Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje prantsuse keel originaalkeelset versiooni on hiljuti muudetud. Valitud keeleversiooni meie töötajad parajasti tõlgivad.
Järgmised keeleversioonidon juba tõlgitud.
Swipe to change

Kuidas algatada kohtuasja?

Prantsusmaa
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas ma pean kindlasti kohtusse pöörduma või on ka muid võimalusi?

Mõnikord on parem kasutada alternatiivseid vaidluste lahendamise meetodeid. Lisateavet selle kohta saab siit.

2 Kas kohtusse pöördumiseks on määratud tähtaeg?

Kohtusse nõuete esitamise tähtajad on erinevad, sõltudes konkreetsest kohtuasjast. Tähtaegade küsimust võib selgitada õigusnõustaja (conseil juridique) või kodanike nõustamise büroo (bureau d'information des citoyens).

3 Kas ma pean pöörduma selle liikmesriigi kohtusse?

Vt „Kohtualluvus - Prantsusmaa“.

4 Kui jah, siis millisesse kohtusse pean ma selles liikmesriigis enese ja vastaspoole elukohast või muudest kohtualluvuse kriteeriumidest lähtuvalt pöörduma?

Vt „Kohtualluvus - Prantsusmaa“.

5 Millisesse kohtusse pean ma selles liikmesriigis pöörduma, arvestades hagi eset ja hagihinda?

Vt „Kohtualluvus - Prantsusmaa“.

6 Kas ma võin ise hagi esitada või pean ma kasutama vahendajana advokaati?

Mõnikord tuleb kasutada kohtutäituri teenuseid, kui menetluse algatamiseks peab hageja esitama vastaspoolele kohtukutse. Selle kohtukutse võib väljastada üksnes kohtutäitur. Nii on see kõrgema astme kohtute (tribunaux de grande instance) menetluste korral, välja arvatud nende menetluste korral, milles ei pea kasutama advokaati. Tuleb märkida, et ajutiste meetmete (référés) kohaldamise taotlemise korral tuleb menetlus algatada kohtukutsega. Lahutusasjades, milles tuleb kasutada kohtus esindamise õigusega advokaati, algatatakse menetlus hagiavaldusega.

Alaealistega seotud asjades menetluse algatamiseks pöördub üks vanem, eestkostja või alaealine ise alaealiste kohtuniku (juge des enfants) poole tavalise hagiavaldusega.

Täitemenetluse algatamiseks täitekohtuniku (juge de l'exécution) juures tuleb esitada kohtukutse, välja arvatud väljasaatmisega seotud otsuseid puudutavate täitemenetluste puhul.

Alama astme kohtus (tribunal d'instance) ei ole kohtukutse menetluse algatamiseks kohustuslik, kui nõude suurus on kuni 4000 eurot või kui tegemist on maksekäsumenetlusega, mis on seotud konkreetse suurusega lepingulise või seadusjärgse võlanõudega.

Kaubanduskohtus (tribunal de commerce) saab ainult hagiavaldusega algatada maksekäsumenetlusi, mis on seotud pangatšekist (une traite), käskvekslist (une lettre de change), lihtvekslist (un billet à ordre) või nõuete loovutamise teatisest (un bordereau de cession) tulenevate võlanõuetega. Muudel juhtudel tuleb menetlus algatada kohtukutsega.

Töövaidluskohtusse (conseil des prud'hommes) võib nõude esitada tähitud kirjaga või kirjalikult või suuliselt otse kohtusekretärile.

Põllumajandusmaaga seotud küsimusi menetlevates kohtutes (tribunal paritaire des baux ruraux) saab menetlusi algatada kohtukantseleile adresseeritud kättesaamise kinnituse nõudega tähtkirjaga, välja arvatud juhtudel, kui nõue tuleb avaldada kinnistusraamatus või mille puhul on kohustuslik kohtutäituri akt.

Sotsiaalasjade kohtusse (tribunal des affaires sociales) võib pöörduda ainult pärast eelnevat pöördumist apellatsioonikomisjoni poole (commission de recours amiable). Menetlus algatatakse kirja või avaldusega, mis esitatakse kohtukantseleile.

Pooled võivad pöörduda kohtusse ka ühise petitsiooniga – ühishagiga, milles nad esitavad kohtunikule oma nõuded. See hagiavaldus esitatakse kohtusekretärile.

Kõrgema astme kohtutes on advokaadi kasutamine üldjuhul kohustuslik, välja arvatud kohtuasjades, mis puudutavad kasutusrenti, ajutiste meetmete kohaldamise taotlemist, vanema hooldusõiguse piiramist või äravõtmist ning lapse hülgamise tuvastamist. Perekonnaasjade kohtuniku (juge aux affaires familiales) ees ei ole advokaadi kasutamine kohustuslik kohtuasjades, mis on seotud lapse hoolduse asjades õiguste üleandmise, lahutusjärgsete menetluste, vanema hooldusõiguse, abielukulude kandmises osalemise kindlaksmääramise ja ülalpidamiskohustusega.

Kaubanduskohtus, alama astme kohtus, täitekohtuniku ees, alaealiste kohtuniku ees, sotsiaalasjade kohtus, töövaidluskohtus või põllumajandusmaaga seotud küsimusi menetlevas kohtus ei ole kohtus esindamise õigusega advokaadi kasutamine kohustuslik.

