Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2024. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Kako pokrenuti sudski postupak?

Engleska i Wales
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Moram li se obratiti sudu ili postoji i druga mogućnost?

Vlada u Engleskoj i Walesu građanima želi omogućiti rješavanje sporova na brz, učinkovit i troškovno prihvatljiv način te im želi staviti na raspolaganje niz mogućnosti, kako se ne bi morali oslanjati samo na sudove. Alternativnim rješavanjem sporova nastoje se riješiti problemi umjesto nametanja rješenja te se na taj način mogu pronaći kreativna i sveobuhvatna rješenja za pitanja koja se ne mogu riješiti u okviru sudskog postupka.

Primjeri alternativnog rješavanja sporova uključuju mirenje i posredovanje; Ministarstvo pravosuđa čak ima i stranicu preko koje možete pronaći osposobljenog izmiritelja koji će voditi postupak mirenja uz fiksnu naknadu koja se određuje na temelju klizne ljestvice. Postoji i besplatna telefonska linija za usluge mirenja koja je dostupna u okviru sporova male vrijednosti, pod uvjetom da se stranke s time slože. Ako stranke pokušaju riješiti spor alternativnim putem, ali u tome ne uspiju, nema zapreke nastavku rješavanja spora sudskim putem.

Ako se postupak nastavlja na sudu, odvija se u skladu s Pravilnikom o parničnom postupku.

Informacije u nastavku mogu vam pomoći u odlučivanju o načinu rješavanja vašeg spora. Sadržaj u nastavku dat će vam samo opću predodžbu o tome što se može dogoditi, ali ne objašnjava se sve što se odnosi na sudska pravila, troškove i postupke koji na različite načine mogu utjecati na različite vrste tužbi. Isto tako, imajte na umu da čak i ako dobijete spor, sud ne može jamčiti da ćete dobiti novac koji vam se duguje.

2 Postoji li vremensko ograničenje za pokretanje sudskog spora?

Postoje rokovi ili rokovi zastare do kojih je potrebno pokrenuti sudski postupak. Opći rok zastare iznosi šest godina od relevantnog datuma, na primjer od datuma povrede ugovora ili nastanka štete ili ponekad od datuma na koji je otkrivena šteta. Ostali rokovi zastare uključuju jednu godinu za klevetu ili tri godine za medicinsku pogrešku i osobnu ozljedu. Neki rokovi zastare, ali ne svi, propisani su Zakonom o zastari iz 1980. Pitanje rokova može vam razjasniti odvjetnik, pravni savjetnik ili ured za savjetovanje građana u Ujedinjenoj Kraljevini.

3 Trebam li se obratiti sudu u ovoj državi članici?

U većini slučajeva trebali biste se obratiti sudu u državi članici u kojoj je spor nastao. Postoje iznimke od tog pravila koje ovise o predmetu spora [1], a dostupan je i europski postupak za sporove male vrijednosti koji se uglavnom provodi u pisanom obliku. Dodatne informacije možete dobiti od europskog potrošačkog centra u Ujedinjenoj Kraljevini.

[1] Predmeti koji se odnose na ugovorne obveze, naknadu štete, potrošačke ugovore i ugovore o radu, patente/žigove i vlasništvo nad nekretninom ili najam nekretnine.

4 Ako je tako, kojem bih se točno sudu morao obratiti u ovoj državi članici s obzirom na to gdje ja živim i gdje druga stranka živi, odnosno s obzirom na druge aspekte mog predmeta?

Dio 7. Pravilnika o parničnom postupku i njemu priložene upute za postupanje mogu poslužiti pri utvrđivanju toga kako i gdje pokrenuti postupak. Na stranici „Nadležnost” nalazi se više informacija o određenom sudu u Engleskoj i Walesu pred kojim treba podnijeti tužbu. Pojedinosti o adresama sudova dostupne su na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa.

5 Kojem bih se točno sudu trebao obratiti u ovoj državi članici s obzirom na prirodu mog predmeta i vrijednost spora?

U dijelu 7. i na stranici „Nadležnost” nalazi se više informacija o određenom sudu u Engleskoj i Walesu pred kojim treba podnijeti tužbu. Pojedinosti o adresama sudova dostupne su na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa.

