Kako pokrenuti sudski postupak?

Malta
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Moram li se obratiti sudu ili postoji i druga mogućnost?

Da, morate ići na sud kako biste pokrenuli sudski postupak na Malti. Odvjetnik ili zakonski opunomoćenik podnosi zahtjev sudu i plaća odgovarajuću pristojbu. Ako se postupak pokreće na višem sudu, osoba koja pokreće postupak mora položiti prisegu.

2 Postoji li vremensko ograničenje za pokretanje sudskog spora?

Ne, sudski postupak može se pokrenuti u bilo kojem trenutku. Međutim, tuženik ima pravo pozvati se na zastaru u bilo kojoj fazi sudskog postupka.

3 Trebam li se obratiti sudu u ovoj državi članici?

Tužitelj mora biti fizički nazočan u sudnici tijekom rasprava. U njegovoj odsutnosti odvjetnik ili zakonski opunomoćenik nastupa kao njegov predstavnik. Ako stranka u postupku izbiva s Malte, imenuje se opunomoćenik na Malti kako bi se sudski postupak nastavio u odsutnosti spomenute stranke.

4 Ako je tako, kojem bih se točno sudu morao obratiti u ovoj državi članici s obzirom na to gdje ja živim i gdje druga stranka živi, odnosno s obzirom na druge aspekte mog predmeta?

Iako Malta ima samo jednu zgradu suda, ona je podijeljena na nekoliko sudova, i to prema vrsti predmeta, vrijednosti predmeta spora i mjestu boravišta tužitelja. Različiti sudovi na Malti navedeni su u nastavku:

a. Građanski sud (Obiteljski odjel) [Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Familja)] – odlučuje o svim zahtjevima koji se odnose na obitelj, kao što su postupci za rastavu, razvod, pitanja uzdržavanja, utvrđivanje očinstva i poništaj braka;

b. Magistratski sud (Obiteljski odjel za otok Gozo) [Qorti tal-Maġistrati (Għawdex Sezzjoni Familja)] – kao u prethodnoj točki a., ali na ovom se sudu pokreću postupci protiv osoba koje žive na otoku Gozo ili imaju uobičajeno boravište na otoku Gozo;

c. Glavni građanski sud (ustavna nadležnost) [Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili (sede Kostituzzjonali)]  predmeti ustavne prirode;

d. Magistratski sud (Malta) [Qorti tal-Maġistrati (Malta)] – vodi rasprave i odlučuje isključivo o predmetima građansko-pravne prirode koji se odnose na tužbene zahtjeve čija vrijednost ne premašuje 15 000 EUR, a koji se podnose protiv osoba koje imaju prebivalište ili uobičajeno boravište na nekom dijelu otoka Malte te o svakom drugom sporu kako je propisano malteškim pravom;

e. Magistratski sud (niže nadležnosti za otok Gozo) [Qorti tal-Maġistrati (Għawdex Inferjuri)] – kao u prethodnoj točki d. Međutim, ovom se sudu obraćaju osobe koje žele pokrenuti postupak protiv osoba s prebivalištem ili uobičajenim boravištem na otoku Gozo. Ima ovlasti jednake onima Građanskog suda u predmetima iz dobrovoljne sudske nadležnosti;

f. Glavni građanski sud [Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili]  vodi rasprave i odlučuje isključivo o predmetima građansko-pravne prirode koji se odnose na sporove čija vrijednost premašuje 15 000 EUR, kao i o svim predmetima (bez obzira na vrijednost predmeta spora) u kojima se tužbeni zahtjevi odnose na nekretnine ili na prava korištenja, teret na nekretninama ili prava povezana s nekretninama, uključujući sve zahtjeve za deložaciju ili iseljenje iz nekretnine, bilo u gradskom ili ruralnom području, u kojoj stanuju u najmu ili su ušle u posjed osobe s prebivalištem ili uobičajenim boravištem unutar granica mjesne nadležnosti toga suda;

g. Magistratski sud (više nadležnosti za otok Gozo) (Opći odjel) [Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) Gurisdizzjoni Superjuri, Sezzjoni Ġenerali)]  kao u prethodnoj točki f. Međutim, ovom se sudu obraćaju osobe koje žele pokrenuti postupak protiv osobe koja ima prebivalište ili uobičajeno boravište na otoku Gozo;

h. Glavni građanski sud za predmete iz dobrovoljne sudske nadležnosti [Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili, Ġurisdizzjoni Volontarja]  ovaj sud odlučuje o nespornim pitanjima, kao što su otvaranje tajnih oporuka, skrbništvo i posvojenje. Nadalje, ovaj sud potvrđuje ili odobrava sklapanje ugovora. Ovaj sud odobrava i uvođenje odredaba koje nisu dopuštene pravom, osim ako je takvo odobrenje ili dopuštenje prethodno dano.

