Hogyan lehet bírósághoz fordulni?

Ausztria
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Moram li se obratiti sudu ili postoji i druga mogućnost?

Bírósághoz fordulás előtt érdemes alternatív vitarendezési megoldáshoz folyamodni.

2 Postoji li vremensko ograničenje za pokretanje sudskog spora?

A perindítás határideje ügytől függően változik. Javasoljuk, hogy a határidők kérdésének tisztázásához forduljon jogi tanácsadóhoz.

3 Trebam li se obratiti sudu u ovoj državi članici?

Erről lásd: „Melyik ország bírósága rendelkezik joghatósággal?

4 Ako je tako, kojem bih se točno sudu morao obratiti u ovoj državi članici s obzirom na to gdje ja živim i gdje druga stranka živi, odnosno s obzirom na druge aspekte mog predmeta?

Erről lásd: „Melyik ország bírósága rendelkezik joghatósággal – Ausztria?

5 Kojem bih se točno sudu trebao obratiti u ovoj državi članici s obzirom na prirodu mog predmeta i vrijednost spora?

Erről lásd: „Melyik ország bírósága rendelkezik joghatósággal – Ausztria?

6 Mogu li sam pokrenuti sudski postupak ili to moram učiniti putem posrednika, primjerice odvjetnika?

A bírósági úton rendezendő polgári és kereskedelmi ügyekben a szabály szerint legfeljebb 15 000 EUR perértékű ügyekben illetékességgel rendelkező kerületi bíróságokhoz (Bezirksgerichte) benyújtott követeléseket ügyvéddel kell ellenjegyeztetni, ha a perérték meghaladja az 5 000 EUR-t. Kivételt jelent az ügyvédkényszer alól minden olyan kereset, amelyet a perértékre tekintet nélkül (így a 15 000 EUR-t meghaladó perérték esetén is) kerületi bíróság előtt kell indítani. Ide tartoznak egyebek mellett a házastársak, élettársak és családtagok közötti jogviták, a telekhatárokkal kapcsolatos jogviták, a birtokháborítással kapcsolatos jogviták, a bérlettel kapcsolatos jogviták, a hajózási szállítók, fuvarozók, vendéglátók és ezek megbízói, utasai és vendégei közötti jogviták, valamint az állatszavatosságból származó jogviták.

A kötelező ügyvédi képviselet nem vonatkozik továbbá a peren kívüli eljárásokban (azaz a polgári jog hatálya alá tartozó megállapítási eljárásokra, amelyek rugalmasabbak és kevésbé formálisak, mint a polgári perrendtartás – Zivilprozessordnung, ZPO – hatálya alá tartozó peres eljárások), különösen a házastársak vagy élettársak közötti, vagy a gyermekek jogaival, cselekvőképtelen nagykorúak jogaival, öröklési ügyekkel, ingatlan nyilvántartással és cégnyilvántartással, nem vitatott lakásbérleti jogokkal, stb. kapcsolatos peren kívüli eljárásokban benyújtott kérelmekre.

Ahol a kerületi bíróság előtti jogi képviselet nem kötelező, a bírósághoz bárki benyújthat írásbeli követelést vagy az eljárást megindító kérelmet.

A bíróság elé vitt polgári és kereskedelmi ügyekben a tartományi bíróságokhoz (Landesgerichte) benyújtott követeléseket minden esetben ügyvéddel kell ellenjegyeztetni. Perértéktől függetlenül a tartományi bíróságok előtt érvényesíthető minden olyan kereset, amelyre nem a kerületi bíróság illetékes, mint például az iparjogvédelmi, tisztességtelen versennyel kapcsolatos jogviták, valamint a fogyasztóvédelmi egyesületek jogsértés megszüntetésére irányuló keresete.

