Izvorna jezična inačica ove stranice francuski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

Kako pokrenuti sudski postupak?

Francuska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Moram li se obratiti sudu ili postoji i druga mogućnost?

Ponekad je bolje upotrebljavati alternativne načine rješavanja sukoba. Vidjeti ovu temu.

2 Postoji li vremensko ograničenje za pokretanje sudskog spora?

Rokovi zastare mijenjaju se ovisno o slučaju. Pitanje rokova zastare može pojasniti pravni savjetnik ili ured za informiranje građana o obraćanju sudu.

3 Trebam li se obratiti sudu u ovoj državi članici?

Vidjeti temu „Nadležnost sudova”.

4 Ako je tako, kojem bih se točno sudu morao obratiti u ovoj državi članici s obzirom na to gdje ja živim i gdje druga stranka živi, odnosno s obzirom na druge aspekte mog predmeta?

Vidjeti temu „Nadležnost sudova”.

5 Kojem bih se točno sudu trebao obratiti u ovoj državi članici s obzirom na prirodu mog predmeta i vrijednost spora?

Vidjeti temu „Nadležnost sudova”.

6 Mogu li sam pokrenuti sudski postupak ili to moram učiniti putem posrednika, primjerice odvjetnika?

U nekim slučajevima moraju se upotrebljavati usluge sudskog izvršitelja ako se postupak mora pokrenuti slanjem poziva koji osoba koja se obratila sudu upućuje protivnoj stranci. Taj poziv može izdati samo sudski izvršitelj. To je slučaj u postupcima pred regionalnim sudovima (tribunaux de grande instance), osim u postupcima u kojima nije obvezno zastupanje odvjetnika. Valja napomenuti da je za postupke privremene pravne zaštite obvezno pokretanje postupka slanjem poziva. U brakorazvodnim postupcima, u kojima je obvezno odvjetničko zastupanje, postupak se pokreće podnošenjem tužbe.

Sudu za maloljetnike obraća se jedan od roditelja, skrbnik ili sam maloljetnik običnom tužbom.

Kako bi se postupak pokrenuo pred sucem u ovršnom postupku, obvezno je uputiti poziv, osim u postupcima izvršenja odluka o protjerivanju.

Poziv nije obvezan za pokretanje postupka pred okružnim sudom čija vrijednost ne premašuje 4000 EUR, kao i postupka koji se odnosi na nalog za plaćanje ugovornih ili zakonskih potraživanja određenog iznosa.

Pred trgovačkim sudom postupak za platni nalog koji se može pokrenuti podnošenjem obične tužbe odnosi se na potraživanja koja proizlaze iz bankovne mjenice, mjenice, zadužnice ili isprave o prijenosu prava. U drugim se stvarima tužba pokreće slanjem poziva.

Pred radnim sudom (conseil des prud'hommes) tužbu je moguće pokrenuti preporučenim pismom ili izravno u tajništvu suda, pisanim ili usmenim putem.

Sudu za poljoprivredno zemljište (tribunal paritaire des baux ruraux) moguće je obratiti se preporučenim pismom sa zahtjevom za potvrdu primitka upućenim tajništvu tog suda, osim u slučajevima kada je potrebna objava zahtjeva u registru nekretnina ili kada je obvezan nalog sudskog službenika.

Pred sudom za predmete u području socijalne sigurnosti postupak se može pokrenuti tek nakon prethodnog upućivanja odboru za mirno rješavanje sukoba. Tužba se podnosi pismom ili izjavom danom u uredu tajništva.

Stranke se jednako tako mogu obratiti sudu zajedničkom tužbom, zajedničkim djelovanjem kojim sucu podnose svoje zahtjeve. Tužba se dostavlja tajništvu suda.

Pred regionalnim sudom načelno postoji obveza odvjetničkog zastupanja, osim u pitanjima komercijalnih zakupa, postupaka privremene pravne zaštite, gubitka ili ukidanja roditeljske skrbi i izjava o napuštanju. Pred sucem za predmete obiteljskog prava nije potrebno imati zastupanje odvjetnika za postupke u području delegiranja roditeljske skrbi, postupke nakon razvoda, u području roditeljske skrbi, utvrđivanja doprinosa za troškove braka i obveza uzdržavanja.

Odvjetničko zastupanje nije obvezno pred trgovačkim sudom, okružnim sudom, sucem u ovršnom postupku, sudom za maloljetnike, sudom za predmete u području socijalne sigurnosti, radnim sudom i sudom za poljoprivredno zemljište.

7 Kome točno podnosim zahtjev za pokretanje spora: prijamnom uredu ili uredu sudskog službenika ili nekoj drugoj službi?

Sve zahtjeve za informacije valja podnijeti na recepciji svakog suda. Nadalje, u većini sudova, pravnih centara i gradskih vijećnica dostupno je besplatno pravno savjetovanje.