Osim ovih sudova djeluje i nekoliko specijaliziranih sudova, i to: Sud za sporove male vrijednosti (Tribunal tat-Talbiet iż-Żgħar), koji vodi rasprave i odlučuje o svim sporovima čija vrijednost ne premašuje 5 000 EUR, Sud za upravne sporove (Tribunal ta’ Reviżjoni Amministrattiva) i Sud za radne sporove (Tribunal Industrijali). Na Malti djeluje i Centar za arbitražu (Ċentru tal-Arbitraġġ), koji nudi usluge povezane s arbitražom. Malteškim pravom propisano je da su stranke u određenim okolnostima obvezne ići na arbitražu (obvezna arbitraža). Sporovi koji se odnose na imovinu u etažnom vlasništvu i promet motornim vozilima podliježu obveznoj arbitraži.

Svi su ti sudovi redovni prvostupanjski sudovi. Žalbe protiv odluka tih sudova stoga se mogu podnijeti Žalbenom sudu (Qorti tal-Appell). Žalbe protiv odluka Suda za sporove male vrijednosti, Centra za arbitražu ili magistratskih sudova moraju se podnijeti Žalbenom sudu niže nadležnosti (s jednim predsjedavajućim sucem). Žalbe protiv odluka Glavnog građanskog suda moraju se podnijeti Žalbenom sudu više nadležnosti (s tri predsjedavajuća suca). Žalbe protiv odluka Glavnog građanskog suda (ustavne nadležnosti) moraju se podnijeti Ustavnom sudu (Qorti Kostituzzjonali), a žalbe protiv odluka Magistratskog suda (za otok Gozo), kako u njegovoj nižoj, tako i u višoj nadležnosti, uvijek se moraju podnijeti Žalbenom sudu na Malti.

5 Kojem bih se točno sudu trebao obratiti u ovoj državi članici s obzirom na prirodu mog predmeta i vrijednost spora?

Vidjeti odgovor na 4. pitanje.

6 Mogu li sam pokrenuti sudski postupak ili to moram učiniti putem posrednika, primjerice odvjetnika?

Za pokretanje postupka na nižim sudovima potreban je odvjetnik ili zakonski opunomoćenik. Ako se postupak pokreće na višim sudovima, potrebni su i odvjetnik i zakonski opunomoćenik.

7 Kome točno podnosim zahtjev za pokretanje spora: prijamnom uredu ili uredu sudskog službenika ili nekoj drugoj službi?

U pisarnici suda.

8 Na kojem jeziku mogu podnijeti zahtjev? Mogu li to učiniti usmeno ili zahtjev mora biti u pisanom obliku? Mogu li zahtjev poslati faksom ili elektroničkom poštom?

Zahtjev mora biti sastavljen na malteškom jeziku. Podnosi se pisanim putem i to mora učiniti odvjetnik ili zakonski opunomoćenik osobno.

Zahtjev se može podnijeti i za postupke koji će se voditi na engleskom jeziku ako je jedna od stranaka u postupku stranac.

Na Malti ne postoji mogućnost podnošenja zahtjeva elektroničkom poštom ili telefaksom.

9 Postoje li posebni obrasci za pokretanje postupaka, a ako ne, kako moram izložiti predmet? Je li potrebno uvrstiti neke elemente u spis?

Pri pokretanju postupka pred Centrom za arbitražu ili Sudom za sporove male vrijednosti potrebno je ispuniti odgovarajuće obrasce. Međutim, za pokretanje postupka na magistratskim sudovima ili na Glavnom građanskom sudu nije potrebno ispuniti nikakav obrazac. Kad se pokreće postupak na Glavnom građanskom sudu, zahtjev mora sadržavati sljedeće:

(a) izjavu u kojoj se na jasan i nedvosmislen način iznosi predmet spora u odvojenim i rednim brojevima označenim odlomcima kako bi se naglasilo što je predmet spora te iznijele činjenice s kojima je tužitelj osobno bio upoznat;

(b) uzrok spora;

(c) vrijednost spora ili sporova koji se označuju rednim brojevima i

(d) na svakom tužbenom zahtjevu pod prisegom, sljedeća napomena mora biti otisnuta jasnim i čitljivim slovima neposredno ispod zaglavlja suda:

Tko god zaprimi ovaj tužbeni zahtjev podnesen pod prisegom koji se na njega odnosi dužan je dostaviti odgovor pod prisegom u roku od dvadeset (20) dana od datuma njegove dostave, koji se smatra datumom primitka. Ako se pisani odgovor pod prisegom ne dostavi u propisanom roku, Sud je dužan pokrenuti postupak u tom predmetu u skladu sa zakonom.

