Kako pokrenuti sudski postupak?

Cipar
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Moram li se obratiti sudu ili postoji i druga mogućnost?

Postoje druge mogućnosti, uključujući rješavanje spora izvansudskom nagodbom, arbitražom ili uporabom mehanizma mirenja koji je predviđen u Zakonu o određenim vidovima mirenja u građanskim stvarima 159(I)/2012.

2 Postoji li vremensko ograničenje za pokretanje sudskog spora?

Da, postoje. U skladu sa Zakonom o zastari 66(I)/2012, nije moguće pokrenuti postupak ako je prošlo deset (10) godina od prestanka osnove za tužbeni zahtjev, osim ako je u zakonu predviđeno drugačije, kao što je slučaj u sljedećim slučajevima:

Ako se tužbeni zahtjev odnosi na protupravne radnje, mjenice, čekove, vlastite mjenice itd., nije moguće pokrenuti postupak nakon isteka razdoblja od šest (6) godina od datuma prestanka osnove za zahtjev.

Ako se tužbeni zahtjev odnosi na naknadu za nemar, uznemiravanje ili povredu institucionalne dužnosti, nije moguće pokrenuti postupak nakon isteka razdoblja od tri (3) godine od datuma prestanka osnove za zahtjev. Sud može produžiti taj rok unutar dvije (2) godine od datuma prestanka, ako se zahtjev odnosi na naknadu za tjelesnu povredu i/ili smrt uzrokovane građanskim prekršajem.

Rok zastare za pokretanje postupka koji se odnosi na imovinu ostavitelja, bez obzira na udio u toj imovini, nasljeđe ili valjanost oporuke, ističe osam (8) godina od datuma smrti.

Rok zastare za pokretanje postupka koji se odnosi na hipoteku ili zalog ističe nakon razdoblja od dvanaest (12) godina od datuma prestanka osnove za postupak.

Ako se tužba odnosi na sudsku presudu, postupak nije moguće pokrenuti nakon isteka razdoblja od petnaest (15) godina od datuma donošenja pravomoćne presude.

3 Trebam li se obratiti sudu u ovoj državi članici?

Ako su osnova za tužbu ili izvršivo pravo nastali u Republici Cipru ili na području koje se smatra državnim područjem Republike Cipra, ili ako je osnova za tužbu takva da nadležnost može imati sud u Republici Cipru, morat ćete postupak pokrenuti u Republici Cipru.

4 Ako je tako, kojem bih se točno sudu morao obratiti u ovoj državi članici s obzirom na to gdje ja živim i gdje druga stranka živi, odnosno s obzirom na druge aspekte mog predmeta?

U slučaju parničnog spora, morat ćete postupak pokrenuti pred okružnim sudom u okrugu u kojem:

  • u potpunosti je ili djelomično nastala osnova za tužbu
  • tuženik, ili bilo koji od tuženika, živio je ili radio u trenutku pokretanja postupka
  • se nalazi na području suverene vojne baze, pod uvjetom da su sve stranke u predmetu ciparski državljani i osnova za tužbu nastala je u potpunosti ili djelomično unutar područja suverenih vojnih baza ili tuženik (ili bilo koji od tuženika) tamo živi ili radi
  • se nalazi na području suverene vojne baze, pod uvjetom da je osnova za tužbu nastala u potpunosti ili djelomično unutar područja suverene vojne baze uporabom motornog vozila osobe koja je, ili je trebala biti, osigurana u sladu s člankom 3. Zakona o motornim vozilima (o osiguranju trećih osoba)
  • se nalazi na području suverene vojne baze, pod uvjetom da je osnova za tužbu nastala u potpunosti ili djelomično unutar područja suverene vojne baze zbog nesreće zaposlenika ili profesionalne bolesti koja je nastala za vrijeme njegovog/njezinog radnog odnosa u odnosu na odgovornost poslodavca za koju je on/ona bio/bila, ili je trebao/trebala biti osiguran/osigurana u skladu s člankom 4. Zakona o motornim vozilima (o osiguranju trećih osoba)
  • se nalazi imovina koja je predmet postupka u vezi s distribucijom ili prodajom nepokretne imovine ili neke druge stvari koja se odnosi na tu nepokretnu imovinu.

