Kako pokrenuti sudski postupak?

Francuska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Moram li se obratiti sudu ili postoji i druga mogućnost?

Možda bi bilo bolje upotrijebiti alternativne načine rješavanja sporova. Vidjeti više o toj temi.

2 Postoji li vremensko ograničenje za pokretanje sudskog spora?

Rokovi za pokretanje sudskih postupaka ovise o vrsti predmeta. Pravni savjetnik ili ured za savjetovanje građana mogu pojasniti pitanja koja se odnose na rokove za pokretanje sudskih postupaka.

3 Trebam li se obratiti sudu u ovoj državi članici?

Vidjeti „Sud koje države je nadležan? - Francuska”.

4 Ako je tako, kojem bih se točno sudu morao obratiti u ovoj državi članici s obzirom na to gdje ja živim i gdje druga stranka živi, odnosno s obzirom na druge aspekte mog predmeta?

Vidjeti „Sud koje države je nadležan? - Francuska”.

5 Kojem bih se točno sudu trebao obratiti u ovoj državi članici s obzirom na prirodu mog predmeta i vrijednost spora?

Vidjeti „Sud koje države je nadležan? - Francuska”.

6 Mogu li sam pokrenuti sudski postupak ili to moram učiniti putem posrednika, primjerice odvjetnika?

  • U nekim slučajevima na sudu vas mora zastupati odvjetnik od početka postupka.

U načelu odvjetnik vas mora zastupati pred sudom kombinirane nadležnosti (tribunal judiciaire). Međutim, postoje određene iznimke, na primjer u predmetima koji uključuju ugovore o zakupu poslovnog prostora ili predmetima koji su u nadležnosti vijeća za sporove u vezi sa zaštitom (juge des contentieux de la protection).

Pred obiteljskim sudom (juge aux affaires familiales) zastupanje po odvjetniku nije obvezno u predmetima prijenosa roditeljske skrbi, postupaka nakon razvoda braka, roditeljske skrbi, utvrđivanja doprinosa za troškove obveza koje proizlaze iz braka i obveza uzdržavanja.

Pred trgovačkim sudom (tribunal de commerce), vijećem za izvršenje (juge de l’exécution), sudom za maloljetnike (juge des enfants), sudom za socijalna pitanja (tribunal des affaires sociales), radnim sudom (conseil des prud’hommes) ili sudom za poljoprivredna zemljišta (tribunal paritaire des baux ruraux) zastupanje po odvjetniku nije obvezno.

  • Prema francuskom pravu postoje dvije metode upućivanja.

Usluge sudskog izvršitelja moraju se koristiti ako se postupak mora pokrenuti putem poziva. Međutim, usluge sudskog izvršitelja nisu potrebne ako se postupak može pokrenuti ex parte ili zajedničkim zahtjevom.

Treba napomenuti da se za zahtjeve za privremene mjere (référés) postupak mora pokrenuti putem poziva.

U predmetima koji se odnose na razvod postupak se pokreće putem poziva ili zajedničkog zahtjeva.

Sucu sa suda za maloljetnike predmet upućuje jedan od roditelja, skrbnik ili sam maloljetnik putem jednostavnog zahtjeva.

Poziv je obvezan za pokretanje postupka pred vijećem za izvršenje, osim u predmetima koji se odnose na postupak izvršenja u vezi s odlukama o protjerivanju.

Pred trgovačkim sudom postupak izdavanja platnog naloga koji se može pokrenuti putem jednostavnog zahtjeva odnosi se na dugove koji proizlaze iz bankovne mjenice (traite), trasirane mjenice (lettre de change), zadužnice (billet à ordre) ili obavijesti o ustupanju potraživanja (bordereau de cession). U ostalim se predmetima postupak mora pokrenuti putem poziva.

Pred radnim sudom tužba se može podnijeti zahtjevom, koji se može (ali ne mora) poslati preporučenim pismom.

Stranke se mogu obratiti sudu za poljoprivredno zemljište zahtjevom ili putem sudskog izvršitelja. Stranke se mogu obratiti sudu i putem zajedničkog zahtjeva, odnosno zajedničke tužbe u kojoj podnose svoje zahtjeve sucu. Navedeni zahtjev podnosi se službeniku u sudskoj pisarnici.

7 Kome točno podnosim zahtjev za pokretanje spora: prijamnom uredu ili uredu sudskog službenika ili nekoj drugoj službi?

Sve zahtjeve za informacije treba dostaviti prijemnom uredu svakog suda. Osim toga, besplatna pravna savjetovanja dostupna su na većini sudova, u centrima za pravnu pomoć (maisons de justice et du droit) i gradskim vijećnicama (mairies).

