Παραπομπή υπόθεσης στο δικαστήριο

Ισπανία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Είμαι αναγκασμένος να προσφύγω σε δικαστήριο ή υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση;

Αν επιθυμείτε να επιλύσετε μια διαφορά χωρίς να προσφύγετε στα δικαστήρια, μπορείτε να καταφύγετε στη μέθοδο της «διαμεσολάβησης στην Ισπανία».

Οι διάδικοι μπορούν επίσης να ζητήσουν διαμεσολάβηση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

2 Υπάρχει προθεσμία προσφυγής στο δικαστήριο;

Η προθεσμία προσφυγής στη δικαιοσύνη διαφέρει ανάλογα με την περίπτωση. Επειδή οι προθεσμίες ή οι χρόνοι παραγραφής είναι νομικά περίπλοκο ζήτημα, συνιστάται να συμβουλεύεστε δικηγόρο ή γραφείο που παρέχει πληροφορίες για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη.

Ο γενικός κανόνας, που αναφέρεται με αποκλειστικά ενδεικτικό χαρακτήρα, είναι ότι:

α) ο χρόνος παραγραφής για τις αξιώσεις από συμβατικές οφειλές είναι πέντε έτη

β) ο χρόνος παραγραφής για τις αξιώσεις από αδικοπρακτικές ζημίες είναι ένα έτος.

3 Πρέπει να απευθυνθώ σε δικαστήριο του παρόντος κράτους μέλους;

Εάν επιλέξετε να επιλύσετε δικαστικά τη διαφορά σας, πρέπει να προσφύγετε σε δικαστήριο του παρόντος κράτους μέλους.

4 Αν ναι, σε ποιο συγκεκριμένο δικαστήριο του παρόντος κράτους μέλους πρέπει να απευθυνθώ σε συνάρτηση με τον τόπο κατοικίας μου και τον τόπο κατοικίας του αντιδίκου ή με άλλα στοιχεία της υπόθεσής μου;

Για το θέμα αυτό πρέπει να συμβουλευτείτε τους κανόνες σχετικά με την αρμοδιότητα των δικαστηρίων στην ενότητα «Αρμοδιότητα των δικαστηρίων».

Ανάλογα με τον τόπο κατοικίας:

Κατάλογος δικαστηρίων

5 Σε ποιο συγκεκριμένο δικαστήριο του παρόντος κράτους μέλους πρέπει να απευθυνθώ ενόψει του είδους της υπόθεσής μου και του επίδικου ποσού:

Για το θέμα αυτό πρέπει να συμβουλευτείτε τους κανόνες σχετικά με την «Αρμοδιότητα των δικαστηρίων».

6 Μπορώ να απευθυνθώ στο δικαστήριο μόνος ή χρειάζεται να χρησιμοποιήσω κάποιον ενδιάμεσο, για παράδειγμα, δικηγόρο;

Ο γενικός κανόνας για να προσφύγετε στο δικαστήριο είναι ότι πρέπει να διορίσετε:

α) δικαστικό πληρεξούσιο (procurador) που να σας εκπροσωπεί.

β) δικηγόρο που θα ενεργήσει για λογαριασμό σας στο δικαστήριο.

Δεν χρειάζεται να διορίσετε τους εν λόγω επαγγελματίες στις εξής περιπτώσεις:

  1. Όταν το ποσό της διαφοράς δεν υπερβαίνει τα 2.000 ευρώ.
  2. Για την κατάθεση αίτησης με την ειδική ταχεία διαδικασία που είναι γνωστή ως «διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής», υπό τον όρο ότι προσκομίζετε αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την οφειλή. Στις εν λόγω περιπτώσεις δεν τίθεται όριο στο ποσό της αξίωσης.
  3. Για την κατάθεση αίτησης για επείγοντα μέτρα πριν από την κίνηση της διαδικασίας. Στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνονται τα προσωρινά ασφαλιστικά μέτρα στη διαδικασία ακύρωσης γάμου, δικαστικού χωρισμού ή διαζυγίου. Τα μέτρα αποσκοπούν στη διευθέτηση των πλέον επιτακτικών προσωπικών και οικονομικών αναγκών των συζύγων και των τέκνων τους, σε περίπτωση που ένας από τους συζύγους επιδιώκει να κινήσει διαδικασίες ακύρωσης γάμου, δικαστικού χωρισμού ή διαζυγίου (είναι αναγκαία η παρέμβαση αυτών των επαγγελματιών για κάθε επόμενο έγγραφο ή δικόγραφο ή επακόλουθη ενέργεια).