Ako se spor odnosi na radni spor koji uključuje zahtjev za naknadu u iznosu koji odgovara iznosu plaća razdoblja do dvije godine, morat ćete pokrenuti postupak pred sudom za radne sporove okruga u kojem je spor nastao ili u okrugu u kojem se nalazi uobičajeno boravište ili prebivalište tužitelja/ice. U protivnom ćete se morati obratiti nadležnom okružnom sudu.

U slučaju spora koji se odnosi na iznajmljenu imovinu nadležan je sud za nadzor najamnina koji je osnovan u okrugu u kojem se nalazi imovina.

U slučaju obiteljskog spora (npr. razvod, imovinski sporovi itd.), postupak ćete morati pokrenuti pred obiteljskim sudom, posebno pred obiteljskim sudom okruga u kojem stranke u predmetu žive ili rade, ili, u slučaju spora koji se odnosi na maloljetno dijete, pred obiteljskim sudom u okrugu u kojem živi maloljetno dijete ili tuženik.

5 Kojem bih se točno sudu trebao obratiti u ovoj državi članici s obzirom na prirodu mog predmeta i vrijednost spora?

Pogledajte odgovor na prethodno pitanje br. 4.

6 Mogu li sam pokrenuti sudski postupak ili to moram učiniti putem posrednika, primjerice odvjetnika?

Postupak možete pokrenuti sami. Zakonom nije propisano da osobu mora zastupati odvjetnik ili drugi posrednik (osim u slučaju maloljetnika ili nesposobnih osoba, kako je utvrđeno u mjerodavnom zakonodavstvu).

7 Kome točno podnosim zahtjev za pokretanje spora: prijamnom uredu ili uredu sudskog službenika ili nekoj drugoj službi?

Sudske podneske koji su potrebni za pokretanje postupka (sudski poziv, tužbeni zahtjev itd.) potrebno je podnijeti u pisarnici nadležnog suda.

8 Na kojem jeziku mogu podnijeti zahtjev? Mogu li to učiniti usmeno ili zahtjev mora biti u pisanom obliku? Mogu li zahtjev poslati faksom ili elektroničkom poštom?

Zahtjev uvijek mora biti u pisanom obliku, na grčkom jeziku. Svi zahtjevi (ili drugi sudski podnesci) podneseni e-poštom ili faksom neće biti prihvaćeni.

9 Postoje li posebni obrasci za pokretanje postupaka, a ako ne, kako moram izložiti predmet? Je li potrebno uvrstiti neke elemente u spis?

Tužbeni zahtjev za pokretanje postupka trebao bi biti sastavljen u skladu s Obrascem 1. Pravila o parničnom postupku u slučaju općeg ovjerenog tužbenog zahtjeva ili u skladu s Obrascem 2. u slučaju posebnog ovjerenog tužbenog zahtjeva.

10 Hoću li morati platiti sudske troškove? Ako hoću, kada? Hoću li morati plaćati odvjetnika od samog podnošenja zahtjeva?

Da, morat ćete kupiti biljeg. Biljezi se kupuju prilikom registracije podneska za koji se plaća pristojba.

O dogovoru s odvjetnikom ovisit će hoćete li mu morati platiti unaprijed.

11 Mogu li zatražiti pravnu pomoć?

Da, ako se sudski postupci pokreću pred obiteljskim sudom ili u slučaju prekograničnih sporova, tražitelja azila, izbjeglica ili državljana trećih zemalja koji nezakonito borave, ako je odobren zahtjev za pravnu pomoć.

12 Kada se smatra da je moj postupak službeno pokrenut? Hoće li mi nadležna tijela dati neke povratne informacije o tome je li moj predmet pravilno izložen?

Od trenutka registracije zahtjeva. U slučaju nevažeće ili nepravodobne registracije ili nekog drugog problema povezanog s registracijom zahtjeva, dobit ćete povratnu informaciju od odjela nadležnog za registraciju.

13 Hoću li dobiti detaljne informacije o rasporedu sljedećih događaja (poput roka u kojem moram uložiti dokument za obranu)?

Informacije o rasporedu i dolasku na sud dostavljaju se kasnije.

Posljednji put ažurirano: 07/12/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.