Παραπομπή υπόθεσης στο δικαστήριο

Σλοβενία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Είμαι αναγκασμένος να προσφύγω σε δικαστήριο ή υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση;

Θα ήταν ίσως ενδεδειγμένο να επιλυθεί η διαφορά μέσω εναλλακτικής διαδικασίας επίλυσης διαφορών. Οι μέθοδοι εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ) επιτρέπουν την επίλυση μιας διαφοράς χωρίς την παρέμβαση δικαστηρίου, ή τουλάχιστον χωρίς δικαστική απόφαση επί της ουσίας της υπόθεσης. Στα κύρια είδη ΕΕΔ που χρησιμοποιούνται στη Σλοβενία περιλαμβάνεται η διαιτησία, η διαμεσολάβηση και η προσφυγή στο δικαστήριο κατά μια ευρύτερη έννοια που αποσκοπεί στην προώθηση του δικαστικού συμβιβασμού. Ο νόμος περί εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov) υποχρεώνει τα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια δικαστήρια να παρέχουν τη δυνατότητα στους διαδίκους που εμπλέκονται σε διαφορές απορρέουσες από εμπορικές, εργασιακές, οικογενειακές και λοιπές σχέσεις αστικού δικαίου να χρησιμοποιούν τεχνικές ΕΕΔ, στο πλαίσιο της θέσπισης και εφαρμογής ενός προγράμματος ΕΕΔ. Βάσει ενός τέτοιου προγράμματος, τα δικαστήρια υποχρεούνται να επιτρέπουν στους διαδίκους τη χρήση της διαμεσολάβησης, και πιθανώς και άλλων μορφών ΕΕΔ.

Διαμεσολάβηση είναι η διευθέτηση μιας διαφοράς με τη βοήθεια ενός ουδέτερου τρίτου μέρους, το οποίο δεν μπορεί να εκδώσει δεσμευτική απόφαση. Οι διάδικοι μπορούν να συνάψουν συμφωνία επίλυσης της διαφοράς με τη μορφή άμεσα εκτελεστής συμβολαιογραφικής πράξης, δικαστικού συμβιβασμού ή συμβιβαστικής απόφασης διαιτησίας.

Οι διάδικοι μπορούν, οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σε αστικό δικαστήριο, να συνάψουν συμβιβασμό επί του αντικειμένου της διαφοράς (δικαστικός συμβιβασμός). Η συμφωνία σύναψης δικαστικού συμβιβασμού αποτελεί εκτελεστό τίτλο.

Περισσότερες πληροφορίες για αυτό το θέμα μπορείτε να αναζητήσετε στην ενότητα «Εναλλακτική επίλυση διαφορών».

2 Υπάρχει προθεσμία προσφυγής στο δικαστήριο;

Οι προθεσμίες για την άσκηση αγωγής εξαρτώνται από τη φύση της υπόθεσης. Ο νομικός σύμβουλος ή η υπηρεσία νομικής συνδρομής μπορούν να διευκρινίσουν τυχόν απορίες σχετικά με τις προθεσμίες, εν γένει, και, ειδικότερα, τις προθεσμίες παραγραφής δικαιωμάτων. Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να αναζητήσετε στην ενότητα «Δικονομικές προθεσμίες».

3 Πρέπει να απευθυνθώ σε δικαστήριο του παρόντος κράτους μέλους;

Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να αναζητήσετε στη ενότητα «Αρμοδιότητα των δικαστηρίων».

4 Αν ναι, σε ποιο συγκεκριμένο δικαστήριο του παρόντος κράτους μέλους πρέπει να απευθυνθώ σε συνάρτηση με τον τόπο κατοικίας μου και τον τόπο κατοικίας του αντιδίκου ή με άλλα στοιχεία της υπόθεσής μου;

Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να αναζητήσετε στη ενότητα «Αρμοδιότητα των δικαστηρίων».

