Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2024. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Kako pokrenuti sudski postupak?

Gibraltar
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Moram li se obratiti sudu ili postoji i druga mogućnost?

Pokretanje sudskog postupka trebalo bi se smatrati posljednjom mogućnošću. Prije toga trebali biste razmotriti druge načine za rješavanje spora. Na primjer, ako vam netko duguje novac, mogli biste se pisanim putem obratiti toj osobi i navesti koliko vam duguje i za što te opisati korake koje ste već poduzeli kako biste naplatili dug. Možete uključiti upozorenje da ćete, ako vam ta osoba ne isplati dugovani iznos do predloženog datuma, pokrenuti sudski postupak.

Ako se spor ne može riješiti na neki drugi način, možete odlučiti pokrenuti postupak. Ako suprotna stranka osporava vaš zahtjev, spor će se riješiti na jedan od triju načina. Vrhovni sud nadležan je za sporove male vrijednosti i ima uspostavljen sustav za brzo, jeftino i jednostavno rješavanje sporova male vrijednosti (obično 10 000 GBP ili manje). Kad je riječ o sporovima veće vrijednosti, Vrhovni sud ima još dvije vrste postupaka namijenjenih rješavanju takvih sporova. Ubrzani postupak obično se upotrebljava za predmete u kojima je sporni iznos veći od 10 000 GBP, ali manji od 15 000 GBP, u kojima postoji potreba za ograničenim otkrivanjem dokumenata tuženiku i u kojima za pripremu suđenja nije potrebno više od otprilike 30 tjedana. Svi drugi predmeti rješavaju se u postupcima namijenjenima složenim predmetima.

Većina „stranaka” (osoba koje sudjeluju u sudskim postupcima) koje se same zastupaju odlučuju se za pokretanje postupka za sporove male vrijednosti.

Iako vam informacije u nastavku mogu pomoći u odlučivanju o načinu rješavanja vašeg spora, njihov sadržaj dat će vam samo opću predodžbu o tome što se može dogoditi, ali ne objašnjava se sve što se odnosi na sudska pravila, troškove i postupke koji na različite načine mogu utjecati na različite vrste tužbi. Isto tako, imajte na umu da čak i ako dobijete spor, sud ne može jamčiti da ćete dobiti novac koji vam se duguje.

2 Postoji li vremensko ograničenje za pokretanje sudskog spora?

Postoje rokovi ili rokovi zastare do kojih je potrebno pokrenuti sudski postupak. Opći rok zastare iznosi šest godina od relevantnog datuma, na primjer od datuma povrede ugovora ili nastanka štete ili ponekad od datuma na koji je otkrivena šteta. Ostali rokovi zastare uključuju jednu godinu za klevetu ili tri godine za medicinsku pogrešku i osobnu ozljedu. Rokovi zastare propisani su Zakonom o zastari iz 1960. Pitanje rokova može vam razjasniti odvjetnik ili Ured za savjetovanje građana.

3 Trebam li se obratiti sudu u ovoj državi članici?

U zakonodavstvu EU-a postoje posebna pravila kojima se određuje država članica u kojoj treba podnijeti tužbeni zahtjev. Više informacija možete pronaći na stranici „Nadležnost”.

4 Ako je tako, kojem bih se točno sudu morao obratiti u ovoj državi članici s obzirom na to gdje ja živim i gdje druga stranka živi, odnosno s obzirom na druge aspekte mog predmeta?

U Gibraltaru postoji samo jedna zgrada u kojoj se nalaze prostorije suda. Sudska služba Gibraltara nalazi se na adresi: 277 Main Street, Gibraltar.

5 Kojem bih se točno sudu trebao obratiti u ovoj državi članici s obzirom na prirodu mog predmeta i vrijednost spora?

U Gibraltaru postoji samo jedna zgrada u kojoj se nalaze prostorije suda. Sudska služba Gibraltara nalazi se na adresi: 277 Main Street, Gibraltar.

6 Mogu li sam pokrenuti sudski postupak ili to moram učiniti putem posrednika, primjerice odvjetnika?

Stranka nije obvezna zatražiti savjet ili zastupanje odvjetnika. Stranke koje se same zastupaju mogu same podnijeti zahtjev. O tome odlučuje svaka pojedina stranka.

