Izvorna jezična inačica ove stranice talijanski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Kako pokrenuti sudski postupak?

Italija
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Moram li se obratiti sudu ili postoji i druga mogućnost?

U talijanskom je pravnom sustavu zajamčeno da se možete obratiti sudovima kao općem kanalu za zaštitu svojih prava.

Međutim, u nekim ćete slučajevima prvo morati pokušati mirenje, uz pomoć odvjetnika, i samo ako ono ne uspije, možete pokrenuti sudski postupak: to uključuje sporove oko stanovanja, prava vlasništva, podjele imovine, nasljeđivanja, obiteljskih sporazuma, najma ili zakupa, poslovnih zajmova, poslovnog najma, zahtjeva za naknadu štete zbog liječničke greške, klevete u novinama ili ostalim medijima i sporove koji se odnose na osiguranje, bankarstvo i financijske ugovore.

Druga je mogućnost arbitraža kada o sporu odlučuje privatni arbitar kojeg su odredile stranke u sporu. Oko uporabe arbitraže kao alternativnog načina rješavanja sporova moraju se dogovoriti uključene stranke.

2 Postoji li vremensko ograničenje za pokretanje sudskog spora?

Primjenjuju se posebni rokovi ovisno o vrsti zahtjeva. Standardni je rok 10 godina. Međutim, na neke vrste zahtjeva primjenjuju se kraći rokovi (odjeljci 2934. – 2961. Zakona o parničnom postupku).

3 Trebam li se obratiti sudu u ovoj državi članici?

Kako biste dobili pravomoćnu presudu u sporu, morate se obratiti sudu. Nadležan sud odredit ćete ovisno o vrsti spora i nacionalnim pravilima i pravilima EU-a koja se primjenjuju na nadležnost.

4 Ako je tako, kojem bih se točno sudu morao obratiti u ovoj državi članici s obzirom na to gdje ja živim i gdje druga stranka živi, odnosno s obzirom na druge aspekte mog predmeta?

Osnovno je pravilo da je nadležan sud u mjestu prebivališta tuženika. To je pravilo mjesne nadležnosti kojim se utvrđuje ono što se naziva redovni sud za fizičke osobe (foro generale delle persone fisiche). Ovisno o vrijednosti spora, ili o posebnom predmetu spora, morat ćete se obratiti posebnom sudu za određeno područje (sucu pojedincu (giudice di pace), ili općem sudu (tribunale) koji se sastoji od jednog suca ili vijeća sudaca), ili sudu koji ne pripada redovnim sudovima za fizičke osobe (u tom slučaju govori se o obveznoj mjesnoj nadležnosti (competenza per territorio inderogabile)).

Vidjeti informativni listić o „Nadležnosti”.

5 Kojem bih se točno sudu trebao obratiti u ovoj državi članici s obzirom na prirodu mog predmeta i vrijednost spora?

Postupci u vezi s pokretnom imovinom u vrijednosti do 5 000 EUR moraju se pokrenuti pred sucem pojedincem (giudice di pace). Sudac pojedinac nadležan je i za sporove u vrijednosti do 20 000 EUR ako se odnose na naknadu štete uzrokovane kretanjem vozila i brodova. Sporove koji se odnose na veće iznose rješava opći sud (tribunale) u sastavu od jednog suca. Određeni se predmeti bez obzira na vrijednost dodjeljuju sucu pojedincu (odjeljak 7. treći stavak Zakona o parničnom postupku), općem sudu s jednim sucem (odjeljak 409. Zakona o parničnom postupku) ili općem sudu koji se sastoji od vijeća sudaca (odjeljak 50. - bis Zakona o parničnom postupku).

Vidjeti informativni listić o „Nadležnosti”.

6 Mogu li sam pokrenuti sudski postupak ili to moram učiniti putem posrednika, primjerice odvjetnika?

U načelu ćete morati biti zastupani po odvjetniku: obavezno je profesionalno zastupanje (obbligo di difesa tecnica). To se pravilo ne primjenjuje na mala potraživanja (potraživanja u iznosu od 1 100 EUR ili manje pred sucem pojedincem) ili ako ste vi ovlašteni odvjetnik (odjeljak 86. Zakona o parničnom postupku).

7 Kome točno podnosim zahtjev za pokretanje spora: prijamnom uredu ili uredu sudskog službenika ili nekoj drugoj službi?

Zahtjev mora biti naslovljen na drugu stranku i dostavljen odgovarajućem uredu službenika suda.

8 Na kojem jeziku mogu podnijeti zahtjev? Mogu li to učiniti usmeno ili zahtjev mora biti u pisanom obliku? Mogu li zahtjev poslati faksom ili elektroničkom poštom?

Zahtjev može biti usmen samo ako se podnosi sucu pojedincu (odjeljak 316. Zakona o parničnom postupku). U svim ostalim slučajevima mora biti pisan i na talijanskom jeziku. Zahtjev se ne može slati faksom ili e-poštom.

9 Postoje li posebni obrasci za pokretanje postupaka, a ako ne, kako moram izložiti predmet? Je li potrebno uvrstiti neke elemente u spis?

Nema propisanih obrazaca; u zahtjevu moraju biti navedene stranke, sud, predmet i naslov.

10 Hoću li morati platiti sudske troškove? Ako hoću, kada? Hoću li morati plaćati odvjetnika od samog podnošenja zahtjeva?

Morat ćete platiti državnu pristojbu koja će ovisiti o iznosu potraživanja u trenutku podnošenja zahtjeva (jedinstvena pristojba u skladu s Pročišćenim zakonom o sudskim troškovima, Predsjednička uredba br. 115/2002).

Iznos i rok za plaćanje odvjetničkih troškova ovisit će o izravnom dogovoru s odvjetnikom.

11 Mogu li zatražiti pravnu pomoć?

Talijanski državljani i strani državljani mogu tražiti pravnu pomoć ako ispunjavaju zahtjeve zakonitog osobnog dohotka (Pročišćeni zakon o sudskim troškovima, Predsjednička uredba br. 115/2002).

12 Kada se smatra da je moj postupak službeno pokrenut? Hoće li mi nadležna tijela dati neke povratne informacije o tome je li moj predmet pravilno izložen?

Tužba se smatra podnesenom

  • kada je dostavljena tuženiku u slučaju tužbe protiv druge stranke (atto di citazione),
  • kada je zaprimljena u pisarnici suda, u slučaju tužbe upućene sudu (ricorso).

Sud neće razmatrati je li tužba ispravno podnesena do suđenja kada će biti saslušane obje stranke.

13 Hoću li dobiti detaljne informacije o rasporedu sljedećih događaja (poput roka u kojem moram uložiti dokument za obranu)?

Rokovi za dolazak na sud i ostale korake koje poduzimaju stranke ili sud propisani su u Zakonu o parničnom postupku. Svaki sud primjenjuje ta pravila od jednog koraka u postupku do drugog ili utvrđivanjem općeg tijeka postupka (članak 81. - bis Uredbe o provedbi Zakona o parničnom postupku).

Povezani prilozi

pokretanje postupka članci Zakona o parničnom postupku PDF (84 Kb) it

Posljednji put ažurirano: 21/07/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.