Izvorna jezična inačica ove stranice njemački nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleski već su prevedeni.
Swipe to change

Kako pokrenuti sudski postupak?

Njemačka
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Moram li se obratiti sudu ili postoji i druga mogućnost?

Možda bi trebalo primijeniti alternativno rješavanje sporova. Vidjeti informativni članak pod naslovom „Mirenje”.

2 Postoji li vremensko ograničenje za pokretanje sudskog spora?

Ne postoji postupovni rok za pokretanje sudskog postupka, ali postoje rokovi za podnošenje tužbi. Ako je nastupila zastara tužbe, a suprotna se stranka na to pozove, tužba će se odbaciti. Rokovi ovise o materijalnom pravu predmeta, a ne o postupovnom pravu. Razlikuju se od predmeta do predmeta. Za pojašnjenje tog pitanja možete zatražiti pravni savjet.

3 Trebam li se obratiti sudu u ovoj državi članici?

Vidjeti informativni članak „Nadležnost”.

4 Ako je tako, kojem bih se točno sudu morao obratiti u ovoj državi članici s obzirom na to gdje ja živim i gdje druga stranka živi, odnosno s obzirom na druge aspekte mog predmeta?

Vidjeti informativni članak „Nadležnost – Njemačka”.

5 Kojem bih se točno sudu trebao obratiti u ovoj državi članici s obzirom na prirodu mog predmeta i vrijednost spora?

Vidjeti informativni članak „Nadležnost – Njemačka”.

6 Mogu li sam pokrenuti sudski postupak ili to moram učiniti putem posrednika, primjerice odvjetnika?

Odgovor na pitanje treba li vas u slučaju pokretanja sudskog postupka zastupati odvjetnik ovisi o tome koji je sud nadležan za postupak.

Na regionalnim sudovima (Landgerichten) i višim regionalnim sudovima (Oberlandesgerichten) stranke mora zastupati odvjetnik. Zastupanje po odvjetniku obvezno je i u većini obiteljskih stvari (npr. razvod, sporovi povezani s uzdržavanjem, imovinskopravni sporovi) pred lokalnim sudom (Amtsgericht).

U svim ostalim predmetima pred lokalnim sudom postupak možete pokrenuti i voditi sami.

U pojednostavnjenom postupku za ishođenje izvršivog platnog naloga za novčane tražbine (Mahnverfahren) nadležan je lokalni sud. Zahtjev za izdavanje platnog naloga sudu stoga možete podnijeti sami, bez odvjetnika.

Tužbu možete podnijeti sami i na radnom sudu (Arbeitsgericht).

7 Kome točno podnosim zahtjev za pokretanje spora: prijamnom uredu ili uredu sudskog službenika ili nekoj drugoj službi?

Tužbu je u načelu potrebno podnijeti pisanim putem nadležnom sudu.

Međutim, ako je za postupak nadležan lokalni sud, tužbu je moguće izjaviti usmeno na zapisnik u pisarnici suda (Geschäftsstelle des Amtsgerichts). Tužba se može izjaviti usmeno na zapisnik u pisarnici bilo kojeg lokalnog suda. Pisarnica će izjavu o tužbi odmah proslijediti nadležnom sudu.

Isto se primjenjuje i na postupke pred radnim sudom. Tužba pred radnim sudom isto se tako može izjaviti na zapisnik u pisarnici radnog suda.

8 Na kojem jeziku mogu podnijeti zahtjev? Mogu li to učiniti usmeno ili zahtjev mora biti u pisanom obliku? Mogu li zahtjev poslati faksom ili elektroničkom poštom?

Službeni je jezik sudova njemački jezik. Prema tome, tužbu je potrebno podnijeti na njemačkom jeziku.

Tužba se u načelu podnosi u pisanom obliku. U postupku pred lokalnim ili radnim sudom tužbe se mogu izjaviti i usmeno na zapisnik u pisarnici suda (vidjeti pitanje 7.).

Tužba se može podnijeti i telefaksom. Na telefaksu se mora vidjeti potpis stranke ili odvjetnika, ako stranku zastupa odvjetnik. Mora biti jasno tko je potpisao izvornik kako bi se vidjelo da je ta osoba odgovorna za tužbu.

Naposljetku, tužba se može poslati kao elektronički dokument sigurnim sredstvom prijenosa (De-Mail [njemačka komunikacijska usluga e-uprave], posebni elektronički poštanski sandučić) ili, pod uvjetom da nosi kvalificirani elektronički potpis, putem elektroničkog sudskog i upravnog poštanskog sandučića (EGVP). Prijenos elektroničkih dokumenata e-poštom nije moguć.

