Asian vieminen tuomioistuimeen

Kypros
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Onko asia välttämättä vietävä tuomioistuimeen vai onko olemassa muita vaihtoehtoja?

On olemassa vaihtoehtoja, kuten riitojen ratkaiseminen tuomioistuimen ulkopuolella, välimiesmenettely tai sovittelumenettelyn käynnistäminen sovittelusta siviilioikeudellisissa asioissa annetun lain 159(Ι)/2012 mukaisesti.

2 Onko asian vireillepanolle jokin määräaika?

Kyllä. Vanhentumisaikoja koskevan lain 66(Ι)/2012 mukaisesti asiaa ei voida panna vireille tuomioistuimessa, jos kanneperusteen syntymisestä on kulunut kymmenen vuotta, paitsi jos laissa säädetään toisin, kuten seuraavissa tapauksissa:

Silloin kun asia koskee siviilioikeudellista rikkomusta, sopimusta, vekseliä, sekkiä, velkakirjaa tms., asia on pantava vireille tuomioistuimessa kuuden vuoden kuluessa kanneperusteen syntymisestä

Silloin kun asia koskee korvausta laiminlyönnistä, häiriötä tai velvoitteen laiminlyöntiä, asia on pantava vireille tuomioistuimessa kolmen vuoden kuluessa kanneperusteen syntymisestä. Tuomioistuin voi jatkaa tätä määräaikaa kahdella vuodella asian vanhentumispäivästä, jos asia koskee korvausta ruumiillisista vammoista tai kuolemasta, joka on seurausta siviilioikeudellisesta rikkomuksesta.

Jäämistöä koskevan asian vireillepanoon sovelletaan kahdeksan vuoden määräaikaa kuolinpäivästä siitä riippumatta, kuinka suuresta osuudesta on kyse tai onko kyse testamenttilahjoituksesta tai testamentin pätevyydestä.

Kiinnitettyä tai pantattua omaisuutta koskevan asian vireillepanoon sovelletaan 12 vuoden määräaikaa kanneperusteen syntymisestä.

Silloin kun asia koskee tuomioistuimen päätöstä, asia on pantava vireille tuomioistuimessa 15 vuoden kuluessa lopullisen päätöksen antamisesta.

3 Onko asia vietävä tuomioistuimeen juuri tässä jäsenvaltiossa?

Asia on vietävä tuomioistuimeen Kyproksen tasavallassa, silloin kun kanneperuste tai subjektiivinen oikeus syntyi Kyproksen tasavallassa tai alueella, jonka katsotaan kuuluvan Kyproksen tasavaltaan, tai asian peruste on sellainen, että Kyproksen tasavallan tuomioistuin voi olla siinä toimivaltainen.

4 Mihin tuomioistuimeen minun on vietävä asia tässä jäsenvaltiossa, kun otetaan huomioon oma kotipaikkani ja vastapuolen kotipaikka ja muut kanteeni käsittelypaikkaan vaikuttavat tekijät?

Jos on kyse siviilioikeudellisesta riita-asiasta, asia on vietävä sen alueen aluetuomioistuimeen,

  • jossa kanneperuste syntyi kokonaan tai osittain,
  • jossa vastaaja tai kuka tahansa vastaajista asui tai työskenteli riita-asian tapahtuma-aikaan,
  • jossa Yhdistyneen kuningaskunnan tukikohta-alue sijaitsee edellyttäen, että kaikki asianosaiset ovat kyproslaisia ja riita on syntynyt kokonaan tai osittain Yhdistyneen kuningaskunnan tukikohta-alueilla tai vastaaja (tai yksi vastaajista) asuu tai työskentelee näillä alueilla,
  • jossa Yhdistyneen kuningaskunnan tukikohta-alue sijaitsee edellyttäen, että riita on syntynyt kokonaan tai osittain Yhdistyneen kuningaskunnan tukikohta-alueilla moottoriajoneuvon käytöstä sellaisen henkilön toimesta, joka oli tai jonka olisi pitänyt olla vakuutettu moottoriajoneuvoja koskevan lain (vastuuvakuutus) 3 §:n nojalla,
  • jossa Yhdistyneen kuningaskunnan tukikohta-alue sijaitsee edellyttäen, että riita on syntynyt kokonaan tai osittain Yhdistyneen kuningaskunnan tukikohta-alueilla ja koskee työntekijän onnettomuutta tai ammattitautia, joka tapahtui työn aikana tai johtuu työn harjoittamisesta ja johon liittyy työnantajan vastuu: työnantajalla on tai olisi pitänyt olla vakuutus moottoriajoneuvoja koskevan lain (vastuuvakuutus) 4 §:n nojalla,
  • jossa sijaitsee kiinteä omaisuus, joka on jakamista tai myyntiä koskevan asian tai minkä tahansa muun kyseiseen kiinteään omaisuuteen liittyvän asian kohteena.

