Asian vieminen tuomioistuimeen

Malta
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Onko asia välttämättä vietävä tuomioistuimeen vai onko olemassa muita vaihtoehtoja?

Asia on vietävä tuomioistuimeen Maltassa. Asianajaja (lakimies) tai oikeudellinen asiamies jättää hakemuksen tuomioistuimeen ja suorittaa siihen liittyvän maksun. Jos asia pannaan vireille ylemmässä oikeusasteessa, vireillepanijan on vannottava vala.

2 Onko asian vireillepanolle jokin määräaika?

Ei. Asia voidaan panna vireille milloin tahansa. Vastaajalla on kuitenkin oikeus esittää vanhentumisväite milloin tahansa oikeuskäsittelyn aikana.

3 Onko asia vietävä tuomioistuimeen juuri tässä jäsenvaltiossa?

Asian vireillepanijan on oltava paikalla tuomioistuimen istunnoissa. Jos hän ei ole henkilökohtaisesti paikalla, lakimies tai oikeudellinen asiamies toimii edustajana. Jos asianosainen poistuu Maltasta, hänelle nimitetään Maltassa toimiva edustaja, joka jatkaa oikeuskäsittelyä asianosaisen puolesta.

4 Mihin tuomioistuimeen minun on vietävä asia tässä jäsenvaltiossa, kun otetaan huomioon oma kotipaikkani ja vastapuolen kotipaikka ja muut kanteeni käsittelypaikkaan vaikuttavat tekijät?

Maltassa on vain yksi tuomioistuinrakennus, jossa toimii useita tuomioistuimia. Asiat jaetaan tuomioistuimille asiasisällön, vaatimuksen rahallisen arvon ja hakijan asuinpaikan perusteella. Maltassa on seuraavat siviilituomioistuimet:

a. Riita-asioita käsittelevän tuomioistuimen perheoikeuden jaosto (Civil Court, Family Section / Qorti Ċivili, Sezzjoni tal-Familja) käsittelee kaikki perheoikeuden alaan kuuluvat asiat, kuten asumus- ja avioerot, elatusavut, lasten huoltajuudet ja avioliiton mitätöinnit.

b. Gozon rauhantuomioistuimen perheoikeuden jaosto (Court of Magistrates, Gozo Family Section / Qorti tal-Maġistrati, Għawdex Sezzjoni Familja) käsittelee samoja asioita kuin a-kohdan tuomioistuin, mutta kanteita nostetaan niitä henkilöitä vastaan, jotka asuvat Gozossa tai joiden vakituinen asuinpaikka on Gozon saarella.

c. Siviilituomioistuimen ensimmäinen jaosto (perustuslaillinen toimivalta) (First Hall of the Civil Court, Constitutional Jurisdiction / Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili, sede Kostituzzjonali) käsittelee perustuslakiin liittyvät asiat.

d. Rauhantuomioistuin (Malta) (Court of Magistrates / Qorti tal-Maġistrati) käsittelee pelkästään siviilioikeudellisia asioita, joissa vaatimus on enintään 15 000 euroa, kun vastaaja asuu tai tämän vakituinen asuinpaikka on Maltan saarella. Tuomioistuin käsittelee myös muita vaatimuksia, joista säädetään Maltan lainsäädännössä.

e. Gozon rauhantuomioistuin (alempi tuomiovalta) (Court of Magistrates, Gozo Inferior Jurisdiction / Qorti tal-Maġistrati, Għawdex Inferjuri) käsittelee samoja asioita kuin d-kohdan tuomioistuin, mutta kanteita nostetaan niitä henkilöitä vastaan, jotka asuvat Gozossa tai joiden vakituinen asuinpaikka on Gozon saarella. Sillä on myös sama tuomiovalta kuin riita-asioita käsittelevän tuomioistuimen vapaaehtoisen oikeudenhoidon jaostolla (Civil Court (Voluntary Jurisdiction)).

f. Riita-asioita käsittelevän tuomioistuimen ensimmäinen jaosto (First Hall of the Civil Court / Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili) käsittelee asiat, jotka ovat pelkästään siviilioikeudellisia ja joissa vaatimus on yli 15 000 euroa, sekä kaikki asiat (vaatimuksen rahallisesta arvosta riippumatta), jotka liittyvät kiinteistöihin tai niihin kohdistuviin kiinnityksiin, rasitteisiin tai oikeuksiin. Tähän kuuluvat myös häädöt maaseudulla tai kaupungissa sijaitsevista kiinteistöistä, joiden vuokralaiset tai vakituiset asukkaat asuvat kyseisen tuomioistuimen toimivalta-alueella.

g. Gozon rauhantuomioistuin (ylempi tuomiovalta) (Court of Magistrates (Gozo) Superior Jurisdiction, General Section / Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) Gurisdizzjoni Superjuri, Sezzjoni Ġenerali) käsittelee samoja asioita kuin f-kohdan tuomioistuin, mutta kanteita nostetaan niitä henkilöitä vastaan, jotka asuvat tai joiden vakituinen asuinpaikka on Gozon saarella.

h. Riita-asioita käsittelevän tuomioistuimen vapaaehtoisen oikeudenhoidon jaosto (First Hall of the Civil Court, Voluntary Jurisdiction / Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili, Ġurisdizzjoni Volontarja) – tämä tuomioistuin käsittelee riidattomia asioita, joita ovat muun muassa salaisten testamenttien avaaminen sekä holhous- ja adoptioasiat. Tämä tuomioistuin myös antaa lupia sopimusten tekemiseen. Tuomioistuin vahvistaa myös sellaisten säännösten antamisen, jotka edellyttävät etukäteen annettua lupaa tai valtuutusta.

