Kako pokrenuti sudski postupak?

Nizozemska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Moram li se obratiti sudu ili postoji i druga mogućnost?

Ne, za rješavanje vašeg spora ne morate se uvijek obratiti sudu. U nekim se slučajevima mogu upotrijebiti alternativni oblici rješavanja sporova, poput mirenja i arbitraže.

2 Postoji li vremensko ograničenje za pokretanje sudskog spora?

Da, vrlo često postoji, ali rokovi za pokretanje sudskog postupka razlikuju se od slučaja do slučaja te nije moguće općenito odgovoriti na ovo pitanje. Za sva je pitanja najbolje obratiti se odvjetniku ili Službi za pravne savjete (Juridisch loket).

3 Trebam li se obratiti sudu u ovoj državi članici?

Kao osnovno pravilo, tuženika poziva sud države članice u kojoj ima boravište.

4 Ako je tako, kojem bih se točno sudu morao obratiti u ovoj državi članici s obzirom na to gdje ja živim i gdje druga stranka živi, odnosno s obzirom na druge aspekte mog predmeta?

Osim ako je zakonom propisano drukčije, postupak morate pokrenuti pred okružnim sudom nadležnim prema mjestu boravišta tuženika. Ako je boravište tuženika u Nizozemskoj nepoznato, nadležan je i sud u mjestu u kojem ta osoba stvarno boravi. Stoga ćete morati saznati na kojoj adresi i u kojoj nizozemskoj općini tuženik živi. Potom u Zakonu o područjima i sjedištima sudova (Wet op de rechterlijke indeling) možete potražiti sudski okrug u kojem se nalazi mjesto njegova boravišta ili privremenog boravišta. Na temelju toga moguće je utvrditi okružni sud pred kojim morate pokrenuti postupak.

5 Kojem bih se točno sudu trebao obratiti u ovoj državi članici s obzirom na prirodu mog predmeta i vrijednost spora?

Vidjeti prethodno pitanje. Više informacija o tome pred kojim sudom trebate pokrenuti postupak možete pronaći na internetskim stranicama De Rechtspraak, na kojima je objašnjen nizozemski pravosudni sustav.

6 Mogu li sam pokrenuti sudski postupak ili to moram učiniti putem posrednika, primjerice odvjetnika?

U Nizozemskoj je pravno načelo da stranke u građanskim i trgovačkim predmetima mora zastupati odvjetnik. U tom je pogledu nevažno radi li se o predmetu koji se rješava u postupku koji se pokreće na temelju sudskog poziva, postupku koji se pokreće na temelju zahtjeva ili skraćenom postupku, postupku za određivanje privremene mjere zabrane ili, na primjer, postupku zbog ogluhe.

Iznimka su zahtjevi do 25 000 EUR ili zahtjevi neodređene vrijednosti kod kojih postoji jasna naznaka da njihova vrijednost nije viša od 25 000 EUR. U tim je slučajevima nadležan niži okružni sud (kantonrechter), a stranke u postupku mogu zastupati same sebe. U tom slučaju ne morate angažirati odvjetnika. Niži okružni sud rješava i predmete povezane s radnim pravom, zakupima, prodajom robe široke potrošnje i potrošačkim kreditima. U tim je slučajevima novčana vrijednost zahtjeva nevažna. U nadležnosti nižeg okružnog suda su i upravljanje imovinom, skrbništvo, starateljstvo te prihvaćanje ili odricanje od nasljedstva.

Više informacija o tome trebate li angažirati odvjetnika dostupno je ovdje.

7 Kome točno podnosim zahtjev za pokretanje spora: prijamnom uredu ili uredu sudskog službenika ili nekoj drugoj službi?

Pismena kojima se može pokrenuti postupak moraju se podnijeti uredu sudskog službenika nadležnog suda. Važno je pritom imati na umu razliku između postupka koji se pokreće na temelju sudskog poziva i postupka koji se pokreće na temelju zahtjeva. U postupku koji se pokreće na temelju sudskog poziva, sudski se poziv prvo dostavlja tuženiku, a zatim se registrira u uredu sudskog službenika. Obje radnje mora provesti sudski izvršitelj. Nakon toga postupak se vodi putem ročišnika (popisa predmeta sa zakazanim ročištem). U postupku koji se pokreće na temelju zahtjeva, zahtjev se podnosi izravno uredu sudskog službenika, dok se ostatak postupka isto tako vodi preko ureda sudskog službenika nadležnog suda. Vidjeti i „Dostava pismena”.