5 Σε ποιο συγκεκριμένο δικαστήριο του παρόντος κράτους μέλους πρέπει να απευθυνθώ ενόψει του είδους της υπόθεσής μου και του επίδικου ποσού:

Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να αναζητήσετε στη ενότητα «Αρμοδιότητα των δικαστηρίων».

6 Μπορώ να απευθυνθώ στο δικαστήριο μόνος ή χρειάζεται να χρησιμοποιήσω κάποιον ενδιάμεσο, για παράδειγμα, δικηγόρο;

Στη Σλοβενία, οι διάδικοι μπορούν να παρίστανται αυτοπροσώπως ενώπιον του δικαστηρίου, με εξαίρεση τις διαδικασίες που αφορούν έκτακτα ένδικα μέσα, όπου οι διάδικοι μπορούν να κινήσουν νομικές διαδικασίες μόνο μέσω πληρεξουσίου δικηγόρου, ή εάν ο ίδιος ο διάδικος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του έχει υποβληθεί με επιτυχία στις κρατικές εξετάσεις για απόκτηση άδειας άσκησης νομικού επαγγέλματος. Εάν ένας διάδικος επιθυμεί να εκπροσωπηθεί από συνήγορο, αυτός ο πληρεξούσιος μπορεί να είναι, σε διαδικασίες ενώπιον τοπικού δικαστηρίου, οποιοδήποτε πρόσωπο με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, ενώ ενώπιον περιφερειακού δικαστηρίου, ανώτερου δικαστηρίου ή του Ανώτατου Δικαστηρίου, ως συνήγορος μπορεί να παραστεί μόνο δικηγόρος ή άλλο πρόσωπο που έχει υποβληθεί με επιτυχία στις κρατικές εξετάσεις για την απόκτηση άδειας άσκησης νομικού επαγγέλματος.

7 Για την κίνηση της διαδικασίας, σε ποιον συγκεκριμένα πρέπει να απευθυνθώ: στην υποδοχή, στη γραμματεία του δικαστηρίου ή σε κάποια άλλη υπηρεσία;

Η αγωγή μπορεί να αποσταλεί στο δικαστήριο ταχυδρομικώς ή να κατατεθεί απευθείας στη γραμματεία του. Βλέπε επίσης απάντηση στην ερώτηση 8.

8 Σε ποια γλώσσα πρέπει να διατυπώσω την αίτησή μου; Μπορώ να την υποβάλω προφορικά ή πρέπει να την υποβάλω οπωσδήποτε εγγράφως; Μπορώ να την υποβάλω με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο;

Η επίσημη γλώσσα των δικαστηρίων στη Σλοβενία είναι η σλοβενική. Ωστόσο, σε περιοχές όπου υπάρχει ουγγρική ή ιταλική εθνική μειονότητα, χρησιμοποιείται η ουγγρική ή η ιταλική ως επίσημη γλώσσα παράλληλα με τη σλοβενική. Η αγωγή συντάσσεται στη σλοβενική γλώσσα και υπογράφεται από τον ίδιο τον ενάγοντα.

Ως πρωτότυπη υπογραφή του αιτούντος νοείται η ιδιόχειρη υπογραφή καθώς και η ηλεκτρονική υπογραφή που ισοδυναμεί με ιδιόχειρη υπογραφή.

Οι αιτήσεις, όπως και οι αγωγές, πρέπει να υποβάλλονται σε γραπτή μορφή. Γραπτή αίτηση θεωρείται εκείνη που είναι χειρόγραφη ή εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη ιδιοχείρως από τον ίδιο τον αιτούντα (αίτηση σε φυσική μορφή), καθώς και η αίτηση που είναι σε ηλεκτρονική μορφή και υπογράφεται με ηλεκτρονική υπογραφή ισοδύναμη με ιδιόχειρη υπογραφή (αίτηση σε ηλεκτρονική μορφή). Οι αιτήσεις σε φυσική μορφή υποβάλλονται ταχυδρομικώς ή με χρήση της τεχνολογίας των επικοινωνιών ή κατατίθενται απευθείας στο δικαστήριο ή παραδίδονται από κάποιο πρόσωπο που αναλαμβάνει επαγγελματικά την υποβολή αιτήσεων. Αγωγή μπορεί επίσης να υποβληθεί με τηλεομοιοτυπία (φαξ).

