Kako pokrenuti sudski postupak?

Luksemburg
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Moram li se obratiti sudu ili postoji i druga mogućnost?

Mirenje je alternativni način rješavanja sporova zahvaljujući kojem, u nekim slučajevima, nema potrebe za pokretanjem postupka pred sudom.

2 Postoji li vremensko ograničenje za pokretanje sudskog spora?

Rokovi zastare za pokretanje postupka ovise o pojedinačnom slučaju.

3 Trebam li se obratiti sudu u ovoj državi članici?

Vidjeti „Sud koje države je nadležan? – Luksemburg”.

4 Ako je tako, kojem bih se točno sudu morao obratiti u ovoj državi članici s obzirom na to gdje ja živim i gdje druga stranka živi, odnosno s obzirom na druge aspekte mog predmeta?

Vidjeti „Sud koje države je nadležan? – Luksemburg”.

5 Kojem bih se točno sudu trebao obratiti u ovoj državi članici s obzirom na prirodu mog predmeta i vrijednost spora?

Vidjeti „Sud koje države je nadležan? – Luksemburg”.

6 Mogu li sam pokrenuti sudski postupak ili to moram učiniti putem posrednika, primjerice odvjetnika?

Odgovor na to pitanje ovisi o vrijednosti i predmetu spora.

Osim nekoliko iznimaka predviđenih zakonom, nadležnost se dijeli na sljedeći način:

  • Za sporove čija je vrijednost manja od 15 000 EUR načelno su nadležni niži sudovi (juge de paix). Stranke se pred tim sudovima mogu pojaviti osobno ili ih može zastupati opunomoćenik koji, ako nije odvjetnik, mora dokazati svoju posebnu punomoć (mandat).
  • Za sporove čija je vrijednost veća od 15 000 EUR načelno su nadležni okružni sudovi (tribunal d'arrondissement). Pred tim sudovima mora vas zastupati odvjetnik ovlašten za zastupanje na sudu (avocat à la cour), osim u slučaju zahtjeva za privremenu pravnu zaštitu (actions en référé), postupaka u trgovačkim stvarima u kojima se stranke mogu pojaviti osobno, ali i imati pomoćnika ili zastupnika, i postupaka pred obiteljskim sudom (juge aux affaires familiales), osim ako je riječ o razvodu. Pred žalbenim vas sudom (Cour d’appel), koji je dio Vrhovnog suda (Cour supérieure de justice), mora zastupati odvjetnik ovlašten za zastupanje na sudu.
  • Za određene su predmete, bez obzira na to prelazi li njihova vrijednost 15 000 EUR, nadležni niži sudovi, primjerice za sporove između najmodavaca i najmoprimaca te zahtjeve koji se odnose na obvezu uzdržavanja (pensions alimentaires), osim onih koji su povezani sa zahtjevom za razvod ili rastavu. Postupak pred nižim sudom obično se pokreće sudskim pozivom (citation), koji drugoj stranci dostavlja sudski izvršitelj (huissier de justice). Sudski poziv mora ispunjavati određene formalne zahtjeve kako bi se posebice osiguralo poštovanje prava obrane. U određenim slučajevima stranke mogu same pokrenuti postupak, bez uključivanja sudskog izvršitelja, pisanim zahtjevom (requête) koji se upućuje nižem sudu (jednostavniji i povoljniji postupak od onog pred okružnim sudom). U svakom slučaju stranke se mogu pojaviti pred sudom osobno ili ih može zastupati opunomoćenik koji, ako nije odvjetnik, mora dokazati svoju posebnu punomoć (mandat).

7 Kome točno podnosim zahtjev za pokretanje spora: prijamnom uredu ili uredu sudskog službenika ili nekoj drugoj službi?

Odgovor na ovo pitanje ovisi o razlikovanjima navedenima u prethodnoj točki.

Za sporove čija je vrijednost manja od 15 000 EUR stranke se mogu obratiti nadležnim nižim sudovima, izravno pisanim zahtjevom (requête) ili neizravno sudskim pozivom (citation), koji dostavlja sudski izvršitelj. Voditelji pisarnica tih sudova (greffier en chef) fizički zaprimaju zahtjeve.