6 Mogu li sam pokrenuti sudski postupak ili to moram učiniti putem posrednika, primjerice odvjetnika?

Stranka nije obvezna zatražiti savjet ili zastupanje odvjetnika; ako je riječ o jednostavnom predmetu koji se odnosi na dugovanje, možda nećete smatrati da je potrebno savjetovati se s odvjetnikom. Međutim, ako se vaš zahtjev odnosi na iznos veći od 10 000 GBP, a posebno ako uključuje zahtjev za naknadu štete, u pravilu se preporučuje zatražiti savjet odvjetnika.

Ako potražujete iznos manji od 10 000 GBP i suprotna stranka osporava vaš zahtjev, na sudsku raspravu možete dovesti osobu koja će govoriti u vaše ime. U tom je slučaju riječ o „zastupniku laiku”, koji može biti bračni drug, srodnik, prijatelj ili savjetnik.

Druge vrste zahtjeva, na primjer tužbe zbog osobne ozljede, mogu biti složenije i moglo bi biti uputno zatražiti stručnu pomoć i savjet bez obzira na vrijednost zahtjeva.

Za mnoge vrste zahtjeva postoji „predsudski protokol” [1] u kojem su navedeni koraci koje će sud očekivati da ste poduzeli prije podnošenja tužbenog zahtjeva. Uključuje korake kao što su stupanje u kontakt s osobom od koje potražujete novčani iznos pisanim putem kako biste iznijeli pojedinosti zahtjeva i razmijenili dokaze, omogućili im uvid u vašu medicinsku dokumentaciju ako je riječ o zahtjevu zbog osobne ozljede te pokušali postići dogovor o medicinskom stručnjaku čije ćete usluge zatražiti u okviru postupka.

Imajte na umu i da morate potkrijepiti svoj zahtjev. Za to će vam biti potrebni dokazi, na primjer izvješće liječnika ili izjave svjedoka koji su prisustvovali vašoj nesreći. Morat ćete realno procijeniti i iznos naknade štete koji tražite. Možete uštedjeti vrijeme i novac tako da prvo provjerite s odvjetnikom ili savjetnikom isplati li se podnijeti zahtjev i, ako da, kako ga najbolje pripremiti, koje dokaze trebate i koliki iznos naknade štete možete zatražiti.

Ako potražujete iznos u ime društva s ograničenom odgovornošću, možda ćete trebati odvjetnika koji će vas zastupati na sudskoj raspravi. To će ovisiti o novčanom iznosu koji tražite i vrsti rasprave.

[1] Postoji niz drugih predsudskih protokola, kao što su oni za sporove u području građevine i strojarstva, klevetu, medicinsku pogrešku i nesavjesno obavljanje dužnosti te za sudsko preispitivanje. Primjerci svih protokola dostupni su na sudovima ili na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa.

7 Kome točno podnosim zahtjev za pokretanje spora: prijamnom uredu ili uredu sudskog službenika ili nekoj drugoj službi?

Pravila koja se odnose na pokretanje parničnog postupka sadržana su u dijelu 7. Pravilnika o parničnom postupku [1], koji bi se trebao tumačiti zajedno s priloženim uputama za postupanje. Osnovno je pravilo da se u nedostatku pravila ili uputa za postupanje zahtjev u Engleskoj i Walesu može podnijeti centru za rasprave pri bilo kojem okružnom sudu. U praksi se zahtjevi koji se podnose okružnom sudu i odnose se samo na novčane tražbine moraju podnijeti internetski ili poslati centru u Salfordu radi podnošenja putem internetske usluge Money Claims on Line. Postoji i dodatni internetski postupak za zahtjeve u pogledu vlasništva.

Određeni zahtjevi, kao što su oni koji se podnose u okviru postupka utvrđenog u Zakonu o potrošačkim kreditima [2], moraju se podnijeti centru za rasprave pri okružnom sudu nadležnom za područje u kojem tuženik ima boravište ili obavlja poslovnu djelatnost. Neki centri za rasprave imaju elektroničku komunikacijsku opremu; pravila u tom pogledu nalaze se u dijelu 5. Pravilnika o parničnom postupku i priloženim uputama za postupanje, uz posebna pravila za Visoki sud. Posebnosti povezane s Visokim sudom dostupne su na internetu na ovoj poveznici.

