Παραπομπή υπόθεσης στο δικαστήριο

Σουηδία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Είμαι αναγκασμένος να προσφύγω σε δικαστήριο ή υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση;

Ορισμένες φορές είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσει κανείς τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών, όπως η διαμεσολάβηση.

2 Υπάρχει προθεσμία προσφυγής στο δικαστήριο;

Σε ορισμένες περιπτώσεις προβλέπονται διατάξεις βάσει των οποίων η προσφυγή σε δικαστήριο πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, διαφορετικά ενδέχεται να είναι πλέον πολύ αργά, για παράδειγμα, για την απαίτηση εξόφλησης μιας οφειλής. Οι προθεσμίες άσκησης αγωγής διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της επίδικης υπόθεσης. Το ζήτημα των προθεσμιών άσκησης αγωγής μπορεί να απαντηθεί, για παράδειγμα, από νομικό σύμβουλο ή από σύμβουλο σε θέματα καταναλωτών.

3 Πρέπει να απευθυνθώ σε δικαστήριο του παρόντος κράτους μέλους;

Πληροφορίες σχετικά με τη δικαιοδοσία των δικαστηρίων είναι διαθέσιμες εδώ.

4 Αν ναι, σε ποιο συγκεκριμένο δικαστήριο του παρόντος κράτους μέλους πρέπει να απευθυνθώ σε συνάρτηση με τον τόπο κατοικίας μου και τον τόπο κατοικίας του αντιδίκου ή με άλλα στοιχεία της υπόθεσής μου;

Ο τόπος κατοικίας του προσφεύγοντος, ο τόπος κατοικίας του αντιδίκου και άλλοι παράγοντες μπορεί να αποτελούν σημαντικά στοιχεία για τον προσδιορισμό του δικαστηρίου ενώπιον του οποίου πρέπει να ασκηθεί η αγωγή. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.

5 Σε ποιο συγκεκριμένο δικαστήριο του παρόντος κράτους μέλους πρέπει να απευθυνθώ ενόψει του είδους της υπόθεσής μου και του επίδικου ποσού:

Η φύση της υπόθεσης, το επίδικο ποσό και άλλες περιστάσεις μπορεί να αποτελούν σημαντικά στοιχεία για τον προσδιορισμό του τύπου του δικαστηρίου ενώπιον του οποίου πρέπει να ασκηθεί η αγωγή. Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.

6 Μπορώ να απευθυνθώ στο δικαστήριο μόνος ή χρειάζεται να χρησιμοποιήσω κάποιον ενδιάμεσο, για παράδειγμα, δικηγόρο;

Οι ιδιώτες έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν ενώπιον των δικαστηρίων με δική τους πρωτοβουλία. Δεν απαιτείται, συνεπώς, η ύπαρξη νομικού εκπροσώπου ή η παράσταση δικηγόρου στη Σουηδία. Επίσης, οι δικηγόροι δεν διαθέτουν μονοπώλιο υπό την έννοια ότι ο νομικός εκπρόσωπος ή ο νομικός σύμβουλος πρέπει να είναι δικηγόροι.

Συνοψίζοντας, μπορεί να ασκηθεί αγωγή χωρίς να οριστεί δικηγόρος.

7 Για την κίνηση της διαδικασίας, σε ποιον συγκεκριμένα πρέπει να απευθυνθώ: στην υποδοχή, στη γραμματεία του δικαστηρίου ή σε κάποια άλλη υπηρεσία;

Πρέπει να υποβληθεί στο δικαστήριο δικόγραφο της αγωγής, το οποίο μπορεί να παραδοθεί στο γραφείο της γραμματείας του δικαστηρίου, να τοποθετηθεί στο γραμματοκιβώτιο ή στην ταχυδρομική θυρίδα του δικαστηρίου, να εγχειριστεί σε δικαστικό υπάλληλο ή να αποσταλεί στο δικαστήριο ταχυδρομικά.

8 Σε ποια γλώσσα πρέπει να διατυπώσω την αίτησή μου; Μπορώ να την υποβάλω προφορικά ή πρέπει να την υποβάλω οπωσδήποτε εγγράφως; Μπορώ να την υποβάλω με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο;

Στη Σουηδία, η γλώσσα των δικαστηρίων είναι η σουηδική. Συνεπώς, το δικόγραφο της αγωγής πρέπει να συντάσσεται στα σουηδικά. Εντούτοις, εάν υποβληθεί έγγραφο σε άλλη γλώσσα, το δικαστήριο μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να διατάξει τον διάδικο να προσκομίσει μετάφραση του εγγράφου. Σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις, το έγγραφο μπορεί να μεταφραστεί από το ίδιο το δικαστήριο.

Το δικόγραφο της αγωγής πρέπει να υποβάλλεται εγγράφως και να υπογράφεται ιδιοχείρως . Εάν το δικόγραφο δεν υπογράφεται ιδιοχείρως, αλλά έχει σταλεί για παράδειγμα με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το δικαστήριο πρέπει να ζητήσει επιβεβαίωση της αίτησης με τη διαβίβαση πρωτότυπου υπογεγραμμένου εγγράφου. Εάν δεν ληφθεί η σχετική επιβεβαίωση, η αίτηση απορρίπτεται.

9 Υπάρχουν ειδικά έντυπα για την άσκηση αγωγής; Αν όχι, πώς κινείται η διαδικασία; Ο φάκελος της αγωγής πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά ορισμένα στοιχεία;

Δεν απαιτείται η χρήση ειδικών εντύπων για την άσκηση αγωγών. Υπάρχει έντυπο για την κατάθεση του δικόγραφου της αγωγής που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανεξαρτήτως του ποσού που αφορά η επίδικη διαφορά. Το έντυπο αυτό είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της σουηδικής Εθνικής Διοίκησης Δικαστηρίων («Domstolsverket») στα σουηδικά και στα αγγλικά.