Edellä mainittujen tuomioistuinten lisäksi Maltassa on myös useita erityistuomioistuimia. Vähäisiä vaateita käsittelevä tuomioistuin (Small Claims Tribunal / Tribunal tat-Talbiet iż-Żgħar) käsittelee kaikki alle 5 000 euron arvoiset vaatimukset. Lisäksi on hallintotuomioistuin (Administrative Review Tribunal / Tribunal ta’ Reviżjoni Amministrattiva) ja työtuomioistuin (Industrial Tribunal / Tribunal Industrijali). Maltassa on myös välimieskeskus (Arbitration Centre / Ċentru tal-Arbitraġġ), joka tarjoaa välimiespalveluja. Maltan lainsäädännön mukaan osapuolten on joissakin tapauksissa vietävä asia välimiesmenettelyyn (pakollinen välimiesmenettely). Yhteisomistuksessa oleviin kiinteistöihin ja moottoriajoneuvoliikenteeseen liittyvät riita-asiat ratkaistaan pakollisessa välimiesmenettelyssä.

Kaikki edellä mainitut ovat ensimmäisen oikeusasteen yleisiä tuomioistuimia. Niiden päätöksiin voidaan hakea muutosta muutoksenhakutuomioistuimessa (Court of Appeal / Qorti tal-Appell). Vähäisiä vaateita käsittelevän tuomioistuimen, välimieskeskuksen ja rauhantuomioistuinten päätöksiin haetaan muutosta alempana oikeusasteena toimivasta muutoksenhakutuomioistuimesta (Court of Appeal in its Inferior Jurisdiction), joka käsittelee asiat yhden tuomarin kokoonpanossa. Riita-asioita käsittelevän tuomioistuimen ensimmäisen jaoston päätöksiin haetaan muutosta ylempänä oikeusasteena toimivasta muutoksenhakutuomioistuimesta (Court of Appeal in its Superior Jurisdiction), joka käsittelee asiat kolmen tuomarin kokoonpanossa. Perustuslakia koskevaa toimivaltaa käyttävän riita-asioita käsittelevän tuomioistuimen (First Hall of the Civil Court, Constitutional Jurisdiction) päätöksiin haetaan muutosta perustuslakituomioistuimesta (Constitutional Court / Qorti Kostituzzjonali). Sekä alempaa että ylempää tuomiovaltaa käyttävän Gozon rauhantuomioistuimen päätöksiin haetaan aina muutosta Maltan muutoksenhakutuomioistuimesta.

5 Mihin tuomioistuimeen minun on vietävä asia tässä jäsenvaltiossa, kun otetaan huomioon kanteen sisältö ja sen rahamääräinen arvo?

Ks. Vastaus kysymykseen 4.

6 Voinko panna asian vireille itse vai onko minun otettava avuksi oikeudellinen neuvonantaja, esimerkiksi asianajaja?

Alemman oikeusasteen tuomioistuimissa tarvitaan lakimies tai oikeudellinen asiamies nostamaan kanne. Ylemmän oikeusasteen tuomioistuimissa kanteen nostaminen edellyttää sekä lakimiehen että oikeudellisen asiamiehen käyttämistä.

7 Mihin on käytännössä otettava yhteyttä asian vireillepanoa varten: tuomioistuimen kansliaan, kirjaamoon vai johonkin muuhun hallintoelimeen?

Tuomioistuimen kirjaamoon.

8 Millä kielellä kanne laaditaan? Voiko sen tehdä suullisesti vai onko asia aina esitettävä kirjallisesti? Voiko kanteen toimittaa faksilla tai sähköpostilla?

Kannehakemus on laadittava maltan kielellä. Lakimiehen tai oikeudellisen asiamiehen on jätettävä hakemus kirjallisena henkilökohtaisesti.

Lisäksi voidaan pyytää, että oikeudenkäynti on englanninkielinen, jos joku asianosaisista on ulkomaalainen.

Maltassa ei ole mahdollista jättää kannehakemusta sähköpostitse tai faksilla.