Stoga je svakome tko dobije zahtjev pod prisegom u interesu da se bez odgađanja savjetuje s odvjetnikom kako bi mogao dostaviti svoj odgovor tijekom trajanja postupka u tom predmetu.

(e) Isprave koje mogu biti potrebne kako bi se potkrijepio predmet spora dostavljaju se zajedno s tužbenim zahtjevom pod prisegom.

(f) Tužbeni zahtjev koji se podnosi uz prisegu potvrđuje se pod prisegom pred upisničarom ili zakonskim opunomoćenikom koji je imenovan kao Povjerenik za prisege u skladu s Pravilnikom o povjerenicima za prisege (poglavlje 79.).

(g) Tužitelj uz izjavu daje i podatke o imenima i prezimenima svjedoka koje namjerava pozvati da svjedoče, navodeći uz svakoga od njih činjenice i dokaze koje namjerava utvrditi na temelju njihova svjedočenja.

(h) Tužbeni zahtjev dostavlja se tuženiku.

10 Hoću li morati platiti sudske troškove? Ako hoću, kada? Hoću li morati plaćati odvjetnika od samog podnošenja zahtjeva?

Da, kada se podnosi zahtjev, potrebno je platiti odgovarajuću pristojbu. Iznos pristojbe mijenja se ovisno o vrsti predmeta i/ili vrijednosti predmeta spora.

11 Mogu li zatražiti pravnu pomoć?

Da, osoba bez sredstava može zatražiti pravnu pomoć. Zahtjev za dobivanje pravne pomoći podnosi se upućivanjem molbe Glavnom građanskom sudu. Zahtjevi se mogu izjaviti i usmenim putem odvjetniku za pravnu pomoć. Za odobravanje pravne pomoći potrebno je ispuniti nekoliko kriterija. Naime, podnositelj zahtjeva mora položiti prisegu pred upisničarom, a kada se zahtjev izjavljuje usmenim putem, podnositelj mora položiti prisegu pred odvjetnikom za pravnu pomoć:

(a) da vjeruje da ima opravdane razloge za pokretanje ili nastavak postupka, obranu u postupku ili preuzimanje uloge stranke u postupku;

(b) da, isključujući predmet postupka, ne posjeduje nikakvu imovinu neto vrijednosti do 6 988,12 EUR, isključujući predmete koji se nalaze u svakodnevnoj uporabi u domaćinstvu, a koji se smatraju razumno potrebnima tužitelju i njegovoj obitelji, te da njegov godišnji prihod ne premašuje iznos minimalnog osobnog dohotka utvrđenog na državnoj razini za osobe od 18 godina i starije.

12 Kada se smatra da je moj postupak službeno pokrenut? Hoće li mi nadležna tijela dati neke povratne informacije o tome je li moj predmet pravilno izložen?

Kada je podnesen tužbeni zahtjev, sud određuje kada će se održati ročište. Sud obavješćuje tužitelja i tuženika o datumu prvog ročišta (obavijest o ročištu). Na internetskim stranicama „Sudovi” stranke mogu provjeriti je li u vezi s njihovim predmetom zakazano ročište. Stranke u postupku ne dobivaju nikakvu potvrdu je li zahtjev pravilno podnesen. Međutim, treba napomenuti da upisničar suda ne prihvaća nijedan tužbeni zahtjev koji se podnosi uz prisegu, a koji ne sadržava elemente navedene u odgovoru na 9. pitanje.

13 Hoću li dobiti detaljne informacije o rasporedu sljedećih događaja (poput roka u kojem moram uložiti dokument za obranu)?

Tužitelj dobiva obavijest o ročištu. Na svakom se ročištu utvrđuje datum sljedećeg ročišta. Informacije o predmetu mogu se dobiti na internetskim stranicama „Sudovi”.

Posljednji put ažurirano: 05/03/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.