Ο νόμος προβλέπει επίσης ηλεκτρονικές αιτήσεις, δηλαδή αιτήσεις σε ηλεκτρονική μορφή υπογεγραμμένες με ηλεκτρονική υπογραφή που ισοδυναμεί με ιδιόχειρη υπογραφή. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται στο δικαστικό σύστημα πληροφοριών με ηλεκτρονικά μέσα. Το σύστημα πληροφοριών επιβεβαιώνει αυτόματα στον αιτούντα ότι η αίτηση παραλήφθηκε.

Ανεξαρτήτως των ισχυουσών νομοθετικών διατάξεων (πράξεις και εκτελεστικοί κανονισμοί) που αφορούν όλες τις αστικές και εμπορικές διαδικασίες, επί του παρόντος μόνο οι διαδικασίες που περιλαμβάνονται στον δικτυακό τόπο e-Justice (e‑Sodstvo) μπορούν να κινηθούν μέσω του διαδικτύου ή ηλεκτρονικά: ορισμένα είδη διαδικασιών εκτέλεσης, η υποβολή αιτήσεων και η έκδοση αποφάσεων σε διαδικασίες αφερεγγυότητας, και η υποβολή προτάσεων που αφορούν το κτηματολόγιο.

Ο δικτυακός τόπος e-Justice υπάρχει στη Σλοβενία για αυτόν τον σκοπό και επιτρέπει την υποβολή έγγραφου υλικού σε ηλεκτρονική μορφή: https://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html.

9 Υπάρχουν ειδικά έντυπα για την άσκηση αγωγής; Αν όχι, πώς κινείται η διαδικασία; Ο φάκελος της αγωγής πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά ορισμένα στοιχεία;

Στη Σλοβενία, μια αγωγή δεν είναι απαραίτητο να υποβάλλεται σε ειδικό έντυπο ωστόσο, πρέπει να περιέχει ορισμένα στοιχεία που προβλέπει ο νόμος, μερικά από τα οποία ισχύουν για όλες τις αιτήσεις, ενώ μερικά άλλα αφορούν ειδικά τη συγκεκριμένη αγωγή. Συνεπώς, η αγωγή πρέπει να περιλαμβάνει: το δικαστήριο στο οποίο απευθύνεται, τα ονόματα και τη διεύθυνση προσωρινής ή μόνιμης κατοικίας των διαδίκων, τα ονόματα των νόμιμων εκπροσώπων ή συμβούλων, το αντικείμενο της διαφοράς και το περιεχόμενο της αίτησης. Πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τον προσωπικό αριθμό ταυτοποίησης (EMŠO) του διαδίκου, αν αυτός είναι φυσικό πρόσωπο εγγεγραμμένο στο κεντρικό μητρώο πληθυσμού έναν αριθμό φορολογικού μητρώου, αν ο διάδικος δεν είναι εγγεγραμμένος στο κεντρικό μητρώο πληθυσμού, αλλά είναι εγγεγραμμένος στο φορολογικό μητρώο ή την ημερομηνία γέννησης, αν ο διάδικος δεν είναι εγγεγραμμένος ούτε στο κεντρικό μητρώο πληθυσμού ούτε στο φορολογικό μητρώο (αυτές οι πληροφορίες λαμβάνονται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο). Αν ο αντισυμβαλλόμενος είναι νομικό πρόσωπο, η αγωγή πρέπει να αναφέρει το όνομα ή την εταιρική επωνυμία, την καταστατική έδρα και την επαγγελματική διεύθυνση, καθώς και τον αριθμό καταχώρισης ή τον αριθμό φορολογικού μητρώου, αν το νομικό πρόσωπο είναι εγκατεστημένο στη Σλοβενία. Αν ο διάδικος είναι επιχειρηματίας (που ασκεί ανεξάρτητη κερδοσκοπική δραστηριότητα σε οργανωμένη εταιρεία) ή είναι ελεύθερος επαγγελματίας (π.χ. γιατρός, συμβολαιογράφος, δικηγόρος, αγρότης ή άλλο φυσικό πρόσωπο που δεν είναι επιχειρηματίας, αλλά ασκεί ελεύθερο επάγγελμα), η αγωγή πρέπει να αναφέρει την καταστατική έδρα και την επιχειρηματική διεύθυνση, καθώς και τον αριθμό καταχώρισης ή τον αριθμό φορολογικού μητρώου, αν ο διάδικος είναι εγκατεστημένος στη Σλοβενία. Η αγωγή πρέπει επίσης να περιλαμβάνει μια ειδική αίτηση που εκθέτει το κύριο αντικείμενο της υπόθεσης και τις δευτερεύουσες αξιώσεις, τα πραγματικά περιστατικά που στηρίζουν το αίτημα του ενάγοντος, τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν τα εν λόγω πραγματικά περιστατικά και την υπογραφή του ενάγοντος. Αν η αρμοδιότητα ενός δικαστηρίου εξαρτάται από την αξία του αντικειμένου της διαφοράς και το αντικείμενο της διαφοράς δεν είναι χρηματικό, η αγωγή πρέπει επίσης να αναφέρει την αξία του αντικειμένου της διαφοράς. Οι αιτήσεις που πρέπει να επιδοθούν στον αντίδικο πρέπει να υποβάλλονται στο δικαστήριο σε όσα αντίγραφα απαιτείται από το δικαστήριο και τον αντίδικο και σε μορφή που επιτρέπει στο δικαστήριο να πραγματοποιηθεί η επίδοση ή κοινοποίηση. Το ίδιο ισχύει και για τα συνημμένα έγγραφα.

