Παραπομπή υπόθεσης στο δικαστήριο

Σλοβακία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Είμαι αναγκασμένος να προσφύγω σε δικαστήριο ή υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση;

Για την απάντηση στη συγκεκριμένη ερώτηση, βλέπε επίσης την ενότητα: «Εναλλακτική επίλυση διαφορών-Σλοβακία».

Δεν είναι αναγκαία η επίλυση όλων των διαφορών με προσφυγή στο δικαστήριο. Τα μέρη θα πρέπει πρώτα να επιχειρήσουν να καταλήξουν σε φιλική συμφωνία και σε αμοιβαία αποδεκτό συμβιβασμό. Εναλλακτικά, η διαφορά μπορεί να επιλυθεί με διαμεσολάβηση. Η διαμεσολάβηση είναι εξωδικαστική πράξη, με την οποία τα μετέχοντα πρόσωπα επιλύουν τη διαφορά τους, που απορρέει από συμβατική ή άλλη έννομη σχέση τους, με τη συνδρομή του διαμεσολαβητή. Συνιστάται στα μέρη να απευθύνονται στο δικαστήριο μόνο αφού έχουν εξαντλήσει όλες τις εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης της διαφοράς ή όταν επιδιώκεται ο ακριβής προσδιορισμός της θέσης των μερών, των δικαιωμάτων τους και της αμοιβαίας τους ευθύνης.

Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, που ορίζει ο νόμος περί διαιτησίας (zákon o rozhodcovskom konaní), όπως έχει τροποποιηθεί, το διαιτητικό δικαστήριο μπορεί να αποφασίζει σε υποθέσεις που αφορούν:

α) τη διευθέτηση περιουσιακών διαφορών που απορρέουν από σχέσεις που διέπονται από το εθνικό και διεθνές εμπορικό και αστικό δίκαιο, όταν τόπος της διαιτησίας είναι η Δημοκρατία της Σλοβακίας

β) την αναγνώριση και εκτέλεση εθνικών και αλλοδαπών αποφάσεων διαιτησίας στη Δημοκρατία της Σλοβακίας.

Αν το είδος της διαφοράς που εισάγεται σε δίκη δεν εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής του νόμου περί διαιτησίας, οι διάδικοι μπορούν να συμφωνήσουν ότι θα υπαγάγουν τη διαφορά στη διαιτησία, είτε ενώπιον δικαστηρίου είτε εξωδικαστικά. Η εν λόγω συμφωνία πρέπει να περιέχει συμφωνία διαιτησίας. Μια συμφωνία τέτοιου είδους που προσάγεται ενώπιον δικαστηρίου έχει ως αποτέλεσμα την παραίτηση από την αίτηση και τη συναίνεση του εναγομένου στην εν λόγω παραίτηση, σύμφωνα με τον κώδικα πολιτικής δικονομίας (Civilný sporový poriadok, ΚΠολΔ).

2 Υπάρχει προθεσμία προσφυγής στο δικαστήριο;

Σύμφωνα με τον κώδικα πολιτικής δικονομίας, ένα δικαίωμα παραγράφεται όταν δεν ασκείται εντός της προθεσμίας που τάσσει ο νόμος. Η προθεσμία της προσφυγής διαφέρει ανάλογα με την υπόθεση.

Οι νόμιμες προθεσμίες παραγραφής ορίζονται από τον νόμο. Η γενική προθεσμία παραγραφής είναι τρία έτη, που αρχίζουν να τρέχουν από τον χρόνο που κατέστη εφικτή η άσκηση του δικαιώματος.

Το δικαστήριο επιλαμβάνεται ενός δικαιώματος που έχει παραγραφεί μόνο κατόπιν υπόδειξης του οφειλέτη. Αν ο οφειλέτης προβάλει αντίρρηση ως προς την παραγραφή του δικαιώματός του, το παραγραφέν δικαίωμα δεν μπορεί να χορηγηθεί στον δανειστή.

3 Πρέπει να απευθυνθώ σε δικαστήριο του παρόντος κράτους μέλους;

Βλέπε ενότητα: «Σε ποιο δικαστήριο μπορώ να προσφύγω; - Σλοβακία»

Η εξουσία των δικαστηρίων να επιλαμβάνονται συγκεκριμένης υπόθεσης ορίζεται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κανονισμούς, διεθνείς, πολυμερείς ή διμερείς συμβάσεις) και, ελλείψει αυτών, από το εθνικό δίκαιο που διέπει τη σύγκρουση των νόμων.

