Kuidas algatada kohtuasja?

Malta
Sisu koostaja:
European Judicial Network
Euroopa õigusalase koostöö võrgustik (tsiviil- ja kaubandusasjades)

1 Kas ma pean kindlasti kohtusse pöörduma või on ka muid võimalusi?

Jah, Maltas tuleb kohtuasja algatamiseks pöörduda kohtusse. Advokaat (jurist) või advokaadi abi esitab kohtule avalduse ja maksab vajalikud tasud. Kui asi tuleb esitada menetlemiseks kõrgema astme kohtule, peab menetluse algataja andma vande.

2 Kas kohtusse pöördumiseks on määratud tähtaeg?

Ei, asja võib anda kohtusse igal ajal, kuid kostjal on kohtumenetluses igal ajal õigus tugineda nõude aegumisele.

3 Kas ma pean pöörduma selle liikmesriigi kohtusse?

Menetluse algataja peab kohtuistungite ajal kohtusaalis isiklikult kohal olema. Tema puudumise korral esindab teda advokaat või advokaadi abi. Kui menetluspool ei viibi Maltas, määratakse talle Maltas esindaja, et kohtumenetlust oleks võimalik menetluspoole puudumisel jätkata.

4 Kui jah, siis millisesse kohtusse pean ma selles liikmesriigis enese ja vastaspoole elukohast või muudest kohtualluvuse kriteeriumidest lähtuvalt pöörduma?

Ehkki Maltas on vaid üks kohtuhoone, on see jagatud mitmeks eri kohtuks, kelle vahel jaotatakse kohtuasjad kohtuasja sisu, hageja nõude suuruse ning hageja elukoha järgi. Maltas on järgmised tsiviilkohtud.

a. Tsiviilkohus (perekonnaasjade kolleegium) (Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Familja)) menetleb selliste perekonnaküsimustega seotud kohtuasju nagu lahuselu, abielulahutus, ülalpidamisküsimused, põlvnemine ja abielu kehtetuks tunnistamine.

b. Gozo magistraadikohus (perekonnaasjade kolleegium) (Qorti tal-Maġistrati (Għawdex Sezzjoni Familja)) menetleb samasuguseid kohtuasju nagu punktis a nimetatud kohus, kuid Gozo kohtusse pöördutakse isikute vastu, kes elavad või kelle harilik viibimiskoht on Gozo saarel.

c. Tsiviilkohtu esimene kolleegium (põhiseaduslikkuse järelevalve asjad) (Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili (sede Kostituzzjonali)) menetleb põhiseadusega seotud kohtuasju.

d. Malta magistraadikohus (Qorti tal-Maġistrati (Malta)) menetleb ja lahendab puhtalt tsiviilõiguslikku laadi asju, mis on seotud kuni 15 000 euro suuruste nõuetega isikute vastu, kes elavad või kelle harilik viibimiskoht on Malta saarel. See kohus menetleb ka muid Malta seaduses sätestatud nõudeid.

e. Gozo magistraadikohus (selle madalama astme pädevuses) (Qorti tal-Maġistrati (Għawdex Inferjuri)) menetleb samasuguseid asju nagu punktis d nimetatud kohus, kuid selle kohtu poole pöördutakse isikute vastu, kes elavad või kelle harilik viibimiskoht on Gozo saarel. Sellel on ka sama pädevus kui tsiviilkohtu hagita menetluste kolleegiumil.

f. Tsiviilkohtu esimene kolleegium (Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili) menetleb ja lahendab puhtalt tsiviilõiguslikku laadi asju, mis on seotud üle 15 000 euro suuruste nõuetega, samuti asju (olenemata nõude suurusest), mis käsitlevad kinnisvaraga seotud nõudeid, või nõudeid, mis tulenevad servituutidest, koormatistest või kinnisvaraga seotud õigustest, sealhulgas väljatõstmise nõudeid, olenemata sellest, kas kinnisvara asub linnas või maal, kas selle on üürinud või seal elab isik, kes elab või kelle harilik viibimiskoht on nimetatud kohtu tööpiirkonnas.

g. Gozo magistraadikohus (selle kõrgema astme pädevuses; üldosakond) (Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) Gurisdizzjoni Superjuri, Sezzjoni Ġenerali)) menetleb samasuguseid asju nagu punktis f nimetatud kohus, kuid selle kohtu poole pöördutakse isikute vastu, kes elavad või kelle harilik viibimiskoht on Gozo saarel.

h. Tsiviilkohtu esimene kolleegium (hagita menetluse asjad) (Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili, Ġurisdizzjoni Volontarja) menetleb hagita asju, näiteks salajaste testamentide avamine, eestkoste ja lapsendamine. Peale selle annab see kohus loa lepingute sõlmimiseks. Samuti annab see kohus loa selliste tingimuste kehtestamiseks, mis on seaduse kohaselt lubatud ainult eelnevalt antud loa alusel.