9 Onko kanteen nostamista varten valmiita lomakkeita? Jos ei ole, mitä asiakirjoja tuomioistuimelle on toimitettava?

Valmiita lomakkeita käytetään, kun asia pannaan vireille välimieskeskuksessa tai vähäisiä vaateita käsittelevässä tuomioistuimessa. Valmiita lomakkeita ei sen sijaan ole käytettävissä, jos asia annetaan rauhantuomioistuimen tai riita-asioita käsittelevän tuomioistuimen ensimmäisen jaoston ratkaistavaksi. Kun asia annetaan riita-asioita käsittelevän tuomioistuimen ensimmäisen jaoston ratkaistavaksi, hakemuksessa on ilmoitettava seuraavat keskeiset tiedot:

a) lausunto, jossa ilmaistaan selkeästi ja yksityiskohtaisesti käsiteltävä asia jaoteltuna numeroituihin kappaleisiin. Tarkoitus on painottaa vaatimuksen sisältöä ja kertoa hakijan tiedossa olevat seikat;

b) vaatimuksen peruste;

c) vaatimus/vaatimukset numerojärjestyksessä; ja

d) jokaisessa valaehtoisessa hakemuksessa seuraava ilmoitus selkeästi luettavilla kirjaimilla välittömästi tuomioistuimen nimen alla:

Tämän valaehtoisen hakemuksen vastaanottajan on toimitettava valaehtoinen vastaus 20 päivän kuluessa tiedoksiantamispäivästä, joksi katsotaan hakemuksen vastaanottopäivä. Jos kirjallista valaehtoista vastausta ei toimiteta säädetyllä tavalla määräajassa, tuomioistuin ratkaisee asian lainsäädännön mukaisesti.

Tämän vuoksi on valaehtoisen hakemuksen vastaanottajan edun mukaista olla viipymättä yhteydessä asianajajaan, jotta tarvittavat argumentit voidaan esittää käsittelyn aikana.”;

e) vaatimusta tukevat asiakirjat on toimitettava yhdessä valaehtoisen hakemuksen kanssa;

f) valaehtoinen hakemus on vannottava valalla oikeaksi kirjaajan tai oikeudellisen asiamiehen edessä, joka on nimitetty kyseiseen tehtävään asiaa koskevan lainsäädännön mukaisesti (Commissioners for Oaths Ordinance, 79 luku);

g) kantajan on liitettävä selvitykseensä niiden todistajien nimet, jotka hän aikoo kutsua oikeudenistuntoon, sekä ilmoitettava kunkin todistajan osalta tosiseikat ja todisteet, jotka kantaja aikoo näyttää toteen;

h) hakemus toimitetaan vastaajalle.

10 Onko tuomioistuimelle maksettava jotain? Jos on, missä vaiheessa maksu peritään? Onko asianajajalle maksettava jo kanteen vireillepanosta alkaen?

Hakemuksen jättämisen yhteydessä peritään maksu. Maksun suuruus riippuu asian luonteesta ja/tai vaatimuksen rahallisesta arvosta.

11 Voinko saada oikeusapua?

Vähävarainen henkilö voi hakea oikeusapua. Oikeusapua haetaan riita-asioita käsittelevän tuomioistuimen ensimmäisestä jaostosta (First Hall of the Civil Court). Pyyntö voidaan myös esittää suullisesti oikeusavustajalle (Legal Aid Lawyer). Oikeusavun saaminen edellyttää tiettyjen edellytysten täyttymistä. Hakijan on vannottava kirjaajan tai (suullista pyyntöä esitettäessä) oikeudenkäyntiavustajan edessä, että

a) hänellä on näkemyksensä mukaan riittävät perusteet nostaa kanne tai puolustautua oikeudessa, jatkaa oikeudenkäyntiä tai olla siinä osallisena;

b) hänellä ei ole oikeudenkäynnin kohteena olevien varojen lisäksi muuta omaisuutta, jonka nettoarvo on vähintään 6 988,12 euroa, pois lukien tavanomaiset kotitalousesineet, joita hakijan ja hänen perheensä voidaan kohtuudella olettaa tarvitsevan. Hakijan vuositulot eivät myöskään saa ylittää täysi-ikäisille työntekijöille määritettyä kansallista minimipalkkaa.

12 Mistä lähtien asian katsotaan olevan vireillä? Antavatko viranomaiset palautetta siitä, onko asia on pantu vireille asianmukaisella tavalla vai ei?

Kun hakemus jätetään, tuomioistuin määrää asialle käsittelypäivän. Tuomioistuin ilmoittaa ensimmäisen kuulemisen ajankohdan hakijalle ja vastaajalle. Asianosaiset voivat tarkistaa, onko asialle määrätty käsittelypäivä tuomioistuinpalvelujen (Courts of Justice) verkkosivustolla. Tuomioistuin ei anna asianosaisille erillistä vahvistusta siitä, onko kanne nostettu asianmukaisella tavalla. Tuomioistuimen kirjaaja ei kuitenkaan ota vastaan valaehtoista hakemusta, jos se ei sisällä kaikkia kysymyksen nro 9 vastauksessa mainittuja tietoja.

13 Onko mahdollista saada tarkempaa tietoa menettelyn etenemisen aikataulusta (esim. siitä, koska on saavuttava asian käsittelyyn)?

Hakijalle ilmoitetaan ensimmäisen kuulemisen ajankohta. Seuraava käsittelypäivä ilmoitetaan käynnissä olevan kuulemisen aikana. Asian käsittelyä koskevia tietoja saattaa löytyä myös tuomioistuinpalvelujen verkkosivustolta.

Päivitetty viimeksi: 05/03/2020

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.