7 Για την κίνηση της διαδικασίας, σε ποιον συγκεκριμένα πρέπει να απευθυνθώ: στην υποδοχή, στη γραμματεία του δικαστηρίου ή σε κάποια άλλη υπηρεσία;

Η αίτηση και τα έγγραφα μπορούν να υποβληθούν διά της ηλεκτρονικής οδού:

Ενιαία θυρίδα πρόσβασης στη Δικαιοσύνη

Οι αιτήσεις και τα σχετικά έγγραφα μπορούν να κατατίθενται στο γραφείο του αρχαιότερου δικαστή ή στη γραμματεία του κατά τόπον αρμόδιου δικαστηρίου. Στην περίπτωση αυτή, μπορείτε να απευθυνθείτε:

α) στον δικαστικό γραμματέα του γραφείου του αρχαιότερου δικαστή, ο οποίος είναι αρμόδιος για τις γενικές κοινές υπηρεσίες ή

β) στον υπάλληλο της γραμματείας που ενεργεί υπό την εποπτεία του δικαστικού γραμματέα.

Οι γραμματείς του δικαστηρίου και οι υπάλληλοι που διορίζονται από αυτούς είναι τα μόνα πρόσωπα που μπορούν να επιβεβαιώσουν την ημερομηνία και τον χρόνο κατάθεσης των αγωγών, των εισαγωγικών της διαδικασίας εγγράφων και κάθε άλλου εγγράφου για το οποίο υπάρχει υποχρεωτική προθεσμία.

Οι αστικές ή οι εμπορικές αγωγές δεν μπορούν να κατατίθενται ενώπιον άλλου δημόσιου φορέα, ούτε καν του δικαστηρίου υπηρεσίας.

8 Σε ποια γλώσσα πρέπει να διατυπώσω την αίτησή μου; Μπορώ να την υποβάλω προφορικά ή πρέπει να την υποβάλω οπωσδήποτε εγγράφως; Μπορώ να την υποβάλω με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο;

Καταρχήν, στη διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου πρέπει να χρησιμοποιείται η ισπανική γλώσσα. Στις αυτόνομες κοινότητες που έχουν τη δική τους γλώσσα (Καταλονία, Βαλένθια, Βαλεαρίδες Νήσοι, Γαλικία και Χώρα των Βάσκων), μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται η εν λόγω γλώσσα.

Όποιος άλλος μετέχει στη διαδικασία μπορεί να χρησιμοποιεί είτε την ισπανική γλώσσα είτε τη γλώσσα της αυτόνομης κοινότητας στην οποία εκδικάζεται η υπόθεση, τόσο στην έγγραφη όσο και στην προφορική διαδικασία. Αν κάποιος δεν μπορεί να κατανοήσει τη γλώσσα της αυτόνομης κοινότητας, το δικαστήριο διορίζει διερμηνέα για τη μετάφραση στην ισπανική γλώσσα όταν αυτό προβλέπεται από τον νόμο ή έπειτα από αίτημα του προσώπου που επικαλείται παραβίαση των δικαιωμάτων άμυνάς του. Αν ένα πρόσωπο που παρεμβαίνει στη διαδικασία χωρίς να είναι διάδικος χρησιμοποιεί διαφορετική γλώσσα επειδή δεν γνωρίζει την ισπανική γλώσσα ή τη γλώσσα της αυτόνομης κοινότητας, το πρόσωπο αυτό είναι υπεύθυνο για την παροχή διερμηνείας.

