικαστικής Υπηρεσίας της Σκωτίας.

Σε συγκεκριμένες περιστάσεις μπορεί να δικαιούστε απαλλαγή από τα δικαστικά έξοδα. Οι εν λόγω περιστάσεις παρατίθενται επίσης στον ιστότοπο της Δικαστικής Υπηρεσίας της Σκωτίας (SCTS).

Η προσφυγή στο δικαστήριο συνεπάγεται δικαστικά έξοδα αλλά ενδεχομένως και περαιτέρω δαπάνες. Κατά κανόνα, ο ηττηθείς διάδικος βαρύνεται με την καταβολή των δικαστικών εξόδων και των λοιπών δαπανών στις οποίες υποβλήθηκε ο νικητής διάδικος, καθώς και για τα δικά του έξοδα και δαπάνες. Ενίοτε, ο δικαστής μπορεί να αποφασίζει κατά τη διακριτική του ευχέρεια το ποσό που πρέπει να καταβάλει ο ηττηθείς διάδικος. Ο νικητής διάδικος μπορεί και πάλι να κληθεί να καλύψει τα έξοδα των μαρτύρων και των πραγματογνωμόνων του.

Οι αμοιβές των δικηγόρων συνήθως καταβάλλονται με το πέρας της δίκης. Εάν είστε ο νικητής διάδικος, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει τον εναγόμενο να καταβάλει μέρος ή το σύνολο των αμοιβών των δικηγόρων σας. Θα πρέπει επίσης να έχετε υπόψη ότι, παρότι το δικαστήριο μπορεί να εκδώσει απόφαση υπέρ σας (διατάσσοντας δηλαδή τον εναγόμενο σε καταβολή), δεν θα λάβει αυτοδικαίως μέτρα για να εξασφαλίσει την πληρωμή των χρηματικών ποσών. Εάν ο εναγόμενος δεν πληρώσει, θα πρέπει να αιτηθείτε από το δικαστήριο να λάβει μέτρα («εκτέλεση της απόφασης») για τα οποία μπορεί να κληθείτε να καταβάλετε επιπλέον έξοδα. Περισσότερες πληροφορίες για την εκτέλεση αποφάσεων διατίθενται σε διάφορα έντυπα: Έντυπα για την εκτέλεση αποφάσεων

11 Μπορώ να τύχω νομικής συνδρομής;

Στις αστικές υποθέσεις προβλέπονται διάφορα είδη νομικής συνδρομής. Το είδος της συνδρομής και η επιλεξιμότητα για τη χορήγησή της εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες (ενδεικτικά, από το είδος της αγωγής και τα εισοδήματα του ενάγοντος). Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον ιστότοπο του Συμβουλίου Νομικής Συνδρομής της Σκωτίας.

12 Από ποιο χρονικό σημείο και εξής η αγωγή μου θεωρείται επισήμως ασκηθείσα; Θα μου δώσουν οι αρχές πληροφορίες για το κατά πόσον η αγωγή μου έχει ασκηθεί εγκύρως;

Η αγωγή θεωρείται ασκηθείσα με την επίδοση του εντύπου, της αγωγής, της κλήσης ή της αίτησης από τον ενάγοντα στον εναγόμενο. Κατά κανόνα, η επίδοση πραγματοποιείται με ταχυδρομική αποστολή, αλλά μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί από δικαστικό επιμελητή (Sheriff Officer ή Messenger-at-arms).

Όταν ένα έντυπο, αγωγή, κλήση ή αίτηση υποβάλλεται στον δικαστικό γραμματέα (Sheriff Clerk) για επικύρωση (ή στο Court of Session, όταν υποβάλλεται στα δικαστικά γραφεία προς σφράγιση), οι διοικητικοί υπάλληλοι ελέγχουν το έγγραφο για να βεβαιωθούν ότι περιλαμβάνει τα απαραίτητα στοιχεία. Οι διοικητικοί υπάλληλοι δεν παρέχουν νομικές συμβουλές για την ουσία μιας υπόθεσης. Ακόμη και μετά την άσκηση της αγωγής, το δικαστήριο μπορεί να αποφανθεί ότι η αγωγή δεν ασκήθηκε παραδεκτά.

13 Θα λάβω λεπτομερείς πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα των γεγονότων που θα ακολουθήσουν την προσφυγή στο δικαστήριο (π.χ. όσον αφορά το πότε θα πρέπει να εμφανιστώ στο δικαστήριο);

Τα έγγραφα που επιδίδονται στον εναγόμενο τον ενημερώνουν για τον τρόπο που μπορεί να αντικρούσει την αγωγή, την προθεσμία για να το πράξει και την ημερομηνία διεξαγωγής της επόμενης συζήτησης της υπόθεσης.

Η Δικαστική Υπηρεσία της Σκωτίας προσπαθεί να προγραμματίσει όλες τις συζητήσεις το συντομότερο δυνατό. Στις αστικές υποθέσεις, στόχος είναι η διεξαγωγή των αποδείξεων σε 12 εβδομάδες από την ημερομηνία αποδοχής της διεξαγωγής σχετικής συζήτησης από το δικαστήριο.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Δικαστική Υπηρεσία της Σκωτίας

Συμβούλιο Νομικής Συνδρομής της Σκωτίας

Σύλλογος Νομικών Συμβούλων της Σκωτίας (νομικοί σύμβουλοι, μεταξύ των οποίων όσοι έχουν διευρυμένα δικαιώματα παράστασης)

Δικηγορικός Σύλλογος (νομικοί σύμβουλοι)

Τελευταία επικαιροποίηση: 24/09/2021

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.