Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2024 loppuun.

Asian vieminen tuomioistuimeen

Pohjois-Irlanti
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Onko asia välttämättä vietävä tuomioistuimeen vai onko olemassa muita vaihtoehtoja?

Seuraavassa hahmotellaan Pohjois-Irlannin järjestelyjä menettelyn käynnistämiseksi. Kyseessä ei kuitenkaan ole kattava selvitys lainsäädännöstä. Tuomioistuinten työjärjestyksissä vahvistetaan menettelyjen täsmällinen kulku, ja tarvittaessa on syytä perehtyä niihin.

Harva haluaa oikeudenkäyntiä, ja useimmat ovat halukkaita tutkimaan sovintoratkaisun mahdollisuuksia. Sellainen on mahdollinen epävirallisesti ilman oikeudellista tukea (esim. järjestämällä tapaaminen, käymällä kirjeenvaihtoa tai keskustelemalla puhelimitse) tai virallisemmin oikeudellisen edustajan tai sovittelijan avulla. Tuomioistuimeen tulisi turvautua vasta kun sovintoratkaisu ei onnistu.

Lisätietoja tuomioistuinmenettelyn vaihtoehdoista Pohjois-Irlannissa on Pohjois-Irlannin oikeuskeskuksen verkkosivustolla.

Jos kanteen nostaminen on tarpeen, on selvitettävä asianmukainen tuomioistuin. Jos kyseessä on siviiliasia, se voidaan säännöistä riippuen saattaa High Court -tuomioistuimen ratkaistavaksi. Suurin osa asioista kuitenkin käsitellään alemman oikeusasteen siviilituomioistuimessa (County Court), jossa käsitellään asioita, joiden arvo on alle 30 000 puntaa. Pohjois-Irlanti on jaettu hallintotuomioistuinpiireihin (Administrative Court divisions), ja hallintotuomioistuinopas voi auttaa oikean tuomioistuimen valitsemisessa. Perusperiaatteena on, että menettely aloitetaan tavallisesti siinä hallintotuomioistuinpiirissä, jossa vastaaja asuu tai harjoittaa liiketoimintaa (vaikka teknisesti menettely voidaankin aloittaa missä tahansa piirissä).

Hallintotuomioistuinoppaan voi ladata Pohjois-Irlannin oikeusviraston verkkosivustolta. Jos sinulla on kysyttävää, voit myös ottaa yhteyttä oikeusviraston viestintäryhmään (+44 300 200 7812).

2 Onko asian vireillepanolle jokin määräaika?

Ks. sivu ”Menettelyjä koskevat määräajat”.

3 Onko asia vietävä tuomioistuimeen juuri tässä jäsenvaltiossa?

Ks. vastaus kohtaan 1 sekä sivu ”Tuomioistuinten toimivalta”.

4 Mihin tuomioistuimeen minun on vietävä asia tässä jäsenvaltiossa, kun otetaan huomioon oma kotipaikkani ja vastapuolen kotipaikka ja muut kanteeni käsittelypaikkaan vaikuttavat tekijät?

Ks. vastaus kohtaan 1 sekä sivu ”Tuomioistuinten toimivalta”.

5 Mihin tuomioistuimeen minun on vietävä asia tässä jäsenvaltiossa, kun otetaan huomioon kanteen sisältö ja sen rahamääräinen arvo?

Ks. vastaus kohtaan 1 sekä sivu ”Tuomioistuinten toimivalta”.

6 Voinko panna asian vireille itse vai onko minun otettava avuksi oikeudellinen neuvonantaja, esimerkiksi asianajaja?

Henkilö voi toimia menettelyssä kantajana tai vastaajana joko itse tai oikeudellisen edustajan avulla. Tähän on kuitenkin joitakin poikkeuksia, kuten esimerkiksi High Court, jossa vajaavaltaisen henkilön (esim. alle 18-vuotiaan) uskotun miehen tai edunvalvojan on toimittava käyttäen asianajajaa. Myös oikeushenkilöiden on käytettävä asianajajaa, ellei tuomioistuin salli johtajan edustaa yritystä.

Toisen henkilön puolesta esiintymiselle voidaan edellyttää tuomioistuimen suostumusta.