10 Χρειάζεται να καταβληθούν τέλη στο δικαστήριο; Αν ναι, πότε; Η αμοιβή του δικηγόρου προκαταβάλλεται;

Πρέπει να καταβάλλονται δικαστικά τέλη όταν ασκείται αγωγή ή ανταγωγή, όταν υποβάλλεται αίτηση συναινετικού διαζυγίου, όταν υποβάλλεται αγωγή που περιλαμβάνει αίτηση έκδοσης διαταγής πληρωμής και όταν υποβάλλεται: αίτηση επανεκδίκασης αίτηση διασφάλισης αποδεικτικών στοιχείων πριν από αστική διαδικασία πρόταση συμβιβασμού αναγγελία έφεσης έφεση αίτηση χορήγησης άδειας για άσκηση αναίρεσης και αναίρεση (revizija). Τα δικαστικά τέλη πρέπει να καταβάλλονται το αργότερο έως τη λήξη της προθεσμίας που ορίζει το δικαστήριο στη διαταγή πληρωμής των δικαστικών τελών.


Αν το δικαστικό τέλος δεν καταβληθεί εντός της καθορισμένης προθεσμίας και δεν συντρέχουν προϋποθέσεις απαλλαγής ή αναβολής της εν λόγω πληρωμής, ούτε προβλέπεται τμηματική εξόφληση, η αίτηση θεωρείται ότι έχει αποσυρθεί.