Za podnošenje sudske tužbe obratite se tajništvu suda.

8 Na kojem jeziku mogu podnijeti zahtjev? Mogu li to učiniti usmeno ili zahtjev mora biti u pisanom obliku? Mogu li zahtjev poslati faksom ili elektroničkom poštom?

Francuski je jedini dopušteni jezik. Tijekom rasprave stranka može imati pomoć tumača, ali sudac nije obvezan koristiti se uslugama tumača ako poznaje jezik kojim govori predmetna stranka.

Svi se zahtjevi načelno podnose u pisanom obliku. Međutim, pred radnim sudovima i u okviru postupka davanja izjave tajništvu okružnog suda zahtjev se može podnijeti u usmenom obliku i može ga registrirati službenik tajništva.

Pred radnim sudom postupci se jednako tako mogu pokrenuti dobrovoljnim pojavljivanjem stranaka pred uredom za mirenje.

Prema trenutačnim propisima nije moguće pokrenuti postupak pred građanskim sudom s pomoću telefaksa ili elektroničke pošte.

9 Postoje li posebni obrasci za pokretanje postupaka, a ako ne, kako moram izložiti predmet? Je li potrebno uvrstiti neke elemente u spis?

Jedini postupak u kojem postoji posebni obrazac za pokretanje postupka jest davanje izjave tajništvu pred okružnim sudom. U ostalim postupcima spis mora sadržavati podatke o tužitelju i tuženiku te sve dokumente koji se odnose na predmet spora, koji, ovisno o slučaju, moraju biti podneseni tajništvu pri pokretanju postupka ili sucu u vrijeme rasprave.

10 Hoću li morati platiti sudske troškove? Ako hoću, kada? Hoću li morati plaćati odvjetnika od samog podnošenja zahtjeva?

Država u načelu ne naplaćuje troškove pokretanja postupka, osim postupaka koji se odnose na trgovačke sudove, u kojima se naplaćuju pristojbe tajništva.

Međutim, od donošenja Uredbe 2011-1202 od 28. rujna 2011. o pristojbama koje se uplaćuju u fond za naknade za pravnike koji rade na žalbenim sudovima (avoués) i doprinos pravnoj pomoći, pri podnošenju zahtjeva obvezno je plaćanje doprinosa u iznosu od 35 EUR. Taj je iznos moguće platiti u tajništvu s pomoću bankovne kartice.

U slučaju podnošenja žalbe valja dodati 150 EUR; taj iznos moraju platiti obje stranke, a uplaćuje se u fond za naknadu pravnika koji rade na žalbenim sudovima (avoués), čija je struka spojena sa strukom odvjetnika počevši od 1. siječnja 2012. Od tog datuma više ih nije obvezno upotrebljavati kao posrednike.

Troškovi predstavljaju rashode nastale vođenjem postupka. Među ostalim, obuhvaćaju naknade za svjedoke, naknade za stručnjake, sudske službenike i odvjetnike, uz njihove nagrade. Određeni se troškovi moraju platiti na početku ili tijekom postupku. Na kraju postupka sudac najčešće nalaže plaćanje troškova stranci koja nije uspjela u postupku, osim ako ne prima pravnu pomoć.

Nagrade odvjetnika podliježu dogovoru o nagradi koji odvjetnik sklapa sa svojim klijentom. Odvjetnici mogu zatražiti predujam, odnosno iznos koji se klijent plaća unaprijed ili tijekom rada odvjetnika.

11 Mogu li zatražiti pravnu pomoć?

Da, ako sredstva kojim raspolaže podnositelj zahtjeva za pravnu pomoć ne premašuju gornju granicu prihvatljivosti, koja se revidira svake godine (tijekom 2012. dopušteni iznos za potpunu pravnu pomoć iznosio je 929 EUR, a za djelomičnu 1393 EUR). Gornje granice mogu se izmijeniti ovisno o obiteljskom stanju tužitelja (vidjeti temu „Pravna pomoć – Francuska”).

12 Kada se smatra da je moj postupak službeno pokrenut? Hoće li mi nadležna tijela dati neke povratne informacije o tome je li moj predmet pravilno izložen?

Sudu se može obratiti:

  • za postupke u kojima je poziv obvezan podnošenjem preslike poziva tajništvu suda;
  • za ostale postupke podnošenjem ili registracijom zahtjeva u tajništvu suda;

podnositelji zahtjeva ne dobivaju potvrdu o valjanosti pokretanja postupka.

13 Hoću li dobiti detaljne informacije o rasporedu sljedećih događaja (poput roka u kojem moram uložiti dokument za obranu)?

Tajništvo suda može dati sve obavijesti o napretku postupka i utvrđenom datumu rasprave.

Poveznice

Stranica Ministarstva pravosuđa

Posljednji put ažurirano: 19/06/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.