Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2024 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.

Hogyan lehet bírósághoz fordulni?

Anglia és Wales
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Bírósághoz kell fordulnom vagy van más lehetőség is?

Angliában és Walesben a kormány azt akarja, hogy az emberek a jogvitákat gyors, hatékony és költséghatékony módon rendezhessék, és azt, hogy számos lehetőség álljon a rendelkezésükre, és ne csak a bíróságokra hagyatkozzanak. Az alternatív vitarendezés lényege az előírások kikényszerítése helyett a problémák megoldása, és számos esetben kreatív és messze ható megoldásokat biztosít olyan kérdésekre, amelyek bírósági eljárás keretében nem rendezhetők.

Az alternatív vitarendezés magában foglalja a mediációt és a választottbíráskodást; Az igazságügyi minisztérium a sávosan rögzített díjak fejében közvetítő képzett mediátoroknak szentelt oldallal is rendelkezik. Ezenkívül ingyenes telefonos mediációs szolgáltatás is elérhető, amely a kis értékű követelések eljárásrendje alá tartozó peres ügyekben áll rendelkezésre, feltéve, hogy a felek ebben megállapodnak. Amennyiben a felek kísérletet tesznek a vitájuk alternatív rendezésére, és nem járnak sikerrel, semmi sem zárja ki, hogy az ügy bírósági eljárás keretében folytatódjon.

Amennyiben a bírósági utat választja, az eljárást a Civil Procedure Rules (polgári perrendtartás) szabályozza.

Az alábbi tájékoztatás segítséget nyújthat annak eldöntésében, hogy miként tudja jogvitáját legjobban megoldani, és csak átfogó képet fog arról adni, hogy mi történhet. Nem ad teljes körű tájékoztatást a bírósági szabályok, költségek és eljárások tekintetében, amelyek a különböző típusú követeléseket különbözőképpen befolyásolhatják. Vegye figyelembe, hogy még abban az esetben is, ha pernyertes lesz, a bíróság nem tudja biztosítani, hogy meg fogja kapni az Önt megillető összeget.

2 Van határideje a perindításnak?

Vannak határidők, illetve elévülési idők, amelyeken belül a pert meg kell indítani. Az általános elévülési idő a releváns időponttól, például a szerződésszegés, a kár bekövetkezésének vagy néhány esetben a kár észlelésének időpontjától számított hat év. Eltérő elévülési idő vonatkozik a rágalmazásra (egy év) vagy az orvosi műhibára, illetve a személyi sérülésre (három év). Néhány, de nem valamennyi elévülési idő megtalálható az elévülésről szóló 1980. évi törvényben (Limitation Act 1980). A határidők kérdése az Egyesült Királyságban ügyvéd, jogi tanácsadó vagy Citizens Advice Bureau (Polgári Tanácsadó Iroda) segítségével tisztázható.

3 Ebben a tagállamban kell bírósághoz fordulnom?

Legtöbb esetben abban a tagállamban forduljon bírósághoz, amelyben a jogvita felmerült. Van néhány, a jogvita jellegétől függő kivétel e szabály alól, valamint rendelkezésre áll a kis értékű követelések európai eljárásán alapuló iránymutatás. További tájékoztatásért forduljon az Egyesült Királyság Európai Fogyasztói Központjához (UK European Consumer Centre).

[1] Szerződéses kötelezettségekkel, kártérítéssel, fogyasztói és munkaszerződésekkel, szabadalmakkal/védjegyekkel, valamint ingatlan tulajdonjogával vagy bérlésével kapcsolatos ügyek

4 Amennyiben igen, úgy konkrétan melyik bírósághoz kell fordulnom ebben a tagállamban, tekintettel lakóhelyemre és a másik fél lakóhelyére vagy az ügyem egyéb körülményeire?

A CPR 7. része és az ahhoz kapcsolódó gyakorlati útmutató segítséget nyújthat annak meghatározásában, hogyan és hol indítható eljárás. A „Joghatóság” oldal további tájékoztatást nyújt Anglia és Wales azon bíróságáról, amely előtt a kereset benyújtható. A bírósági címekkel kapcsolatos részletek az Igazságügyi Minisztérium honlapján találhatók meg.

5 Konkrétan melyik bírósághoz kell fordulnom ebben a tagállamban, tekintettel az ügyem jellegére és a pertárgy értékére?

Megismételjük, a 7. Rész és a „Joghatóság” oldal nyújt további tájékoztatást Anglia és Wales azon bíróságáról, amely előtt a kereset benyújtható. A bírósági címekkel kapcsolatos részletek az Igazságügyi Minisztérium honlapján találhatók meg.

