Kuidas algatada kohtuasja?

Luksemburg
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas ma pean kindlasti kohtusse pöörduma või on ka muid võimalusi?

Üks alternatiivne vaidluste lahendamise menetlus on lepitus, mille abil võib olla võimalik vältida kohtusse pöördumist.

2 Kas kohtusse pöördumiseks on määratud tähtaeg?

Kohtusse pöördumiseks ettenähtud tähtajad on asjast olenevalt erinevad.

3 Kas ma pean pöörduma selle liikmesriigi kohtusse?

Vt Millise riigi kohus on pädev kohtuasjaga tegelema? - Luksemburg.

4 Kui jah, siis millisesse kohtusse pean ma selles liikmesriigis enese ja vastaspoole elukohast või muudest kohtualluvuse kriteeriumidest lähtuvalt pöörduma?

Vt Millise riigi kohus on pädev kohtuasjaga tegelema? - Luksemburg.

5 Millisesse kohtusse pean ma selles liikmesriigis pöörduma, arvestades hagi eset ja hagihinda?

Vt Millise riigi kohus on pädev kohtuasjaga tegelema? - Luksemburg.

6 Kas ma võin ise hagi esitada või pean ma kasutama vahendajana advokaati?

See sõltub nõude suurusest ja vaidluse sisust.

Üldiselt kohaldatakse järgmisi põhimõtteid, kuigi seadusega on ette nähtud ka konkreetsed erandid.

  • Kuni 15 000 euro suurust nõuet menetlevad tavaliselt rahukohtunikud (juges de paix). Nendes kohtutes võite te end esindada ise või lasta end esindada kas advokaadil või mõnel muul isikul, kellele te olete andnud konkreetsed volitused (mandat).
  • Üle 15 000 euro suuruseid nõudeid menetleb tavaliselt piirkondlik kohus (tribunal d'arrondissement). Selles kohtus peab teid esindama täieõiguslik advokaat (avocat à la cour), välja arvatud ajutiste meetmete võtmise taotluste (actions en référé) ja äriõiguse alusel algatatud kohtuasjade menetlemise korral, kui te võite kasutada abilist või esindajat või esindada end kohtus ise, ning perekonnakohtu (juge aux affaires familiales) asjades, välja arvatud lahutuse korral. Luksemburgi kõrgeima kohtu (Cour supérieure de justice) osaks olevas apellatsioonkohtus (Cour d’appel) peab teid esindama täieõiguslik advokaat.
  • Mõnel juhul on rahukohtunikel pädevus isegi siis, kui nõude suurus on üle 15 000 euro. Nii on see näiteks rendile-/üürilevõtja ja rendile-/üürileleandja vaheliste vaidluste ning elatisnõuete (pensions alimentaires) korral, välja arvatud juhul, kui need on seotud lahutuse või lahuselu taotlusega. Rahukohtuniku menetletavad asjad algatatakse üldiselt nii, et kohtutäitur (huissier de justice) toimetab teisele poolele kätte kohtukutse (citation). Sellisel juhul peab kohtukutse vastama teatavatele vorminõuetele, mille eesmärk on eelkõige tagada kaitseõiguste austamine. Mõnel juhul võivad pooled algatada asja ise ilma kohtutäituri vahenduseta, esitades kirjaliku avalduse (requête) rahukohtunikule (lihtsustatud menetlus, mis on piirkondlikusse kohtusse pöördumisest odavam). Mõlemal juhul võivad pooled end ise esindada või lasta end esindada advokaadil või mõnel muul isikul, kellele nad on andnud konkreetsed volitused (mandat).

7 Kui ma soovin algatada kohtuasja, siis kellele ma oma hagiavalduse esitan: kohtu registratuuri, kantseleisse või muule haldusasutusele?

See sõltub sellest, millisesse eespool nimetatud kategooriasse teie kohtuasi kuulub.

Kui nõude suurus on kuni 15 000 eurot, võivad pooled pöörduda otse (kirjaliku avaldusega (requête)) või kaudselt (kohtukutse (citation) kättetoimetamisega kohtutäituri vahendusel) pädeva rahukohtuniku poole. Praktikas esitatakse avaldused kohtusekretärile (greffier en chef).

Kui nõude suurus on üle 15 000 euro, peavad pooled tavaliselt andma juhised advokaadile, kes teeb kohtutäiturile ülesandeks toimetada kohtukutse (assignation) vastaspoolele kätte oma kliendi nimel. Advokaat esitab menetluse algatamise dokumendid pädevale piirkondlikule kohtule või Luksemburgi kõrgeimale kohtule.