Η διαδικασία πρέπει πάντοτε να κινείται γραπτώς με έγγραφο γνωστό ως «αγωγή» (demanda), το οποίο είναι απλό σε περίπτωση που το ποσό της διαφοράς δεν υπερβαίνει το ποσό των 2.000 ευρώ. Το εν λόγω έγγραφο πρέπει να περιέχει τις εξής πληροφορίες:

α) όλα τα προσωπικά στοιχεία και τη διεύθυνση του ενάγοντος και όλα τα προσωπικά στοιχεία και τη διεύθυνση του αντιδίκου, αν αυτά είναι γνωστά.

β) το ακριβές αίτημα του ενάγοντος από τον αντίδικο.

Όσοι δεν ορίζουν δικαστικό πληρεξούσιο μπορούν να επιλέξουν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά με το δικαστήριο. Μπορούν να μεταβάλουν οποτεδήποτε τη μέθοδο που έχουν επιλέξει.

Ενιαία θυρίδα πρόσβασης στη Δικαιοσύνη

Όλοι οι ασκούντες νομικά επαγγέλματα καλούνται να κάνουν χρήση των τηλεματικών ή ηλεκτρονικών συστημάτων που διαθέτουν οι δικαστικές υπηρεσίες τόσο για την κατάθεση της αρχικής αίτησης όσο και για την κατάθεση των μεταγενέστερων εγγράφων της αγωγής, καθώς και άλλων εγγράφων, προκειμένου να διασφαλίσουν τον αυθεντικό χαρακτήρα των καταθέσεων και την αξιόπιστη καταγραφή της αποστολής και της πλήρους παραλαβής, καθώς και την απόδειξη της ημερομηνίας αποστολής και παραλαβής.

Ωστόσο, τα πρόσωπα και οι φορείς που παρατίθενται παρακάτω οφείλουν να συναλλάσσονται ηλεκτρονικά με τα δικαστήρια:

α) Νομικά πρόσωπα.

β) Ενώσεις χωρίς νομική προσωπικότητα.

γ) Όσοι ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα που απαιτεί την υποχρεωτική συμμετοχή σε επαγγελματικό φορέα για τις διαδικασίες και τις συναλλαγές που έχουν με τα δικαστήρια στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

δ) Συμβολαιογράφοι και υποθηκοφύλακες.

ε) Όσοι εκπροσωπούν ενδιαφερόμενο που οφείλει να συναλλάσσεται ηλεκτρονικά με τα δικαστήρια. και

στ) Δημόσιοι υπάλληλοι, για διαδικασίες και συναλλαγές που διεξάγονται στο πλαίσιο των επίσημων καθηκόντων τους.

9 Υπάρχουν ειδικά έντυπα για την άσκηση αγωγής; Αν όχι, πώς κινείται η διαδικασία; Ο φάκελος της αγωγής πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά ορισμένα στοιχεία;

Παρέχονται τυποποιημένα έντυπα για αξιώσεις που δεν υπερβαίνουν τα 2.000 ευρώ καθώς και στο πλαίσιο ειδικής διαδικασίας, της λεγόμενης «διαδικασίας έκδοσης διαταγής πληρωμής», την οποία μπορεί να κινήσετε ανεξαρτήτως ποσού με την προϋπόθεση να παράσχετε αποδεικτικά στοιχεία της οφειλής.

Τα εν λόγω έντυπα (με τα σχετικά εγχειρίδια χρήστη) διατίθενται στο διαδίκτυο στη διεύθυνση:

Προφορική διαδικασία (Juicio-Verbal-)

Αίτηση έκδοσης διαταγής πληρωμής (Juicio Monitorio)

Είναι επίσης διαθέσιμα στο κοινό στις γραμματείες των δικαστηρίων που εκτελούν συντονιστικά καθήκοντα και στις κεντρικές υπηρεσίες κάθε δικαστικής περιφέρειας.

