Yksityisoikeuden alalla ennen siirtymäkauden päättymistä meneillään olevat menettelyt ja vireille pannut oikeudenkäynnit jatkuvat EU:n lainsäädännön mukaisesti. Yhdistyneen kuningaskunnan kanssa yhteisesti sovitun mukaisesti Yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevat tiedot säilytetään Euroopan oikeusportaalissa vuoden 2022 loppuun.

Asian vieminen tuomioistuimeen

Skotlanti
Sisällön tuottaja:
European Judicial Network
Siviili- ja kauppaoikeuden alan Euroopan oikeudellinen verkosto

1 Onko asia välttämättä vietävä tuomioistuimeen vai onko olemassa muita vaihtoehtoja?

Tuomioistuimeen menemisen olisi oltava viimeinen keino. Ensin olisi harkittava muita keinoja asian ratkaisemiseksi. Jos sinulla esimerkiksi on saatavia, voit kirjoittaa velalliselle kirjeen, kertoa velkamäärän, mihin se perustuu sekä mitä toimia olet jo toteuttanut velan perimiseksi. Voit myös varoittaa, että jos velkaa ei makseta ehdottamaasi päivään mennessä, viet asian tuomioistuimeen. Voit myös harkita vaihtoehtoista riitojenratkaisua. Katso lisätietoja sivulta ”Vaihtoehtoiset riidanratkaisukeinot”.

2 Onko asian vireillepanolle jokin määräaika?

Skotlannin lainsäädännössä esitetään aikarajoja tai vanhentumisaikoja, joiden kuluessa asia on pantava vireille. Nämä määrittyvät vireillepanon aikarajan (limitation) ja vanhentumisen (negative prescription) oikeudellisten käsitteiden kautta. Sovellettavat määräajat riippuvat lainsäädännöstä. Voit selvittää, sovelletaanko vireillepanoon asiassasi erityisiä määräaikoja kysymällä neuvoa asianajajalta tai kansalaisten neuvontatoimistolta (Citizens Advice Bureau).

3 Onko asia vietävä tuomioistuimeen juuri tässä jäsenvaltiossa?

EU:n lainsäädännössä on erityisiä sääntöjä siitä, minkä jäsenvaltion tuomioistuimeen asia on vietävä.

Yleistietoa siitä, minkä tyyppisiä asioita tuomioistuimet Skotlannissa käsittelevät, löytyy sivulta ”Tuomioistuinten toimivalta”.

4 Mihin tuomioistuimeen minun on vietävä asia tässä jäsenvaltiossa, kun otetaan huomioon oma kotipaikkani ja vastapuolen kotipaikka ja muut kanteeni käsittelypaikkaan vaikuttavat tekijät?

Yleistietoa siitä, minkä tyyppisiä asioita tuomioistuimet Skotlannissa käsittelevät, löytyy sivulta ”Tuomioistuinten toimivalta”.

5 Mihin tuomioistuimeen minun on vietävä asia tässä jäsenvaltiossa, kun otetaan huomioon kanteen sisältö ja sen rahamääräinen arvo?

Yleistietoa siitä, minkä tyyppisiä asioita tuomioistuimet Skotlannissa käsittelevät, löytyy sivulta ”Tuomioistuinten toimivalta”.

6 Voinko panna asian vireille itse vai onko minun otettava avuksi oikeudellinen neuvonantaja, esimerkiksi asianajaja?

Et tarvitse oikeudellista edustajaa Skotlannin siviilituomioistuimissa.

Ilman oikeudellista edustusta oikeudenkäynnissä esiintyvää kutsutaan asianosaiseksi (party litigant). Court of Session -tuomioistuin on laatinut ohjeita asianosaisille: Ohjeita asianosaisille.

7 Mihin on käytännössä otettava yhteyttä asian vireillepanoa varten: tuomioistuimen kansliaan, kirjaamoon vai johonkin muuhun hallintoelimeen?

