Tsiviilõiguse valdkonnas jätkuvad ELi õiguse kohaselt need pooleliolevaid menetlused, mis on algatatud enne üleminekuperioodi lõppu. Vastastikusel kokkuleppel Ühendkuningriigiga hoiab e-õiguskeskkonna portaal Ühendkuningriigiga seotud asjakohast teavet oma portaalis kuni 2024. aasta lõpuni.

Kuidas algatada kohtuasja?

Gibraltar
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas ma pean kindlasti kohtusse pöörduma või on ka muid võimalusi?

Nõude esitamine kohtusse peaks olema viimane abinõu. Esmalt peaksite kaaluma vaidluse lahendamise muid viise. Näiteks kui keegi on teile raha võlgu, võiksite saata võlgnikule kirja, märkides, kui palju ta võlgneb, ja mille eest ning milliseid meetmeid olete juba võtnud selle tagasi saamiseks. Võiksite lisada hoiatuse, et kui soovitud kuupäevaks raha tagasi ei maksta, esitate nõude kohtusse.

Kui vaidlust muul viisil lahendada ei saa, võite esitada nõude. Kui vastaspool vaidleb nõudele vastu, on teil kolm valikuvõimalust. Kõrgeima kohtu väiksemate nõuete sissenõudmise menetlus on süsteem, mille abil on võimalik väiksemad nõuded (üldiselt kuni 10 000 naela suurused nõuded) lahendada kiiresti, odavalt ja lihtsalt. Suuremate nõuete jaoks on kõrgeimal kohtul kasutada kaks nõuete sissenõudmise menetlust. Kiirmenetlus on tavaliselt mõeldud selliste asjade jaoks, kus vaidlusalune summa on üle 10 000 naela, aga mitte üle 15 000 naela, kus kostjale on vaja dokumente avalikustada üksnes piiratud ulatuses ning kohtuistungi ettevalmistamiseks ei ole vaja rohkem kui ligikaudu 30 nädalat. Kõik muud asjad suunatakse mitmeetapilisse sissenõudmise menetlusse.

Enamik menetlusosalisi (hagis osalevad isikud), kes tegutsevad iseseisvalt, valivad nõude lahendamiseks väiksemate nõuete sissenõudmise menetluse.

Allpoolne teave aitab teil otsustada, kuidas vaidlust parimal viisil lahendada, kuid annab üksnes üldpildi sellest, mis võib juhtuda. See ei selgita kõiki kohtu reegleid, kulusid ja menetlusi, mis võivad eri tüüpi nõudeid erineval viisil mõjutada. Samuti tuleks meeles pidada, et isegi kui te oma kohtuasja võidate, ei saa kohus tagada, et saate võlgnetava raha tagasi.

2 Kas kohtusse pöördumiseks on määratud tähtaeg?

Hagi esitamiseks on tähtajad või aegumistähtajad. Üldine aegumistähtaeg on kuus aastat alates asjaomasest kuupäevast – näiteks lepingu rikkumise või kahju tekkimise kuupäev või mõnikord mis tahes kahju avastamise kuupäev. Muud aegumistähtajad on üks aasta laimamise korral või kolm aastat meditsiinilise hooletuse ja isikukahju korral. Aegumistähtajad on kehtestatud 1960. aasta aegumise seaduses. Tähtaegu saab täpsustada juristiga või kodanike nõustamise teenistuses.

3 Kas ma pean pöörduma selle liikmesriigi kohtusse?

ELi õigusaktides on erinormid, milles määratakse kindlaks, mis liikmesriigis tuleks nõue esitada. Lisateave on leheküljel „Kohtualluvus“.

4 Kui jah, siis millisesse kohtusse pean ma selles liikmesriigis enese ja vastaspoole elukohast või muudest kohtualluvuse kriteeriumidest lähtuvalt pöörduma?

Gibraltaril on ainult üks kohtuhoone. Gibraltari kohtuteenistus asub aadressil 277 Main Street, Gibraltar.