6 Magam is indíthatok keresetet vagy közvetítőn – például ügyvéden – keresztül kell bírósághoz fordulnom?

Senki nem köteles ügyvéd tanácsát kérni, illetve nem kötelező az ügyvédi képviselet; tartozással kapcsolatos egyszerű ügyben dönthet úgy, hogy nem fordul ügyvédhez. Főszabály szerint azonban, ha követelése 10 000 GBP-et meghaladó összegre vonatkozik, és különösen, ha kártérítés iránti követelésre vonatkozik, javasolt ügyvéd segítségét igénybe venni.

Ha az Ön által követelt összeg 10 000 GBP vagy kevesebb, és azzal szemben ellentmondást terjesztenek elő, más személy is elkísérheti a bírósági tárgyalásra annak érdekében, hogy az Ön nevében szólaljon fel. Az úgynevezett „nem hivatásos képviselő” lehet a házastárs, rokon, barát vagy tanácsadó.

Egyéb típusú követelések, például személyi sérüléssel kapcsolatos követelések, összetettebbek lehetnek, és követelésének értékétől függetlenül ajánlott lehet szakértő segítségét és tanácsát kérni.

A követelések számos típusára vonatkozik „keresetet megelőzően követendő iránymutatás” [1], amely meghatározza a bíróság által elvárt azon lépéseket, amelyeket a kereset benyújtását megelőzően kell megtenni. Ezen iránymutatás szerint írásban kell ahhoz a személyhez fordulni, akivel szemben igényt érvényesít, annak érdekében, hogy a követelése részleteit meghatározza, bizonyítékokat cseréljenek, személyi sérüléssel kapcsolatos követelése esetében lehetővé tegye, hogy e személy megismerje az Ön orvosi leleteit, valamint hogy megpróbáljanak megállapodni az Ön által igénybe venni kívánt egészségügyi szakértő tekintetében.

Ne feledje, hogy a követelését bizonyítékokkal is alá kell támasztania. Ennek érdekében bizonyítékra lesz szüksége, például orvosa által készített szakvéleményre, vagy olyan tanúk vallomására, akik látták az Ön balesetét. Ezenkívül reálisan meg kell határoznia az Ön által követelt kártérítés összegét. Időt és pénzt takaríthat meg, ha elsőként ügyvédtől vagy tanácsadótól kérdezi meg, hogy érdemes-e a követelést érvényesíteni, és ha igen, miként lehet azt legjobban előkészíteni, milyen bizonyítékokra lesz szüksége, és milyen összegű kártérítést kérjen.

Ha korlátolt felelősségű társaság nevében érvényesít követelést, a tárgyaláson való képviselethez ügyvédre lesz szükségese. Ez függ az Ön által követelt összeg nagyságától és a tárgyalás típusától.

[1] Számos egyéb keresetet megelőzően követendő iránymutatás van, mint például építkezéssel és mérnöki tevékenységgel kapcsolatos jogviták, rágalmazás, orvosi műhibák rendezése, szakmai gondatlanság, valamint jogi felülvizsgálat tekintetében. Ezen iránymutatások a bíróságon vagy az Igazságügyi Minisztérium honlapján érhetők el.

7 A per megindításához pontosan hová kell benyújtanom a kereseti kérelmemet: a bíróság kezelőirodájához vagy hivatalához, vagy más igazgatási szervhez?

A polgári jogi eljárás megindításával kapcsolatos szabályok a Civil Procedure Rules (polgári jogi eljárási szabályok) 7. Része[1] tartalmazza, amelyet az ahhoz kapcsolódó gyakorlati útmutatóval összefüggésben kell értelmezni. Főszabály szerint előírás vagy gyakorlati útmutató hiányában Angliában és Walesben a követelések bármely megyei bírósági tárgyalási központhoz benyújthatók; A gyakorlatban a megyei bíróságok hatáskörébe tartozó pénzköveteléseket online kell előterjeszteni vagy a salfordi Money Claims on Line oldalon kell közzétenni; Birtoklással kapcsolatos követelések esetében rendelkezésre áll egy kiegészítő online eljárás is.

Bizonyos követelések, mint például a Consumer Credit Act (fogyasztói hitelről szóló törvény) szerinti eljárás[2] keretében benyújtott követelést azon megyei bírósági tárgyalási központhoz kell benyújtani, ahol az alperes lakóhellyel rendelkezik vagy gazdasági tevékenységet folytat. Egyes tárgyalási központok elektronikus kommunikációs rendszerekkel is rendelkeznek; az erre vonatkozó szabályokat a CPR 5. része és a kapcsolódó gyakorlati útmutató tartalmazza, külön szabályok vonatkoznak a Felsőbíróságra (High Court). A Felsőbíróság adatai online itt érhetők el.