A tartományi bíróságokhoz benyújtandó munkaügyi és társadalombiztosítási joggal kapcsolatos követelések (a munkaügyi és társadalombiztosítási bíróságokról szóló törvény, azaz az ASGG szerinti eljárások) esetében nincs szükség ügyvéd általi ellenjegyzésre. Ez különösen érvényes a munkavállalóknak a munkaadóval szembeni, munkaszerződésből eredő követeléseire.

7 Kome točno podnosim zahtjev za pokretanje spora: prijamnom uredu ili uredu sudskog službenika ili nekoj drugoj službi?

Az írásbeli keresetet a bíróság levelezési címére kell küldeni. Ha valamelyik fél személyesen szeretné a keresetét benyújtani a bírósághoz, akkor a bíróság fogadóhelyiségében kell azt leadnia, vagy a bíróságon található postaládában elhelyeznie.

A keresetet az ügyvédi képviselettel nem rendelkező fél ügyfélfogadási napon („Amtstag”, általában hetente egyszer) szóban is jegyzőkönyvbe mondhatja a perre illetékes kerületi bíróság megfelelő ügyosztályán, vagy a fél aktuális tartózkodási helye szerinti kerületi bíróság előtt.

8 Na kojem jeziku mogu podnijeti zahtjev? Mogu li to učiniti usmeno ili zahtjev mora biti u pisanom obliku? Mogu li zahtjev poslati faksom ili elektroničkom poštom?

A bíróságok hivatalos nyelve a német. Ezenkívül egyes bíróságokon a nyelvi kisebbségek hivatalos nyelvként használhatják a burgenlandi-horvátot, a magyart vagy a szlovént.

A keresetet vagy az eljárást megindító kérelmet írásban kell benyújtani, kézzel írt aláírással. Ha nincs szükség ügyvéd általi ellenjegyzésre, és a felet nem képviseli ügyvéd, a keresetet az illetékes kerületi bíróság előtt szóban is jegyzőkönyvbe lehet mondani, a fenti 7. kérdésnél leírtak szerint. A kereseteket elektronikus úton az osztrák e-igazságszolgáltatás (ERV) platform zárt rendszerén keresztül lehet benyújtani, amelynek használatához regisztráció szükséges (ez anyagilag csak azoknak a feleknek éri meg, akik nagy számban nyújtanak be követeléseket az osztrák bíróságokhoz). A kereseteket nem lehet e-mailben benyújtani, és az e-mailben benyújtott kereseteket a határidő elteltével nem lehet javítani. A faxon benyújtott keresetek sem felelnek meg a polgári perrendtartás (ZPO) előírásainak. Azonban ha egy keresetet faxon nyújtanak be, az eredeti később is benyújtható, és úgy tekintendő, hogy a határidőn belül került benyújtásra.

2013 kezdete óta a beadványokat és csatolmányokat az állampolgári igazolvány (Bürgerkarte) erre a célra szolgáló (intelligens kártya vagy mobiltelefonos aláírás) funkciójának használata segítségével az osztrák Igazságügyi Minisztérium honlapján elérhető elektronikus formanyomtatványokon („Elektronische Eingaben an Gerichte und Staatsanwaltschaften”, www.eingaben.justiz.gv.at) is be lehet nyújtani a bíróságokhoz és az ügyészséghez.

9 Postoje li posebni obrasci za pokretanje postupaka, a ako ne, kako moram izložiti predmet? Je li potrebno uvrstiti neke elemente u spis?

Csak a feltételes fizetési meghagyással (Mahnklagen) kapcsolatban léteznek kötelezően használandó formanyomtatványok. Ennek az eljárásnak megfelelően a legfeljebb 75 000 EUR értékű fizetési követelések esetében a keresetet a fizetési meghagyás iránti kérelem formájában kell benyújtani (Mahnverfahren). A megfelelő nyomtatványokat a bíróságnál lehet beszerezni, vagy a Szövetségi Igazságügyi Minisztérium weboldaláról is kinyomtathatók. A megfelelő nyomtatványokat a bíróságnál lehet beszerezni, vagy a Szövetségi Igazságügyi Minisztérium weboldaláról is kinyomtathatók.