Τα έξοδα της δικαστικής διαδικασίας καλύπτονται από τον ηττηθέντα διάδικο της υπόθεσης. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι λαμβάνουν την αμοιβή τους για τη δικαστική διαδικασία σύμφωνα με τον νόμο περί δικηγορικών αμοιβών (Zakon o odvetniški tarifi). Οι αμοιβές των δικηγόρων συνίστανται στο συνολικό κόστος των δικηγορικών υπηρεσιών που παρέχουν και των εξόδων που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, προσαυξημένο με ΦΠΑ αν ο δικηγόρος είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο ΦΠΑ στη Σλοβενία. Σύμφωνα με τους κανονισμούς, ο δικηγόρος πρέπει να παράσχει στον διάδικο ή τον αντισυμβαλλόμενο αναλυτικό τιμολόγιο για την παρασχεθείσα νομική υπηρεσία ή απόδειξη ότι έχει λάβει προκαταβολή το αργότερο οκτώ ημέρες μετά την παροχή της υπηρεσίας ή την καταβολή της προκαταβολής. Η νομική υπηρεσία θεωρείται ότι εκτελέστηκε το αργότερο όταν ο δικηγόρος έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στη σύμβαση εντολής ή σε απόφαση της αρμόδιας αρχής. Ο δικηγόρος μπορεί να ζητήσει από τον διάδικο να του καταβάλει, πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας, προκαταβολή για τη ζητούμενη υπηρεσία και για τα σχετικά έξοδα.

11 Μπορώ να τύχω νομικής συνδρομής;

Οι διάδικοι δύνανται να ζητούν νομική συνδρομή, η οποία τους χορηγείται εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τον νόμο περί δωρεάν νομικής συνδρομής (Zakon o brezplačni pravni pomoči, ZBPP). Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να αναζητήσετε στην ενότητα «Νομική συνδρομή».

12 Από ποιο χρονικό σημείο και εξής η αγωγή μου θεωρείται επισήμως ασκηθείσα; Θα μου δώσουν οι αρχές πληροφορίες για το κατά πόσον η αγωγή μου έχει ασκηθεί εγκύρως;

Μια αγωγή θεωρείται ασκηθείσα από τη στιγμή που θα παραληφθεί από το αρμόδιο δικαστήριο. Όταν η αγωγή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή ή τηλεγράφημα, η ημερομηνία ταχυδρόμησης λαμβάνεται υπόψη ως ημερομηνία παράδοσης στο δικαστήριο στο οποίο απευθύνεται. Ο αιτών δεν λαμβάνει αυτόματη επιβεβαίωση για την άσκηση της αγωγής. Όταν η αίτηση παραδίδεται στην ταχυδρομική θυρίδα του δικαστηρίου, ο χρόνος παραλαβής στην ταχυδρομική θυρίδα του δικαστηρίου λαμβάνεται υπόψη ως χρόνος παράδοσης στο δικαστήριο στο οποίο απευθύνεται η αίτηση.

Ο νόμος περί ηλεκτρονικών αιτήσεων (Zakon za vloge v elektronski obliki) προβλέπει την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων στο δικαστικό σύστημα πληροφοριών με ηλεκτρονικά μέσα. Σε αυτήν την περίπτωση, ο χρόνος παραλαβής της αίτησης από το δικαστικό σύστημα πληροφοριών θεωρείται ως χρόνος παράδοσης στο δικαστήριο όπου απευθύνεται. Το σύστημα πληροφοριών επιβεβαιώνει αυτόματα στον αιτούντα ότι η αίτηση παρελήφθη.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι, παρά τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, επί του παρόντος δεν είναι δυνατόν να κατατεθεί αγωγή με ηλεκτρονικά μέσα σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, με εξαίρεση τις διαδικασίες που αφορούν το κτηματολόγιο και διαδικασίες αφερεγγυότητας και εκτέλεσης.

13 Από το χρονικό σημείο της καταχώρησής της Θα λάβω λεπτομερείς πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα των γεγονότων που θα ακολουθήσουν την προσφυγή στο δικαστήριο (π.χ. όσον αφορά το πότε θα πρέπει να εμφανιστώ στο δικαστήριο);

Όταν τα γεγονότα συνδέονται με αποκλειστικές προθεσμίες, το δικαστήριο προειδοποιεί τον διάδικο εγγράφως και επισυνάπτει νομική σημείωση που εξηγεί τις συνέπειες εάν ο διάδικος δεν τηρήσει τις οδηγίες του δικαστηρίου.

Σχετικοί σύνδεσμοι

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov

http://www.sodisce.si/

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs

http://www.pisrs.si/Pis.web/

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/03/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.