Silloin kun kyseessä on työoikeudellinen riita-asia, jossa vaaditaan enintään kahden vuoden palkan suuruista korvausta, on käännyttävä sen alueen työtuomioistuimen (Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών) puoleen, jossa kyseinen riita on syntynyt, tai sen alueen työtuomioistuimeen, jossa kantajalla on tavanomainen tai pysyvä asuinpaikka. Muussa tapauksessa on käännyttävä toimivaltaisen aluetuomioistuimen puoleen.

Jos on kyseessä vuokrattua kiinteistöä koskeva riita-asia, toimivaltainen tuomioistuin on sillä alueella toimiva vuokranvalvontatuomioistuin, jossa kiinteistö sijaitsee.

Kun on kyse perheoikeudellisista riita-asioista (esim. avioero, omaisuusriidat jne.), on käännyttävä perhetuomioistuimen puoleen, siis sen alueen perhetuomioistuimen puoleen, jossa jokin osapuoli asuu tai työskentelee, tai jos riita-asia koskee alaikäistä, sen alueen perhetuomioistuimen puoleen, jossa kyseinen alaikäinen on tai vastaaja asuu.

5 Mihin tuomioistuimeen minun on vietävä asia tässä jäsenvaltiossa, kun otetaan huomioon kanteen sisältö ja sen rahamääräinen arvo?

Ks. vastaus kysymykseen 4.

6 Voinko panna asian vireille itse vai onko minun otettava avuksi oikeudellinen neuvonantaja, esimerkiksi asianajaja?

Voitte itse panna asian vireille. Laissa ei edellytetä, että käytätte asianajajaa tai muuta oikeudellista neuvonantajaa (paitsi kun on kyse alaikäisistä tai vajaakykyisistä henkilöistä, sellaisina kuin heidät on määritelty asianomaisessa lainsäädännössä).

7 Mihin on käytännössä otettava yhteyttä asian vireillepanoa varten: tuomioistuimen kansliaan, kirjaamoon vai johonkin muuhun hallintoelimeen?

Haastehakemus, jolla menettely aloitetaan (kuten kanne tai muu menettelyn aloittava asiakirja), on vietävä toimivaltaisen tuomioistuimen kirjaamoon.

8 Millä kielellä kanne laaditaan? Voiko sen tehdä suullisesti vai onko asia aina esitettävä kirjallisesti? Voiko kanteen toimittaa faksilla tai sähköpostilla?

Haastehakemus esitetään aina kirjallisesti kreikan kielellä. Sähköisesti lähetettyjä tai faksattuja haastehakemuksia (tai muita oikeudellisia asiakirjoja) ei hyväksytä.

9 Onko kanteen nostamista varten valmiita lomakkeita? Jos ei ole, mitä asiakirjoja tuomioistuimelle on toimitettava?

Kanteen nostamisessa käytetään siviiliprosessisääntöjen lomaketta 1, jos kyseessä on tavallinen allekirjoitettu haastehakemus, tai lomaketta 2, jos kyseessä on erityinen allekirjoitettu haastehakemus.

10 Onko tuomioistuimelle maksettava jotain? Jos on, missä vaiheessa maksu peritään? Onko asianajajalle maksettava jo kanteen vireillepanosta alkaen?

Kyllä, leimavero. Maksu peritään silloin, kun rekisteröidään asiakirja, josta on suoritettava maksu.

Teidän on sovittava asianajajanne kanssa, maksatteko asianajopalkkion etukäteen.

11 Voinko saada oikeusapua?

Kyllä, jos oikeusmenettely aloitetaan perhetuomioistuimessa, tai kyseessä on rajat ylittävä oikeusriita tai asia koskee turvapaikanhakijoita, pakolaisia tai laittomasti oleskelevia kolmansien maiden kansalaisia, edellyttäen, että

oikeusapua koskeva hakemus on hyväksytty.

12 Mistä lähtien asian katsotaan olevan vireillä? Antavatko viranomaiset palautetta siitä, onko asia on pantu vireille asianmukaisella tavalla vai ei?

Asia on vireillä sen vireillepanosta lähtien. Jos vireillepano ei ole pätevä, se on tehty määräajan rauettua tai siihen liittyy muita epäselvyyksiä, asianomainen kirjaamo ilmoittaa siitä.

13 Onko mahdollista saada tarkempaa tietoa menettelyn etenemisen aikataulusta (esim. siitä, koska on saavuttava asian käsittelyyn)?

Tietoja aikatauluista ja osallistumisesta tuomioistuimen käsittelyihin annetaan myöhemmässä vaiheessa.

Päivitetty viimeksi: 07/12/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.