Οι κανόνες που διέπουν την εξουσία των δικαστηρίων της Σλοβακίας ορίζονται σε εθνικό επίπεδο από τον νόμο αριθ. 97/1963, περί του διεθνούς ιδιωτικού και δικονομικού δικαίου (Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom). Θεμελιώδης κανόνας είναι ότι τα δικαστήρια της Σλοβακίας είναι αρμόδια όταν το πρόσωπο κατά του οποίου στρέφεται η προσφυγή (αίτηση) έχει την κατοικία ή την έδρα του στη Δημοκρατία της Σλοβακίας ή, στην περίπτωση περιουσιακών δικαιωμάτων, όταν έχει περιουσία στη χώρα. Περαιτέρω διατάξεις εξειδικεύουν τις προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για να θεμελιωθεί η αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Σλοβακίας. Στις συμβατικές σχέσεις, τα μέρη μπορούν να καθιδρύουν την αρμοδιότητα με συμφωνία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα δικαστήρια της Σλοβακίας έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα, επί παραδείγματι, σε διαδικασίες που αφορούν εμπράγματα δικαιώματα επί ακινήτων, μίσθωση ακινήτων που βρίσκονται στη Δημοκρατία της Σλοβακίας ή σε διαδικασίες που αφορούν την κατοχύρωση ή την εγκυρότητα αδειών ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων, σχεδίων και άλλων δικαιωμάτων.

4 Αν ναι, σε ποιο συγκεκριμένο δικαστήριο του παρόντος κράτους μέλους πρέπει να απευθυνθώ σε συνάρτηση με τον τόπο κατοικίας μου και τον τόπο κατοικίας του αντιδίκου ή με άλλα στοιχεία της υπόθεσής μου;

Βλέπε ενότητα: «Σε ποιο δικαστήριο μπορώ να προσφύγω; - Σλοβακία»

Σύμφωνα με τον κώδικα πολιτικής δικονομίας, τακτικό δικαστήριο για την εκδίκαση της υπόθεσης είναι το δικαστήριο του διαδίκου κατά του οποίου στρέφεται η αίτηση (του εναγομένου), εκτός αν άλλως ορίζεται. Τακτικό δικαστήριο φυσικού προσώπου (πολίτη) είναι το δικαστήριο του τόπου κατοικίας του εν λόγω πολίτη ή, αν δεν έχει κατοικία, του τόπου διαμονής του τακτικό δικαστήριο νομικού προσώπου είναι το δικαστήριο του τόπου της έδρας του νομικού προσώπου και, σε περίπτωση αλλοδαπού νομικού προσώπου, το δικαστήριο του τόπου της οργανωτικής μονάδας του εν λόγω νομικού προσώπου. Τακτικό δικαστήριο του κράτους είναι το δικαστήριο του τόπου όπου επήλθε η περίσταση που αποτέλεσε τη γενεσιουργό αιτία του αξιούμενου δικαιώματος. Τακτικό δικαστήριο σε εμπορικές υποθέσεις είναι το δικαστήριο του τόπου της έδρας του εναγομένου και, σε περίπτωση που δεν διαθέτει έδρα, το δικαστήριο του τόπου άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Εάν ο εναγόμενος δεν διαθέτει τόπο άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, το τακτικό δικαστήριο θα είναι το δικαστήριο του τόπου κατοικίας του εν λόγω εναγομένου.

5 Σε ποιο συγκεκριμένο δικαστήριο του παρόντος κράτους μέλους πρέπει να απευθυνθώ ενόψει του είδους της υπόθεσής μου και του επίδικου ποσού;

Βλέπε ενότητα: «Σε ποιο δικαστήριο μπορώ να προσφύγω; - Σλοβακία»