Sinun on otettava ensin yhteyttä tuomioistuimen hallintohenkilöstöön. Voit ottaa tuomioistuimeen yhteyttä kirjallisesti, puhelimitse tai henkilökohtaisesti. Jos otat yhteyttä kirjallisesti, tuomioistuin pyrkii vastaamaan sinulle kirjallisesti tai puhelimitse kymmenen arkipäivän kuluessa.

Tietoja aukioloajoista sekä yhteystiedot on Skotlannin oikeushallinnon verkkosivustolla kohdassa Court and Tribunal Locations.

Skotlannin oikeushallinnon (Scottish Courts and Tribunals Service) asianmukaisesti koulutettu henkilöstö tarjoaa tuomioistuinten sujuvan toiminnan edellyttämiä hallinnollisia, teknisiä ja organisatorisia palveluja ja palvelee tehokkaasti ja kohteliaasti tuomioistuinten käyttäjiä. Tässä sovelletaan tuomioistuinten käyttäjien peruskirjaa (Court Users Charter), josta on tietoa Skotlannin oikeushallinnon verkkosivustolla.

Skotlannin oikeushallinnon henkilökunnalla ei ole oikeusalan koulutusta eikä se näin ollen voi antaa oikeudellista neuvontaa. Jos tarvitset oikeudellista neuvontaa, Skotlannin asianajajaliitto (Law Society of Scotland) voi antaa sinulle alueesi asianajajien yhteystietoja. Skotlannin oikeusapulautakunnalta (Scottish Legal Aid Board) saat tietoja siitä, onko oikeusapua mahdollista saada.

8 Millä kielellä kanne laaditaan? Voiko sen tehdä suullisesti vai onko asia aina esitettävä kirjallisesti? Voiko kanteen toimittaa faksilla tai sähköpostilla?

Asia on vietävä oikeuteen englanniksi. Tuomioistuinkäsittely tapahtuu englanniksi. Pyynnöstä tueksi voi saada tulkin. Oikeusriidan osapuolet vastaavat tulkkauskuluista. Kanteen nostamiseen tarvittavat lomakkeet on vietävä tuomioistuimeen henkilökohtaisesti tai lähetettävä postitse.

9 Onko kanteen nostamista varten valmiita lomakkeita? Jos ei ole, mitä asiakirjoja tuomioistuimelle on toimitettava?

Tavallisesti kanne nostetaan täyttämällä lomake. Kunkin tuomioistuimen työjärjestyksessä täsmennetään, mitä lomaketta on käytettävä kanteen nostamiseksi kyseisessä tuomioistuimessa.

Lisätietoja erityistuomioistuimista on Skotlannin oikeushallinnon verkkosivustolla: Skotlannin oikeushallinto.

10 Onko tuomioistuimelle maksettava jotain? Jos on, missä vaiheessa maksu peritään? Onko asianajajalle maksettava jo kanteen vireillepanosta alkaen?

Oikeudenkäyntimaksut on tavallisesti maksettava oikeudenkäyntimenettelyn alussa. Maksut vaihtelevat asian tyypin sekä sitä käsittelevän tuomioistuimen mukaan. Maksuista säädetään sekundäärilainsäädännössä (Fee Orders), ja niitä päivitetään säännöllisesti. Viimeisimmät tiedot maksuista saat Skotlannin oikeushallinnon verkkosivustolta.

Oikeudenkäyntimaksuista voi tietyissä olosuhteissa saada vapautuksen. Tästäkin on tietoa Skotlannin oikeushallinnon verkkosivustolla.

Myös muita kuluja voi aiheutua. Tavallisesti asian häviävä osapuoli on velvollinen maksamaan voittavan osapuolen oikeudenkäyntikulut ja muut tälle aiheutuneet kulut sekä omat kulunsa. Tuomarilla on joissakin tapauksissa harkintavaltaa sen suhteen, kuinka paljon häviävän osapuolen on maksettava. Myös voittava osapuoli voi joutua maksamaan kulut omista todistajistaan tai asiantuntijatodistajista.

