Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2024 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.

Hogyan lehet bírósághoz fordulni?

Gibraltár
Tartalomszolgáltató:
European Judicial Network
Európai Igazságügyi Hálózat (polgári és kereskedelmi ügyek)

1 Bírósághoz kell fordulnom vagy van más lehetőség is?

Végső esetben indítson csak keresetet a bíróság előtt. Először fontolja meg az ügy rendezésének egyéb módjait. Például, ha pénzzel tartoznak Önnek, írhat levelet az adósnak, amelyben közli a tartozás összegét, jogcímét, és a pénz visszaszerzése érdekében már megtett lépéseket. A levélben figyelmeztethetné az adóst arra, hogy ha a javasolt időpontig nem fizet, akkor bírósági eljárást fog kezdeményezni.

Ha másképp nem tudnak egyezségre jutni, dönthet úgy, hogy keresetlevelet terjeszt elő. Amennyiben keresetével szemben védekezést nyújtanak be, az eljárás háromféleképpen folytatódhat. A Supreme Court (Legfelsőbb Bíróság) kis értékű követelésekre vonatkozó hatásköre arra szolgál, hogy a kisebb (főszabály szerint 10 000 GBP vagy kisebb) értékű követeléseket gyorsan, olcsón és könnyen igénybe vehető módon bírálják el. Nagyobb értékű követelések tekintetében a Legfelsőbb Bíróság két másik eljárást alkalmaz. A gyorsított eljárásrend (fast track) rendszerint olyan perekre vonatkozik, amelyekben a vitatott összeg meghaladja a 10 000 GBP-t, de nem éri el a 15 000 GBP-t, amelyekben az iratokat csak korlátozott körben kell az alperessel megosztani, valamint amelyekben legfeljebb mintegy 30 hét szükséges a tárgyalás előkészítéséhez. Az összes egyéb ügy a többvonalú eljárásrend (multi track) eljárás alá tartozik.

A „peres felek” (bírósági eljárásban részt vevő személyek) többsége úgy dönt, hogy a kis értékű eljárásban saját maga nevében jár el.

Az alábbi tájékoztatás ugyan segítséget nyújthat annak eldöntésében, hogy miként tudja legjobban a jogvitáját rendezni, azonban csak átfogó képet fog arról adni, hogy mi történhet. Nem ad teljes körű magyarázatot a bírósági szabályok, költségek és eljárások tekintetében, amelyek a különböző típusú követeléseket különbözőképpen befolyásolhatják. Vegye figyelembe, hogy még abban az esetben is, ha pernyertes lesz, a bíróság nem tudja biztosítani, hogy meg fogja kapni az Önt megillető összeget.

2 Van határideje a perindításnak?

Vannak határidők, illetve elévülési idők, amelyeken belül a pert meg kell indítani. Az általános elévülési idő a releváns időponttól, például a szerződésszegés, a kár bekövetkezésének vagy néhány esetben a kár észlelésének időpontjától számított hat év. Egyéb elévülési idő vonatkozik a rágalmazásra (egy év) vagy az orvosi műhibára, illetve a személyi sérülésre (három év). Az elévülési idők megtalálhatók az elévülésről szóló 1960. évi törvényben (Limitation Act 1960). A határidők kérdése ügyvéd vagy Citizens Advice Bureau (Polgári Tanácsadó Iroda) segítségével tisztázható.

3 Ebben a tagállamban kell bírósághoz fordulnom?

Az uniós jog külön szabályokat tartalmaz annak meghatározására, hogy melyik tagállamban kell a követelést előterjeszteni. További információk a „Joghatóság” oldalon találhatók meg.

4 Amennyiben igen, úgy konkrétan melyik bírósághoz kell fordulnom ebben a tagállamban, tekintettel lakóhelyemre és a másik fél lakóhelyére vagy az ügyem egyéb körülményeire?

Gibraltáron csak egy bírósági épület van. A Gibraltári Bírósági Szolgálat (Gibraltar Courts Service) címe: 277 Main Street, Gibraltar.

5 Konkrétan melyik bírósághoz kell fordulnom ebben a tagállamban, tekintettel az ügyem jellegére és a pertárgy értékére?

Gibraltáron csak egy bírósági épület van. A Gibraltári Bírósági Szolgálat (Gibraltar Courts Service) címe: 277 Main Street, Gibraltar.

6 Magam is indíthatok keresetet vagy közvetítőn – például ügyvéden – keresztül kell bírósághoz fordulnom?

Senki nem köteles ügyvéd tanácsát kérni, illetve nem kötelező az ügyvédi képviselet. Magánszemély személyesen is előterjeszthet követelést. Ez az érintett személy döntésétől függ.

7 A per megindításához pontosan hová kell benyújtanom a kereseti kérelmemet: a bíróság kezelőirodájához vagy hivatalához, vagy más igazgatási szervhez?