Αν δεν υπάρχει ή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί έντυπο, πρέπει να υποβάλετε γραπτώς την αγωγή σας στο δικαστήριο. Για αγωγές με αξιώσεις που δεν υπερβαίνουν το ποσό των 2.000 ευρώ, πρόκειται για εξαιρετικά απλό έγγραφο. Το μόνο που πρέπει να περιέχει είναι τα προσωπικά στοιχεία του ενάγοντος, τα προσωπικά στοιχεία του αντιδίκου, αν είναι γνωστά, και ακριβή περιγραφή του αιτήματος του ενάγοντος.

Για αγωγές με αξιώσεις άνω των 2.000 ευρώ, το έγγραφο είναι πιο σύνθετο, διότι πρέπει επίσης να περιλαμβάνει περιγραφή των πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης, τη νόμιμη βάση της αξίωσης και λεπτομερή κατάλογο που να παραθέτει με σαφήνεια τα έγγραφα και τα λοιπά αποδεικτικά στοιχεία που κατατίθενται.

Και στις δύο περιπτώσεις, η αρχική αγωγή πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την αξίωση, μαζί με κάθε τυχόν έκθεση πραγματογνώμονα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία που αφορούν την υπόθεση. Γενικά, τα εν λόγω έγγραφα δεν μπορούν να κατατεθούν μεταγενέστερα, παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

10 Χρειάζεται να καταβληθούν τέλη στο δικαστήριο; Αν ναι, πότε; Η αμοιβή του δικηγόρου προκαταβάλλεται;

Τα φυσικά πρόσωπα δεν υποχρεούνται να καταβάλουν δικαστικά τέλη.

Τα νομικά πρόσωπα (εταιρείες, ιδρύματα, ενώσεις) υποχρεούνται να καταβάλουν τέλος για την άσκηση αγωγής στα πολιτικά, εμπορικά ή διοικητικά δικαστήρια αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας και για την προσφυγή κατά απόφασης που έχει εκδοθεί από τα κοινωνικά δικαστήρια. Δεν καταβάλλονται τέλη στα ποινικά δικαστήρια. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στη διεύθυνση:

Δικαστικά τέλη

Στην αυτόνομη κοινότητα της Καταλονίας, τα νομικά πρόσωπα (όχι όμως και τα φυσικά πρόσωπα) πρέπει να καταβάλουν τέλος:

Αυτόνομη Κοινότητα της Καταλονίας. Τέλος

Δεν υπάρχουν τυποποιημένοι πίνακες αμοιβών για τις αμοιβές των δικηγόρων. Τόσο το ύψος της αμοιβής όσο και η μέθοδος πληρωμής ορίζονται με αμοιβαία συμφωνία με τον πελάτη.

Υπάρχει τυποποιημένος πίνακας αμοιβών για τους δικαστικούς πληρεξούσιους.

Πίνακας αμοιβών δικαστικών πληρεξούσιων

Γενικά, οι ασκούντες νομικά επαγγέλματα ζητούν να γίνει μια αρχική πληρωμή για την κάλυψη των αρχικών εξόδων, η οποία συμψηφίζεται με τα συνολικά τέλη και αμοιβές. Η διαδικασία χωρίζεται σε στάδια και οι ασκούντες νομικά επαγγέλματα μπορούν να ζητήσουν από τους πελάτες τους να καταβάλουν το ανάλογο ποσοστό από τα συνολικά τέλη και τις αμοιβές κατά την έναρξη του εκάστοτε σταδίου.

Οι ασκούντες νομικά επαγγέλματα ζητούν συνήθως την εξόφληση κατά την ολοκλήρωση της υπόθεσης.

11 Μπορώ να τύχω νομικής συνδρομής;

Όσοι μπορούν να αποδείξουν ότι δεν διαθέτουν επαρκή μέσα για να προσφύγουν στο δικαστήριο δικαιούνται νομική συνδρομή (ευεργέτημα πενίας).