8 Na kojem jeziku mogu podnijeti zahtjev? Mogu li to učiniti usmeno ili zahtjev mora biti u pisanom obliku? Mogu li zahtjev poslati faksom ili elektroničkom poštom?

U Nizozemskoj je službeni jezik u sudskim postupcima nizozemski. To znači da sudski poziv ili (pisani) zahtjev za pokretanje postupka moraju biti sastavljeni na nizozemskom jeziku. Kao iznimka od navedenog, pismena u postupku pred sudom sa sjedištem u pokrajini Friziji mogu biti sastavljena na frizijskom jeziku.

Pismena se mogu uredu sudskog službenika suda podnijeti i telefaksom. Pismena koja ured sudskog službenika zaprimi telefaksom do ponoći zadnjeg dana roka smatrat će se podnesenima u roku. Iznimka su zahtjevi u obiteljskopravnim predmetima koji se ne prihvaćaju ako su poslani telefaksom. Pismena se ne mogu podnijeti elektroničkom poštom.

9 Postoje li posebni obrasci za pokretanje postupaka, a ako ne, kako moram izložiti predmet? Je li potrebno uvrstiti neke elemente u spis?

Postupak koji se pokreće na temelju sudskog poziva

U postupku koji se pokreće na temelju sudskog poziva, sudski se poziv prvo dostavlja tuženiku, a zatim se registrira u uredu sudskog službenika. Poziv mora sadržavati sljedeće: ime i prezime tužitelja, predmet tužbe, ime i prezime tuženika, osnovu za tužbu te dokumente kojima se potkrepljuje tužba, a koje je tužitelj podnio u prilogu tužbi. U pozivu se navodi i datum ročišta i sud koji će odlučivati o predmetu.

Spis mora sadržavati sljedeće dokumente:

 1. izvorni sudski poziv, prema potrebi: izmijenjeni poziv i odobrenje iz članka 117. Zakona o građanskom postupku (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering);
 2. ako se sudski poziv mora dostaviti u inozemstvo, izvorne dokumente kojima se dokazuje da je poziv pravilno dostavljen;
 3. dokaz o pravu na državnu pravnu pomoć ili izjavu o imovinskom stanju ili presliku zahtjeva za državnu pravnu pomoć ili izjave o imovinskom stanju;
 4. dokaz o prebivalištu na temelju odabira tuženika;
 5. dokazne predmete (dokumente) na koje će se pozivati u postupku;
 6. obavijest o tome je li prije postupka proveden postupak mirenja te se, u slučajevima navedenima u nastavku, dostavljaju i preslike sljedećih dokumenata:
 7. ako se zahtjev odnosi na naknadu troškova zapljene, presliku dokumenata o zapljeni;
 8. u slučaju upućivanja predmeta, presliku odluke o upućivanju i preslike dokumenata podnesenih do trenutka upućivanja;
 9. ako se sudski poziv mora objaviti ili prevesti na strani jezik, preslike dokumenata kojima se dokazuje da je to učinjeno.

Postupak koji se pokreće na temelju zahtjeva

U postupku koji se pokreće na temelju zahtjeva, zahtjev se podnosi izravno uredu sudskog službenika, dok se ostatak postupka isto tako vodi preko ureda sudskog službenika nadležnog suda.

Spis mora sadržavati sljedeće dokumente:

 1. ime i prezime te adresu boravišta ili, ako nema boravište u Nizozemskoj, adresu na kojoj tužitelj stvarno boravi i
 2. ime i prezime, adresu boravišta ili, ako nema boravište u Nizozemskoj, adresu na kojoj svaki tuženik i svaka zainteresirana strana stvarno borave, prema saznanjima tužitelja i
 3. jasan opis zahtjeva i razloga na kojima se temelji, uključujući razloge za mjesnu nadležnost suda, kao i
 4. ime i prezime te telefonski broj odvjetnika zaduženoga za predmet;
 5. u predmetima koji se odnose na nasljeđivanje u zahtjevu mora biti navedeno i posljednje boravište preminule osobe, a ako to nije moguće, potrebno je navesti obrazloženje.