A keresetet a Supreme Court of Gibraltarnál (277 Main Street, Gibraltar) „nyújthat be” vagy indíthat.

A Supreme Court Registry (Legfelsőbb Bíróság Hivatala) ügyfélfogadási ideje hétfőtől csütörtökig 9.30-tól 16.00-ig, péntekenként pedig 9.30-tól 15.45-ig tart (a nyári hónapokra rövidebb nyitvatartási idő vonatkozik). A hivatal rendelkezik egy ügyfélkapcsolati irodával, ahol a bírósági személyzet átveszi a kereseteket, és tájékoztatást nyújt a bírósági eljárásokról. A bírósági személyzet nem nyújthat jogi tanácsadást. (Elmondhatják Önnek, hogy kérelmezhet-e költségmentességet.)

8 Milyen nyelven terjeszthetem elő a kereseti kérelmemet? Ez szóban is lehetséges, vagy írásban kell megtennem? Elküldhetem a kereseti kérelmemet faxon vagy e-mailben?

A keresetlevelet írásban, angol nyelven kell megfogalmazni, és a bírósági eljárás angol nyelven folyik, szükség esetén tolmácsok bevonásával. Főszabály szerint a keresetlevelet személyesen kell a gibraltári Legfelsőbb Bíróság Hivatalához (Registry of the Supreme Court of Gibraltar) benyújtani.

9 Vonatkoznak-e speciális formai előírások a perindításra, vagy ha nem, akkor hogyan kell előadnom az ügyemet? Vannak-e olyan iratok, amelyeket csatolni kell az ügy aktájához?

Főszabály szerint a követelés előterjesztéséhez keresetlevél formanyomtatványt (N1 formanyomtatvány) kell kitölteni. A gibraltári Legfelsőbb Bíróság Hivatalának (Registry of the Supreme Court of Gibraltar) személyzete segítséget nyújthat Önnek a formanyomtatvány másolatainak beszerzésében. A Legfelsőbb Bíróság Hivatalának (Supreme Court Registry) személyzete a 277 Main Street, Gibraltar címen vagy telefonon (+350 200 75608) érhető el.

E formanyomtatvány útmutató megjegyzéseket tartalmaz a felperes és az alperes (az a személy, cég vagy társaság, akivel, illetve amellyel szemben a keresetet előterjesztették) számára. A bírósági személyzet segíthet a formanyomtatvány kitöltésében. Az útmutató megjegyzések részletes tájékoztatást ad azokról az adatokról, amelyeket meg kell adnia a követelésében. A formanyomtatvány kitöltését követően készítsen egy példányt magának, egyet a bíróság, egyet-egyet pedig minden egyes perelt alperes számára. Azt követően, hogy a Legfelsőbb Bíróság Hivatala (Supreme Court Registry) befogadja a keresetlevelet, azt visszaküldik Önnek annak érdekében, hogy Ön az egyes alperesek részére másolatot küldhessen. Az alperesnek a kézbesítési igazolás formanyomtatványát (Acknowledgement of Service Form) és a válaszlépés-csomagot (Response Pack) is el kell küldeni.

Számos egyéb formanyomtatvány áll rendelkezésre más típusú eljárás alkalmazásához, valamint a követelés későbbi szakaszaihoz.

10 Kell-e bírósági illetéket fizetnem? Ha igen, mikor? A kereseti kérelmem előterjesztésétől kezdve kell ügyvédet fizetnem?

A követelés előterjesztéséhez rendszerint illetéket kell fizetnie. Az illeték mértéke az Ön által követelt összegtől függ. Ha az alperes nem fizet az Ön javára szóló ítéletet követően, vagy azt állítja, hogy a pénzösszeg nem jár, és követelése „peres” ügyként (jogvitaként) folytatódik, további illetéket fizethet. Pernyertessége esetében az illetékek hozzáadódnak az alperes által Önnek fizetendő összeghez.

További kiadások is felmerülhetnek. Ha az alperes ellentmond a követelésének, tanúkra lehet szüksége annak érdekében, hogy előadja a bíróság számára, hogy mi történt. Adott esetben meg kell térítenie a bíróság székhelyére való oda- és visszaút kapcsán felmerülő utazási költségeiket, valamint az e napra eső jövedelemkiesést. Pernyertessége esetében azonban a bíróság kötelezheti az alperest e költségek megtérítésére.

Adott esetben szakértőtől, például orvostól, szerelőtől vagy földmérőtől kell bizonyítékot szereznie. Adott esetében kérnie kell e szakértőt, hogy jelenjen meg a bírósági tárgyaláson azért, hogy Ön érdekében nyújtson be bizonyítékot. Viselnie kell majd a szakértők kiadásait és díjait, azonban pernyertessége esetén a bíróság ezek megfizetésére kötelezheti az alperest.