Osoblje suda ne može davati savjete o valjanosti zahtjeva ni prikladnosti odabrane vrste postupka. Savjet možete dobiti od svojeg ureda za savjetovanje građana ili pravnog centra.

[1] op. cit.

[2] Pravilnik o parničnom postupku, uputa za postupanje 7B5

8 Na kojem jeziku mogu podnijeti zahtjev? Mogu li to učiniti usmeno ili zahtjev mora biti u pisanom obliku? Mogu li zahtjev poslati faksom ili elektroničkom poštom?

Zahtjevi bi se trebali podnijeti u pisanom obliku i na engleskom jeziku, iako postoji mogućnost za poduzimanje tog koraka na velškom jeziku za govornike tog jezika. Kao što je prethodno navedeno, postoji mogućnost elektroničke komunikacije sa sudovima u svrhu podnošenja zahtjeva radi naplate tražbina i podnošenja zahtjeva za privremenu pravnu zaštitu te općenite komunikacije sa sudovima. Smjernice u tom pogledu mogu se pronaći ovdje.

9 Postoje li posebni obrasci za pokretanje postupaka, a ako ne, kako moram izložiti predmet? Je li potrebno uvrstiti neke elemente u spis?

Kako biste pokrenuli postupak, u načelu morate ispuniti obrazac N1; za posebna pitanja, kao što su pitanja vlasništva, postoje drugi obrasci. Obrazac N1 sadržava upute za podnositelja zahtjeva. Možete zatražiti pomoć od ureda za savjetovanje građana. U uputama se navode pojedinosti o informacijama koje je potrebno uključiti u zahtjev. Pri podnošenju dokumenata trebali biste izraditi po jednu presliku za sebe, sud i svakog tuženika od kojeg potražujete novčani iznos. Sud će tuženicima dostaviti ovjerenu presliku tih dokumenata.

Postoji niz drugih obrazaca za upotrebu u drugim vrstama postupaka ili za kasnije faze postupka. I oni su dostupni na sudovima ili na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa.

10 Hoću li morati platiti sudske troškove? Ako hoću, kada? Hoću li morati plaćati odvjetnika od samog podnošenja zahtjeva?

Za pokretanje postupka obično ćete morati platiti pristojbu. Iznos pristojbe ovisit će o iznosu koji potražujete. Ako vam tuženik ne isplati dugovani iznos nakon donošenja presude ili izjavi da vam ne duguje novac, smatra se da je vaš zahtjev „osporavan” i možda ćete morati platiti dodatne pristojbe. Ako dobijete spor, pristojbe će se dodati iznosu koji vam tuženik duguje. Možda će vam biti dodijeljena i naknada određenih troškova nastalih zbog izgubljenog radnog vremena, iako se time neće nužno pokriti ukupni iznos koji ste izgubili.

U određenim okolnostima, na primjer ako primate potporu dohotku, možda ćete moći zatražiti oslobođenje od plaćanja pristojbi. Sve pojedinosti o sudskim pristojbama mogu se pronaći na letku na internetskim stranicama Ministarstva pravosuđa. To uključuje i pojedinosti o tome u kojim slučajevima možda neće biti potrebno platiti pristojbu.

Mogući su dodatni troškovi. Ako tuženik osporava vaš zahtjev, možda ćete trebati svjedoke kako biste sudu pojasnili što se dogodilo. Možda ćete morati platiti putne troškove svjedoka nastale zbog dolaska na sud (i povratka sa suda) te iznos koji bi zaradili tog dana. Međutim, ako dobijete spor, sud može naložiti tuženiku da plati te troškove.

Možda ćete morati zatražiti i izvješće vještaka, npr. liječnika, mehaničara ili geodeta. Isto tako, moguće je da ćete morati zatražiti od tog vještaka da dođe na raspravu kako bi dao iskaz i njime potkrijepio vaš zahtjev. Morat ćete platiti troškove i naknade za rad vještaka, ali ako dobijete spor, sud može naložiti tuženiku da plati te troškove.

Ako potražujete fiksan novčani iznos („određeni iznos”), a tuženik osporava vašu tražbinu, vaš se zahtjev može prenijeti na sud nadležan za mjesto boravišta tuženika. To znači da ćete možda morati putovati kako biste prisustvovali raspravama. Ako dobijete spor, možda ćete moći zatražiti naknadu putnih troškova i neostvarenih prihoda.