Ο θεμελιώδης κανόνας για τον καθορισμό της καθ’ ύλην αρμοδιότητας παρατίθεται στο άρθρο 12 του κώδικα πολιτικής δικονομίας. Σε πρώτο βαθμό, κατά κανόνα αρμόδιο είναι το πρωτοδικείο (okresný súd). Το περιφερειακό δικαστήριο (krajský súd) αποφασίζει ως πρωτοβάθμιο δικαστήριο μόνον σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, επί παραδείγματι, σε διαφορές που αφορούν τρίτη χώρα ή πρόσωπα που χαίρουν διπλωματικής ασυλίας και προνομίων, εφόσον οι διαφορές εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Δημοκρατίας της Σλοβακίας. Ο νόμος αριθ. 371/2004, για τις έδρες και τις περιφέρειες των δικαστηρίων στη Δημοκρατία της Σλοβακίας (Zákon č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky), ρυθμίζει την αρμοδιότητα των δικαστηρίων εμπορικού μητρώου, των πτωχευτικών δικαστηρίων και των δικαστηρίων συμβιβασμού, των δικαστηρίων συναλλαγματικών και επιταγών, των δικαστηρίων που αποφασίζουν σε υποθέσεις που αφορούν την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας και του αθέμιτου ανταγωνισμού, του δικαστηρίου που είναι αρμόδιο να εκδικάζει υποθέσεις που αφορούν χρηματιστηριακές συναλλαγές, του δικαστηρίου που είναι αρμόδιο για υποθέσεις μέριμνας ανηλίκων και του δικαστηρίου που είναι αρμόδιο για την παροχή νομικής συνδρομής σε περίπτωση οικονομικής ανάγκης.

Το ύψος της διαφοράς δεν επηρεάζει τον προσδιορισμό του αρμόδιου δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Σλοβακίας να αποφασίσει σε μια υπόθεση.

6 Μπορώ να απευθυνθώ στο δικαστήριο μόνος ή χρειάζεται να χρησιμοποιήσω κάποιον ενδιάμεσο, για παράδειγμα, δικηγόρο;

Στη Δημοκρατία της Σλοβακίας δεν είναι αναγκαία η εκπροσώπηση από δικηγόρο στις αστικές διαδικασίες.

Ο νόμος διατάσσει την εκπροσώπηση από δικηγόρο σε ειδικούς τύπους διαδικασιών, λ.χ. σε πτωχευτικές υποθέσεις, σε υποθέσεις προστασίας του ανταγωνισμού, αθέμιτης ανταγωνιστικής συμπεριφοράς, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και σε έκτακτες διαδικασίες προσφυγής (άρθρο 420 του κώδικα πολιτικής δικονομίας).

7 Για την κίνηση της διαδικασίας, σε ποιον συγκεκριμένα πρέπει να απευθυνθώ: στην υποδοχή, στη γραμματεία του δικαστηρίου ή σε κάποια άλλη υπηρεσία;

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 του κώδικα πολιτικής δικονομίας, επιτρέπεται μόνον η γραπτή κατάθεση αίτησης, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Η αίτηση που κατατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή πρέπει να κατατεθεί στη συνέχεια, και σε διάστημα 10 ημερών, σε έντυπη μορφή, άλλως δεν θα ληφθεί υπόψη. Αίτηση που κατατίθεται σε έντυπη μορφή πρέπει να προσκομίζεται στον αναγκαίο αριθμό αντιτύπων.

8 Σε ποια γλώσσα πρέπει να διατυπώσω την αίτησή μου; Μπορώ να την υποβάλω προφορικά ή πρέπει να την υποβάλω οπωσδήποτε εγγράφως; Μπορώ να την υποβάλω με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο;

Δεδομένης της ισότητας των διαδίκων στην αστική δικαστική διαδικασία, η αγωγή δεν είναι αναγκαίο να κατατεθεί στη σλοβακική γλώσσα. Οι διάδικοι έχουν δικαίωμα να ενεργούν ενώπιον δικαστηρίου στη μητρική τους γλώσσα ή σε άλλη γλώσσα που κατανοούν. Το δικαστήριο οφείλει να τους διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες για την άσκηση των δικαιωμάτων τους, δηλαδή, εκτός των άλλων, μετάφραση και διερμηνεία. Η κατάθεση της αίτησης μπορεί να γίνει γραπτώς, είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή.

9 Υπάρχουν ειδικά έντυπα για την άσκηση αγωγής; Αν όχι, πώς κινείται η διαδικασία; Ο φάκελος της αγωγής πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά ορισμένα στοιχεία;

Δεν διατίθενται προκαθορισμένα έντυπα για την κατάθεση αγωγής (αίτηση κίνησης της διαδικασίας).

Οι γενικές προϋποθέσεις ορίζονται στο άρθρο 127 του κώδικα πολιτικής δικονομίας. Η αγωγή πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και να περιέχει σαφή μνεία του δικαστηρίου στο οποίο απευθύνεται, του καταθέτη, της υπόθεσης που αφορά και του αγωγικού αιτήματος. Με την αίτηση πρέπει να συνυποβληθεί ο αναγκαίος αριθμός αντιτύπων και προσαρτημάτων, ώστε ένα αντίτυπο να παραμείνει στο δικαστήριο και κάθε διάδικος να λάβει ένα αντίτυπο και τα προσαρτήματα, αν είναι αναγκαίο. Αν ο διάδικος δεν καταθέσει τον απαιτούμενο αριθμό αντιτύπων και προσαρτημάτων, το δικαστήριο θα χορηγήσει αντίγραφα με έξοδα του διαδίκου. Σε εκκρεμή υπόθεση, στα αναγκαία στοιχεία περιλαμβάνεται ο αριθμός φακέλου της υπόθεσης.

