Asian vieminen tuomioistuimeen

Mitä tapahtuu sen jälkeen, kun on selvillä, missä tuomioistuimessa ja missä jäsenvaltiossa asia on käsiteltävä?

Jos asia on tarkoitus viedä oikeuteen, on otettava huomioon tietyt kansalliset menettelysäännöt, joita on noudatettava. Säännöt vaihtelevat sen mukaan, millä tavoin asia viedään oikeuteen. Sääntöjen tavoitteena on, että kantaja voisi esittää keskeiset tosiasiat ja oikeudelliset seikat riittävän selkeästi ja kattavasti, jotta tuomioistuin voi niiden pohjalta arvioida, voidaanko asia ottaa käsiteltäväksi, sekä tarkastella asian sisältöä.

Asia viedään oikeuteen eri tavoin eri jäsenvaltioissa. Myös jäsenvaltioiden sisällä esiintyy vaihtelua riippuen hakemuksen luonteesta ja siihen liittyvistä seikoista sekä tuomioistuimesta. Jotkin tuomioistuimet edellyttävät tiettyjen asioiden osalta lomakkeen täyttämistä tai kaikkien asiaan liittyvien todisteiden kokoamista yhteen. Joissakin tapauksissa asian voi saattaa vireille suullisesti.

Vaihtelu johtuu siitä, että myös oikeuteen vietävät asiat ovat hyvin monenlaisia ja niiden ratkaiseminen voi olla helppoa tai vaikeaa. On tärkeä varmistaa, että kaikki tarvittavat seikat on esitetty, jotta tuomarin työ helpottuisi, toinen osapuoli voisi puolustautua asianmukaisesti ja koko prosessi sujuisi mahdollisimman joustavasti.

Tietoa kunkin jäsenvaltion oikeusjärjestelmästä saa napsauttamalla kyseisen valtion lippua.

Jos riita-asiaan liittyy seikkoja, jotka koskevat useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota, olisi tarkistettava, minkä maan lakia tuomioistuin soveltaa päätöstä tehdessään.

Päivitetty viimeksi: 03/04/2024

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.