Asianajopalkkiot maksetaan tavallisesti oikeudenkäynnin päätteeksi. Jos asia ratkaistaan hyväksesi, tuomioistuin voi määrätä vastaajan maksamaan asianajopalkkiosi kokonaan tai osittain. On syytä muistaa, että vaikka tuomioistuin voi ratkaista asian sinun hyväksesi (ja määrätä vastaajan korvaamaan kulusi), tuomioistuin ei automaattisesti varmista, että näin tapahtuu. Jos vastaaja ei maksa, sinun on pyydettävä tuomioistuinta toteuttamaan toimia (tätä kutsutaan ’tuomion täytäntöönpanoksi’), ja tästä voi aiheutua lisäkuluja. Lisätietoja tuomion täytäntöönpanosta saa erilaisista esitteistä: Esitteitä tuomion täytäntöönpanosta

11 Voinko saada oikeusapua?

Siviilioikeudellisissa menettelyissä on saatavilla erilaista oikeusapua. Oikeus taloudelliseen tukeen ja tuen tyyppi riippuu useista tekijöistä, kuten siitä, minkä tyyppinen oikeusriita on kyseessä, ja hakijan tuloista. Lisätietoja on Skotlannin oikeusapulautakunnan verkkosivustolla.

12 Mistä lähtien asian katsotaan olevan vireillä? Antavatko viranomaiset palautetta siitä, onko asia on pantu vireille asianmukaisella tavalla vai ei?

Asia on viety oikeuteen, kun kantaja on antanut vastaajalle tiedoksi lomakkeen, haasteen, maksukehotuksen tai kanteen. Tiedoksianto tapahtuu tavallisesti postitse, mutta sen voi tehdä myös Sheriff Courtin virkamies tai haastemies.

Kun Sheriff Courtin kirjaajalle (tai Court of Session -tuomioistuimen kansliaan leimattavaksi) esitetään lomake, haaste, maksukehotus tai kanne, hallintohenkilöstö tarkistaa asiakirjan varmistaakseen, että kaikki tarvittavat tiedot on esitetty. Hallintohenkilöstö ei anna oikeudellista neuvontaa kanteen pääasiassa. Kun asia on viety oikeuteen, tuomioistuin voi vielä todeta, että sitä ei asiaa ei ole pantu vireille oikein.

13 Onko mahdollista saada tarkempaa tietoa menettelyn etenemisen aikataulusta (esim. siitä, koska on saavuttava asian käsittelyyn)?

Vastaajalle tiedoksi annetuissa asiakirjoissa kerrotaan, miten ja milloin vastine on annettava ja milloin asiaa käsitellään seuraavaksi.

Skotlannin oikeushallinto pyrkii järjestämään kaikki käsittelyt mahdollisimman nopeasti. Siviilioikeudellisissa asioissa tavoitteena on, että näyttöä käsitellään tuomioistuimessa 12 viikon kuluessa siitä, kun tuomioistuimessa päätetään näytön käsittelemisestä.

Linkkejä

Skotlannin oikeushallinto (Scottish Courts and Tribunals Service)

Skotlannin oikeusapulautakunta

Skotlannin asianajajaliito (asianajajat, myös ne, joilla on laajennettu oikeus esiintyä tuomioistuimessa asiamiehenä)

Skotlannin asianajajien ammattijärjestö (oikeusavustajat)

Päivitetty viimeksi: 24/09/2021

Tämän sivuston eri kieliversioita ylläpitävät Euroopan oikeudellisen verkoston kansalliset yhteysviranomaiset. Käännökset on tehty Euroopan komissiossa. Muutokset, joita jäsenvaltiot ovat saattaneet tehdä tekstin alkuperäisversioon, eivät välttämättä näy käännöksissä. Komissio tai Euroopan oikeudellinen verkosto eivät ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. Ks. oikeudellinen huomautus, josta löytyvät tästä sivustosta vastaavan jäsenvaltion tekijänoikeussäännöt.