Lisaks neile kohtutele on Maltas ka mitmed erikohtud: väiksemaid nõudeid lahendav kohus (Tribunal tat-Talbiet iż-Żgħar) (menetleb ja lahendab kõiki kuni 5000 euro suuruseid rahalisi nõudeid), halduskohus (Tribunal ta’ Reviżjoni Amministrattiva) ja töökohus (Tribunal Industrijali). Samuti tegutseb Maltas arbitraažikeskus (Ċentru tal-Arbitraġġ), mis osutab vahekohtuteenuseid. Malta seadustes on sätestatud, et teatavatel asjaoludel peavad pooled pöörduma vahekohtusse (kohustuslik vahekohtumenetlus). Ühisomandis olevat vara ja mootorsõidukiliiklust käsitlevaid vaidlusi lahendatakse kohustusliku vahekohtumenetluse teel.

Kõik need kohtud on esimese astme kohtud ja kujutavad endast üldkohtuid. Nende kohtute otsuste peale võib seega esitada apellatsioonkaebuse apellatsioonikohtule (Qorti tal-Appell). Väiksemaid nõudeid lahendava kohtu, arbitraažikeskuse või magistraadikohtu otsuse peale tuleb apellatsioonkaebus esitada apellatsioonikohtule, kus asja menetleb üks kohtunik (ainukohtunik) (Court of Appeal in its Inferior Jurisdiction). Tsiviilkohtu esimese kolleegiumi otsuse peale tuleb apellatsioonkaebus esitada apellatsioonikohtule, kus asja arutab kolmest kohtunikust koosnev koosseis (Court of Appeal in its Superior Jurisdiction). Tsiviilkohtu esimese kolleegiumi (põhiseaduslikkuse järelevalve asjad) otsuse peale tuleb apellatsioonkaebus esitada konstitutsioonikohtule (Qorti Kostituzzjonali). Gozo magistraadikohtu madalama või kõrgema astme pädevuses tehtud otsuse peale tuleb apellatsioonkaebus esitada alati Malta apellatsioonikohtule.

5 Millisesse kohtusse pean ma selles liikmesriigis pöörduma, arvestades hagi eset ja hagihinda?

Vt vastus küsimusele nr 4.

6 Kas ma võin ise hagi esitada või pean ma kasutama vahendajana advokaati?

Madalama astme kohtule saab hagi esitada ainult advokaat või advokaadi abi. Hagi esitamisel kõrgema astme kohtule tuleb kasutada nii advokaati kui ka advokaadi abi.

7 Kui ma soovin algatada kohtuasja, siis kellele ma oma hagiavalduse esitan: kohtu registratuuri, kantseleisse või muule haldusasutusele?

Kohtu kantseleile.

8 Mis keeles võin ma hagiavalduse esitada? Kas ma saan seda suuliselt teha või peab see olema kirjalikus vormis? Kas ma võin selle saata faksiga või elektronpostiga?

Hagiavaldus tuleb koostada malta keeles. See tuleb esitada kirjalikult ning advokaat või advokaadi abi peab selle esitama isiklikult.

Kui üks menetluspool on välismaalane, võib esitada ka taotluse menetluse toimumiseks inglise keeles.

Maltas ei ole võimalik esitada hagiavaldust e-kirja või faksi teel.

9 Kas hagiavalduse esitamiseks on eraldi vorm või kui ei, siis kuidas pean ma oma avalduse vormistama? Milliseid andmeid peab hagiavaldus sisaldama?

Arbitraažikeskuse või väiksemaid nõudeid lahendava kohtu poole pöördumisel tuleb täita vormid. Seevastu magistraadikohtusse või tsiviilkohtu esimese kolleegiumi poole pöördumiseks vorme pole. Kui hagi esitatakse tsiviilkohtu esimesele kolleegiumile, peab hagiavaldus sisaldama järgmisi andmeid:

a) avaldus, mis annab selge ja täpse ülevaate asja sisust eraldi nummerdatud lõikudena, et rõhutada nõuet ja ühtlasi teada anda, millistest asjaoludest oli hageja isiklikult teadlik;

b) nõude alus;

c) nõue või nõuded, mis tuleb nummerdada, ning

d) igas vande all esitatud hagiavalduses tuleb kohe kohtu andmete alla selgesti loetavate tähtedega lisada järgmine märkus:

Isik, kes on selle vande all koostatud avalduse adressaat, peab kahekümne (20) päeva jooksul pärast avalduse kättetoimetamist (mida käsitatakse kättesaamise kuupäevana) esitama vande all koostatud vastuse. Kui seadusekohast vande all koostatud vastust kindlaksmääratud aja jooksul ei esitata, hakkab kohus asja menetlema vastavalt seadusele.