7 Kome točno podnosim zahtjev za pokretanje spora: prijamnom uredu ili uredu sudskog službenika ili nekoj drugoj službi?

Postupak možete pokrenuti na Vrhovnom sudu Gibraltara na adresi: 277 Main Street, Gibraltar.

Tajništvo Vrhovnog suda od ponedjeljka do četvrtka radi od 9:30 do 16:00, a petkom od 9:30 do 15:45 (kraće radno vrijeme primjenjuje se tijekom ljetnih mjeseci). Postoji šalter za rad s javnošću na kojem osoblje suda može zaprimati zahtjeve i pružati informacije o sudskim postupcima. Osoblje suda ne može davati pravne savjete. (Međutim, možda vam mogu reći imate li pravo na pravnu pomoć.)

8 Na kojem jeziku mogu podnijeti zahtjev? Mogu li to učiniti usmeno ili zahtjev mora biti u pisanom obliku? Mogu li zahtjev poslati faksom ili elektroničkom poštom?

Zahtjevi bi se trebali podnijeti pisanim putem na engleskom jeziku. Sudski postupci isto se tako vode na engleskom jeziku, uz pomoć tumača ako je potrebno. U načelu bi se zahtjev trebao podnijeti osobno u tajništvu Vrhovnog suda Gibraltara.

9 Postoje li posebni obrasci za pokretanje postupaka, a ako ne, kako moram izložiti predmet? Je li potrebno uvrstiti neke elemente u spis?

Kako biste pokrenuli postupak, u načelu morate ispuniti obrazac tužbenog zahtjeva (obrazac N1). Od osoblja u tajništvu Vrhovnog suda možete dobiti primjerke obrasca zahtjeva. Osoblju se možete obratiti pozivom na telefonski broj (+350) 200 75608 ili izravno u tajništvu Vrhovnog suda na sljedećoj adresi: Supreme Court Registry, 277 Main Street, Gibraltar.

Obrazac sadržava upute za tužitelja i tuženika (osobu, poduzeće ili društvo protiv kojeg se podnosi zahtjev). Osoblje suda može vam pomoći u ispunjavanju obrasca. U uputama se navode pojedinosti o informacijama koje je potrebno uključiti u zahtjev. Nakon što ispunite obrazac, trebali biste izraditi po jednu presliku za sebe, sud i svakog tuženika od kojeg potražujete novčani iznos. Nakon što tajništvo Vrhovnog suda izda obrazac zahtjeva, vratit će vam taj obrazac kako biste svim tuženicima mogli poslati presliku. Tuženicima bi trebalo poslati i obrazac za potvrdu primitka i komplet za odgovor na tužbeni zahtjev.

Postoji niz drugih obrazaca za upotrebu u drugim vrstama postupaka ili za kasnije faze postupka.

10 Hoću li morati platiti sudske troškove? Ako hoću, kada? Hoću li morati plaćati odvjetnika od samog podnošenja zahtjeva?

Za pokretanje postupka obično ćete morati platiti pristojbu. Iznos pristojbe ovisit će o iznosu koji potražujete. Ako vam tuženik ne isplati dugovani iznos nakon donošenja presude ili izjavi da vam ne duguje novac, smatra se da je vaš zahtjev „osporavan” i možda ćete morati platiti dodatne pristojbe. Ako dobijete spor, pristojbe će se dodati iznosu koji vam tuženik duguje.

Mogući su dodatni troškovi. Ako tuženik osporava vaš zahtjev, možda ćete trebati svjedoke kako biste sudu pojasnili što se dogodilo. Možda ćete morati platiti putne troškove svjedoka nastale zbog dolaska na sud (i povratka sa suda) te iznos koji bi zaradili tog dana. Međutim, ako dobijete spor, sud može naložiti tuženiku da plati te troškove.

Možda ćete morati zatražiti i mišljenje vještaka, npr. liječnika, mehaničara ili geodeta. Isto tako, moguće je da ćete morati zatražiti od tog vještaka da dođe na raspravu kako bi dao iskaz i njime potkrijepio vaš zahtjev. Morat ćete platiti troškove i naknade za rad vještaka, ali ako dobijete spor, sud može naložiti tuženiku da plati te troškove.