Εκτός από τις γενικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται, στην αγωγή θα πρέπει: να αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα και, αν είναι εφικτό, η ημερομηνία γέννησης, ο αριθμός τηλεφώνου, και η διεύθυνση κατοικίας των διαδίκων ή των εκπροσώπων τους, καθώς και πληροφορίες για τη χώρα ιθαγένειας να γίνεται ουσιαστική παράθεση των πραγματικών περιστατικών που έχουν αποφασιστική σημασία και να καθορίζονται τα αποδεικτικά στοιχεία στα οποία βασίζεται ο ενάγων και να αποσαφηνίζεται το αίτημα του ενάγοντος. Αν ο διάδικος είναι νομικό πρόσωπο, στην αγωγή πρέπει να αναγράφονται το όνομα ή η επωνυμία της εταιρίας, η έδρα και ο αριθμός ταυτοποίησης, αν έχει χορηγηθεί. Αν ο διάδικος είναι αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, πρέπει να εσωκλείεται στην αγωγή απόσπασμα από το μητρώο εταιριών ή από άλλο μητρώο στο οποίο είναι καταχωρισμένο το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο. Αν ο διάδικος είναι φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, στην αγωγή πρέπει να αναγράφονται η επωνυμία της εταιρίας, η έδρα και ο αριθμός ταυτοποίησης, αν έχει χορηγηθεί. Αν ο διάδικος είναι κράτος, η αγωγή πρέπει να προσδιορίζει το κράτος και την οικεία κρατική αρχή που θα εκπροσωπήσει το κράτος.

Προς διευκόλυνση των διαδίκων και προκειμένου να καταστεί πιο ευέλικτη η δικαστική διαδικασία, στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Δημοκρατίας της Σλοβακίας (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) διατίθενται αναρτημένα παραδείγματα (έντυπα) επιλεγμένων αγωγών για κίνηση της διαδικασίας. Είναι εφικτή η τηλεφόρτωση ενός ενδεικτικού εντύπου και η συμπλήρωσή του. Το έντυπο καθοδηγεί ακριβώς τον ενάγοντα ως προς τα στοιχεία που πρέπει να συμπληρωθούν. Το συμπληρωμένο έντυπο μπορεί να αποσταλεί ανυπόγραφο ή υπογεγραμμένο με πιστοποιημένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση θεωρημένου πιστοποιητικού. Αν ο ενάγων αποστείλει την αίτησή του χωρίς πιστοποιημένη ηλεκτρονική υπογραφή, υποχρεούται να συμπληρώσει την εν λόγω κατάθεση και να καταθέσει την αίτηση σε έντυπη μορφή.

10 Χρειάζεται να καταβληθούν τέλη στο δικαστήριο; Αν ναι, πότε; Η αμοιβή του δικηγόρου προκαταβάλλεται;

Η κατάθεση της αγωγής υπόκειται σε δικαστικά τέλη. Το δικαστικό τέλος πρέπει να καταβληθεί από τον διάδικο που καταθέτει την αίτηση (αιτών/ενάγων), εκτός αν έχει αρθεί η υποχρέωση καταβολής δικαστικών τελών κατόπιν αιτήματός του ή αν ο νόμος τον απαλλάσσει από την καταβολή. Το ποσό του τέλους ορίζεται από τον πίνακα τελών του δικαστηρίου, ο οποίος συνιστά παράρτημα του νόμου αριθ. 71/1992, περί δικαστικών τελών και του τέλους χορήγησης αποσπάσματος ποινικού μητρώου (Zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov). Το ποσό των τελών παρατίθεται στον πίνακα τελών, ως ποσοστό από μια βάση τελών ή ως πάγιο ποσό. Το δικαστικό τέλος καταβάλλεται με την κατάθεση της αίτησης. Αν το τέλος δεν καταβλήθηκε όταν κατέστη καταβλητέο, με την κατάθεση της αίτησης κίνησης της διαδικασίας, το δικαστήριο ζητά από τον υπόχρεο καταβολής να καταβάλει το τέλος εντός προθεσμίας που τάσσει το δικαστήριο, συνήθως εντός δέκα ημερών από την επίδοση του αιτήματος αν, παρά το αίτημα, το τέλος δεν καταβληθεί εντός της ταχθείσας προθεσμίας, το δικαστήριο αναστέλλει τη διαδικασία. Το αίτημα πρέπει να γνωστοποιεί στον υπόχρεο καταβολής τις συνέπειες της μη καταβολής του τέλους.