5 Millisesse kohtusse pean ma selles liikmesriigis pöörduma, arvestades hagi eset ja hagihinda?

Gibraltaril on ainult üks kohtuhoone. Gibraltari kohtuteenistus asub aadressil 277 Main Street, Gibraltar.

6 Kas ma võin ise hagi esitada või pean ma kasutama vahendajana advokaati?

Teilt ei nõuta seda, et peaksite küsima nõu juristilt või laskma end tal esindada. Vaidluse pool võib mis tahes nõude esitada ise, see on asjaosalise enda otsustada.

7 Kui ma soovin algatada kohtuasja, siis kellele ma oma hagiavalduse esitan: kohtu registratuuri, kantseleisse või muule haldusasutusele?

Võite esitada või algatada nõude Gibraltari kõrgeimas kohtus aadressil 277 Main Street, Gibraltar.

Kõrgeima kohtu kantselei on avatud esmaspäevast neljapäevani kell 9.30–16.00 ja reedeti kell 9.30–15.45 (suvekuudel kehtivad lühemad tööajad). Kohtu töötajad võtavad nõudeid vastu ja annavad kohtumenetluste kohta teavet avalikus teenindusletis. Kohtu töötajad ei saa anda õigusnõu. (Nad võivad ehk öelda, kas saate taotleda õigusabi.)

8 Mis keeles võin ma hagiavalduse esitada? Kas ma saan seda suuliselt teha või peab see olema kirjalikus vormis? Kas ma võin selle saata faksiga või elektronpostiga?

Nõue tuleks koostada kirjalikult inglise keeles ja kohtumenetlused toimuvad inglise keeles, vajaduse korral tõlgi abiga. Üldiselt tuleks nõue esitada isiklikult Gibraltari kõrgeima kohtu kantseleisse.

9 Kas hagiavalduse esitamiseks on eraldi vorm või kui ei, siis kuidas pean ma oma avalduse vormistama? Milliseid andmeid peab hagiavaldus sisaldama?

Üldjuhul peate nõude esitamiseks täitma nõudevormi (vorm N1). Kõrgeima kohtu kantselei töötajad aitavad teil saada vormi koopiad. Töötajatega saab võtta ühendust kõrgeima kohtu kantseleis aadressil 277 Main Street, Gibraltar või telefoninumbril (+350) 200 75608.

See vorm sisaldab juhiseid hagejale ja kostjale (isikule, firmale või ettevõtjale, kelle vastu nõue esitatakse). Kohtu töötajad saavad aidata vormi täitmisel. Juhistes selgitatakse üksikasjalikult, mida nõue peaks sisaldama. Kui olete vormi täitnud, peaksite tegema ühe koopia endale, ühe kohtule ja ühe igale kostjale, kelle vastu nõude esitate. Kui kõrgeima kohtu kantselei on nõudevormi kinnitanud, tagastatakse see teile, et saaksite igale kostjale koopia saata. Kostjale peaks samuti saatma kättetoimetamise kinnituse vormi ja vastuse esitamise paketi.

On olemas mitmesuguseid muid vorme, mida kasutatakse muud tüüpi menetlustes või nõude hilisemates etappides.

10 Kas ma pean tasuma riigilõivu? Kui jah, siis millal? Kas ma pean algusest peale tasuma advokaadikulusid?

Tavaliselt peate menetluse algatamiseks tasuma lõivu. Lõivu suurus sõltub nõutavast summast. Kui kostja pärast kohtuotsust ei maksa või ütleb, et ta ei ole raha võlgu ja teie nõue läheb edasi „vaidlustatud kohtuasjana, peate võib-olla tasuma täiendava lõivu. Kui kohtuasja võidate, lisatakse lõivud summale, mis kostja teile võlgneb.

Lisanduda võivad täiendavad kulud. Kui kostja vaidleb talle esitatud nõudele vastu, võib teil vaja minna tunnistajate abi, et rääkida kohtule, mis juhtus. Võib-olla peate tasuma nende reisikulud kohtusse ja kohtust ning raha, mille nad sel päeval oleksid teeninud. Kui võidate, võib kohus nõuda, et need kulud maksaks kostja.

