Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2024. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Kako pokrenuti sudski postupak?

Škotska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Moram li se obratiti sudu ili postoji i druga mogućnost?

Pokretanje sudskog postupka trebalo bi se smatrati posljednjom mogućnošću. Prije toga trebali biste razmotriti druge načine za rješavanje spora. Na primjer, ako vam netko duguje novac, mogli biste se pisanim putem obratiti toj osobi i navesti koliko vam duguje i za što te opisati korake koje ste već poduzeli kako biste naplatili dug. Možete uključiti upozorenje da ćete, ako vam ta osoba ne isplati dugovani iznos do predloženog datuma, pokrenuti sudski postupak. Možete razmotriti i alternativno rješavanje sporova. Dodatne informacije potražite u informativnom obrascu o alternativnom rješavanju sporova.

2 Postoji li vremensko ograničenje za pokretanje sudskog spora?

U škotskom pravu postoje rokovi ili rokovi zastare do kojih je potrebno pokrenuti sudski postupak. Ti se rokovi određuju u skladu s pravnim pojmovima zastare i oslobađajuće zastare. Primjenjivi rokovi ovise o zakonu. Kako biste saznali podliježe li određena radnja koju biste željeli poduzeti određenim rokovima, možete zatražiti savjet od odvjetnika ili ureda za savjetovanje građana.

3 Trebam li se obratiti sudu u ovoj državi članici?

U zakonodavstvu EU-a postoje posebna pravila kojima se određuje država članica u kojoj treba podnijeti tužbeni zahtjev.

Opće informacije o sudovima u Škotskoj i vrstama predmeta koje rješavaju mogu se pronaći u informativnom obrascu: „Nadležnost”.

4 Ako je tako, kojem bih se točno sudu morao obratiti u ovoj državi članici s obzirom na to gdje ja živim i gdje druga stranka živi, odnosno s obzirom na druge aspekte mog predmeta?

Opće informacije o sudovima u Škotskoj i vrstama predmeta koje rješavaju mogu se pronaći u informativnom obrascu: „Nadležnost”.

5 Kojem bih se točno sudu trebao obratiti u ovoj državi članici s obzirom na prirodu mog predmeta i vrijednost spora?

Opće informacije o sudovima u Škotskoj i vrstama predmeta koje rješavaju mogu se pronaći u informativnom obrascu: „Nadležnost”.

6 Mogu li sam pokrenuti sudski postupak ili to moram učiniti putem posrednika, primjerice odvjetnika?

Kad je riječ o predmetima koji se vode na škotskim građanskim sudovima, stranke ne moraju imati pravnog zastupnika.

Smatra se da se stranka koja se pojavi pred sudom bez pravnog zastupnika odlučila sama zastupati. Vrhovni sud izdao je posebne smjernice za stranke koje odaberu taj oblik zastupanja: Smjernice za stranke u postupku koje se same zastupaju.

7 Kome točno podnosim zahtjev za pokretanje spora: prijamnom uredu ili uredu sudskog službenika ili nekoj drugoj službi?

Prvo biste se trebali obratiti administrativnom osoblju suda. Sa sudom možete stupiti u kontakt u pisanom obliku, telefonom ili osobno. Ako odlučite obratiti se sudu u pisanom obliku, sud će vam nastojati odgovoriti na isti način ili telefonom u roku od deset radnih dana.

Informacije o radnom vremenu i podaci za kontakt mogu se pronaći na internetskim stranicama Škotske službe sudova i tribunala u izbornicima „Lokacije sudova” i „Lokacije tribunala”.

Škotska služba sudova i tribunala zapošljava osoblje koje je na odgovarajući način osposobljeno za pružanje administrativnih, tehničkih i organizacijskih usluga potrebnih za neometano poslovanje sudova, odgovarajući pritom na učinkovit i uljudan način na potrebe korisnika sudskih usluga. S tim u vezi sastavljena je i povelja za korisnike sudskih usluga, a pojedinosti možete pronaći na internetskim stranicama Škotske službe sudova i tribunala.

Osoblje Škotske službe sudova i tribunala ne posjeduje pravne kvalifikacije i stoga vam ne može pružiti pravni savjet. Ako vam je potreban pravni savjet, Odvjetnička komora Škotske (Law Society of Scotland) može vam dostaviti podatke za kontakt odvjetnika na vašem području, a Škotski odbor za pravnu pomoć može vam pružiti informacije o pravu na pravnu pomoć.

8 Na kojem jeziku mogu podnijeti zahtjev? Mogu li to učiniti usmeno ili zahtjev mora biti u pisanom obliku? Mogu li zahtjev poslati faksom ili elektroničkom poštom?

Sudski postupak mora se pokrenuti na engleskom jeziku. Postupci se vode na engleskom jeziku uz pomoć sudskih tumača, ako su njihove usluge potrebne. Naknade za rad tumača plaćaju stranke u postupku. Obrasci potrebni za pokretanje postupka moraju se podnijeti osobno ili poslati sudu.

9 Postoje li posebni obrasci za pokretanje postupaka, a ako ne, kako moram izložiti predmet? Je li potrebno uvrstiti neke elemente u spis?