A tanúskodás, a szakértők és jogi tanácsadás költségei tekintetében követelhető összeg a kis értékű követelések eljárása esetében korlátozott.

Az ügyvédi díjakat rendszerint az ügy lezárultával kell fizetni, ez azonban az ügyvéd és az Ön közötti megállapodás tárgyát képezi. Pernyertessége esetén a bíróság kötelezheti az alperest, hogy részben vagy egészben térítse meg az ügyvédi díjait. Amennyiben azonban ügyvéd (solicitor) képviseli, és követelése nem haladja meg a 10 000 GBP-t, rendszerint még pernyertessége esetén is Önnek kell fizetnie a jogtanácsos díját. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy bár a bíróság Önnek kedvező ítéletet hozhat (azaz arra kötelezi az alperest, hogy fizessen Önnek), a bíróság nem fog automatikusan lépéseket tenni annak érdekében, hogy az összeget meg is kapja. Ha az alperes nem fizet, kérnie kell a bíróságtól, hogy („az Ön javára szóló ítélet végrehajtása érdekében”) tegyen lépéseket, amelyért további díjat kell fizetnie.

11 Kérelmezhetek költségmentességet?

Gibraltáron a polgári ügyekben a költségmentesség neve „legal assistance”. A költségmentességre való jogosultság számos tényezőtől függ. További tájékoztatást a Legfelsőbb Bíróság Hivatalától (Supreme Court Registry) (277 Main Street, Gibraltar, telefonszám: [+350] 200 75608) lehet kapni.

12 Hivatalosan mely időponttól tekintik benyújtottnak a keresetemet? Kapok-e a hivataloktól visszajelzést arra vonatkozóan, hogy az ügyemet megfelelően terjesztettem-e elő?

Az eljárás kezdetének napja az a nap, amikor a bíróság befogadja a keresetet. A bíróság a kereset befogadásának napját dátumbélyegzővel rögzíti. Ha a keresetet befogadták, a Legfelsőbb Bíróság Hivatala (Supreme Court Registry) az eljárás megindításáról szóló értesítést (Notice of Issue) ad át, amely tartalmazza az eljárás megindításának időpontjára vonatkozó adatokat.

13 Kapok-e részletes tájékoztatást az elkövetkező események időrendjéről (pl. a perbebocsátkozás határidejéről)?

Az eljárás megindításáról szóló értesítés, amelyet a Legfelsőbb Bíróság Hivatala (Supreme Court Registry) a keresetlevél befogadását követően fog Önnek átadni, tájékoztatást ad azokról a határidőkről, amelyeken belül az alperesnek védekezést kell előterjesztenie. Ha e határidőn belül az alperes egészben vagy részben vitatja a követelést, e védekezés egy másolatát elküldik Önnek a védekezés előterjesztéséről szóló értesítéssel (Notice of Defence) és ügyelosztási kérdőívvel (Allocation Questionnaire) együtt. Az értesítést és a kérdőívet az alperes részére is elküldik. A kérdőívet annak kitöltését követően a bíró annak eldöntéséhez veszi figyelembe, hogy a három eljárásrend (kis értékű, gyorsított, többvonalú) közül melyikbe sorolja be az ügyet. Azt követően, hogy a bíró döntést hozott az ügy eljárás szerinti besorolásáról, besorolásról való értesítést (Notice of Allocation) fog Önnek és a többi félnek küldeni.

Ha az alperes a meghatározott határidőn belül nem terjeszt elő védekezést a keresetlevéllel szemben, kérheti a bíróságtól, hogy „mulasztási” ítéletet hozzon (azaz olyan határozatot, amely szerint az alperesnek azért kell az összeget az Ön részére megfizetni, mert nem érkezett válasz). Ha az alperes a tartozás teljes összegét elismeri, kérheti a bíróságtól az ítélet meghozatalát. Ezeket az ítélethozatalra irányuló kérelmeket az eljárás megindításáról szóló értesítésbe kell foglalni, amelyet az eljárás megindításakor adnak át Önnek. Ezen értesítés szerint, ha e kérelmet az alperes részére a védekezés előterjesztésére nyitva álló határidő lejártától számított hat hónapon belül nem nyújtják be, eljárását „felfüggesztik” (azaz leállítják vagy megakasztják). Az egyetlen lépés, amelyet megtehet, hogy a bírótól a felfüggesztés megszüntetését kéri.

Utolsó frissítés: 23/09/2021

Ennek a lapnak a különböző nyelvi változatait az Európai Igazságügyi Hálózat tagállami kapcsolattartói tartják fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Sem az Európai Igazságügyi Hálózat, sem a Bizottság nem vállal semmilyen felelősséget, illetve kötelezettséget az e dokumentumban közzétett vagy hivatkozott információk és adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.