Στη Δημοκρατία της Σλοβακίας δεν είναι αναγκαία η εκπροσώπηση από δικηγόρο στις αστικές διαδικασίες.

11 Μπορώ να τύχω νομικής συνδρομής;

Βλέπε την ενότητα: «Νομική συνδρομή-Σλοβακία».

12 Από ποιο χρονικό σημείο και εξής η αγωγή μου θεωρείται επισήμως ασκηθείσα; Θα μου δώσουν οι αρχές πληροφορίες για το κατά πόσον η αγωγή μου έχει ασκηθεί εγκύρως;

Η αγωγή θεωρείται ασκηθείσα από την ημερομηνία που κατατέθηκε ενώπιον του δικαστηρίου. Το δικαστήριο θα παράσχει στον ενάγοντα την επιβεβαίωση ότι η αγωγή του κατατέθηκε και καταχωρίστηκε στο μητρώο του δικαστηρίου.

13 Θα λάβω λεπτομερείς πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα των γεγονότων που θα ακολουθήσουν την προσφυγή στο δικαστήριο (π.χ. όσον αφορά το πότε θα πρέπει να εμφανιστώ στο δικαστήριο);

Το δικαστήριο ζητά από τον διάδικο να συμπληρώσει ή να διορθώσει μια εσφαλμένη, ελλιπή ή ακατανόητη αίτηση μέσα στην προθεσμία που τάσσει το δικαστήριο, η οποία δεν πρέπει να είναι μικρότερη των δέκα ημερών. Το δικαστήριο δεν λαμβάνει υπόψη άλλες αιτήσεις, από το περιεχόμενο των οποίων δεν προκύπτουν τα απαιτούμενα στοιχεία που πρέπει να έχει μια αγωγή προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία, εφόσον δεν διορθωθούν ή συμπληρωθούν προσηκόντως.

Οι διάδικοι και οι εκπρόσωποί τους δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση της δικογραφίας και να δημιουργούν αποσπάσματα, αντίγραφα και φωτοαντίγραφα αυτής ή μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο να τους χορηγήσει φωτοαντίγραφα με δικά τους έξοδα.

Για την προετοιμασία της ακροαματικής διαδικασίας, το δικαστήριο θα επιδώσει μια αίτηση κίνησης της διαδικασίας (αγωγή) στον καθ’ ου (εναγόμενο), μαζί με ένα αντίτυπο της αίτησης και τα προσαρτήματά της. Η επίδοση πραγματοποιείται προσωπικά και οι διάδικοι πρέπει να λάβουν τις κατάλληλες υποδείξεις. Το δικαστήριο θα αποστείλει την αντίκρουση του εναγομένου στον ενάγοντα χωρίς καθυστέρηση. Εφόσον απαιτείται από τη φύση του ζητήματος ή τις περιστάσεις της υπόθεσης, το δικαστήριο μπορεί με απόφασή του να υποχρεώσει τον εναγόμενο να παράσχει τη γραπτή του αντίκρουση επί του ζητήματος και, αν δεν συμφωνεί πλήρως με την αίτηση, να παραθέσει στη δήλωση πραγματικών περιστατικών που θα καταθέσει τα πραγματικά περιστατικά που έχουν αποφασιστική σημασία για την υπεράσπισή του, να επισυνάψει τα έγγραφα τα οποία επικαλείται, και να προσδιορίσει τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν τις αξιώσεις του. Το δικαστήριο τάσσει προθεσμία για την κατάθεση της αντίκρουσης.

Εκτός αν άλλως ορίζει ο κώδικας πολιτικής δικονομίας ή άλλος ειδικός κανονισμός, το δικαστήριο θα ορίσει δικάσιμο για την επίδικη υπόθεση, προκειμένου να αποφανθεί επί της υπόθεσης, στην οποία θα κλητεύσει τους διαδίκους και τους άλλους μετέχοντες που απαιτείται να παρασταθούν.

Τελευταία επικαιροποίηση: 06/05/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.