Za sporove čija je vrijednost veća od 15 000 EUR stranke se u načelu moraju obratiti odvjetniku koji će, preko sudskog izvršitelja, u ime svoje stranke suprotnoj stranci dostaviti tužbu (assignation). Odvjetnik dostavlja podneske o pokretanju postupka nadležnom okružnom sudu ili Vrhovnom sudu.

8 Na kojem jeziku mogu podnijeti zahtjev? Mogu li to učiniti usmeno ili zahtjev mora biti u pisanom obliku? Mogu li zahtjev poslati faksom ili elektroničkom poštom?

Možete se koristiti francuskim, njemačkim ili luksemburškim jezikom, iako se na neke predmete primjenjuju posebni zahtjevi.

Sudski se postupak pokreće pozivom tuženiku (citation ili assignation), osim u slučajevima kad se sudu može podnijeti redovna tužba (requête). Osim u rijetkim iznimkama na nižim sudovima za određene posebne predmete, zahtjevi se moraju podnijeti pisanim putem. Ne prihvaćaju se dokumenti poslani telefaksom ili e-poštom.

9 Postoje li posebni obrasci za pokretanje postupaka, a ako ne, kako moram izložiti predmet? Je li potrebno uvrstiti neke elemente u spis?

Za neke posebne predmete (primjerice zahtjevi za rješenje o uplati nedospjelih plaćanja ili o neplaćenim računima) postoje obrasci koje treba ispuniti. U načelu, sudski pozivi na niže sudove, zahtjevi ili pozivi tuženiku pred okružne sudove i žalbe pred višim sudovima moraju sadržavati određene obvezne podatke i moraju biti sastavljeni na određen način jer će u suprotnom biti proglašeni ništavima. Za to ne postoje gotovi obrasci.

Postoje obrasci za zahtjeve koji se temelje na zakonodavstvu Zajednice. Neki su od primjera zahtjev za europski platni nalog, koji se temelji na Uredbi (EZ) br. 1896/2006, ili zahtjev za europski postupak za sporove male vrijednosti, koji se temelji na Uredbi (EZ) br. 861/2007.

10 Hoću li morati platiti sudske troškove? Ako hoću, kada? Hoću li morati plaćati odvjetnika od samog podnošenja zahtjeva?

U načelu, sudske se pristojbe plaćaju kad sudski postupak završi. Sud može odrediti stranci koja je izgubila spor da stranci koja je dobila spor nadoknadi troškove (indemnité de procédure) ako smatra da bi bilo nepravedno da potonja snosi sve troškove i naknade. Sud može naložiti jednoj ili više stranaka u postupku da uplate jamčevinu ili predujam (polog) (primjerice u slučaju vještačenja koje je zatražio sud).

Kako će stranka isplatiti nagradu odvjetniku ovisi o sporazumu između te dvije osobe. U praksi je uobičajeno odvjetniku isplatiti predujam (polog).

11 Mogu li zatražiti pravnu pomoć?

Vidjeti „Pravna pomoć - Luksemburg”.

12 Kada se smatra da je moj postupak službeno pokrenut? Hoće li mi nadležna tijela dati neke povratne informacije o tome je li moj predmet pravilno izložen?

  • Ako je tužitelj osobno podnio zahtjev sudu, sud će, kad je to zakonom dopušteno, obavijestiti tužitelja o slijedu sudskog postupka.
  • Kad postupak pokreće odvjetnik u ime svoje stranke, sud ga obavještava o slijedu sudskog postupka kao zakonskog opunomoćenika stranke. Odvjetnik može svojoj stranci proslijediti informacije o vremenskom rasporedu događaja, u mjeri u kojoj su one dostupne ili predviđene.

13 Hoću li dobiti detaljne informacije o rasporedu sljedećih događaja (poput roka u kojem moram uložiti dokument za obranu)?

Pogledajte odgovor na prethodno pitanje.

U pisanim je postupcima rok za pojavljivanje pred sudom uglavnom propisan zakonom, a može ga utvrditi i sud kako bi osobno saslušao stranku ili treću osobu. Rokovi propisani zakonom razlikuju se ovisno o sudu i ovisno o tome živi li tuženik u Luksemburgu ili u inozemstvu. U slučaju usmenih postupaka, tužitelj obično tuženiku javlja točan datum kad se treba pojaviti na sudu.

Druge poveznice

http://www.legilux.public.lu/

Posljednji put ažurirano: 07/03/2022

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.