Võite vajada tõendeid ekspertidelt, nagu arst, mehaanik või inspektor. Võib osutada vajalikuks paluda eksperdil tulla kohtuistungile esitama teie nimel tõendeid. Peate katma ekspertide kulud ja tasud, ent kui võidate, võib kohus nõuda, et need maksaks kostja.

Tunnistaja, eksperdi ja õigusnõustamise jaoks nõutavad rahasummad on väiksemate nõuete menetlustes piiratud.

Juristitasu makstakse tavaliselt kohtuasja lõpetamisel, kuid see tuleb juristiga kokku leppida. Kui kohtuasja võidate, võib kohus nõuda, et kogu teie juristitasu või osa sellest maksaks kostja. Kuid kui teil on õigusnõustaja ja teie nõue on väiksem kui 10 000 naela, peate tavaliselt maksma tema abi eest ise, isegi kui te kohtuasja võidate. Peaksite meeles pidama, et kuigi kohus võib teha otsuse teie kasuks (see tähendab, et kostjal kästakse teile maksta), ei võta kohus raha maksmise tagamiseks automaatselt meetmeid. Kui kostja ei maksa, peate paluma kohtul võtta meetmeid (pöörata otsus täitmisele), mille eest peate võib-olla tasuma täiendava lõivu.

11 Kas ma saan taotleda menetlusabi?

Riigi õigusabi tähendab Gibraltaril õigusabi tsiviilasjades. Kvalifitseerumine selle saamiseks sõltub mitmesugustest asjaoludest. Lisateavet võib saada kõrgeima kohtu kantseleist aadressil 277 Main Street, Gibraltar või telefoninumbril (+350) 200 75608.

12 Mis ajast loetakse minu hagiavaldus ametlikult esitatuks? Kas ma saan ametiasutuselt tagasisidet või kinnituse selle kohta, et minu hagiavaldus on nõuetekohaselt vormistatud?

Menetluse algatamise kuupäev on kuupäev, mil kohus kinnitab nõudevormi. Kinnitamise kuupäeva märgib kohus kuupäevatempliga. Nõude kinnitamisel annab kõrgeima kohtu kantselei teile kinnitamisteatise, millel on kinnitamise kuupäeva üksikasjad.

13 Kas mulle antakse täpset informatsiooni järgnevate sammude kohta (nt kostja vastuse esitamise tähtaeg)?

Kinnitamisteatises, mille saate kõrgeima kohtu kantseleist nõude kinnitamisel, on üksikasjad tähtaegade kohta, mille jooksul kostja peab esitama oma vastuväited. Kui kostja selle aja jooksul vaidlustab kogu nõude või osa sellest, saadetakse teile vastuväite koopia koos vastuväiteteatisega ja küsimustikuga, millele saadud vastuste alusel määratakse kindlaks kohtuasja arutamise kord. Teatis ja küsimustik saadetakse ka kostjale. Kui see on täidetud, kasutab kohtunik küsimustikku selleks, et otsustada, millist menetlust kolmest (väiksemate nõuete sissenõudmise menetlus, kiirmenetlus või mitmeetapiline menetlus) kohtuasja puhul kasutada. Kui kohtunik on teinud menetluse määramise otsuse, saadetakse teile ja teistele pooltele menetluse määramise teatis.

Kui kostja sätestatud aja jooksul nõudele ei vasta, võite paluda kohtul teha otsus tagaselja (see tähendab, anda välja määrus, et kostja maksaks teile teie nõutud summa, sest vastust ei saadud). Kui kostja võtab võla omaks, võite paluda kohtul teha otsus. Otsuse taotlus tehakse kinnitamisteatisel, mis antakse teile nõude kinnitamisel. Selles teatises sätestatakse, et kui sellist taotlust ei tehta kuue kuu jooksul alates kostja vastuväite esitamise tähtaja möödumisest, siis teie nõue aegub. Sellisel juhul võite kohtunikult taotleda üksnes aegumise tühistamist.

Viimati uuendatud: 23/09/2021

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.