Za podnošenje tužbe potrebno je podnijeti zahtjev sudskoj pisarnici.

8 Na kojem jeziku mogu podnijeti zahtjev? Mogu li to učiniti usmeno ili zahtjev mora biti u pisanom obliku? Mogu li zahtjev poslati faksom ili elektroničkom poštom?

Francuski je jedini dopušteni jezik. Tumač može pomagati stranci za vrijeme rasprava, ali suci nisu obvezni koristiti se uslugama tumača ako znaju jezik kojim stranka govori.

Zahtjevi se podnose u pisanom obliku.

Prema trenutačnim propisima nije moguće pokrenuti postupak pred građanskim sudom putem telefaksa ili e-pošte.

Od početka 2021. dostupna je internetska usluga upućivanja na portalu za građane uključene u sudske postupke (Portail du justiciable). Navedeni portal dostupan je žrtvi kaznenog djela za podnošenje imovinskopravnog zahtjeva nakon primitka obavijesti od suda, vijeću za skrbništvo za provedbu mjera zaštite punoljetnih osoba i obiteljskom sudu za upućivanje predmeta putem zahtjeva u postupcima bez obveznog zastupanja po odvjetniku.

9 Postoje li posebni obrasci za pokretanje postupaka, a ako ne, kako moram izložiti predmet? Je li potrebno uvrstiti neke elemente u spis?

Francuski Centar za registraciju i reviziju obrazaca (CERFA) osigurava obrasce za upućivanje predmeta sudovima putem zahtjeva. Spis mora sadržavati podatke o tužitelju i protivnoj stranci te sve dokumente koji se odnose na predmet, koji se, ovisno o predmetu, moraju dostaviti sudskoj pisarnici u trenutku podnošenja tužbe ili sucu na dan rasprave.

10 Hoću li morati platiti sudske troškove? Ako hoću, kada? Hoću li morati plaćati odvjetnika od samog podnošenja zahtjeva?

Pristup pravosuđu u prvostupanjskom je postupku besplatan. U pravilu se državi ne plaćaju naknade pri pokretanju postupka, osim onih koje se odnose na trgovačke sudove na kojima postoje fiksne sudske naknade.

Troškovi predstavljaju izdatke nastale vođenjem postupka. To uključuje naknadu troškova svjedocima i vještacima te troškova sudskih izvršitelja i odvjetnika, isključujući pristojbe. Neki se troškovi moraju platiti na početku ili za vrijeme postupka. Na kraju postupka sudac u pravilu nalaže stranci koja je izgubila spor plaćanje troškova, osim ako navedena stranka prima besplatnu pravnu pomoć.

Troškovi odvjetnika podliježu sporazumu o troškovima zastupanja koji odvjetnik sklapa sa svojom strankom. Odvjetnici mogu zatražiti predujam, što je iznos koji stranka plaća na račun odvjetnika unaprijed ili za vrijeme zastupanja.

11 Mogu li zatražiti pravnu pomoć?

Ako sredstva podnositelja zahtjeva za pravnu pomoć ne prelaze gornju granicu prihvatljivosti koja se svake godine ponovno procjenjuje, podnositelj zahtjeva može dobiti besplatnu pravnu pomoć (1043 EUR u 2020. za punu pravnu pomoć i do 1564 EUR za djelomičnu pravnu pomoć). Pragovi se mogu mijenjati u skladu s obiteljskom situacijom podnositelja zahtjeva (vidjeti „Pravna pomoć – Francuska”).

12 Kada se smatra da je moj postupak službeno pokrenut? Hoće li mi nadležna tijela dati neke povratne informacije o tome je li moj predmet pravilno izložen?

Postupak se pokreće:

  • dostavljanjem preslike poziva sudskoj pisarnici
  • podnošenjem ili upisom zahtjeva u sudskoj pisarnici.

Podnositelji zahtjeva ne primaju nikakvu potvrdu o valjanosti svoje radnje.

13 Hoću li dobiti detaljne informacije o rasporedu sljedećih događaja (poput roka u kojem moram uložiti dokument za obranu)?

Sudska pisarnica može dati podatke o tijeku postupka i datumu koji je određen za raspravu.

Druge poveznice

Internetske stranice Ministarstva pravosuđa

Posljednji put ažurirano: 08/03/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.