Iznosi koji se mogu potraživati za troškove svjedoka, vještaka i pravnog savjetovanja ograničeni su kad je riječ o sporovima male vrijednosti.

Ako engleski nije vaš materinski jezik i potreban vam je tumač, sud vam neće moći pomoći u potrazi. Sami ćete morati pronaći tumača i platiti sve naknade za njegov rad.

Odvjetničke naknade obično se plaćaju nakon zaključenja predmeta. Ako dobijete spor, sud može tuženiku naložiti da djelomično ili u cijelosti plati naknadu za rad vašeg odvjetnika. Međutim, ako imate odvjetnika, a potražujete iznos manji od 5000 GBP, obično ćete morati sami platiti naknadu za njegov rad, čak i ako dobijete spor. Isto tako, trebali biste imati na umu da čak i ako sud donese presudu u vašu korist (odnosno naloži tuženiku da vam plati troškove), to ne znači da će automatski poduzeti korake kako bi osigurao da vam se isplati dugovani iznos. Ako vam tuženik ne isplati dugovani iznos, morat ćete od suda zatražiti da poduzme mjere (odnosno morat ćete zatražiti „izvršenje presude”), za što ćete možda morati platiti drugu pristojbu. Više informacija o izvršenju presuda možete pronaći u nekoliko letaka.

11 Mogu li zatražiti pravnu pomoć?

Za određene vrste građanskih predmeta dostupne su različite vrste ograničenog financiranja troškova postupka. Vrsta financiranja i pravo na primanje sredstava ovise o nizu čimbenika, uključujući vrstu sudskog postupka i prihode podnositelja zahtjeva. Više informacija dostupno je na sljedećim internetskim stranicama o pravnoj pomoći.

12 Kada se smatra da je moj postupak službeno pokrenut? Hoće li mi nadležna tijela dati neke povratne informacije o tome je li moj predmet pravilno izložen?

Datum pokretanja postupka jest datum na koji sud izda obrazac tužbenog zahtjeva. Datum pokretanja sud označava stavljanjem pečata s datumom na obrascu tužbenog zahtjeva koji se nalazi u sudskom spisu ili na dopisu koji je bio priložen obrascu tužbenog zahtjeva kad ga je sud zaprimio. Ako u obrascu tužbenog zahtjeva nedostaju bilo kakve potrebne informacije ili ako postoje očite pogreške, sud neće pokrenuti postupak te će vam vratiti obrazac. Ako je postupak pokrenut, sud će vam poslati obavijest o pokretanju postupka u kojoj se navode podaci o datumu njegova pokretanja i datumu slanja tužbenog zahtjeva tuženiku.

13 Hoću li dobiti detaljne informacije o rasporedu sljedećih događaja (poput roka u kojem moram uložiti dokument za obranu)?

Da.

Nakon što se postupak pokrene i tuženicima dostave obrazac N1 i popratna dokumentacija, tuženici imaju rok od 14 dana za osporavanje tužbenog zahtjeva i/ili nadležnosti. Nakon podnošenja odgovora na tužbu sud će privremeno odrediti vrstu i način rješavanja predmeta te će strankama poslati upitnik u svrhu davanja daljnjih uputa na koji moraju odgovoriti u utvrđenom roku. Nakon podnošenja odgovora na upitnik predmet će se proslijediti odgovarajućem sudu, obično tuženikovu lokalnom centru za rasprave. Sud će se pobrinuti da stranke budu obaviještene o svim datumima do kojih treba dovršiti pojedine postupovne radnje.

Druge poveznice

Poveznice od posebne važnosti za određeno pitanje prethodno su navedene u odgovorima na ta pitanja. U nastavku se navode poveznice općenitijeg sadržaja:

Ministarstvo pravosuđa

Pravna pomoć

Komisija za pravne usluge (Legal Services Commission)

Odvjetnička komora Engleske i Walesa (Bar Council of England and Wales, odvjetnici višeg ranga – barristers)

Odvjetnička komora Engleske i Walesa (Law Society of England and Wales, odvjetnici nižeg ranga – solicitors)

Mreža za savjetovanje građana Citizens Advice

Posljednji put ažurirano: 17/11/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.