Asian vieminen tuomioistuimeen

Irlanti
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Onko asia välttämättä vietävä tuomioistuimeen vai onko olemassa muita vaihtoehtoja?

Oikeudenkäynti tuomioistuimessa on usein viimeinen keino sen jälkeen kun muut yritykset sovitella riitaa ovat epäonnistuneet. Oikeuskäsittelyn sijasta on mahdollista käyttää myös vaihtoehtoisia riidanratkaisumenettelyjä. Lisätietoa on tietosivulla ”Vaihtoehtoiset riidanratkaisumenetelmät” (”Alternative Dispute Resolution”).

2 Onko asian vireillepanolle jokin määräaika?

Määräajat, joiden kuluessa oikeudenkäynti on pantava vireille, vaihtelevat tapauksen mukaan. Määräaikoja koskevissa kysymyksissä voi pyytää neuvoa lainopilliselta asiantuntijalta tai julkishallinnon elimeltä, joka vastaa kansalaisten neuvonnasta muun muassa oikeusasioissa
(Information office to citizens).

3 Onko asia vietävä tuomioistuimeen juuri tässä jäsenvaltiossa?

Ks. tietosivu ”Tuomioistuinten toimivalta”.

4 Mihin tuomioistuimeen minun on vietävä asia tässä jäsenvaltiossa, kun otetaan huomioon oma kotipaikkani ja vastapuolen kotipaikka ja muut kanteeni käsittelypaikkaan vaikuttavat tekijät?

Alempien oikeusasteiden eli Circuit Court- ja District Court -tuomioistuinten osalta se, missä tuomioistuimessa kanne on nostettava, määräytyy sen mukaan, missä vastaaja tai, jos vastaajia on useampia, yksi heistä asuu vakinaisesti tai harjoittaa ammattia tai liiketoimintaa. Useimmissa sopimusriidoissa toimivalta kuuluu sille Circuit Court- tai District Court -tuomioistuimelle, jonka tuomiopiirissä sopimus väitetään tehdyksi. Vahingonkorvausasiat taas käsitellään siellä, missä vahingon väitetään tapahtuneen, ja perheoikeudelliset asiat siellä, missä hakija asuu. Asiat, jotka liittyvät kiinteän omaisuuden vuokraamiseen tai omistusoikeuteen, käsitellään riidan kohteena olevan kiinteistön tai rakennuksen sijaintipaikkakunnan tuomioistuimessa.

Lisätietoja tuomioistuinten toimivallasta on tietosivulla ”Tuomioistuinten toimivalta” (Jurisdiction of the Courts)

Irlannin oikeusviraston sivustolla on lisätietoa tuomioistuinjärjestelmän rakenteesta. Oikeusvirasto julkaisee myös Explaining the Courts -nimistä vihkosta, jossa kansalaisille selostetaan tuomioistuinten toimintaa. Lisätietoa tuomioistuinjärjestelmästä saa myös julkishallinnon elimeltä, joka neuvoo kansalaisia julkisen hallinnon kysymyksissä (Citizens Information Board).

5 Mihin tuomioistuimeen minun on vietävä asia tässä jäsenvaltiossa, kun otetaan huomioon kanteen sisältö ja sen rahamääräinen arvo?

Tuomioistuimen toimivalta määräytyy asian luonteen (sopimus, vahingonkorvaus jne.) ja riidan kohteena olevan rahamäärän perusteella.

Lisätietoja on tietosivulla ”Tuomioistuinten toimivalta” (Jurisdiction of the Courts)

6 Voinko panna asian vireille itse vai onko minun otettava avuksi oikeudellinen neuvonantaja, esimerkiksi asianajaja?

Aina ei ole tarpeen käyttää asiamiestä, vaan jokainen päättää itse, tarvitseeko apua. Valinta riippuu asian monimutkaisuudesta. Asiamiehen – jos sellaiseen päädytään – on oltava asianajaja.  Asianajajaliitto (The Law Society) myöntää lakimiehille oikeuden harjoittaa asianajan ammattia ja valvoo asianajajien toimintaa.

7 Mihin on käytännössä otettava yhteyttä asian vireillepanoa varten: tuomioistuimen kansliaan, kirjaamoon vai johonkin muuhun hallintoelimeen?