Kako biste pokrenuli postupak, u načelu morate ispuniti obrazac. U poslovniku svakog suda navodi se koji bi se obrasci trebali upotrebljavati za pokretanje postupka pred tim sudom.

Više informacija koje se odnose na poslovanje određenih sudova potražite na internetskim stranicama Škotske službe sudova i tribunala: Škotska služba sudova i tribunala.

10 Hoću li morati platiti sudske troškove? Ako hoću, kada? Hoću li morati plaćati odvjetnika od samog podnošenja zahtjeva?

Pri pokretanju postupka obično ćete morati platiti sudske pristojbe. Pristojbe se razlikuju ovisno o vrsti postupka i sudu pred kojim se postupak pokreće. Pristojbe su utvrđene u sekundarnom zakonodavstvu (u tzv. uredbama o pristojbama) i redovito se ažuriraju uredbama o izmjenama pristojbi. Najnovije informacije o pristojbama potražite na internetskim stranicama Škotske službe sudova i tribunala.

U određenim ćete okolnostima možda imati pravo na oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi. Te su okolnosti isto tako navedene na internetskim stranicama Škotske službe sudova i tribunala.

Pokretanje sudskog postupka uključuje plaćanje pristojbi, ali mogu nastati i dodatni troškovi. Obično će stranka koja izgubi spor biti odgovorna za plaćanje sudskih troškova i drugih troškova stranke koja je dobila spor te za plaćanje vlastitih troškova. U nekim slučajevima sudac ima određenu slobodu odlučivanja o tome koliko stranka koja je izgubila spor mora platiti. Stranka koja dobije spor možda će bez obzira na to morati platiti troškove svojih svjedoka ili naknade za rad vještaka čije je usluge zatražila.

Odvjetničke naknade obično se plaćaju nakon zaključenja predmeta. Ako dobijete spor, sud može tuženiku naložiti da djelomično ili u cijelosti plati naknadu za rad vašeg odvjetnika. Isto tako, trebali biste imati na umu da čak i ako sud donese presudu u vašu korist (odnosno naloži tuženiku da vam plati troškove), to ne znači da će automatski poduzeti korake kako bi osigurao da vam se isplati dugovani iznos. Ako vam tuženik ne isplati dugovani iznos, morat ćete od suda zatražiti da poduzme mjere (odnosno morat ćete zatražiti „izvršenje presude”), za što ćete možda morati platiti drugu pristojbu. Više informacija o izvršenju presuda možete pronaći u nekoliko letaka: letci o izvršenju presuda.

11 Mogu li zatražiti pravnu pomoć?

Za građanske predmete dostupne su različite vrste financiranja troškova postupka. Vrsta financiranja i pravo na primanje sredstava ovise o nizu čimbenika, uključujući vrstu sudskog postupka i prihode podnositelja zahtjeva. Više informacija dostupno je na internetskim stranicama Škotskog odbora za pravnu pomoć.

12 Kada se smatra da je moj postupak službeno pokrenut? Hoće li mi nadležna tijela dati neke povratne informacije o tome je li moj predmet pravilno izložen?

Postupak se pokreće kad tužitelj tuženiku dostavi obrazac, pismeno o pokretanju postupka, poziv ili zahtjev. Dostava se obično izvršava poštom, ali pismena mogu dostavljati i izvršitelji grofovijskih sudova ili izvršitelji Vrhovnog građanskog suda.

Kad se obrazac, pismeno o pokretanju postupka, poziv ili zahtjev dostavi službeniku grofovijskog suda radi odobrenja (ili tajništvu Vrhovnog građanskog suda radi stavljanja pečata u istu svrhu), administrativno osoblje provjerava pismeno kako bi se osiguralo da sadržava potrebne informacije. Administrativno osoblje ne pruža pravne savjete o meritumu predmeta. Sud i nakon pokretanja postupka može zaključiti da tužba nije pravilno podnesena.

13 Hoću li dobiti detaljne informacije o rasporedu sljedećih događaja (poput roka u kojem moram uložiti dokument za obranu)?

Pismena koja se dostavljaju tuženiku sadržavaju informacije o tome kako osporavati zahtjev, u kojem roku i kad će se održati sljedeća rasprava u predmetu.

Škotska služba sudova i tribunala nastoji sve rasprave organizirati što prije. Kad je riječ o parničnim postupcima, predviđeno je da se rasprava o dokazima održi u roku od 12 tjedana od datuma na koji je sud odobrio održavanje rasprave o dokazima.

Druge poveznice

Škotska služba sudova i tribunala (Scottish Courts and Tribunals Service)

Škotski odbor za pravnu pomoć (The Scottish Legal Aid Board)

Odvjetnička komora Škotske (Law Society of Scotland, koja predstavlja odvjetnike nižeg ranga – solicitors, uključujući one s pravom zastupanja)

Odvjetnička komora Škotske (Faculty of Advocates, koja predstavlja odvjetnike višeg ranga – advocates)

Posljednji put ažurirano: 24/09/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.