A bírósági személyzet nem nyújthat tanácsot a követelés elfogadhatósága vagy az Ön által választott lépések megfelelőségét illetően. A Polgári Tanácsadó Központtól (Citizens Advice Bureau) vagy a Jogi Központtól (Law Centre) is kaphat tanácsot.

[1] Ugyanott

[2] CPR PD 7B5

8 Milyen nyelven terjeszthetem elő a kereseti kérelmemet? Ez szóban is lehetséges, vagy írásban kell megtennem? Elküldhetem a kereseti kérelmemet faxon vagy e-mailben?

A követeléseket írásba kell foglalni, és angol nyelven kell megfogalmazni, ugyanakkor a walesi nyelvet beszélők számára walesi nyelvű szolgáltatások is rendelkezésre állnak. A fent említettek szerint lehetőség van a bíróságokkal elektronikus úton kommunikálni, mind követelések előterjesztése, mind közbenső kérelmek tekintetében, valamint a bírósággal folytatott általános kommunikáció tekintetében. Erre vonatkozó iránymutatás itt érhető el.

9 Vonatkoznak-e speciális formai előírások a perindításra, vagy ha nem, akkor hogyan kell előadnom az ügyemet? Vannak-e olyan iratok, amelyeket csatolni kell az ügy aktájához?

Főszabály szerint a követelés előterjesztéséhez az N1 formanyomtatványt kell kitölteni; meghatározott ügyek, például birtoklás tekintetében más formanyomtatvány áll rendelkezésre. Az N1 formanyomtatvány útmutató megjegyzéseket tartalmaz a felperes számára. A Polgári Tanácsadó Irodától (Citizens Advice Bureau) is kérhet segítséget. Az útmutató megjegyzések részletes tájékoztatást adnak azokról az adatokról, amelyeket a keresetében meg kell adnia. Postán történő benyújtás esetében készítsen egy példányt magának, egyet a bíróság, egyet-egyet pedig minden egyes perelt alperes számára. A bíróság lepecsételt példányt fog az alperesek részére kézbesíteni.

Számos egyéb formanyomtatvány áll rendelkezésre más típusú eljárás alkalmazásához, valamint az eljárás későbbi szakaszaihoz. E formanyomtatványok a bíróságon vagy az Igazságügyi Minisztérium honlapján érhetők el.

10 Kell-e bírósági illetéket fizetnem? Ha igen, mikor? A kereseti kérelmem előterjesztésétől kezdve kell ügyvédet fizetnem?

A követelés előterjesztéséhez rendszerint illetéket kell fizetnie. Az illeték mértéke az Ön által követelt összegtől függ. Ha az alperes nem fizet az Ön javára szóló határozatot követően, vagy azt állítja, hogy a pénzösszeg nem jár, és követelése „peres” ügyként (jogvitaként) folytatódik, adott esetben további illetéket kell fizetnie. Pernyertessége esetében az illetékek hozzáadódnak az alperes által Önnek fizetendő összeghez. Lehetősége van bizonyos költségtérítést kérni az munkaidőveszteség miatt, ez azonban nem fogja feltétlenül fedezni a teljes kiesett összeget.

Bizonyos körülmények között, például ha a jövedelemtámogatásban részesül, felmentést kérhet az illetékfizetés alól. A bírósági illetékek részletezését az igazságügyi minisztérium honlapján található tájékoztató tartalmazza. Ezen honlapon leírás található arról, hogy milyen esetben nem kell illetéket fizetni.

További kiadások is felmerülhetnek. Ha az alperes ellentmond a keresetének, tanúkra lehet szüksége annak érdekében, hogy előadja a bíróság számára, hogy mi történt. Adott esetben meg kell térítenie a tanúk bíróság székhelyére való oda- és visszaút kapcsán felmerülő utazási költségeit, valamint az e napra kiesett jövedelmüket. Pernyertessége esetében azonban a bíróság kötelezheti az alperest e költségek megtérítésére.

Adott esetben szakértőtől, például orvostól, szerelőtől vagy földmérőtől kell szakvéleményt beszereznie. Adott esetében kérnie kell e szakértőt, hogy jelenjen meg a bírósági tárgyaláson azért, hogy Ön érdekében nyújtson be bizonyítékot. Viselnie kell majd a szakértők kiadásait és díjait, azonban pernyertessége esetén a bíróság ezek megfizetésére kötelezheti az alperest.

Ha az Ön követelése konkrét pénzösszegre („pontosan meghatározott összeg”) irányul, és az alperes olyan magánszemély, aki érdemi védekezést terjeszt elő a követelésével szemben, a követelését áttehetik az alperes lakóhelye szerinti helyi bírósághoz. Ez azt jelentheti, hogy bizonyos távolságot kell megtennie ahhoz, hogy részt vehessen a sorra kerülő tárgyaláson. Pernyertessége esetében kérheti útiköltségeinek és bizonyos mértékben kiesett jövedelmének a megtérítését.