Το δικόγραφο της αγωγής πρέπει να περιέχει πληροφορίες για τους διαδίκους, συγκεκριμένο αίτημα , το ιστορικό της αγωγής, πληροφορίες σχετικά με τα αποδεικτικά στοιχεία των οποίων γίνεται επίκληση και τι αποδεικνύει κάθε στοιχείο, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις περιστάσεις βάσει των οποίων θεμελιώνεται η αρμοδιότητα του δικαστηρίου για την εκδίκαση της υπόθεσης.

Τα έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία προς επίρρωση της αγωγής πρέπει να κατατίθενται μαζί με την αίτηση.

Εάν το δικόγραφο της αγωγής δεν είναι πλήρες, το δικαστήριο θα ζητήσει να συμπληρωθεί. Εάν δεν συμπληρωθεί , η αγωγή απορρίπτεται.

10 Χρειάζεται να καταβληθούν τέλη στο δικαστήριο; Αν ναι, πότε; Η αμοιβή του δικηγόρου προκαταβάλλεται;

Κατά την κατάθεση του δικόγραφου της αγωγής στις αστικές υποθέσεις, ο αιτών οφείλει να καταβάλει σχετικό τέλος στο πρωτοδικείο («tingsrätt») κατά την υποβολή της αγωγής. Επί του παρόντος, το τέλος ανέρχεται σε 450 σουηδικές κορόνες (περίπου 50 ευρώ). Εάν δεν καταβληθεί το τέλος, το δικαστήριο αποστέλλει στον αιτούντα εντολή εκτέλεσης της υποχρέωσης πληρωμής. Εάν το τέλος δεν καταβληθεί παρά ταύτα, η αγωγή απορρίπτεται.

Τα ζητήματα που αφορούν την πληρωμή των εξόδων του δικηγόρου ρυθμίζονται μεταξύ του πελάτη και του δικηγόρου. Είθισται να ζητείται η πληρωμή προκαταβολής, ακολουθούμενη από την έκδοση τιμολογίου για την εκτελεσθείσα εργασία. Εάν ισχύει για τον διάδικο το ευεργέτημα της νομικής συνδρομής, εφαρμόζονται ειδικοί κανόνες.

11 Μπορώ να τύχω νομικής συνδρομής;

Σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες εδώ.

12 Από ποιο χρονικό σημείο και εξής η αγωγή μου θεωρείται επισήμως ασκηθείσα; Θα μου δώσουν οι αρχές πληροφορίες για το κατά πόσον η αγωγή μου έχει ασκηθεί εγκύρως;

Στη Σουηδία, η αγωγή θεωρείται ότι έχει ασκηθεί από την ημερομηνία παραλαβής του εισαγωγικού δικογράφου της αγωγής από το δικαστήριο. Το εισαγωγικό της δίκης δικόγραφο της αγωγής θεωρείται ότι έχει περιέλθει στο δικαστήριο την ημερομηνία κατά την οποία το δικαστήριο ή ο αρμόδιος υπάλληλος λαμβάνει ή του εγχειρίζονται τα έγγραφα ή η ειδοποίηση ότι έχει αποσταλεί ταχυδρομικό δέμα πληρωμένου τέλους που περιέχει τα έγγραφα.

Εάν μπορεί να θεωρηθεί ότι τα έγγραφα ή η σχετική ειδοποίηση παραδόθηκαν στη γραμματεία του δικαστηρίου ή τέθηκαν κατά μέρος στο ταχυδρομείο για την παράδοσή τους στο δικαστήριο σε συγκεκριμένη ημερομηνία, θεωρείται ότι τα έγγραφα ελήφθησαν κατά την εν λόγω ημερομηνία, εφόσον παραληφθούν από τον αρμόδιο υπάλληλο την επομένη εργάσιμη ημέρα.

Δεν προβλέπεται η έκδοση αυτόματης επιβεβαίωσης ότι η αγωγή ασκήθηκε δεόντως. Εντούτοις, μπορεί να ληφθεί σχετική ενημέρωση κατόπιν επικοινωνίας με το δικαστήριο, για παράδειγμα τηλεφωνικώς.

13 Από το χρονικό σημείο της καταχώρησής της Θα λάβω λεπτομερείς πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα των γεγονότων που θα ακολουθήσουν την προσφυγή στο δικαστήριο (π.χ. όσον αφορά το πότε θα πρέπει να εμφανιστώ στο δικαστήριο);

Σύμφωνα με τις διατάξεις του σουηδικού δικονομικού κώδικα («rättegångsbalken»), το δικαστήριο πρέπει να καταρτίσει χρονοδιάγραμμα για την εκδίκαση της υπόθεσης το συντομότερο δυνατόν. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, η κατάρτιση χρονοδιαγράμματος ενδέχεται να είναι άνευ αντικειμένου. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την κατάρτιση χρονοδιαγράμματος έως ότου ληφθεί το υπόμνημα αντικρούσεως του εναγομένου.

Ο αιτών μπορεί να έλθει σε επαφή με το δικαστήριο ανά πάσα στιγμή, για παράδειγμα τηλεφωνικώς, για να λάβει πληροφορίες σχετικά με την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης.

Σύνδεσμοι

Υπουργείο Δικαιοσύνης (Justitiedepartementet)

Σουηδική Εθνική Διοίκηση Δικαστηρίων (Domstolsverket)

Σουηδικό Εθνικό Φορολογικό Συμβούλιο (Riksskatteverket)

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/11/2015

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.