9 Postoje li posebni obrasci za pokretanje postupaka, a ako ne, kako moram izložiti predmet? Je li potrebno uvrstiti neke elemente u spis?

Postoje standardizirani obrasci za uporabu u pojednostavnjenim postupcima, odnosno zahtjevi za izdavanje platnog naloga (Mahnbescheid) ili nalozi za izvršenje (Vollstreckungsbescheid) u slučaju novčanih tražbina. Obvezno je upotrebljavati te obrasce. Ako zahtjev nije podnesen u roku na odgovarajućem obrascu, bit će odbijen kao nedopušten.

Ne postoje standardizirani obrasci za podnošenje tužbe. Tužbeni zahtjev mora imati određeni oblik i sadržaj, kako je navedeno u nastavku.

  • Moraju biti navedena točna imena i adrese stranaka i njihovih pravnih zastupnika. Mora biti naveden i sud koji je nadležan za tužbu.
  • U tužbi mora biti jasno naveden predmet prigovora i što tužitelj traži od suda (traženi nalog).
  • Isto tako moraju biti sveobuhvatno i jasno opisani predmet tužbe i činjenice na kojima stranka koja pokreće postupak temelji svoju tužbu.
  • Tužbeni zahtjev mora biti osobno potpisan. Ako stranku koja pokreće postupak zastupa odvjetnik, potreban je potpis ovlaštenog odvjetnika ili njegova predstavnika.

10 Hoću li morati platiti sudske troškove? Ako hoću, kada? Hoću li morati plaćati odvjetnika od samog podnošenja zahtjeva?

Za pokretanje sudskih postupaka u građanskim i trgovačkim stvarima naplaćuju se sudski troškovi. Oni uključuju sudske pristojbe i troškove. Nakon podnošenja tužbenog zahtjeva na račun suda uplaćuje se predujam za sudske troškove (Gerichtskostenvorschuss) koji odgovara iznosu zakonom propisanih sudskih pristojbi. Tužba se u načelu neće dostaviti suprotnoj stranci dok stranka koja pokreće postupak ne uplati na račun predujam za sudske troškove.

Isto se primjenjuje na postupak za izdavanje platnog naloga.

Za postupke pred radnim sudom ne postoji uvjet plaćanja unaprijed.

U slučaju zastupanja po odvjetniku bit će potrebno platiti i odvjetničke troškove. Odvjetnički se troškovi u načelu ne plaćaju prije okončanja postupka ili donošenja sudske presude o troškovima, ali odvjetnik može zatražiti polog za svoj rad koji odgovara iznosu njegovih kasnijih pristojbi čak i prije podnošenja tužbe.

Troškove postupka, sudske troškove i odvjetničke troškove, uključujući već plaćene troškove, na kraju snosi stranka koja nije bila uspješna u postupku.

11 Mogu li zatražiti pravnu pomoć?

Osoba koja ne može sama financirati pokretanje sudskog postupka može zatražiti pravnu pomoć. Sud provjerava postoji li mogućnost da postupak bude uspješan, je li zlonamjeran te postoji li financijska potreba. Ako sud odobri pravnu pomoć, stranka koja pokreće postupak ne mora unaprijed platiti troškove dostave tužbe.

12 Kada se smatra da je moj postupak službeno pokrenut? Hoće li mi nadležna tijela dati neke povratne informacije o tome je li moj predmet pravilno izložen?

Ako u tužbi nema pogrešaka i ako je sudskom blagajniku plaćen predujam za sudske troškove, tužba se odmah dostavlja suprotnoj stranci. Postupak se smatra pokrenutim kada se zahtjev dostavi suprotnoj stranci.

U slučaju pogreške u tužbi, sud stranci koja pokreće postupak daje priliku za ispravak. Ako stranka ne ukloni pogrešku, sud će tužbu odbaciti kao nedopuštenu.

13 Hoću li dobiti detaljne informacije o rasporedu sljedećih događaja (poput roka u kojem moram uložiti dokument za obranu)?

Nakon dostave tužbe predsjedavajući sudac odredit će datum prvog ročišta ili će zatražiti pisani prethodni postupak. Obje stranke obavješćuju se o datumu ročišta ili o činjenici da je zatražen pisani prethodni postupak. Sud strankama može naložiti da se moraju osobno pojaviti na ročištu.

Tijekom priprema za ročište sud od stranaka može tražiti dopunu ili pojašnjenje podnesaka i može odrediti rokove za dostavljanje izjava o određenim pitanjima koja je potrebno pojasniti. Sud može strankama u postupku ili trećim stranama naložiti da dostave dokumente i predmete na pregled te može tražiti informacije iz službenih izvora.

Stranke moraju biti obaviještene o svim tim nalozima.

Posljednji put ažurirano: 15/12/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.