Sekä ylemmän asteen tuomioistuimessa (High Court) että alemman oikeusasteen siviilituomioistuimessa (County Court) henkilön, jolla ei ole edustajaa, mukana voi olla ystävä, joka voi antaa neuvoja ja tehdä muistiinpanoja. Tuomioistuimet voivat kuitenkin määrätä ehtoja/rajoituksia sen varmistamiseksi, että käsittely sujuu asianmukaisesti.

Euroopan unionin alueen asianajajat, toimistoasianajajat ja oikeudenkäyntiasianajajat (advocate, lawyer, barrister) jne. voivat toimia yhdessä paikallisten asianajajien kanssa.

High Court käsittelee monimutkaisempia tapauksia, ja siellä henkilöillä on tavallisesti edustaja, mutta se ei ole pakollista. Näin on myös alemman oikeusasteen siviilituomioistuimessa (County Court). Oikeudellinen edustus on kuitenkin harvinaisempaa vähäisiä vaatimuksia koskevissa asioissa. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että näissä tapauksissa sovelletaan sovittelua ja tuomioistuinjärjestelyt ovat vähemmän muodollisia. Vaatimuksen arvo ei kuitenkaan ole määräävä tekijä siinä, tarvitaanko oikeudellista edustusta. Toisinaan vähäisiä vaatimuksia koskeviin asioihin liittyy vaikeita vastuuta tai myötävaikutusta koskevia kysymyksiä. Muun muassa tämän vuoksi henkilövahinkoja koskevat vaatimukset eivät kuulu Pohjois-Irlannissa vähäisiä vaatimuksia koskevaan tuomiovaltaan.

Jos et halua käyttää asianajajaa, voit pyytää neuvoa tai apua vapaaehtoissektorilta (esim. kansalaisten neuvontatoimisto Citizens Advice Bureau) tai lakisääteiseltä elimeltä (esim. Pohjois-Irlannin kuluttajaneuvosto Consumer Council for Northern Ireland).

7 Mihin on käytännössä otettava yhteyttä asian vireillepanoa varten: tuomioistuimen kansliaan, kirjaamoon vai johonkin muuhun hallintoelimeen?

Tavallisesti asian vireillepanon edellyttämät asiakirjat on jätettävä toimivaltaisen tuomioistuimen kansliaan. Samalla suoritetaan maksu. Tuomioistuinten kansliat ovat tavallisesti avoinna klo 10.00–16.30.

Tuomioistuimen henkilökunta voi antaa yleisiä ohjeita ja tietoja menettelyistä, mutta se ei voi antaa oikeudellista neuvontaa tai suositella oikeudellisia edustajia.

Pohjois-Irlannin asianajajaliitto (Law Society of Northern Ireland) tarjoaa luettelon paikallisista toimistoasianajajista (solicitor), ja Bar Library -kirjastosta saa tietoa paikallisista oikeusasianajajista (barrister).

8 Millä kielellä kanne laaditaan? Voiko sen tehdä suullisesti vai onko asia aina esitettävä kirjallisesti? Voiko kanteen toimittaa faksilla tai sähköpostilla?

Useimmiten haastehakemus esitetään kirjallisesti, ja se on laadittava englanniksi. Menettelyn aikana voi kuitenkin esittää suullisia hakemuksia.

Tavallisesti asiakirjat viedään tai postitetaan asianmukaiseen tuomioistuimeen vireillepanoa varten. Vireillepanon jälkeen asiakirjat on annettava tiedoksi tuomioistuimen sääntöjen mukaan. Asiakirjasta riippuen tämä voi tapahtua sähköpostitse, faksilla, postitse tai henkilökohtaisesti viemällä.

Jos tulkkausta tai asiakirjojen kääntämistä tarvitaan, kustannuksista vastaavat tavallisesti osapuolet, ei tuomioistuin.

9 Onko kanteen nostamista varten valmiita lomakkeita? Jos ei ole, mitä asiakirjoja tuomioistuimelle on toimitettava?

Tuomioistuinten säännöissä määrätään eri menettelyissä käytettävistä erilaisista asiakirjoista.

High Court -tuomioistuimessa (esim. vahingonkorvaus henkilövahingosta tai kuolemantapauksesta, petokset, omaisuusvahingot jne.) vireillepano tehdään haastehakemuksella (writ of summons), jonka antaa Central Officen ja Chancery Officen puolesta Front of House Office. Yksi kappale haastehakemusta merkitään leimaveromerkillä ja sinetöidään. Toimisto säilyttää tämän kappaleen, ja leimattu alkuperäinen hakemus sekä tarvittava määrä sinetöityjä jäljennöksiä palautetaan.