8 Mis keeles võin ma hagiavalduse esitada? Kas ma saan seda suuliselt teha või peab see olema kirjalikus vormis? Kas ma võin selle saata faksiga või elektronpostiga?

Avalduse võib esitada prantsuse, saksa või letseburgi keeles, ent teatavat tüüpi kohtuasjade korral kohaldatakse erisätteid.

Menetlus algab kohtukutse (citation või assignation) kättetoimetamisega, välja arvatud juhtudel, kui kohtule võib esitada lihtavalduse (requête). Kui mõni üksik konkreetne rahukohtuniku menetletav asi välja arvata, tuleb avaldus esitada kohtule kirjalikult. Faksi või e-kirja teel edastatud dokumendid ei ole vastuvõetavad.

9 Kas hagiavalduse esitamiseks on eraldi vorm või kui ei, siis kuidas pean ma oma avalduse vormistama? Milliseid andmeid peab hagiavaldus sisaldama?

Mõnel konkreetsel juhul (näiteks kui esitatakse avaldus maksekäsu saamiseks seoses võlgnetava summaga või tasumata arvetega) on olemas täitmiseks vormid. Üldjuhul peavad rahukohtuniku ette kutsumiseks väljastatavad kohtukutsed, piirkondlikule kohtule esitatavad avaldused ja piirkondlikku kohtusse kutsumiseks väljastatavad kohtukutsed ning kõrgema astme kohtutele esitatavad apellatsioonkaebused sisaldama teatavat teavet ja olema koostatud konkreetses vormis. Vastasel juhul on need õigustühised. Ametlikud vormid selleks puuduvad.

Olemas on ka ühenduse õigusaktidega ette nähtud avaldusvormid. Nende hulka kuuluvad määrusel (EÜ) nr 1896/2006 põhinevad Euroopa maksekäsu avaldused ja määrusel (EÜ) nr 861/2007 põhinevad avaldused Euroopa väiksemate nõuete menetluse algatamiseks.

10 Kas ma pean tasuma riigilõivu? Kui jah, siis millal? Kas ma pean algusest peale tasuma advokaadikulusid?

Üldjuhul tuleb kohtukulud tasuda kohtumenetluse lõppedes. Kohus võib mõista kaotanud poolelt võitnud poole kasuks välja menetlushüvitise (indemnité de procédure), kui kohus leiab, et oleks ebaõiglane jätta kõik võitnud poole tasud ja kulud tema enda kanda. Kohus võib ka määrata, et üks menetlusosalistest peab või mitu menetlusosalist peavad maksma kautsjoni või tegema ettemakse (näiteks kui kohus küsib eksperdi arvamust).

Kliendi poolt advokaadile makstavad tasud määratakse kindlaks nendevahelise kokkuleppega. Praktikas on tavapärane, et advokaadile tehakse ettemakse.

11 Kas ma saan taotleda menetlusabi?

Vt Luksemburgis õigusabi andmist käsitlev teabeleht.

12 Mis ajast loetakse minu hagiavaldus ametlikult esitatuks? Kas ma saan ametiasutuselt tagasisidet või kinnituse selle kohta, et minu hagiavaldus on nõuetekohaselt vormistatud?

  • Hagejad, kes esindavad end ise (kui see on seaduse kohaselt lubatud), saavad kohtult vastuse.
  • Kui hagiavalduse esitab advokaat oma kliendi nimel, saadab kohus vastuse advokaadile kui kliendi õigusesindajale. Advokaat võib anda kliendile üksikasjaliku ülevaate sündmuste ajakavast, kui see ajakava on teada või prognoositav.

13 Kas mulle antakse täpset informatsiooni järgnevate sammude kohta (nt kostja vastuse esitamise tähtaeg)?

Vt eelmisele küsimusele antud vastus.

Kirjalike menetluste puhul on avalduse esitamise tähtaeg tavaliselt sätestatud seaduses; kohus võib samuti määrata tähtaegu, eelkõige selleks, et ühte poolt või kolmandat isikut isiklikult ära kuulata. Seaduses sätestatud tähtajad on erinevad olenevalt kohtust ja sellest, kas kostja elab Luksemburgis või välismaal. Suulises menetluses peab hageja üldjuhul nimetama kostjale täpse kuupäeva, mil viimane peab kohtusse ilmuma.

Lingid

http://www.legilux.lu/

Viimati uuendatud: 07/03/2022

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.