Haastehakemus on jätettävä siihen oikeusviraston kansliaan, joka on toimivaltainen. Toimivalta määräytyy vaateen rahamäärän mukaisesti. Lisätietoa oikean tuomioistuimen löytämiseksi on tietosivulla ”Tuomioistuinten toimivalta” (”Jurisdiction of the Courts”). Oikeusvirastolla on kanslioita eri puolilla Irlantia. Osoitetiedot ja aukioloajat ovat saatavilla oikeusviraston verkkosivuilla.

8 Millä kielellä kanne laaditaan? Voiko sen tehdä suullisesti vai onko asia aina esitettävä kirjallisesti? Voiko kanteen toimittaa faksilla tai sähköpostilla?

Irlannissa haastehakemus voidaan tehdä joko englanniksi tai iiriksi. Haastehakemus on tehtävä erityisellä lomakkeella, joka voi olla erilainen eri tuomiopiireissä. Hakemusta ei voida lähettää faksilla tai sähköpostitse, vaan se on toimitettava henkilökohtaisesti toimivaltaiseen oikeusviraston kansliaan. Hakemusta ei voida esittää suullisesti.

9 Onko kanteen nostamista varten valmiita lomakkeita? Jos ei ole, mitä asiakirjoja tuomioistuimelle on toimitettava?

Kanteen nostamista varten on erityisiä lomakkeita. Monet niistä voi ladata oikeusviraston verkkosivulta, ja loput ovat saatavilla tuomioistuinten oikeudenkäyntisäännöissä. Näistä lomakkeista käy ilmi, mitä asioita hakemukseen on sisällytettävä. Oikeusviraston virkamiehet voivat antaa jonkin verran neuvontaa haastehakemuksen tekemisessä, mutta tämä neuvonta liittyy pelkästään menettelyyn, sillä heillä ei ole lupaa antaa neuvoja sen suhteen, onko kanteella menestymisen mahdollisuuksia tai miten sitä pitäisi ajaa.

10 Onko tuomioistuimelle maksettava jotain? Jos on, missä vaiheessa maksu peritään? Onko asianajajalle maksettava jo kanteen vireillepanosta alkaen?

Useimpiin kannetyyppeihin liittyy oikeudenkäyntimaksu. Maksu on suoritettava silloin, kun haastehakemus jätetään toimivaltaiseen oikeusviraston kansliaan. Tietoa eri kannetyyppeihin sovellettavista oikeudenkäyntimaksuista on saatavilla oikeusviraston verkkosivustolla. Asianajajien palkkiot ovat erillinen asia eivätkä kuulu oikeusvirastolle. Asianajaja kertoo itse päämiehelleen, kuinka suuri hänen palkkionsa on ja milloin se on maksettava.

11 Voinko saada oikeusapua?

Ks. tietosivua ”Oikeusapu”.

12 Mistä lähtien asian katsotaan olevan vireillä? Antavatko viranomaiset palautetta siitä, onko asia on pantu vireille asianmukaisella tavalla vai ei?

Asia tulee virallisesti vireille, kun oikeusviraston kanslia antaa kannetta koskevan haasteen. Joissakin tuomioistuimissa asia tulee vireille vasta kun haaste on annettu tiedoksi vastapuolelle. Vähäisiä vaatimuksia käsittelevässä tuomioistuimessa (Small Claims Court) kirjaaja lähettää hakemuksen tiedoksi vastapuolelle. Muissa tuomioistuimissa asianosaisen on huolehdittava tiedoksiantamisesta itse tai annettava se asiamiehen tehtäväksi. Asiasta voi pyytää lisätietoa siitä oikeusviraston kansliasta, jossa kanne on päätetty nostaa. Oikeusviraston virkamiehet kertovat asianosaiselle, jos haastehakemuksen tekemisessä ei ole noudatettu kaikkia menettelyvaatimuksia, mutta varsinaisesti sen asian päättäminen, onko hakemus asianmukaisesti tehty, kuuluu tuomarille.

13 Onko mahdollista saada tarkempaa tietoa menettelyn etenemisen aikataulusta (esim. siitä, koska on saavuttava asian käsittelyyn)?

Kunkin tuomioistuimen oikeudenkäyntisäännöissä määrätään, missä aikataulussa eri toimet on tehtävä. Asia selviää kysymällä lisätietoja siitä oikeusviraston kansliasta, jossa kanne on päätetty nostaa.

Päivitetty viimeksi: 12/04/2023

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.