Haastehakemus voidaan antaa yleisessä muodossa (lyhyt kuvaus vaatimuksesta ja haetusta ratkaisusta) tai erityisessä muodossa (vaatimus kuvataan täysimääräisesti).

County Court -tuomioistuimessa useimmat asiat käynnistetään siviilioikeudellisella kanteella (civil bill). Siinä on esitettävä osapuolten nimet ja osoitteet kokonaisuudessaan sekä asianomainen hallintotuomioistuinpiiri. Tavalliseen siviilioikeudelliseen kanteeseen sisältyvät ”21 päivän kustannukset”. Jos vastaaja maksaa velan tai vahingonkorvauksen ja nämä 21 päivän kustannukset, asian käsittely keskeytetään. Vaatimuksen yksityiskohdat (myös merkitykselliset päivämäärät ja paikat) esitetään siviilioikeudellisessa kanteessa.

Jos kyseessä on vähäinen vaatimus, sitä varten on saatavilla erityinen lomake Pohjois-Irlannin oikeusviraston verkkosivustolla.

Asian edetessä tarvitaan kenties muitakin asiakirjoja. Tuomioistuimen henkilökunta voi antaa asiakirjoja koskevaa yleistä neuvontaa, mutta kuten edellä todettiin, se ei voi antaa oikeudellista neuvontaa eikä täyttää lomakkeita puolestasi.

10 Onko tuomioistuimelle maksettava jotain? Jos on, missä vaiheessa maksu peritään? Onko asianajajalle maksettava jo kanteen vireillepanosta alkaen?

Käsittelymaksu maksetaan haastehakemuksen, siviilioikeudellisen kanteen tai vähäisen vaatimuksen esittämisen yhteydessä. Maksuja maksetaan myös riita-asian käsittelyn eri vaiheissa. Asianmukainen lomake tavallisesti leimataan, ja maksusta annetaan kuitti. County Court -tuomioistuinten tasolla tämän voi tehdä minkä tahansa tuomioistuimen kansliassa.

Yleisperiaate on, että häviävä osapuoli maksaa kaikki kulut, omat kulunsa ja vastapuolen kulut. High Court -tuomioistuimessa kulut arvioidaan tehdyn työn perusteella. County Court -tuomioistuimissa on kiinteitä kuluja varten liukuva asteikko. Se perustuu vaatimuksen arvoon. Tämä auttaa ennakoimaan oikeudenkäyntikuluja, joskin joissakin County Court -tuomioistuimissa käsiteltävissä asioissa tuomarilla on harkintavaltaa kulujen määrän suhteen.

Tavallisesti ainoastaan menettelyn osapuolelle voidaan korvata kulut tai ainoastaan menettelyn osapuoli voi joutua ne korvaamaan. Oikeudenkäynnin aikana sinun on maksettava vaatimuksestasi aiheutuvat kulut (esim. todistajien kulut, matkakulut, asiantuntijanäytöstä aiheutuvat kulut). Jos asia ratkaistaan hyväksesi, voit kuitenkin vaatia korvaamaan nämä kulut.

Huomaa, että vähäisiä vaatimuksia koskevissa asioissa kulut tavallisesti korvataan vain, jos on näyttöä osapuolen kohtuuttomasta toiminnasta.

Tuomioiden täytäntöönpanosta vastaava virasto (Enforcement of Judgments Office) vastaa Pohjois-Irlannissa siviilioikeudellisten tuomioiden täytäntöönpanosta rahavarojen, tavaran tai omaisuuden palauttamisen osalta. Se voi auttaa varmistamaan sinulle kuuluvat korvaukset, jos asia ratkaistaan hyväksesi eikä toinen osapuoli maksa kohtuullisessa ajassa. Tuomioiden täytäntöönpanoviraston käyttö on maksullista. Lisätietoja tuomioiden täytäntöönpanovirastosta on Pohjois-Irlannin oikeusviraston verkkosivustolla sekä sivulla ”Tuomioiden täytäntöönpanomenettelyt”.

