Kako pokrenuti sudski postupak?

Mađarska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Moram li se obratiti sudu ili postoji i druga mogućnost?

Potraživanja zakašnjelih plaćanja mogu se izvršiti i platnim nalozima, dok se određena potraživanja navedena u zakonu mogu izvršiti samo platnim nalozima. Te izvansudske postupke vode javni bilježnici. Vidjeti temu Europski platni nalog.

U Mađarskoj su dostupni postupci za alternativno rješavanje sporova. Vidjeti temu Alternativno rješavanje sporova.

2 Postoji li vremensko ograničenje za pokretanje sudskog spora?

Postojanje roka za pokretanje sudskog postupka i oblik roka ovise o predmetu. Na primjer, u slučaju imovinskopravnih zahtjeva nema roka za pokretanje sudskog postupka i ne primjenjuje se zastara. S druge strane, ne postoji rok za pokretanje postupka zbog izvanugovorne štete, ali takve tužbe podliježu općem roku zastare (pet godina) koji sud u postupku uzima u obzir ako se suprotna stranka pozove na taj rok. Za druga potraživanja rokovi za pokretanje sudskog postupka propisani su zakonom.

Stoga se preporučuje da se pitanje rokova razjasni s odvjetnikom, pravnim savjetnikom ili Uredom za savjetovanje građana.

3 Trebam li se obratiti sudu u ovoj državi članici?

Pitanje nadležnosti, odnosno određivanje država članica čiji su sudovi nadležni u raznim vrstama predmeta s inozemnim elementom, uređeno je pravom Europske unije, mjerodavnim međunarodnim konvencijama i odredbama mađarskoga međunarodnog privatnog prava.

Mjerodavno zakonodavstvo EU-a koje se uglavnom primjenjuje u trgovačkim i građanskim stvarima uključuje Uredbu (EU) br. 1215/2012 i novu Konvenciju iz Lugana (objavljenu Odlukom br. 2009/430/EZ), Uredbu (EZ) br. 2201/2003 u bračnim sporovima i u stvarima povezanim s roditeljskom odgovornošću i Uredbu (EZ) br. 4/2009 u stvarima koje se odnose na obvezu uzdržavanja.

Kad se ne primjenjuje ni zakonodavstvo EU-a ni bilateralne ili multilateralne konvencije kojih je Mađarska stranka, nadležnost se određuje na temelju odredaba Zakona XXVIII. iz 2017. o međunarodnom privatnom pravu.

4 Ako je tako, kojem bih se točno sudu morao obratiti u ovoj državi članici s obzirom na to gdje ja živim i gdje druga stranka živi, odnosno s obzirom na druge aspekte mog predmeta?

Vidjeti temu Nadležnost – Mađarska.

5 Kojem bih se točno sudu trebao obratiti u ovoj državi članici s obzirom na prirodu mog predmeta i vrijednost spora?

Vidjeti temu Nadležnost – Mađarska.

6 Mogu li sam pokrenuti sudski postupak ili to moram učiniti putem posrednika, primjerice odvjetnika?

Sudski postupak može pokrenuti osobno ili preko opunomoćenika svaka osoba

(a) koja ima pravnu sposobnost u skladu s pravilima građanskog prava

(b) koja je punoljetna osoba djelomično lišena pravne sposobnosti, ali njezina pravna sposobnost u skladu s pravilima građanskog prava nije ograničena kad je riječ o predmetu i postupovnim radnjama spora ili

(c) koja je zakonski ovlaštena u skladu s pravilima građanskog prava davati upute o predmetu spora.

Pravni zastupnik postupat će u ime stranke u predmetu

(a) ako je stranka lišena pravne sposobnosti u predmetu

(b) ako je pravni zastupnik dodijeljen stranci i ne utječe na njezinu pravnu sposobnost, osim ako stranka pokreće sudski postupak osobno ili preko opunomoćenika ili

(c) ako stranka nije fizička osoba.

Zastupanje pravnog zastupnika obvezno je u skladu sa Zakonom CXXX. iz 2016. o Zakonu o parničnom postupku („ZPP”) u sudskom postupku. ZPP-om su predmeti okružnih prvostupanjskih sudova i postupci radnog suda u nadležnosti upravnih i radnih sudova izuzeti od osnovnog pravila obveznoga pravnog zastupanja; u takvim slučajevima pravno zastupanje nije obvezno, osim ako je zakonom propisano drukčije.

