Kuidas algatada kohtuasja?

Kui olete välja selgitanud, milline kohus millises liikmesriigis on pädev Teie kohtuasjaga tegelema, siis kuidas edasi toimida?

Kui soovite algatada kohtuasja, peate meeles pidama, et vaja on järgida teatavaid riiklikke menetluseeskirju. Need erinevad ja sõltuvad kohtusse pöördumise viisist, kuid nende peaeesmärk on aidata Teil esitada faktilised ja õiguslikud asjaolud piisavalt selgelt ja täielikult, et kohus saaks kontrollida hagi lubatavust ja teha kohtuasjas otsuse.

Kohtuasja algatamine erineb liikmesriigiti. Samuti esineb erinevusi ühe liikmesriigi piires, sõltuvalt taotluse iseloomust ja asjaoludest ning kohtu liigist. Selleks, et algatada teatavas kohtus mõnda teatavat liiki kohtuasja, võidakse Teilt nõuda asjaomase taotluse täitmist või toimiku koostamist. Teatavatel juhtudel võib kohtuasja algatamise avalduse esitada suuliselt.

Niisuguseid erinevusi võib selgitada asjaoluga, et ka kohtutes lahendatavad vaidlused on väga erinevad ning sõltuvalt nende olemusest võib vaidluse lahendamine olla kas keerukam või lihtsam. Et lihtsustada kohtuniku tööd, võimaldada vastaspoolel end korralikult kaitsta ja tagada kogu menetluse sujuvus, on väga oluline, et esitatakse kõik vajalikud dokumendid.

Riigi kohta üksikasjaliku teabe saamiseks klõpsake paremas servas selle lipukesel.

Kui olete kaasatud kohtuvaidlusse, mille kõik asjaolud ei ole seotud sama riigiga, selgitage välja, millist õigust kohaldab kohus otsuse tegemisel.

Viimati uuendatud: 03/04/2024

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.