Asianajajapalkkioita koskevista järjestelyistä sovitaan asianajajan ja asiakkaan välillä. Toisinaan voidaan vaatia maksun maksamista osissa. Muissa tapauksissa maksut voidaan maksaa kokonaisuudessaan oikeudenkäynnin päätteeksi.

11 Voinko saada oikeusapua?

Pohjois-Irlannissa on lakisääteinen järjestelmä oikeudenkäyntikulujen korvaamiseksi julkisista varoista (oikeusapujärjestelmä).

Järjestelmää ei kuitenkaan sovelleta tiettyihin menettelyihin (esim. kunnianloukkaus), ja siinä sovelletaan tulo- ja varallisuusharkintaa sekä hakemuksen sisällön arviointia.

Myönnettyä oikeusapua ei voi käyttää sen myöntämistä edeltäviin kuluihin.

Lisätietoja oikeusapujärjestelmästä on saatavilla Legal Aid -sivustolla sekä Pohjois-Irlannin asianajajaliiton (Law Society of Northern Ireland) verkkosivustolla.

12 Mistä lähtien asian katsotaan olevan vireillä? Antavatko viranomaiset palautetta siitä, onko asia on pantu vireille asianmukaisella tavalla vai ei?

Vanhentumisajan kulumisen osalta asian katsotaan olevan vireillä, kun vähäistä vaatimusta koskeva hakemus, siviilioikeudellinen kanne tai haastehakemus on annettu.

Jos lainsäädännössä edellytetään lomaketta, puute, joka ei vaikuta asiasisältöön tai jolla ei pyritä harhaanjohtamiseen, ei mitätöi lomaketta, ja puutteet voidaan tavallisesti korjata muutoksella.

13 Onko mahdollista saada tarkempaa tietoa menettelyn etenemisen aikataulusta (esim. siitä, koska on saavuttava asian käsittelyyn)?

Oikeudenkäyntimenettelyyn sovelletaan erilaisia määräaikoja. Tuomioistuimen henkilökunta voi vastata kyselyihin, mutta se ei voi jäljittää asian yksittäisiä vaiheita.

High Court -tuomioistuimessa kantajan on nostettava kanne kuuden viikon kuluessa kirjelmien vaihdon päättymisestä tai muussa tuomioistuimen määräämässä ajassa. Maksu maksetaan kannetta nostettaessa. Kantajan on annettava kanteen nostaminen tiedoksi muille osapuolille. Henkilövahinkoa ja hoitovirhettä koskevissa asioissa on myös toimitettava valmiustodistus (certificate of readiness), ennen kuin käsittelypäivämäärä tai tarkastelupäivämäärä voidaan antaa.

Jos vastineen esittämistä koskevaa asiakirjaa (memorandum of appearence) ei jätetä ja anneta tiedoksi tai jos vastaaja ei anna vastinekirjelmää tiedoksi, kantaja voi turvata ratkaisun hallinnollisella menettelyllä (joskin vahingon arvioimiseksi voi joutua saapumaan valmistelevan tuomarin (Master) luo).

County Court -tuomioistuimessa kantajan on toimitettava valmiustodistus, jos vastaaja on antanut vastineen tiedoksi. Jos valmiustodistusta ei toimiteta kuuden kuukauden kuluessa, osapuolten on saavuttava tuomarin luo, ja tämä voi antaa ohjeita menettelyn jatkosta. Jos vastinetta ei ole annettu tiedoksi, kantaja voi turvata ratkaisun hallinnollisella menettelyllä (joskin vahingon arvioimiseksi voi joutua saapumaan piirituomarin luo).

Vähäisiä vaatimuksia koskevassa asiassa vastaajalle annetaan määräaika vaatimukseen vastaamiseksi (return date). Se on tavallisesti 21 päivän kuluttua siitä, kun tuomioistuimen kanslia on vastaanottanut vaatimuksen. Jos vastaaja kiistää vaatimuksen (toimittaa Notice of Dispute -ilmoituksen), tuomari vahvistaa asialle tuomioistuinkäsittelyn. Jos vastaaja ei kiistä vaatimusta, kantaja voi varmistaa ratkaisun täytäntöönpanon hallinnollisella menettelyllä (joskin vahingon arvioimiseksi voi joutua saapumaan tuomarin luo).

Linkkejä

Pohjois-Irlannin oikeusvirasto

Pohjois-Irlannin oikeuspalveluvirasto

Päivitetty viimeksi: 24/09/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.