Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata francia nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.
Swipe to change

Hogyan lehet bírósághoz fordulni?

Franciaország
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Bírósághoz kell fordulnom vagy van más lehetőség is?

Lehetőség van alternatív vitarendezési módszerek alkalmazására. Itt tudhat meg többet erről a témáról.

2 Van határideje a perindításnak?

A perindítás határideje az ügytől függően változik. A perindítás határidejére vonatkozóan jogi tanácsadótól vagy az állampolgári tanácsadó irodától kérhet felvilágosítást.

3 Ebben a tagállamban kell bírósághoz fordulnom?

Lásd: Hatáskör és illetékesség – Franciaország

4 Amennyiben igen, úgy konkrétan melyik bírósághoz kell fordulnom ebben a tagállamban, tekintettel lakóhelyemre és a másik fél lakóhelyére vagy az ügyem egyéb körülményeire?

Lásd: Hatáskör és illetékesség – Franciaország

5 Konkrétan melyik bírósághoz kell fordulnom ebben a tagállamban, tekintettel az ügyem jellegére és a pertárgy értékére?

Lásd: Hatáskör és illetékesség – Franciaország

6 Magam is indíthatok keresetet vagy közvetítőn – például ügyvéden – keresztül kell bírósághoz fordulnom?

Egyes esetekben, ha az eljárást az ellenérdekű félnek a keresetet benyújtó fél általi idézésével indították meg, az eljárás során bírósági végrehajtó szolgálatait kell igénybe venni. Ezen idézést kizárólag a bírósági végrehajtó bocsáthatja ki. Ez vonatkozik az általános hatáskörű elsőfokú bíróság (tribunaux de grande instance) előtt folyó eljárásokra, kivéve azokat az eseteket, amelyekben nem kötelező ügyvédi képviselettel eljárni. Kiemelendő, hogy az ideiglenes intézkedésekre (référés) vonatkozó kérelmek esetén kötelező a keresetet idézéssel benyújtani. A házasság felbontására irányuló ügyekben, amelyekben az eljárásra jogosult ügyvéd alkalmazása kötelező, a keresetet petíción keresztül kell benyújtani.

Az egyik szülő, a gyám vagy maga a kiskorú a fiatalkorúak bírájához (juge des enfants) rendes petícióval nyújthatja be keresetét.

A végrehajtó bíró (juge de l'exécution) előtt való eljárás indításhoz elengedhetetlen az idézés, kivéve a kitoloncolásra vonatkozó határozatokkal kapcsolatos végrehajtási eljárásokban.

A különös hatáskörű elsőfokú bíróság (tribunal d'instance) előtti eljárásokban a 4 000 EUR-t meg nem haladó értékű keresetek, illetve a szerződéses vagy jogszabályi, konkrét összegű adósságok megfizetésére irányuló fizetési felszólítások benyújtásához nincs szükség idézésre.

A kereskedelmi bíróságok (tribunal de commerce) előtt a bankváltókra (une traite), váltókra (une lettre de change), saját váltókra (un billet à ordre) vagy adósság átruházásra (un bordereau de cession) vonatkozó fizetési meghagyásos eljárást petícióval is meg lehet indítani. Egyéb ügyekben az eljárást idézéssel kell megindítani.

A munkaügyi bíróság (conseil des prud'hommes) előtt a követelést tértivevényes levélben, illetve a bíróság hivatalának tisztviselője előtt tett írásbeli vagy szóbeli nyilatkozattal lehet benyújtani.

Az ügyeket a mezőgazdasági földterületek bíróságai (tribunal paritaire des baux ruraux) előtt a bíróság hivatalának címzett ajánlott tértivevényes levéllel lehet megindítani, kivéve azokat az eseteket, amelyekben a követelés ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzésére vagy a bírósági végrehajtó okiratára van szükség.

Az ügyet a szociális ügyek bírósága (tribunal des affaires sociales) előtt kizárólag a peren kívüli egyezségekért felelős testület (commission de recours amiable) elé utalást követően lehet megindítani. A keresetet levélben vagy a titkár hivatala részére tett nyilatkozattal lehet benyújtani.

A felek közös petícióban benyújtott, a bíró számára a követeléseiket bemutató közös keresettel is bírósághoz fordulhatnak. E petíciót a bírósági titkár hivatalához kell benyújtani.

Főszabály szerint az általános hatáskörű elsőfokú bíróság előtt kötelező ügyvédi képviselettel eljárni, kivéve a kereskedelmi bérletre, ideiglenes intézkedésekre, szülői felelősség elvesztésére vagy visszavonására, valamint lemondási nyilatkozatra vonatkozó ügyeket. A családjogi bíró (juge aux affaires familiales) előtt nem kötelező ügyvédi képviselettel eljárni a szülői felelősség átruházására vonatkozó, a házasság felbontását követő eljárásokra, a szülői felelősségre, a házasság költségeihez való hozzájárulások megállapítására és a tartási kötelezettségekre vonatkozó ügyekben.

A kereskedelmi bíróságok, különös hatáskörű elsőfokú bíróságok, végrehajtási bírák, fiatalkorúak bírája, szociális ügyek bírósága, munkaügyi bíróság vagy mezőgazdasági földterületek bírósága előtt nem kötelező a fél eljárásra jogosult ügyvéd általi képviselete.

7 A per megindításához pontosan hová kell benyújtanom a kereseti kérelmemet: a bíróság kezelőirodájához vagy hivatalához, vagy más igazgatási szervhez?