A tanúskodás, a szakértők és jogi tanácsadás költségei tekintetében követelhető összeg a kis értékű követelések eljárása esetében korlátozott.

Amennyiben az Ön első nyelve nem az angol, és tolmácsra van szüksége, a bíróság nem tud ebben segítséget nyújtani. Erről magának kell gondoskodnia, továbbá fizetnie kell a tolmács díját is.

Az ügyvédi díjat rendszerint az eljárás végén kell fizetni. Pernyertessége esetén a bíróság kötelezheti az alperest, hogy részben vagy egészben térítse meg az ügyvédi díjait. Amennyiben azonban ügyvéd (solicitor) képviseli, és követelése nem haladja meg az 5000 GBP-t, rendszerint még pernyertessége esetén is Önnek kell fizetnie a jogtanácsos díját. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy bár a bíróság Önnek kedvező ítéletet hozhat (azaz arra kötelezi az alperest, hogy fizessen Önnek), a bíróság nem fog automatikusan lépéseket tenni annak érdekében, hogy az összeget meg is kapja. Ha az alperes nem fizet, kérnie kell a bíróságtól, hogy („az Ön javára szóló ítélet végrehajtása érdekében”) tegyen lépéseket, amelyért további díjat kell fizetnie. Az ítéletek végrehajtásával kapcsolatban további információk számos tájékoztatóban megtalálhatók.

11 Kérelmezhetek költségmentességet?

Egyes polgári jogi ügyekben korlátozott költségmentesség különböző formái állnak rendelkezésre. A költségmentesség típusa és az arra való jogosultság számos tényezőtől függ, köztük a kereset típusától, valamint a felperes jövedelmétől. További információt a következő weboldalon talál: költségmentesség.

12 Hivatalosan mely időponttól tekintik benyújtottnak a keresetemet? Kapok-e a hivataloktól visszajelzést arra vonatkozóan, hogy az ügyemet megfelelően terjesztettem-e elő?

Az eljárás kezdetének napja az a nap, amikor a bíróság megindítja az eljárást. Az eljárás kezdetének időpontját a bíróság időbélyegzővel rögzíti az ügyiratban található keresetlevélen, vagy a keresetlevélhez csatolt levélen, amikor azt a bíróság megkapta. Amennyiben a keresetlevél nem tartalmaz valamely szükséges információt, vagy nyilvánvaló hiányosságok állnak fenn, a bíróság nem fogja az eljárást megindítani, és a keresetlevelet visszaküldi az Ön részére. Ha az eljárást megindítják, a bíróság az eljárás megindításáról szóló tájékoztatót küld az Ön részére, amely tartalmazza az eljárás megindításnak időpontjára és a követelés alperes részére történő kézbesítésének időpontjára vonatkozó adatokat.

13 Kapok-e részletes tájékoztatást az elkövetkező események időrendjéről (pl. a perbebocsátkozás határidejéről)?

Igen.

Az eljárás megindítását és az N1 formanyomtatvány és az azt alátámasztó iratok alperes részére történő kézbesítését követően az alperesnek a védekezés előterjesztésére és/vagy az illetékesség kifogásolására 14 nap áll rendelkezésre. A védekezés előterjesztését követően a bíróság ideiglenesen meghatározza az ügycsoportot, és elküldi az ügyirányítási kérdőívet (Directions Questionnaire) kérdőívet, amelyet meghatározott időn belül vissza kell juttatni. Az ügyirányítási kérdőív (Directions Questionnaire) kézhezvételét követően az ügyet átteszik a megfelelő bíróságra; főszabály szerint ez az alperes lakóhelye szerinti helyi megyei bírósági tárgyalási központ. A bíróság gondoskodik arról, hogy a feleket tájékoztassák valamennyi olyan időpontról, amelyet megelőzően bizonyos dolgokat el kell végezni.

Kapcsolódó linkek

A különösen fontos linkek a fenti válaszokban találhatók meg. Az alábbi linkek általánosabb tájékoztatásul szolgálnak:

Igazságügyi minisztérium

Költségmentesség/jogsegély

Jogi Szolgáltatások Bizottsága (Legal Services Commission)

Anglia és Wales Ügyvédi Kamaráinak Tanácsa (Bar Council of England and Wales)

Angol és Walesi Jogászegylet (Law Society of England and Wales

Lakossági Tanácsadó Szolgálat (Citizens Advice)

Utolsó frissítés: 18/11/2021

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.