7 Kui ma soovin algatada kohtuasja, siis kellele ma oma hagiavalduse esitan: kohtu registratuuri, kantseleisse või muule haldusasutusele?

Kõik teabenõuded tuleks esitada asjaomase kohtu valvelauda. Lisaks pakutakse enamikus kohtutes, kogukondlikes õiguskeskustes (maisons de justice et du droit) ja linnavalitsustes (mairies) tasuta õigusnõustamist.

Hagi tuleb esitada kohtu kantseleisse.

8 Mis keeles võin ma hagiavalduse esitada? Kas ma saan seda suuliselt teha või peab see olema kirjalikus vormis? Kas ma võin selle saata faksiga või elektronpostiga?

Prantsuse keel on ainus aktsepteeritav keel. Poolt võib kohtuistungil aidata tõlk, kuid kohtunik ei ole kohustatud tõlki kasutama, kui ta valdab keelt, mida pool räägib.

Nõuded esitatakse üldjuhul kirjalikult. Töövaidluskohtute poole võib pöörduda ja alama astme kohtu kantseleisse esitatava avalduse võib esitada ka suuliselt või selle võib registreerida kohtusekretär.

Töövaidluskohtus võidakse menetlus algatada ka poolte vabatahtliku ilmumise peale lepitusorganisse.

Kehtivate eeskirjade kohaselt ei saa tsiviilkohtus menetlust algatada faksi või e-posti teel.

9 Kas hagiavalduse esitamiseks on eraldi vorm või kui ei, siis kuidas pean ma oma avalduse vormistama? Milliseid andmeid peab hagiavaldus sisaldama?

Eraldi vorm kohtu poole pöördumiseks on ainult alama astme kohtu kantseleisse esitataval avaldusel. Muude menetluste korral peab toimik sisaldama teavet hageja ja kostja kohta ning kõiki kohtuasja esemega seotud dokumente, mis tuleb olenevalt konkreetsest asjast esitada menetluse algatamisel kohtu kantseleisse või kohtuistungil kohtunikule.

10 Kas ma pean tasuma riigilõivu? Kui jah, siis millal? Kas ma pean algusest peale tasuma advokaadikulusid?

Üldjuhul ei tule kohtusse pöördumisel riigilõivu tasuda, välja arvatud kaubanduskohtutes, kus kehtivad kindlaksmääratud riigilõivud.

Ent alates sellest, kui võeti vastu 28. septembri 2011. aasta dekreet nr 2011-1202 apellatsioonikohtute advokaatide (avoués) hüvitusfondi ja õigusabi toetamiseks eraldatavate lõivude kohta tuleb kohtusse pöördumisel tasuda 35 eurot. Seda saab maksta kohtukantseleis pangakaardiga.

Apellatsioonimenetluses lisandub 150 eurot, mille peavad tasuma mõlemad pooled ja mis läheb apellatsioonikohtu advokaatide hüvitusfondi, kuna nende kutseala liideti 1. jaanuaril 2012 kohtus esindamise õigusega advokaatide (avocats) omaga. Sestsaadik ei ole nende kasutamine esindajana enam olnud kohustuslik.

Kulud kujutavad endast menetluskulusid. Need hõlmavad tunnistajatele makstavaid hüvitisi, ekspertide ja kohtutäituri tasusid ning lisaks advokaadi tasudele ka tema kulusid. Mõned kulud tuleb kanda menetluse alguses või käigus. Menetluse lõpus mõistab kohtunik kulud tavaliselt välja kohtuvaidluse kaotanud poolelt, välja arvatud juhul, kui see pool saab menetlusabi.

Advokaaditasud määratakse kindlaks kliendiga sõlmitavas tasude kokkuleppes. Advokaadid võivad nõuda ettemaksu, mis on kliendi poolt enne teenuste osutamist või selle käigus ette tasutav summa.

11 Kas ma saan taotleda menetlusabi?

Jah, kui menetlusabi taotleja rahalised vahendid ei ületa igal aastal läbi vaadatavat abikõlblikkuse ülemmäära (2012. aastal 929 eurot täieliku menetlusabi ja 1393 eurot osalise menetlusabi saamiseks). Piirmäärasid võib muuta vastavalt kostja perekondlikule olukorrale (vt „Õigusabi – Prantsusmaa“).

12 Mis ajast loetakse minu hagiavaldus ametlikult esitatuks? Kas ma saan ametiasutuselt tagasisidet või kinnituse selle kohta, et minu hagiavaldus on nõuetekohaselt vormistatud?

Menetlus arvatakse algatatuks:

  • kohtukutsega algatatavate menetluste puhul alates kohtukutse ärakirja esitamisest kohtukantseleisse;
  • muude menetluste puhul alates nõude esitamisest või registreerimisest kohtukantseleis.

Hagejad ei saa esitatud dokumendi kehtivuse kohta kinnitust.

13 Kas mulle antakse täpset informatsiooni järgnevate sammude kohta (nt kostja vastuse esitamise tähtaeg)?

Kohtukantselei võib anda teavet menetluse seisu ja kindlaksmääratud kohtuistungi kuupäeva kohta.

Lingid

Justiitsministeeriumi veebisait

Viimati uuendatud: 19/06/2018

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.