Minden tájékoztatás iránti kérelmet a bíróságok ügyfélszolgálatán kell intézni. Emellett a legtöbb bíróságon, közösségi igazságügyi központban (maisons de justice et du droit) és városházán (mairies) lehetőség van ingyenes jogi tanácsadás igénybevételére.

A követelés benyújtása érdekében a bíróság hivatalához kell fordulni.

8 Milyen nyelven terjeszthetem elő a kereseti kérelmemet? Ez szóban is lehetséges, vagy írásban kell megtennem? Elküldhetem a kereseti kérelmemet faxon vagy e-mailben?

Kizárólag a francia nyelv fogadható el. A tárgyalás során a felet tolmács segítheti, de a bíró nem köteles tolmácsot alkalmazni, ha ismerik a fél által használt nyelvet.

A kérelmeket főszabály szerint írásban kell benyújtani. A munkaügyi bíróságok és a különös hatáskörű elsőfokú bíróságok hivatala előtti nyilatkozatokat azonban szóban is meg lehet tenni, vagy azokat bírósági titkár is nyilvántartásba veheti.

A munkaügyi bíróságok előtti eljárás megindulhat a felek békéltető hivatalnál történő önkéntes megjelenése következtében is.

A jelenlegi szabályozás szerint a polgári bíróságokon nem lehet faxon vagy e-mailben eljárást indítani.

9 Vonatkoznak-e speciális formai előírások a perindításra, vagy ha nem, akkor hogyan kell előadnom az ügyemet? Vannak-e olyan iratok, amelyeket csatolni kell az ügy aktájához?

Az egyetlen eljárás, amelyben külön formanyomtatvány szerint kell benyújtani a keresetet, a különös hatáskörű elsőfokú bíróság bírósági hivatala előtt tett nyilatkozat. A többi eljárásban a keresetnek a felperesre és az ellenérdekű félre vonatkozó információkat, valamint az ügy tárgyára vonatkozó dokumentumokat kell tartalmaznia, amelyeket az esettől függően a kereset benyújtásakor a bíróság hivatalának, vagy a tárgyaláson a bírónak kell átadni.

10 Kell-e bírósági illetéket fizetnem? Ha igen, mikor? A kereseti kérelmem előterjesztésétől kezdve kell ügyvédet fizetnem?

Főszabály szerint a kereset benyújtásakor nem kell az államnak díjat fizetni, kivéve az olyan kereskedelmi ügyeket, amelyekben meghatározott bírósági illetékek érvényesülnek.

A fellebbviteli bíróságok előtti eljárások tekintetében a tanácsadói (avoués) juttatásokat kezelő alap díjairól és a költségmentességi hozzájárulásokról szóló, 2011. szeptember 28-i 2011-1202. sz. rendelet hatálybalépése óta azonban a kereset benyújtásakor 35 EUR díjat kell fizetni. Ezt a bíróság hivatalánál, bankkártyával lehet kifizetni.

Fellebbezési ügyekben ehhez 150 EUR-t kell hozzáadni, amelyet mindkét félnek meg kell fizetnie a tanácsadói (avoués) juttatásokat kezelő alap számára, amely hivatást 2012. január 1-jét követően összevontak az eljárásra jogosult ügyvédek (avocats) hivatásával. Ezt követően nem kötelező közvetítőként őket alkalmazni.

A díjak az eljárások lefolytatásának költségeit fedezik. Ezek közé tartozik a tanúk költségtérítése, a szakértők és bírósági végrehajtók kifizetése, valamint az ügyvédek ügyvédi díjon felül felmerülő költségei. Egyes díjakat az eljárás megindulásakor kell kifizetni. Az eljárás végén a bíró főszabály szerint a pervesztes felet kötelezi a költségek megfizetésére, kivéve, ha az költségmentességben részesült.

Az ügyvédek díjaira az ügyfeleikkel kötött megállapodásban szereplő feltételek vonatkoznak. Az ügyvédek az ügyfeleiktől előleget kérhetnek, amely egy előzetesen vagy a feladat elvégzése során megfizetett összeg.

11 Kérelmezhetek költségmentességet?

Igen, amennyiben a költségmentességet igénylő fél forrásai nem lépik túl az évente meghatározott jogosultsági küszöböt (amely összeg 2012-ben a teljes költségmentesség tekintetében 929 EUR, a részleges költségmentesség tekintetében 1 393 EUR). A határértékeket a felperes családi helyzetére tekintettel módosítani lehet (lásd „Költségmentesség – Franciaország”).

12 Hivatalosan mely időponttól tekintik benyújtottnak a keresetemet? Kapok-e a hivataloktól visszajelzést arra vonatkozóan, hogy az ügyemet megfelelően terjesztettem-e elő?

A kereset benyújtottnak minősül:

  • azokban az eljárásokban, amelyekben kötelező az idézés, az idézés másolatának a bíróság hivatalához történő benyújtásával;
  • a többi eljárásban a követelés bíróság hivatalához történő benyújtásával vagy nyilvántartásba vételével.

A felperesek nem kapnak megerősítést a követelésük érvényességéről.

13 Kapok-e részletes tájékoztatást az elkövetkező események időrendjéről (pl. a perbebocsátkozás határidejéről)?

A bíróság hivatala nyújthat az eljárásra és a tárgyalás kitűzött dátumára vonatkozó információt.

Kapcsolódó linkek

Az Igazságügyi Minisztérium honlapja

Utolsó frissítés: 19/06/2018

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.