ZPP-om je utvrđeno i tko može postupati kao pravni zastupnik. Pravni zastupnici stranaka obično su odvjetnici i odvjetnička društva. Ako je pravno zastupanje obvezno, osoba koja je položila pravosudni ispit može postupati u vlastitom predmetu bez pravnog zastupnika, osim ako je zakonom propisano drukčije.

U predmetima u kojima nije obvezno uključiti pravnog zastupnika zahtjev kojim se postupak pokreće može podnijeti ovlašteni zastupnik (na primjer, odvjetnik) kojeg je imenovala stranka ili njezin pravni zastupnik. Pravila o tome tko može, a tko ne može biti ovlašteni zastupnik utvrđena su ZPP-om.

7 Kome točno podnosim zahtjev za pokretanje spora: prijamnom uredu ili uredu sudskog službenika ili nekoj drugoj službi?

Zahtjev se mora podnijeti izravno nadležnom sudu koji će odlučivati o predmetu. ZPP-om se stranci bez pravnog zastupnika u postupku na okružnom sudu ili u postupku radnog spora na upravnom i radnom sudu omogućuje podnošenje zahtjeva usmenim putem tijekom uredovnog vremena i registracija zahtjeva na primjerenom obrascu suda nadležnog za mjesto njezina boravišta, registriranog sjedišta ili mjesta rada, ili suda koji je nadležan za predmet.

8 Na kojem jeziku mogu podnijeti zahtjev? Mogu li to učiniti usmeno ili zahtjev mora biti u pisanom obliku? Mogu li zahtjev poslati faksom ili elektroničkom poštom?

Jezik sudskih postupaka jest mađarski. Osim ako je zakonom, obvezujućim pravnim aktom Europske unije ili međunarodnom konvencijom propisano drukčije, zahtjevi naslovljeni na sud moraju se podnijeti na mađarskom jeziku te se zahtjevi i odluke suda dostavljaju na mađarskom. Svaka osoba ima pravo služiti se svojim materinskim jezikom u sudskom postupku, kao i svojim regionalnim jezikom ili jezikom manjine ako je to propisano međunarodnim konvencijama.

Potpisivanjem Europske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima Mađarska se, s obzirom na hrvatski, njemački, romski, rumunjski, slovački, slovenski i srpski te bajaški jezik, obvezala u okviru postupka omogućiti sljedeće:

  • da se stranka koja se osobno pojavljuje na sudu služi svojim regionalnim ili manjinskim jezikom bez obveze plaćanja dodatnih troškova za to
  • da se isprave i dokazi dostave na regionalnom ili manjinskom jeziku, uz pomoć tumača i prevoditelja ako je to potrebno.

Sud dodjeljuje tumača, tumača za znakovni jezik ili prevoditelja ako je to potrebno kako bi se poštovalo pravo stranke da se služi jezikom ili ako je to inače potrebno u skladu s odredbom ZPP-a o upotrebi jezika.

Zahtjev se mora podnijeti sudu na kojem će se postupak pokrenuti. Ako je komunikacija elektroničkim putem obvezna ili odabrana, zahtjev se mora podnijeti elektroničkim putem, na način utvrđen zakonom. Ako se komunikacija provodi u tiskanom obliku, zahtjev se mora dostaviti poštom ili osobno (tijekom uredovnog vremena ureda upravnog tijela ili u bilo koje vrijeme tijekom uredovnog vremena ubacivanjem u sandučić na ulazu suda), ali stranka koja nema pravnog zastupnika u predmetu na okružnom sudu ili u postupku radnog spora na upravnom i radnom sudu može podnijeti zahtjev usmenim putem tijekom uredovnog vremena i registrirati ga s pomoću standardnog obrasca suda nadležnog za mjesto njezina boravišta, registriranog sjedišta ili mjesta rada, ili suda koji je nadležan za predmet.

Zahtjevi se ne mogu podnijeti faksom.

Informacije o mogućnosti podnošenja zahtjeva elektroničkim putem potražite u temi Automatska obrada.

9 Postoje li posebni obrasci za pokretanje postupaka, a ako ne, kako moram izložiti predmet? Je li potrebno uvrstiti neke elemente u spis?