Seetõttu on selle vande all koostatud avalduse adressaadi huvides konsulteerida viivitamata advokaadiga, et ta saaks esitada oma seisukohad asja arutamiseks korraldataval kohtuistungil.“;

e) nõuet tõendavad dokumendid esitatakse koos vande all koostatud hagiavaldusega;

f) vande all koostatud hagiavaldus kinnitatakse vandega kohtusekretäri või advokaadi abi juures, kes on selleks määratud kooskõlas vandevolinikke käsitleva määrusega (Commissioners for Oaths Ordinance, 79. peatükk);

g) hageja peab koos hagiavaldusega esitama ka nende tunnistajate nimed, keda ta kavatseb tunnistama kutsuda, kirjeldades neist igaühe puhul, milliseid asjaolusid ta kavatseb nende ütluste abil tõendada või milliseid tõendeid nende ütluste abil esitada;

h) hagiavaldus toimetatakse kostjale kätte.

10 Kas ma pean tasuma riigilõivu? Kui jah, siis millal? Kas ma pean algusest peale tasuma advokaadikulusid?

Jah, hagiavalduse esitamise eest tuleb maksta riigilõiv. Lõivu suurus sõltub kohtuasja liigist ja/või nõude väärtusest.

11 Kas ma saan taotleda menetlusabi?

Jah, kui isikul puuduvad vajalikud rahalised vahendid, võib ta taotleda tasuta õigusabi. Tasuta õigusabi taotlus esitatakse tsiviilkohtu esimesele kolleegiumile. Taotluse võib esitada ka suuliselt tasuta õigusabi pakkuvale advokaadile. Tasuta õigusabi saamiseks peavad olema täidetud teatavad tingimused. Nimelt peab taotleja andma vande kohtusekretäri juures ja kui taotlus esitatakse suuliselt, siis tasuta õigusabi pakkuva advokaadi juures selle kohta, et:

a) ta on veendunud, et tal on põhjendatud alus hagi esitamiseks, õiguste kaitsmiseks, menetluse jätkamiseks või menetluspooleks olemiseks;

b) tal puudub peale menetluse esemeks oleva vara muu vara, mille netoväärtus ulatuks 6988,12 euroni (välja arvatud iga päev majapidamises kasutatavad esemed, mida peetakse taotleja ja tema pere jaoks põhjendatult vajalikuks), ning et tema aastasissetulek ei ole suurem kui riiklik alampalk, mis on ette nähtud 18-aastastele ja vanematele isikutele.

12 Mis ajast loetakse minu hagiavaldus ametlikult esitatuks? Kas ma saan ametiasutuselt tagasisidet või kinnituse selle kohta, et minu hagiavaldus on nõuetekohaselt vormistatud?

Kui hagiavaldus on esitatud, määrab kohus kindlaks kohtuistungi toimumise aja. Kohus teavitab hagejat ja kostjat esimese istungi toimumise ajast (istungiteade). Isikul on võimalik kontrollida, kas tema kohtuasjaga seoses on istungi toimumise aeg kindlaks määratud, ka kohtute veebisaidilt. Menetluspooltele ei saadeta kinnitust selle kohta, et hagiavaldus on vormistatud nõuetekohaselt, kuid tuleb märkida, et kohtusekretär ei võta vastu ühtegi sellist vande all koostatud hagiavaldust, mis ei vasta küsimusele nr 9 antud vastuses nimetatud tingimustele.

13 Kas mulle antakse täpset informatsiooni järgnevate sammude kohta (nt kostja vastuse esitamise tähtaeg)?

Hagejale toimetatakse istungiteade kätte. Järgmise kohtuistungi toimumise kuupäev määratakse kindlaks jooksva istungi käigus. Mõningast teavet kohtuasja kohta on võimalik saada ka kohtute veebisaidilt.

Viimati uuendatud: 05/03/2020

Käesoleva veebilehe omakeelset versiooni haldab Euroopa õigusalase koostöö võrgustiku vastav riiklik kontaktpunkt. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Komisjon ja Euroopa õigusalase koostöö võrgustik ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.