Iznosi koji se mogu potraživati za troškove svjedoka, vještaka i pravnog savjetovanja ograničeni su kad je riječ o sporovima male vrijednosti.

Odvjetničke naknade obično se plaćaju nakon zaključenja predmeta, ali o tome se dogovaraju stranka i odvjetnik. Ako dobijete spor, sud može tuženiku naložiti da djelomično ili u cijelosti plati naknadu za rad vašeg odvjetnika. Međutim, ako imate odvjetnika, a potražujete iznos manji od 10 000 GBP, obično ćete morati sami platiti naknadu za njegov rad, čak i ako dobijete spor. Isto tako, trebali biste imati na umu da čak i ako sud donese presudu u vašu korist (odnosno naloži tuženiku da vam plati troškove), to ne znači da će automatski poduzeti korake kako bi osigurao da vam se isplati dugovani iznos. Ako vam tuženik ne isplati dugovani iznos, morat ćete od suda zatražiti da poduzme mjere (odnosno morat ćete zatražiti „izvršenje presude”), za što ćete možda morati platiti drugu pristojbu.

11 Mogu li zatražiti pravnu pomoć?

U Gibraltaru je u građanskim stvarima moguće dobiti „pravnu pomoć”. Pravo na dobivanje takve pomoći ovisi o nizu čimbenika. Dodatne informacije mogu se dobiti od tajništva Vrhovnog suda pozivom na telefonski broj (+350) 200 75608 ili na sljedećoj adresi: Supreme Court Registry, 277 Main Street, Gibraltar.

12 Kada se smatra da je moj postupak službeno pokrenut? Hoće li mi nadležna tijela dati neke povratne informacije o tome je li moj predmet pravilno izložen?

Datum pokretanja postupka jest datum na koji sud izda obrazac tužbenog zahtjeva. Datum pokretanja sud označava stavljanjem pečata s datumom. Ako je postupak pokrenut, tajništvo Vrhovnog suda poslat će vam obavijest o pokretanju postupka u kojoj se navode podaci o datumu pokretanja.

13 Hoću li dobiti detaljne informacije o rasporedu sljedećih događaja (poput roka u kojem moram uložiti dokument za obranu)?

U obavijesti o pokretanju postupka koju će vam tajništvo Vrhovnog suda izdati nakon pokretanja postupka navode se pojedinosti o rokovima u kojima tuženik mora dostaviti obranu. Ako u tom roku tuženik u cijelosti ili djelomično osporava zahtjev, poslat će vam se primjerak njegova odgovora zajedno s obaviješću o osporavanju i upitnikom čija je svrha odrediti koja će se vrsta postupka primjenjivati. Obavijest i upitnik šalju se i tuženiku. Nakon što tuženik i tužitelj ispune upitnik, sudac će se njime poslužiti kako bi odlučio koja će se vrsta postupka (postupak za sporove male vrijednosti, ubrzani postupak, postupak za složene predmete) primjenjivati za donošenje presude u predmetu. Nakon što sudac donese odluku o vrsti postupka, obavijest o tome poslat će se i vama i drugim strankama.

Ako tuženik ne odgovori za vaš zahtjev u određenom roku, možete zatražiti od suda da donese presudu „zbog ogluhe” (odnosno da naloži tuženiku da vam plati potraživani iznos zato što se nije očitovao o zahtjevu). Ako tuženik prizna da duguje cijeli predmetni iznos, isto tako možete zatražiti od suda da donese presudu. Ti se zahtjevi za presudu podnose na temelju obavijesti o pokretanju postupka koja će vam se izdati nakon pokretanja postupka. U toj se obavijesti navodi da će u slučaju da se takav zahtjev ne podnese u roku od šest mjeseci od završetka razdoblja u kojem je tuženik morao osporiti zahtjev vaš postupak biti prekinut (tj. obustavljen). Jedina radnja koju u tom slučaju možete poduzeti jest podnošenje zahtjeva sucu za ukidanje obustave.

Posljednji put ažurirano: 23/09/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.