Postupak se mora pokrenuti zahtjevom, tj. pisanim podneskom koji sadržava tužbeni zahtjev. Zahtjevi koji se odnose na elemente zahtjeva i dokumente koje je potrebno priložiti zahtjevu detaljno su opisani u ZPP-u.

Stranka koja postupa bez pravnog zastupnika u predmetu na okružnom sudu ili u postupku radnog spora na upravnom i radnom sudu mora podnijeti svoj zahtjev s pomoću obrasca uvedenog u tu svrhu. To uvelike pomaže zahtjevu stranke u postupku bez pravnog zastupnika s obzirom na to da su obvezne informacije koje je potrebno uključiti u zahtjev navedene na obrascu i na obrascu su navedeni prilozi koje treba dostaviti. Obrasci su objavljeni na središnjim internetskim stranicama sudova.

Zahtjev s prilozima podnosi se u jednom primjerku više nego što je stranaka uključenih u postupak kad je riječ o komunikaciji u tiskanom obliku. Ako nekoliko stranaka ima zajedničkog zastupnika (opunomoćenika), zajedno će primiti jedan primjerak.

Informacije o podnošenju zahtjeva elektroničkim putem potražite u temi Automatska obrada.

10 Hoću li morati platiti sudske troškove? Ako hoću, kada? Hoću li morati plaćati odvjetnika od samog podnošenja zahtjeva?

U parničnom postupku obvezno je plaćanje sudskih pristojbi. Iznos sudskih pristojbi koje se plaćaju u svakom postupku utvrđen je Zakonom XCIII. o pristojbama iz 1990. Stranka koja pokreće postupak mora platiti pristojbe u trenutku podnošenja zahtjeva, osim ako će se odluka o plaćanju pristojbi donijeti naknadno. U potonjem slučaju pristojbe plaća osoba koju je sud na to obvezao.

Sud na kojem je pokrenut parnični postupak odbit će zahtjev bez izdavanja zahtjeva za dodatne informacije ako podnositelj zahtjeva nije platio iznos postupovnih pristojbi koji je razmjeran iznosu potraživanja navedenog u zahtjevu ili paušalne pristojbe utvrđene zakonom i nije predao zahtjev za pravnu pomoć ili naveo pravnu pomoć koja se temelji na zakonu.

Stranci se može odobriti pravna pomoć kako bi joj se pomoglo da ostvari svoja prava tijekom suđenja.

Osim ako je zakonom propisano drukčije, stranka ima pravo na osobnu pravnu pomoć (személyes költségmentesség) i na osobno oslobođenje od podmirivanja troškova unaprijed (személyes költségfeljegyzési jog) na zahtjev na temelju svojeg dohotka i financijske situacije, dok se osobno oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi (személyes illetékmentesség) na temelju osobnog statusa odobrava po službenoj dužnosti. Stranci se odobrava pravna pomoć za konkretan slučaj (tárgyi költségkedvezmény) zbog predmeta spora, dok se smanjenje pristojbi (mérsékelt illeték) odobrava po službenoj dužnosti ako dođe do određenih radnji tijekom predmeta.

Oslobođenjem od plaćanja sudskih pristojbi osoba koja je obvezna platiti sudske pristojbe izuzima se od plaćanja takvih pristojbi ili se plaćanje primjenjuje u skladu s predmetom pristojbi. U slučaju oslobođenja od plaćanja sudskih pristojbi stranka se izuzima od plaćanja predujma pristojbi i, osim ako zakonom nije propisano drukčije, od plaćanja svih neplaćenih pristojbi. Oslobođenjem od plaćanja sudskih pristojbi osoba se ne izuzima od podmirivanja troškova koji nisu plaćeni tijekom postupka izvršenja. U Zakonu o pristojbama navodi se koje pravne osobe mogu biti osobno oslobođene od plaćanja sudskih pristojbi. Te pravne osobe uključuju mađarsku državu, općine, proračunske agencije i crkve.

Ako je oslobođenje od plaćanja odobreno zbog predmeta spora, obje se stranke oslobađaju od podmirivanja troškova neovisno o njihovu dohotku ili financijskoj situaciji. Oslobođenje od plaćanja zbog predmeta spora odobrava se, na primjer, u žalbama protiv rješenja o pravnoj pomoći u protutužbama podnesenim u brakorazvodnim parnicama i u zahtjevima za ispravak, prilagodbu ili dopunu odluka.