Δωρεάν δικαιοσύνη (Υπουργείο Δικαιοσύνης)

Οι πόροι τους αξιολογούνται με χρήση ενός δείκτη που είναι γνωστός ως IPREM (κρατικός δείκτης του επιπέδου του βασικού εισοδήματος).

Ένα φυσικό πρόσωπο λογίζεται ότι στερείται τα μέσα προσφυγής στο δικαστήριο αν το ετήσιο οικογενειακό του εισόδημα από κάθε πηγή δεν υπερβαίνει:

α) κατά δύο φορές τον δείκτη IPREM, όπως αυτός ισχύει κατά τον χρόνο της αίτησης, για τα φυσικά πρόσωπα που δεν είναι μέλη οικογενειακής μονάδας.

β) κατά δυόμιση φορές τον δείκτη IPREM, όπως αυτός ισχύει κατά τον χρόνο της αίτησης, για τα φυσικά πρόσωπα που είναι μέλη οικογενειακής μονάδας η οποία απαρτίζεται από λιγότερα από τέσσερα άτομα.

γ) κατά τρεις φορές τον δείκτη IPREM, για τα φυσικά πρόσωπα που είναι μέλη μιας τουλάχιστον τετραμελούς οικογενειακής μονάδας.

Για το 2023 ο ετήσιος δείκτης IPREM ανέρχεται στα 7.200,00 ευρώ (δώδεκα μισθοί).

IPREM 2023

Νομική συνδρομή ενδέχεται επίσης να δικαιούνται ορισμένοι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί.

12 Από ποιο χρονικό σημείο και εξής η αγωγή μου θεωρείται επισήμως ασκηθείσα; Θα μου δώσουν οι αρχές πληροφορίες για το κατά πόσον η αγωγή μου έχει ασκηθεί εγκύρως;

Η αγωγή θεωρείται επισήμως ασκηθείσα από την ημέρα κατάθεσης, εφόσον κατατέθηκε στη γραμματεία και εκδόθηκε διαταγή που κρίνει παραδεκτό τον περαιτέρω έλεγχό της, έπειτα από επιβεβαίωση ότι η υπόθεση εμπίπτει στην αρμοδιότητα του δικαστηρίου.

Η απόφαση του δικαστηρίου για το παραδεκτό της αγωγής καθώς και κάθε μεταγενέστερη απόφαση που θα ληφθεί για την υπόθεση θα σας γνωστοποιηθεί μέσω του δικαστικού πληρεξούσιου σας (αν υπάρχει δικαστικός πληρεξούσιος). Αν δεν χρειάζεται να οριστεί δικαστικός πληρεξούσιος, θα ενημερωθείτε απευθείας με συστημένη αποστολή στη διεύθυνση που αναγράφεται στην αγωγή.

Αν η αγωγή περιέχει σφάλμα εξαιτίας του οποίου είναι απαράδεκτος ο έλεγχός της, το δικαστήριο θα σας τάξει προθεσμία για να το διορθώσετε. Εάν το σφάλμα δεν διορθωθεί, ο γραμματέας του δικαστηρίου θα ενημερώσει τον δικαστή, ο οποίος θα αποφασίσει αν θα επιτρέψει τον περαιτέρω έλεγχο της αγωγής.

13 Θα λάβω λεπτομερείς πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα των γεγονότων που θα ακολουθήσουν την προσφυγή στο δικαστήριο (π.χ. όσον αφορά το πότε θα πρέπει να εμφανιστώ στο δικαστήριο);

Οι διάδικοι ενημερώνονται αμέσως για όλα τα στάδια ή τα συμβάντα της διαδικασίας, είτε απευθείας είτε μέσω του δικαστικού τους πληρεξούσιου (αν υπάρχει δικαστικός πληρεξούσιος).

Ο γενικός κανόνας είναι ότι δεν προβλέπονται καθορισμένα χρονοδιαγράμματα για τη διαδικασία, ωστόσο πρέπει να τηρούνται ορισμένες προθεσμίες.

Τελευταία επικαιροποίηση: 15/04/2024

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.