Léteznek nem kötelezően használandó nyomtatványok lakossági bérleti szerződés, illetve egy vagy több üzlethelyiség bérleti szerződésének bírósági úton történő felmondásához.

Főszabály szerint minden keresethez csatolni lehet bármilyen, a követelés igazolására szolgáló dokumentumot (bizonyítékokat) mellékletként (ugyanannyi példányban kell benyújtani, mint magát a keresetet, lásd a 12. kérdést). A bírósági illetékességről vagy belföldi jogszolgáltatásról szóló írásos megállapodást (joghatósági megállapodás) is lehet csatolni a keresethez. Ugyanez érvényes a szerződés teljesítési helyének kijelöléséről szóló írásos megállapodásokra, amennyiben a felperes a teljesítési hely szerinti bírósághoz akar fordulni, és ugyancsak más különös tényeknél, amik az illetékességi kikötéseknél vagy különleges eljárási típusoknál (mint például váltó kifizetésének végrehajtására irányuló eljárás) relevánsak.

10 Hoću li morati platiti sudske troškove? Ako hoću, kada? Hoću li morati plaćati odvjetnika od samog podnošenja zahtjeva?

Polgári jogi követelés bírósághoz történő benyújtásakor bírósági illetéket kell fizetni; ennek célja az elsőfokú per költségeinek fedezése. Az illetékek nagysága általában a perértéktől függően fokozatosan nő. Az illetékeket a kereset benyújtásakor kell megfizetni, és ennek legjobb módja a követelés legelső oldalán meghatalmazást adni az összeg levonására (pl. a „díjfizetés” mint a fizetés céljának feltüntetésével, és az IBAN-kód, valamint nemzetközi fizetések esetén a BIC-kód megadásával).

Az ügyvédi díj fizetésének módja egyéni megállapodástól függ; ugyanez érvényes a díj nagyságára (amennyiben a díjat nem az ügyvédi díjakról szóló törvény (Rechtsanwaltstarifgesetz) vagy a díjfizetésre vonatkozó általános iránymutatások (Allgemeine Honorar-Kriterien) alapján állapították meg). Az ellenérdekelt féltől a díjat rendszerint csak a jogerős határozat kihirdetésekor, a per sikerességének függvényében lehet követelni.

11 Mogu li zatražiti pravnu pomoć?

Olyan személy részesülhet költségmentességben, aki saját megélhetésének veszélyeztetése nélkül nem tudja megfizetni az eljárás költségeit. A költségmentesség iránti kérelmet szóban vagy írásban, az eljárást lefolytató bíróságon lehet benyújtani. Ha a bíróság székhelye kívül esik azon bírósági kerületen, ahol a személy állandó vagy ideiglenes jelleggel tartózkodik, a kérelmet szóban is jegyzőkönyvbe lehet mondani, az adott személy tartózkodási helye szerinti kerületi bíróságon.

Az eljárás során a pénzügyi és tartalmi feltételek megléte esetén már a kereset előterjesztése előtt – a kereset benyújtásához és/vagy az egész további eljáráshoz – lehet kérni költségmentességet.

A költségmentességről szóló további információk a Szövetségi Igazságügyi Minisztérium honlapján, a „Service” (Ügyfélszolgálat) menüpont alatt érhetők el. A honlapról letölthetők a kérelem benyújtásához szükséges formanyomtatványok is, amelyek további információt és útmutatást tartalmaznak.

12 Kada se smatra da je moj postupak službeno pokrenut? Hoće li mi nadležna tijela dati neke povratne informacije o tome je li moj predmet pravilno izložen?