Neovisno o njihovu dohotku ili financijskoj situaciji, strankama se odobrava oslobođenje od podmirivanja troškova unaprijed zbog predmeta spora (tárgyi illetékfeljegyzési jog), na primjer, u postupcima koji se odnose na zaštitu osoba u skladu s građanskim pravom ili u tužbama koje su podignute zbog štete prouzročene tijekom obavljanja službenih ovlasti. Sve osobe kojima je odobreno takvo oslobođenje od podmirivanja troškova unaprijed zbog predmeta spora izuzete su od plaćanja pristojbi unaprijed. U tom slučaju pristojbe na kraju postupka plaća stranka kojoj sud naloži da to učini.

Stranka je oslobođena plaćanja dijela pristojbi ako joj je odobreno smanjenje pristojbi. Smanjenje pristojbi oblik je pravne pomoći koji se bitno razlikuje od ostatka zbog toga što se odobrava kada tijekom postupka dođe do određenih radnji, bez potrebe za zahtjevom, i ne temelji se na osobnim okolnostima stranke ili predmetu spora.

Korist od neplaćanja pristojbi unaprijed dio je pravne pomoći i oslobođenja od podmirivanja troškova unaprijed. Pravna pomoć može se odobriti i određenim osobama ili s obzirom na predmet spora. Vrste predmeta u kojima se može odobriti pravna pomoć zbog predmeta spora i kriteriji za odobrenje osobne pravne pomoći utvrđeni su zakonom. Primjer slučaja u kojem se oslobođenje od podmirivanja troškova može odobriti zbog predmeta postupci su povezani sa skrbništvom.

Oslobođenje od podmirivanja troškova unaprijed može se odobriti i osobama s obzirom na predmet spora. Strankama se odobrava oslobođenje od podmirivanja troškova unaprijed za konkretan slučaj u, na primjer, postupcima u kojima se utvrđuje očinstvo/majčinstvo ili u postupcima koji se odnose na roditeljsku odgovornost.

U skladu sa Zakonom o odvjetništvu imenovanje odvjetnika koji će obavljati odvjetničke aktivnosti može se slobodno dogovoriti, osim ako je drukčije propisano Zakonom o odvjetništvu ili Građanskim zakonikom. Stoga stranke mogu slobodno dogovoriti odvjetničke naknade u okviru granica utvrđenih u Zakonu o odvjetništvu. Pravna pomoć uključuje oslobođenje od podmirivanja odvjetničkih naknada ili od plaćanja odvjetničkih naknada unaprijed. Odvjetnika za zastupanje opunomoćuje služba za pravnu pomoć.

11 Mogu li zatražiti pravnu pomoć?

Stranci se može odobriti osobna pravna pomoć ili pravna pomoć za konkretan slučaj kako bi joj se pomoglo da ostvari svoja prava tijekom suđenja. Fizička osoba ima pravo na pravnu pomoć na zahtjev na temelju svojeg dohotka i financijske situacije te na pravnu pomoć za konkretan slučaj po službenoj dužnosti zbog predmeta postupka. Ako je stranci odobrena pravna pomoć, oslobađa se od plaćanja sudskih pristojbi unaprijed i od podmirivanja unaprijed svih troškova nastalih tijekom postupka i svih neplaćenih pristojbi, osim ako je zakonom propisano drukčije, te od podmirivanja svih troškova koje plaća država i od plaćanja pologa za troškove postupka.

Kriteriji povezani s dohotkom i financijskim stanjem koje stranka mora ispuniti kako bi joj se odobrila osobna pravna pomoć utvrđeni su zakonom, kao i predmeti u kojima pravna pomoć može biti odobrena zbog predmeta spora.

Građanima Europske unije i osobama koje nisu građani Europske unije, a zakonito borave na državnom području države članice, može se odobriti osobna pravna pomoć i osobno oslobođenje od podmirivanja troškova unaprijed u skladu s uvjetima koji se primjenjuju na mađarske državljane, dok se drugim stranim državljanima prethodno navedeno može odobriti na temelju međunarodnih ugovora.

Pravna pomoć uključuje putne troškove do mjesta rasprave za građane Europske unije i osobe koje nisu građani Europske unije, a zakonito borave na državnom području države članice, ako je prisutnost stranke na raspravi obvezna na temelju zakona.

