Kako pokrenuti sudski postupak?

Švedska
Sadržaj omogućio
European Judicial Network
Europska pravosudna mreža (u građanskim i trgovačkim stvarima)

1 Moram li se obratiti sudu ili postoji i druga mogućnost?

Možda bi bilo bolje koristiti sustave alternativnog rješavanja sporova kao što je mirenje.

2 Postoji li vremensko ograničenje za pokretanje sudskog spora?

U nekim slučajevima postoje odredbe u kojima je propisano da se predmet mora pokrenuti u određenom roku jer će u protivnom, na primjer, biti prekasno tražiti plaćanje duga. Vrijeme dopušteno za pokretanje sudskog postupka razlikuje se ovisno o vrsti predmeta. Na pitanja o roku za pokretanje postupka može odgovoriti pravni savjetnik ili savjetnik za prava potrošača, na primjer.

3 Trebam li se obratiti sudu u ovoj državi članici?

Informacije o nadležnosti sudova mogu se naći ovdje.

4 Ako je tako, kojem bih se točno sudu morao obratiti u ovoj državi članici s obzirom na to gdje ja živim i gdje druga stranka živi, odnosno s obzirom na druge aspekte mog predmeta?

Mjesto gdje se pokreće postupak ovisi o tome gdje živite, gdje živi protivna stranka i o drugim čimbenicima. Više informacija dostupno je ovdje.

5 Kojem bih se točno sudu trebao obratiti u ovoj državi članici s obzirom na prirodu mog predmeta i vrijednost spora?

Sud pred kojim se pokreće postupak određuje se ovisno o prirodi predmeta, osporenom iznosu i drugim okolnostima. Više informacija dostupno je ovdje.

6 Mogu li sam pokrenuti sudski postupak ili to moram učiniti putem posrednika, primjerice odvjetnika?

Osobe mogu pokrenuti postupak pred sudom na vlastitu inicijativu. Prema tome, u Švedskoj ne postoji zahtjev da osobu mora zastupati pravni zastupnik ili odvjetnik. Također ne postoji odvjetnički monopol u smislu da pravni zastupnik ili savjetnik mora biti odvjetnik.

Ukratko osoba može postupak pokrenuti sama, bez uzimanja odvjetnika.

7 Kome točno podnosim zahtjev za pokretanje spora: prijamnom uredu ili uredu sudskog službenika ili nekoj drugoj službi?

Tužbeni zahtjev mora se podnijeti sudu. Moguće ga je predati u tajništvu suda, uložiti u poštanski sandučić na sudu, predati službeniku suda ili se može poslati poštom.

8 Na kojem jeziku mogu podnijeti zahtjev? Mogu li to učiniti usmeno ili zahtjev mora biti u pisanom obliku? Mogu li zahtjev poslati faksom ili elektroničkom poštom?

Na sudovima u Švedskoj koristi se švedski jezik. Stoga tužbeni zahtjev mora biti napisan na švedskom. Ako je isprava podnesena na drugom jeziku, sud može u nekim slučajevima stranci narediti da osigura prijevod. U iznimnim slučajevima sud može sam prevesti dokumente.

Tužbeni zahtjev mora se dostaviti pisanim putem i mora biti potpisan. Ako zahtjev nije potpisan osobno, nego je predan faksom ili e-poštom, na primjer, sud mora zatražiti potvrdu zahtjeva izvornim potpisanim dokumentom. Ako ne dobije potvrdu, sud će odbaciti zahtjev.

9 Postoje li posebni obrasci za pokretanje postupaka, a ako ne, kako moram izložiti predmet? Je li potrebno uvrstiti neke elemente u spis?

Ne postoji zahtjev da se za pokretanje postupka moraju koristiti posebni obrasci. Postoji obrazac tužbenog zahtjeva za građanske postupke koji se može koristiti bez obzira na vrijednost predmetnog spora. Obrazac je dostupan na web-mjestu švedske Nacionalne sudske uprave („Domstolsverket”) na švedskom i engleskom.

Obrazac tužbenog zahtjeva mora sadržavati podatke o strankama, tužbeni zahtjev, osnovu zahtjeva, podatke o dokazima te što se svakim od dokaza nastoji dokazati, te podatke o okolnostima na temelju kojih je utvrđena nadležnost suda za taj predmet.

Pisani dokazi moraju se dostaviti zajedno sa zahtjevom.

U slučaju nepotpunog zahtjeva, sud mora zatražiti dodatne informacije. U slučaju da ne dobije dodatne informacije, sud će odbaciti zahtjev.

10 Hoću li morati platiti sudske troškove? Ako hoću, kada? Hoću li morati plaćati odvjetnika od samog podnošenja zahtjeva?

Za podnošenje zahtjeva u građanskim postupcima podnositelji moraju platiti pristojbu. Pristojba se plaća okružnom sudu („tingsrätt”) prilikom podnošenja zahtjeva. Pristojba za podnošenje zahtjeva trenutačno iznosi 450 SEK (oko 50 EUR). U slučaju da pristojba nije plaćena, sud podnositelju zahtjeva šalje nalog za izvršenje obveze plaćanja. Ako plaćanje unatoč tome nije izvršeno, zahtjev će biti odbijen.

Pitanja u vezi s plaćanjem troškova odvjetnika rješavaju stranka i odvjetnik. To je uobičajeno u slučaju zahtjeva za plaćanje predujma i kod naknadnog izdavanja računa za obavljeni posao. Postoje posebna pravila za slučajeve kada je pružena pravna pomoć.

11 Mogu li zatražiti pravnu pomoć?

Više informacija dostupno je ovdje.

12 Kada se smatra da je moj postupak službeno pokrenut? Hoće li mi nadležna tijela dati neke povratne informacije o tome je li moj predmet pravilno izložen?

U Švedskoj se postupak smatra pokrenutim na dan kada sud zaprimi tužbeni zahtjev. Smatra se da je tužbeni zahtjev zaprimljen na sudu na dan kada su na sud ili do ovlaštenog službenika stigle isprave ili obavijest o plaćenoj pošiljci koja sadržava te isprave.

Ako se može pretpostaviti da su isprave ili obavijest o njima dostavljeni u tajništvo suda ili izdvojeni za sud u poštanskom uredu na određeni datum, smatra se da su stigle na taj datum ako ih je sljedećeg radnog dana primio ovlašteni službenik.

Potvrda o tome da se smatra da je postupak ispravno pokrenut ne izdaje se automatski. Međutim, informacije o tome mogu se dobiti od suda, primjerice, telefonom.

13 Hoću li dobiti detaljne informacije o rasporedu sljedećih događaja (poput roka u kojem moram uložiti dokument za obranu)?

U skladu s odredbama švedskog Zakona o sudskom postupku („rättegångsbalken”), sud bi što hitnije trebao pripremiti raspored rješavanja predmeta. Međutim, u nekim predmetima nema smisla pripremati raspored. U većini slučajeva ne postoji dostatna osnova za pripremanje rasporeda dok nije zaprimljena obrana.

Od suda je, na primjer telefonom, moguće dobiti informacije o tijeku predmeta.

Poveznice

Ministarstvo pravosuđa (Justitiedepartementet)

Švedska nacionalna sudska uprava (Domstolsverket)

Švedska nacionalna porezna uprava (Riksskatteverket)

Posljednji put ažurirano: 17/11/2015

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća kontaktna točka EJN-a. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska pravosudna mreža i Europska komisija ne preuzimaju nikakvu odgovornost u pogledu informacija ili podataka sadržanih ili navedenih u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.