A kérelem akkor tekinthető benyújtottnak, amikor azt a (legalább elméleti) illetékességgel rendelkező bíróság megkapta. A keresetlevél akkor tekinthető megfelelően benyújtottnak, ha azt a bíróságnak nem kell azonnal elutasítania vagy a bíróságnak nem kell hiánypótlásra felszólítania (más szóval, ha olyan keresetnek tűnik, amely az eljárási szabályzat alapján kezelhetőnek minősül). Az írásbeli keresetet annyi példányban kell benyújtani, ahány peres fél van (egy példány a bíróság részére, egy-egy valamennyi ellenérdekelt félnek). Ha a kereset alaki és/vagy tartalmi hibát tartalmaz, úgy a bíróság vélhetően hiánypótlásra szólítja fel az adott felet. A bíróság egyúttal jelzi, hogy milyen következményekkel jár a hiánypótlás határidőre történő benyújtásának elmulasztása. A kereset beérkezését rendszerint csak külön kérésre igazolják vissza, kivéve, ha azt az osztrák e-igazságügyi platformon keresztül nyújtották be, ahol a visszaigazolás automatikusan történik.

13 Hoću li dobiti detaljne informacije o rasporedu sljedećih događaja (poput roka u kojem moram uložiti dokument za obranu)?

A fizetési meghagyásos eljárásban (Mahnverfahren) a fél már a formanyomtatvány kitöltésével kéri a jogerős fizetési meghagyás példányának megküldését. A felperes ezért kézbesítés útján automatikusan megkapja vagy a jogerős fizetési meghagyás egy példányát (végrehajtási jogcím – Exekutionstitel), vagy a másik fél határidőben benyújtott ellentmondásának egy példányát vagy az arról szóló értesítést, többnyire a szóbeli tárgyalásra szóló idézéssel együtt (amellyel megindul a rendes eljárás). A kerületi bíróság előtti eljárásban az idézési határidőnek nincs alsó határa; a tartományi bíróság előtti eljárásban azonban a határidő legalább három hét.

A lakás vagy üzlethelyiség bérleti jogviszonyának bírósági úton való felmondásával kapcsolatos eljárásban a főbérlőnek külön kell kérnie a felmondás eredeti példányának megküldését. Ha az a fél, akinek felmondtak, határidőben ellentmondást terjeszt elő (négy héten belül), erről a főbérlőt automatikusan értesítik (többnyire a szóbeli tárgyalásra szóló idézéssel együtt).

A különleges eljárásoktól eltekintve (mint a fizetési meghagyásos, váltó kifizetésére irányuló vagy bérleti jogviszony felmondásáról szóló eljárás) a bíróság a kereset befogadását követően (és az esetleges hiánypótlás után) az illetékes kerületi bíróság előtt folyó eljárásokban a keresetet rendszerint automatikusan, a tárgyalásra szóló idézéssel együtt kézbesíti az alperesnek, és egyúttal a felperest is idézi a szóbeli tárgyalására. A tartományi bíróság előtti eljárásban a kereset kézbesítésekor a bíróság automatikusan felkéri az alperest az írásbeli ellenkérelem előterjesztésére is (valamint emlékezteti a kötelező ügyvédi ellenjegyzésre). Ha az alperes az ellenkérelmet határidőben nem terjeszti elő, úgy a bíróság a felperes kérelmére mulasztási ítéletet hoz; egyéb esetben az eljárás szünetel. Az ellenkérelem határidőben történő beérkezése esetén a felperes megkapja az ellenkérelem egy példányát, gyakran a szóbeli tárgyalásra szóló idézéssel együtt.

Az előkészítő ülésen (a szóbeli eljárás első ülése) a bíróság megtárgyalja az eljárás további menetét és időpontjait a felekkel, akiknek általában személyesen is meg kell jelenniük, kivéve, ha jogi képviselőjük megfelelő tájékoztatást kap a tényekről. Az eljárás ütemezését és rendját tárgyalási menetrend formájában jegyzőkönyvbe veszik. A feleknek (vagy jogi képviselőjüknek) megküldik az eljárási jegyzőkönyv egy példányát. Az ügy menetrendjének változásait a bíróság közli a felekkel, illetve adott esetben velük alkalmas időben megtárgyalja.

Utolsó frissítés: 22/04/2024

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.