Za svaki dokument na koji se određena stranka poziva u sudskom pozivu, pisanoj izjavi ili sažetku činjenica potrebno je priložiti presliku tog dokumenta.

10 Hoću li morati platiti sudske troškove? Ako hoću, kada? Hoću li morati plaćati odvjetnika od samog podnošenja zahtjeva?

Sudske pristojbe plaćaju se pri pokretanju sudskog postupka. Iznos pristojbi ovisi o vrsti i vrijednosti spora. U praksi će vaš odvjetnik često unaprijed platiti taj iznos te vam ga kasnije naplatiti. Ako je tijekom postupka potrebno pozvati vještaka (na primjer, revizora, medicinskog vještaka ili tehničkog vještaka), sud će u konačnici troškove naplatiti stranci koja je izgubila spor, osim ako odluči drukčije (na primjer, u obiteljskopravnim predmetima u kojima svaka stranka obično snosi svoje troškove). Isto se odnosi na troškove svjedoka ili drugih oblika dokaza.

Odvjetnici naplaćuju naknadu za svoje usluge koja se temelji na satnici, osim ako postoji pravo na državnu pravnu pomoć (vidjeti i pitanje 11.). Odvjetničke naknade u Nizozemskoj u načelu nisu fiksne. Preporučuje se da se za više informacija o tome pravodobno obratite odvjetniku koji vas zastupa ili Nizozemskoj odvjetničkoj komori (Nederlandse Orde van Advocaten). Većina odvjetnika zahtijeva plaćanje predujma za svoje usluge te zatim svoj rad naplaćuje tijekom postupka. Po zaključenju postupka izdaje konačan račun za izvršene usluge.

11 Mogu li zatražiti pravnu pomoć?

U Nizozemskoj postoji mogućnost dobivanja državne pravne pomoći. U nekim slučajevima možete dobiti doprinos za troškove pravnog savjetovanja i pomoći u postupku. Ako odvjetnika ne možete u potpunosti sami platiti, pod određenim uvjetima možete imati pravo na doprinos za troškove pravne pomoći. Odbor za pravnu pomoć (Raad voor Rechtsbijstand) potom će platiti dio odvjetničkih troškova, a vi ćete platiti samo doprinos na temelju vašeg imovinskog stanja. Odboru za pravnu pomoć zahtjev podnosi odvjetnik. Dodatne informacije o državnoj pravnoj pomoći možete pronaći na internetskim stranicama Odbora za pravnu pomoć.

12 Kada se smatra da je moj postupak službeno pokrenut? Hoće li mi nadležna tijela dati neke povratne informacije o tome je li moj predmet pravilno izložen?

U postupku koji se pokreće na temelju sudskog poziva postupak se smatra pokrenutim od trenutka u kojem sudski izvršitelj uruči sudski poziv tuženiku. Tužitelj podnosi sudski poziv uredu sudskog službenika najkasnije na zadnji dan kad je ured sudskog službenika otvoren prije datuma ročišta navedenog u sudskom pozivu (datuma zakazanog ročišta). Ako poziv nije dostavljen uredu sudskog službenika do tog roka, predmet se briše iz ročišnika, osim ako je u roku od dva tjedna prije datuma ročišta navedenog u sudskom pozivu izdan valjan izmijenjeni poziv.

U postupku koji se pokreće na temelju zahtjeva smatra se da je postupak pokrenut od datuma podnošenja zahtjeva uredu sudskog službenika.

Općenito se ne šalje potvrda da je predmet pravilno izložen. U postupcima koji se pokreću sudskim pozivom, ako poziv ima nedostatke, tužitelju se u nekim slučajevima daje mogućnost da ispravi taj nedostatak. Isto se odnosi i na postupak koji se pokreće na temelju zahtjeva. Međutim, ured sudskog službenika nije dužan ponuditi takvu mogućnost.

13 Hoću li dobiti detaljne informacije o rasporedu sljedećih događaja (poput roka u kojem moram uložiti dokument za obranu)?

Ured sudskog službenika ne može pružiti točne informacije o rasporedu postupka neposredno nakon pokretanja postupka. Naravno, bit ćete obaviješteni o vremenu kada će sud održati raspravu u vašem predmetu. Obje će stranke dobiti poziv na ročište koje će se održati u određeno vrijeme i na određenom mjestu.

Posljednji put ažurirano: 10/05/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.