Ako je zakonom strane države propisano više koristi za mađarsku stranku na stranom sudu od podmirivanja troškova unaprijed za konkretan slučaj, ta povoljnija pravila moraju se primijeniti tijekom rasprave na stranu stranku uključenu u postupak na mađarskom sudu.

Vidjeti i temu Pravna pomoć.

12 Kada se smatra da je moj postupak službeno pokrenut? Hoće li mi nadležna tijela dati neke povratne informacije o tome je li moj predmet pravilno izložen?

Općenito je pravilo da se postupak smatra službeno pokrenutim kad zahtjev stigne na sud i kad ga zaprimi sudska pisarnica. Ako se komunikacija provodi elektroničkim putem, u načelu se zahtjev mora smatrati podnesenim kad IT sustav pošalje potvrdu o primitku.

Pitanje o tome kad se zahtjev smatra službeno podnesenim od posebne je važnosti u sporovima u kojima postoji rok za pokretanje sudskog postupka. Rokovi se razlikuju, kako po razdoblju koje obuhvaćaju, tako i po uvjetima na temelju kojih se zahtjevi smatraju podnesenima na vrijeme.

Kad je riječ o postupovnim rokovima, u ZPP-u se navodi da se posljedice propuštanja roka ne primjenjuju kad se podnesak šalje sudu preporučenom poštom najkasnije na posljednji dan roka. Ako se komunikacija u postupku provodi elektroničkim putem, posljedice propuštanja roka, koji je utvrđen u danima, radnim danima, mjesecima ili godinama, ne primjenjuju se ako je podnesak poslan sudu elektroničkim putem u skladu sa zahtjevima IT-a najkasnije na posljednji dan roka. Međutim, osim ako je zakonom propisano drukčije, to se pravilo ne primjenjuje na izračunavanje zakonskog roka zastare za podnošenje zahtjeva. Zahtjevi se smatraju podnesenima u roku ako pristignu na sud najkasnije posljednji dan roka utvrđenog za podnošenje zahtjeva.

Sud odbija zahtjeve podnesene izvan roka. Sud dostavlja odluku kojom se zahtjev odbija podnositelju zahtjeva i obavješćuje tuženika o poduzetoj mjeri. Podnositelj zahtjeva može uložiti posebnu žalbu na odluku.

Stoga je preporučljivo savjetovati se s pravnim savjetnikom, odvjetnikom ili Uredom za savjetovanje građana kako bi se razjasnilo kad se zahtjev smatra službeno podnesenim u roku.

Ako stranka bez pravnog zastupnika u postupcima okružnog ili radnog suda na upravnom ili radnom sudu može podnijeti zahtjev usmenim putem tijekom uredovnog vremena na sudu nadležnom za mjesto boravišta, registriranog sjedišta ili mjesta rada stranke ili na sudu nadležnom za predmet, predstavnik suda daje stranci odgovarajuće upute i poziva je da odmah ispravi nedostatke u zahtjevu. U protivnom sud ne obavješćuje stranke o samoj činjenici da je postupak započeo. Kad zaprimi zahtjev, sud provjerava sadržava li on sve elemente propisane zakonom.

Ako je zahtjev prikladan za pokretanje postupka, sud dostavlja zahtjev tuženiku te ga u isto vrijeme poziva da podnese svoju protutužbu u roku od četrdeset pet dana od primitka zahtjeva. Tuženik izlaže obranu podnošenjem protutužbe.

Sud obrađuje pokretanje postupka nakon podnošenja pisane protutužbe protiv zahtjeva na način koji je utvrđen u ZPP-u, ovisno o okolnostima predmeta, i zatim zatvara fazu pokretanja i određuje datum rasprave o meritumu predmeta.

Za informacije o mogućnosti elektroničkog podnošenja zahtjeva i odgovarajućoj potvrdi vidjeti temu Automatska obrada.

13 Hoću li dobiti detaljne informacije o rasporedu sljedećih događaja (poput roka u kojem moram uložiti dokument za obranu)?

Nakon podnošenja zahtjeva sud postupa kako je opisano u točki 12. Ovisno o okolnostima predmeta, stranka može dobiti dodatne informacije tijekom podnošenja daljnjih pisanih zahtjeva, ako su naloženi, ili tijekom rasprave za pripremu suđenja i rasprave o meritumu predmeta, ovisno o posebnim značajkama samog postupka.

Posljednji put ažurirano: 15/01/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.